ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ISL203 3 5 3 3 6,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • Turkish
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Seçmeli
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KADİR MERSİN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KEVSER BAHAR MERİÇ ATAKAN

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Yönetim sürecinde örgütsel davranışın gelişimini anlatır
 • 2
 • Algılama, atfetme ve öğrenme teorilerini örnekler vererek açıklar
 • 3
 • Yıldırma ve Tükenmişlik teorilerini ölçütlere göre eleştirir
 • 4
 • Liderlik teorilerini ve iletişim çeşitlerini yorumlar
 • 5
 • Çatışma, stres ve zaman yönetimini bilir ve yorumlar

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Literatür taraması
 • Giriş
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 2
 • Literatür taraması
 • Yönetim ve Örgütsel Davranış
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 3
 • Literatür taraması
 • Kişilik ve Değerler
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 4
 • Literatür taraması
 • Tutumlar ve Davranışlar
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 5
 • Literatür taraması
 • Organizasyonda Gruplar
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 6
 • Literatür taraması
 • Statü ve Roller
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 7
 • Literatür taraması
 • Algılama ve Bireysel Karar Verme
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 8
 • Literatür taraması
 • Güdüleme ve İletişim
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Literatür taraması
 • Çatışma Yönetimi
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 11
 • Literatür taraması
 • Motivasyon
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 12
 • Literatür taraması
 • Liderlik
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 13
 • Literatür taraması
 • Örgüt Kültürü ve Örgütsel Değişim
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 14
 • Literatür taraması
 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 15
 • Literatür taraması
 • İletişim
 • Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Özen Kutanis, Rana (2006) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir X
2 Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X
2 Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır. X
2 Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir. X
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 3
 • 42
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 14
 • 3
 • 42
 • Ödev
 • 1
 • 18
 • 18
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 144

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 4
 • 4
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 4
 • 4
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 10

 

 • Genel Toplam
 • 154
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 6
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 6,0