TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI HIT207 4 7 3 3 6,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • Turkish
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Seçmeli
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Uzaktan Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KADİR MERSİN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Türkiye’nin idari yapısı, kamu yönetimine özgü konular ve sorunlar konusunda bilgilendirmektir.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Bu ders kapsamında Türkiye'nin idari yapısı, yerel yönetimler ve diğer devlet kurumlarının çalışma ilkeleri ve biçimleri anlatılmaktadır.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Merkezi yönetim, başkent ve taşra teşkilatlarını bilir.
 • 2
 • Yerel yönetim, hizmet yerinden yönetim ve bağımsız idari otoritelerin yapı, işleyiş, görev ve yetkilerini kavrar
 • 3
 • Kamu yöneticiliği için gereken bilgileri kavrar ve açıklar.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı.
 • Anlatım ve Tartışma.
 • 2
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Türk Kamu Yönetiminin özellikleri, Anayasal İlkeler,Teşkilat Yapısı.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 3
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetimin İşleyişini Düzenleyen İlkeler,
 • Anlatım ve Tartışma
 • 4
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Kolluk Teşkilatları, Yetki ve Görevleri.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 5
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetimin İşlem ve Eylemleri, Devlet İhale Kanunu Uygulaması.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 6
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetimin Yetkileri (Teşkilatlanma, Hizmet Yüklenme, Düzenleme,Takdir,Yürütme, Ceza, Olağanüstü Yetkiler)
 • Anlatım ve Tartışma
 • 7
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetsel Teşkilatla İlgili Anayasal İlkeler:Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim
 • Anlatım ve Tartışma
 • 8
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yönetsel Kuruluşlar: Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi
 • Anlatım ve Tartışma
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Başbakanlık ve Bakanlıklar, Mevcut Durum ve Yapılan Değişiklikler.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 11
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı: İl Yönetimi, İlçe Yönetimi, Bölgesel Teşkilatlar.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 12
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Yerel Yönetimler(Mahalli İdareler)İl Özel Yönetimi.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 13
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Belediye Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, Köy ve Mahalle Yönetimi.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 14
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları: Düzenleyici Ve Denetleyici Üst Kurullar, Radyo Televizyon Üst Kurulu, YÖK.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 15
 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı,A.Şeref GÖZÜBÜYÜK,Ankara, 2015.
 • Kamu Meslek Kuruluşları.Yönetimin Denetlenmesi.
 • Anlatım ve Tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Yayınevi, Ankara, 2010.

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir X
2 Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X
2 Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır. X
2 Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir. X
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 13
 • 2
 • 26
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 12
 • 3
 • 36
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 104

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 4
 • 8
 • 32
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 3
 • 4
 • 12
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 46

 

 • Genel Toplam
 • 150
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 6
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 6,0