ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ


Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyılı Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ISF301 3 5 2 2 3,0

 • DERS BİLGİLERİ
 •  

 • Dersin Öğretim Dili
 • :

 • Turkish
 • Dersin Düzeyi
 • :

 • LİSANS , TYY: 6.Düzey , EQF-LLL: 6.Düzey , QF-EHEA: 1.Düzey
 • Dersin Türü
 • :

 • Zorunlu
 • Dersin Veriliş Şekli
 • :

 • Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
 • Dersin Koordinatörü
 • :

 • Yrd.Doç.Dr. ADNAN DUYGUN
 • Dersi Veren(ler)
 • :

 

 • DERSİN ÖNCESİNDE VE/VEYA DERS İLE BİRLİKTE ALINMASI ZORUNLU DERSLER
 • Ön/Yan koşul dersi yoktur

 

 • AMAÇ VE İÇERİĞİ
 • Dersin Amacı
 • :

 • Bilimsel araştırma sürecini aşamalarıyla incelemek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gerekli yaklaşım, metot ve teknikleri vaka analizleri çerçevesinde sunmak.
 • Dersin İçeriği
 • :

 • Araştırma yöntemlerinin konusu ve genel çerçevesi; bilim ve bilimsel yaklaşım; temel kavramlar ve sosyal bilimlerde araştırma sorunları; bilimsel araştırma süreci; konu seçimi; literatür tarama; hipotez oluşturma; araştırma türleri ve stratejisi, bilimsel araştırmada veri; evren ve örnekleme, verilerin analizi; araştırma raporunun biçimi ve kapsamı; dipnot ve referanslar, bilimsel araştırmada internet ve yararlı siteler.

 

 • N.
 • DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
 • 1
 • Dersi alan öğrenciler sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları, yöntem ve yaklaşımları tanımlar.
 • 2
 • Bilimsel araştırma öncesinde alanyazın taraması yapar.
 • 3
 • Çalışmalarında betimsel, keşifsel ve eleştirel araştırma yöntemleri ile nicel ve nitel metotları kullanır.
 • 4
 • Bireysel olarak ve ekip içerisinde araştırma yapabilir ve etkili bir şekilde sunar.
 • 5
 • Araştırmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere duyarlılık gösterir.

 

 • HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Hafta
 • Ön Hazırlık
 • Konular
 • Yöntem
 • 1
 • Öğrencide ilk izlenim oluşturma, dersin içeriği ve işleniş yöntemlerine ilişkin tanıtım hazırlığı
 • Temel Kavramlar
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 2
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Bilimsel Araştırmaya Giriş
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 3
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Araştırma Konusu/Sorusu Belirleme
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 4
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Alanyazı Taraması
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 5
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 6
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Araştırma Yöntem ve Modelleri I
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 7
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Araştırma Yöntem ve Modelleri II
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 8
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Örneklem
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 9
 • -
 • ARA SINAV
 • -
 • 10
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Veri Toplama I
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 11
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Veri Toplama II
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 12
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Raporlama I
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 13
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Raporlama II
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 14
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma, Uygulama
 • 15
 • Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama
 • Bilimsel Araştırmada Etik
 • Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
 • 16
 • -
 • FİNAL
 • -
 • 17
 • -
 • FİNAL
 • -

 

 • KAYNAKLAR
 • W.L. Neumann, Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1 ve 2, İstanbul: Yayın Odası, 2009,
 • Prof.Dr. Ali Şimşek (ed.). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012).
 • Prof. Dr. Rauf Arıkan. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 2. Basım (Ankara, 2013).

 

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Sayısı
 • Katkı Yüzdesi
 • Ara Sınav
 • 1
 • 40
 • Dönem Sonu Sınavı
 • 1
 • 60
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • Rapor Sunma
 • 0
 • 0
 • Ödev Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Sözlü Değerlendirme
 • 0
 • 0
 • Tez Sunma
 • 0
 • 0
 • Belge Sunma
 • 0
 • 0
 • Uzman Değerlendirmesi
 • 0
 • 0
 • Bil.Des.Sunum
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 2
 • 100

 

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kurumsal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları açıklar. X
2 Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin tarihsel sürecini bilir. X
4 Alanında kullanılan bilgisayar programlarıyla ilgili bilgilere sahiptir. X
Olgusal
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Hava taşımacılığının ve işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu temel hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgilere sahiptir. X
2 İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri bilir. Bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar. X
3 Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. X
4 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır. X

 

BECERİLER
Bilişsel
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Hava taşımacılığındaki kurumlar için amaç ve hedefler belirleyebilir. X
2 Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır. X
3 Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilir. X
4 Hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilir, analiz edebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir. X
Uygulamalı
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar. X
2 Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek uygulayabilir. X
3 Hava taşımacılığına ilişkin bilgileri çalışanlarına ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahip olur. X
4 Hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurabilir. X
5 Hava ulaştırma işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirebillir, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir. X

 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. X
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
3 Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. X
Öğrenme Yetkinliği
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X
2 Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. X
Alana Özgü Yetkinlik
N. Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. X

 

 • DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Ders
 • 14
 • 2
 • 28
 • Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme
 • 14
 • 2
 • 28
 • Arazi Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Laboratuar
 • 0
 • 0
 • 0
 • Okuma
 • 0
 • 0
 • 0
 • Ödev
 • 0
 • 0
 • 0
 • Proje Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Seminer
 • 0
 • 0
 • 0
 • Staj
 • 0
 • 0
 • 0
 • Teknik Gezi
 • 0
 • 0
 • 0
 • Web Tab. Öğrenme
 • 0
 • 0
 • 0
 • Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Yerinde Uygulama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Mesleki Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Sosyal Faaliyet
 • 0
 • 0
 • 0
 • Tez Hazırlama
 • 0
 • 0
 • 0
 • Alan Çalışması
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rapor Yazma
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 56

 

 • Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü
 • Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri
 • Etkinlik (Hafta Sayısı)
 • Süresi (Saat)
 • Toplam İş Yükü
 • Final Sınavı
 • 1
 • 1
 • 1
 • Final Sınavı Hazırlığı
 • 3
 • 3
 • 9
 • Ara Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Ara Sınav Hazırlığı
 • 3
 • 3
 • 9
 • Kısa Sınav
 • 0
 • 0
 • 0
 • Kısa Sınav Hazırlığı
 • 0
 • 0
 • 0
 • TOPLAM
 • 0
 • 0
 • 19

 

 • Genel Toplam
 • 75
 • Toplam İş Yükü / 25.5
 • 3
 • Dersin AKTS(ECTS) Kredisi
 • 3,0