TR EN

NEUROPSYCHOLOGY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSY445 NEUROPSYCHOLOGY 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜZÜN TOLGA İNAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; beynin yapısı, işleyişi ve davranışa etkisi, psikopatoloji ve beyin işlevleri hakkında temel niteliğindeki bilgilerin öğretilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği psikoloji öğrencilerine bir dönem boyunca anlatılacak olan; Davranışın Nöropsikolojik Kökenleri, Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik ve Otonom Sinir Sistemi, Beyin ve Beyindeki Temel Yapılar, Beyincik ve Omurilik Fonksiyonları ve Bozuklukları, Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi, Antikolinerjik ve Kolinerjik Sistem, Davranışın Nöropsikolojik Temelleri, Nöron, Nöron Bölgeleri, Nöronal İletişim, Nöromediatörler, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, Asetilkolin, Gaba, Glisin, Nitrikoksit, Nöropeptidler, Endokrin Sistem- Nöropsikoloji İlişkisi konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nöropsikolojinin temel kavramlarını açıklar. (explaine) (Bloom’s 3)
Beynin gelişimi, yapısı ve işlevlerini açıklar. (explaine) (Bloom’s 3)
Nöromediatörlerin aracı işlevlerini analiz eder. (analyze) (Bloom’s 4)
Endokrin sistem ve nöropsikoloji ilişkisini kurar. (relate) (Bloom’s 3)
Davranışın nöropsikolojik kökenlerini özetler. (summarize) (Bloom’s 5)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Davranışın Nöropsikolojik Kökenleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Sinir Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik ve Otonom Sinir Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Beyin ve Beyindeki Temel Yapılar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Beyincik ve Omurilik Fonksiyonları ve Bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Antikolinerjik ve Kolinerjik Sistem Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Davranışın Nöropsikolojik Temelleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Nöron, Nöron Bölgeleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Nöronal İletişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Nöromediatörler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Serotonin, Noradrenalin, Dopamin Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Asetilkolin, Gaba, Glisin, Nitrikoksit Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Nöropeptidler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Endokrin Sistem- Nöropsikoloji İlişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kumral, E. (2014). Klinik nöropsikoloji ve nöropsikiyatrik hastalıklar. Güneş Tıp Kitapevleri.
CARLSON, N. R. (2011). Fizyolojik psikoloji davranışın nörolojik temelleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
GOETZ, C. G. (Ed.). (2007). Textbook of clinical neurology (Vol. 355). Elsevier Health Sciences.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0