FUNDAMENTALS OF LAW BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FUNDAMENTALS OF LAW FAS104 1 1 3 3 4,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. KADİR MERSİN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 • Öğr.Gör. KERİM BÖLTEN

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı, çağdaş hukuk sistemleri, hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi, yaptırım ve çeşitleri, kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları, Türk pozitif hukuku ve sorunları, hukukun çeşitli açılardan uygulanması, hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramları, sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi, uluslararası kuruluşların tanıtılması gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Hukukun temel kavramlarına hakim olmak,ilkelerini öğrenmek ve sosyal düzen kuralları içerisindeki önemi hakkında farkındalık
 • 2
 • Hukuk, adalet, eşitlik,hakkaniyet, hak ve özgürlükler, yükümlülük, sorumluluk, yaptırım gibi v.b kavramlara hakim olmak
 • 3
 • Temel insan hak ve özgürlüklerini anlamak, koruma alanlarını bilmek, oluşabilecek hak ihlalleri hakkında farkındalık
 • 4
 • Uluslararası Hukukun temel kavramlarına hakim olmakla hukuk kurallarına etkisi ve iç hukuktaki yerini kavramak
 • 5
 • Geçmişten günümüze hukukun gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
 • 6
 • Yargı sisteminin tanınması ve müesseseleri hakkında genel bilgi sahibi olunması
 • 7
 • Uluslar hukuka ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında işleyiş, yapısı hakkında genel bilgiye sahip olma ve farkındalık
 • 8
 • Uluslar hukuka ilişkin Birleşmiş Milletler hakkında işleyiş, yapısı hakkında genel bilgiye sahip olma ve farkındalık
 • 9
 • Dilekçe hakkında genel bilgi ve etkin dilekçe yazma yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olma
 • 10
 • Mesleğinin hukuki boyutunu kavrayabilmek ve kuralları öğrenmek
 • 11
 • Edindiği bilgileri mesleki hayatında kullanabilmek, disiplinler arası degerlendirme yapabilmek

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukukun Tanıtımı,Önemi, Amacı, Din ve Ahlak Kuralları ile Karşılaştırılması
 • Anlatım -Tartışma
 • 2
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukukun Kaynakları,Sistemleri,Görünümleri ve Adalet Kavramı
 • Anlatım -Tartışma
 • 3
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukuk Üzerine Geliştirilen Teoriler, Gelişimi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı
 • Anlatım -Tartışma
 • 4
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Kuvvetler Ayrılığı, Yasama Faaliyeti ve Kanunların Hazırlanma Süreci
 • Anlatım -Tartışma
 • 5
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Yargı faaliyetleri, Mahkemelerin sınıflandırması, Dava Türleri ve Anayasal Denetim Mekanizmaları
 • Anlatım -Tartışma
 • 6
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Dış Hukuk Kaynakları, Birleşmiş Milletler yapısı ve Avrupa Birliği yapısı
 • Anlatım -Tartışma
 • 7
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hak Kavramı,Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Hak ehliyeti, Fiil Ehliyeti
 • Anlatım -Tartışma
 • 8
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hakkın Çeşitleri, Ayırımı ve Etkin Dilekçe Yazma
 • Anlatım -Tartışma
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Dürüstlük Kuralı,Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları ve Yaptırım Kavramı
 • Anlatım -Tartışma
 • 11
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Haksız Fiil, Tazminat, Sebebsiz Zenginleşme ve Yapılan işlemlerin Sıhhati
 • Anlatım -Tartışma
 • 12
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Kanunların Uygulanması, Yorumu ve Yöntemleri
 • Anlatım -Tartışma
 • 13
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Anayasa, Ceza, İdare ve Devletler Hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler
 • Anlatım -Tartışma
 • 14
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Medeni, Borçlar, Ticaret,İş ve İcra İflas Hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler
 • Anlatım -Tartışma
 • 15
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Sözleşme Kavramı ve Yüksek Mahkeme Karar İncelemesi
 • Anlatım -Tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • ESENER,( Turhan) Hukuka Giriş (Genel Hukuk) ,Vedat Kitapevi
 • Anayasa ve İlgili Kanunlar
 • Yüksek Mahkeme ( Yargıtay) İçtihatları,
 • Bilimsel Makaleler

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir X
2 Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X
2 Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır. X
2 Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir. X
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır. X
2 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir. X
3 Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 1
 • 14
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 2
 • 1
 • 2
 • Ödev
 • 3
 • 10
 • 30
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 88

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 7
 • 7
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 7
 • 7
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 16

 

 • Genel Toplam
 • 104
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 4
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 4,0