TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS342 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu ders, siyasal iletişim kavramlarının tanımlanması, seçimler, parti politikaları, basında bu konuların yansımaları ve siyasal kampanyaları irdelenmesi, siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerinin ortaya konulması ile öğrencinin siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları kurabilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Makaleler üzerinden siyasal iletişime ilişkin kavramları ve kuramsal yaklaşımları inceler.
Edindiği bilgiler doğrultusunda kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan kavramlarını ilişkilendirir.
Medya ile siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yorumlar.
Son uygulanan seçim üzerinden siyasi partilerin yürüttükleri kampanyaları ve reklamları 8 madde ile karşılaştırır.(
Grup çalışması ile örnek bir seçim kampanyası çalışması tasarlar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Siyasal İletişimi tanımlama ve kavramlaştırma Anlatım
2 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal İletişimdeki gelişimler Anlatım, Soru Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim ve diğer disiplinlerin ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim türleri ve teknikleri Anlatım, Soru Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Politik bir kavram olarak kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde aktörler Anlatım, Soru Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
8 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde etik Anlatım, Soru Cevap
9 - ARA SINAV -
10 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal partiler ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
11 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal kampanya ve reklamların seçmen üzerinde etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasetçilerin imajı üzerine çalışmalar:Liderler, imajlar, medya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasi partiler, siyasal iletişim ve seçim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'den örneklerle siyasi liderler ve siyasal kampanyalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Aziz, A. (2017). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Yayınları
Yavaşgel, E. (2004). Siyasal İletişim: Kavramlar ve Ardındakiler. Ankara: Ebabil Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0