FUNDAMENTALS OF LAW BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FUNDAMENTALS OF LAW FAS104 1 2 3 3 4,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • İngilizce
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. ADNAN DUYGUN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı, çağdaş hukuk sistemleri, hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi, yaptırım ve çeşitleri, kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları, Türk pozitif hukuku ve sorunları, hukukun çeşitli açılardan uygulanması, hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramları, sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi, uluslararası kuruluşların tanıtılması gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Hukukun temel kavramlarına hakim olmak,ilkelerini öğrenmek ve sosyal düzen kuralları içerisindeki önemi hakkında farkındalık
 • 2
 • Hukuk, adalet, eşitlik,hakkaniyet, hak ve özgürlükler, yükümlülük, sorumluluk, yaptırım gibi v.b kavramlara hakim olmak
 • 3
 • Temel insan hak ve özgürlüklerini anlamak, koruma alanlarını bilmek, oluşabilecek hak ihlalleri hakkında farkındalık
 • 4
 • Uluslararası Hukukun temel kavramlarına hakim olmakla hukuk kurallarına etkisi ve iç hukuktaki yerini kavramak
 • 5
 • Geçmişten günümüze hukukun gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
 • 6
 • Yargı sisteminin tanınması ve müesseseleri hakkında genel bilgi sahibi olunması
 • 7
 • Uluslar hukuka ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında işleyiş, yapısı hakkında genel bilgiye sahip olma ve farkındalık
 • 8
 • Uluslar hukuka ilişkin Birleşmiş Milletler hakkında işleyiş, yapısı hakkında genel bilgiye sahip olma ve farkındalık
 • 9
 • Dilekçe hakkında genel bilgi ve etkin dilekçe yazma yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olma
 • 10
 • Mesleğinin hukuki boyutunu kavrayabilmek ve kuralları öğrenmek
 • 11
 • Edindiği bilgileri mesleki hayatında kullanabilmek, disiplinler arası degerlendirme yapabilmek

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukukun Tanıtımı,Önemi, Amacı, Din ve Ahlak Kuralları ile Karşılaştırılması
 • Anlatım -Tartışma
 • 2
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukukun Kaynakları,Sistemleri,Görünümleri ve Adalet Kavramı
 • Anlatım -Tartışma
 • 3
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hukuk Üzerine Geliştirilen Teoriler, Gelişimi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı
 • Anlatım -Tartışma
 • 4
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Kuvvetler Ayrılığı, Yasama Faaliyeti ve Kanunların Hazırlanma Süreci
 • Anlatım -Tartışma
 • 5
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Yargı faaliyetleri, Mahkemelerin sınıflandırması, Dava Türleri ve Anayasal Denetim Mekanizmaları
 • Anlatım -Tartışma
 • 6
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Dış Hukuk Kaynakları, Birleşmiş Milletler yapısı ve Avrupa Birliği yapısı
 • Anlatım -Tartışma
 • 7
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hak Kavramı,Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Hak ehliyeti, Fiil Ehliyeti
 • Anlatım -Tartışma
 • 8
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Hakkın Çeşitleri, Ayırımı ve Etkin Dilekçe Yazma
 • Anlatım -Tartışma
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Dürüstlük Kuralı,Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları ve Yaptırım Kavramı
 • Anlatım -Tartışma
 • 11
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Haksız Fiil, Tazminat, Sebebsiz Zenginleşme ve Yapılan işlemlerin Sıhhati
 • Anlatım -Tartışma
 • 12
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Kanunların Uygulanması, Yorumu ve Yöntemleri
 • Anlatım -Tartışma
 • 13
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Anayasa, Ceza, İdare ve Devletler Hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler
 • Anlatım -Tartışma
 • 14
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Medeni, Borçlar, Ticaret,İş ve İcra İflas Hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler
 • Anlatım -Tartışma
 • 15
 • Kitabın ilgili bölümünü okuma
 • Sözleşme Kavramı ve Yüksek Mahkeme Karar İncelemesi
 • Anlatım -Tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • ESENER,( Turhan) Hukuka Giriş (Genel Hukuk) ,Vedat Kitapevi
 • Anayasa ve İlgili Kanunlar
 • Yüksek Mahkeme ( Yargıtay) İçtihatları,
 • Bilimsel Makaleler

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları açıklar. X
2 Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin tarihsel sürecini bilir. X
4 Alanında kullanılan bilgisayar programlarıyla ilgili bilgilere sahiptir. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Hava taşımacılığının ve işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu temel hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgilere sahiptir. X
2 İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri bilir. Bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar. X
3 Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. X
4 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır. X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Hava taşımacılığındaki kurumlar için amaç ve hedefler belirleyebilir. X
2 Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır. X
3 Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilir. X
4 Hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilir, analiz edebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar. X
2 Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek uygulayabilir. X
3 Hava taşımacılığına ilişkin bilgileri çalışanlarına ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahip olur. X
4 Hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurabilir. X
5 Hava ulaştırma işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirebillir, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. X
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
3 Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
2 Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 3
 • 42
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 1
 • 14
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 2
 • 1
 • 2
 • Ödev
 • 3
 • 10
 • 30
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 88

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 1
 • 7
 • 7
 • Ara Sınav
 • 1
 • 1
 • 1
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 1
 • 7
 • 7
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 16

 

 • Genel Toplam
 • 104
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 4
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 4,0