TR EN

EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI403 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ONUR ÖZDEMİR
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersle öğrencilere büyüme teorisinin tarihsel gelişiminin dönemin özelliklerine göre sınıflandırılarak öğretilmesi ve iktisadi büyüme ile kalkınma arasındaki farkların saptanması ile toplumsal düzeyde uygulanan kalkınma politikalarının farklı hedefleme yöntemlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, ekonomik büyümenin temelleri, Harrod-Domar büyüme modeli, Solow modeli, beşeri sermayeye dayalı büyüme, AK modeli, Romer modelinde büyüme, heterodoks büyüme modelleri, ekonomik kalkınmanın temel kavramları, yoksulluk, yoksulluğun hesaplanma yöntemleri, gelir eşitsizliği, gelir eşitsizliğinin hesaplanma yöntemleri, ve kalkınma politikaları konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Ekonomik büyüme teorisinin gelişimini dönemlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak listeler
Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmayı üç farklı özelliği üzerinden birbiriyle karşılaştırır
Kamuya uygulanacak kalkınma politikası uygulamalarında kullanılan farklı hedefleme yöntemlerini örnekler üzerinden sıralar
Yoksulluk sınırına olan uzaklık ve gelir veri iken yoksulluk endeksini hesaplar
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Ekonomik Büyümenin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Harrod-Domar Büyüme Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Solow Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Beşeri Sermayeye Dayalı Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma AK Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Romer Modelinde Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Heterodoks Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 Kitap okuma Ekonomik Kalkınmanın Temel Kavramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Kitap okuma Yoksulluk Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Yoksulluğun Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Gelir Eşitsizliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gelir Eşitsizliğinin Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kalkınma Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Jones, C. (2016). İktisadi Büyümeye Giriş. Çeviri: Sanlı Ateş ve İsmail Tuncer, 4. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Yeldan, E. (2011). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. 2. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Schumpeter, J. A. (1983). Theory of Economic Development. Somerset, United Kingdom: Taylor & Francis Inc.
Şimşek, M. Ve Kadılar, C. (2010). Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss.115-140.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0