TR EN

FİLM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS334 FİLM KURAMLARI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı öğrencilere sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramları ve kuramcıları göstererek, sinemaya daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamaktır.
İçerik: Ders kapsamında, film kuramlarının başlangıcından günümüze kadar olan temel yaklaşımlarını her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınarak, anlatılacak olan kuramlar örnek filmlerle pekiştirilecek ve verilen ödevlerle öğrencinin kuramsal araştırma yapması da sağlanacaktır
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Seyredilen filmlerde biçimciliğin ve gerçekçiliğin temel özelliklerini gösterir.
Liste halinde verilen 10 filmi ait oldukları kuramlara göre sınıflandırır.
Örnek film gösterimleri sonucu filmleri göstergebilimsel perspektifte yorumlar.
Günümüz sinema pratiğini göz önünde bulundurarak, dijital çağ ile değişen sinema anlayışı arasında ilişki kurar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım
2 Literatür Tarama Rus biçimciliği: Sovyet montaj kuramı – Eisenstein, Pudovkin, Vertov Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Sinemada gerçekçilik: Siegfried Kracauer, Andre Bazin Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film gösterimi ve incelenen kuramların değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Film Gösterimi
5 Literatür Tarama Auteur' kuramı: Cahiers du Cinema üzerine tartışmalar, Peter Wollen, Andrew Sarris. Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Örnek Film İnceleme Film Gösterimi Soru-Cevap, Film Gösterimi
7 Literatür Tarama Film gösterimi ve auteur kuramı üzerine değerlendirmeler Anlatım, Soru-Cevap
8 Literatür Tarama Göstergebilim: Jean Mitry, Christian Metz Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Sinema ve Psikanaliz: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Laura Mulvey Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Sinema ve toplumsal cinsiyet: Feminist kuram ve 'Queer' kuram Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Film gösterimi ve toplumsal cinsiyet ve sinema İlişkisinin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama Post-kolonyal sinema ve kimlik Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama Marksizm, politika sinema ve “üçüncü sinema” Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Postmodernizm ve sinema; dijital çağ ve değişen sinema anlayışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Özarslan, Z. (2013). Sinema Kuramları 1-2. İstanbul: Su Yayınevi,
Galt R., Schoonover K. (2018). Küresel Sanat Sineması: Yeni Kuramlar ve Tarihler. İstanbul: Doruk Yayınları
Andrew, D. (2010 ). Büyük Sinema Kuramları. İstanbul: Doruk Yayınları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0