TR EN

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI309 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı; Çocuk ruh sağlığı, çocuk psikolojisinde gelişimsel dönemler ve önemi gibi temel bilgilerin verilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; " Ruh sağlığı kavramı,Çeşitli teoriler,Psikolojik olgunluk,Çocuk ruh sağlığı,Ruh sağlığının dönemleri,Zeka gelişimi,Aile,Çocuk yetiştirme,Davranış bozuklukları,Hiperaktivite,Çocukluk depresyonu,Özel öğrenme güçlükleri, Çocukların fiziksel özellikleri,Çocukların kişilik özellikleri,,Farklı öğretim materyalleri " konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teorileri ve Psikolojik olgunluk ve Çocuk ruh sağlığını açıklar.
Zeka gelişimi ve ilişkisini analiz eder.
Özel sorunlar ve Davranış bozukluklarını ayırt eder.
Hiperaktivite, Çocukluk depresyonu ve Özel öğrenme güçlüklerini karşılaştırır.
Süreğen hastalıkları ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özelliklerini belirtir.
Çocukların fiziksel ve kişilik özelliklerini yorumlar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teoriler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Psikolojik olgunluk, Çocuk ruh sağlığı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Ruh sağlığının dönemleri, Aile ve Özel sorunlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Çocuk yetiştirme ve Davranış bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Hiperaktivite Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Çocukluk depresyonu, Özel öğrenme güçlükleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Süreğen hastalık ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 Literatür okuma Çocukların fiziksel ve kişilik özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
9 - ARA SINAV -
10 Literatür okuma Önleme ve erken tanı Hastalığı en aza indirecek tıbbi önleme yolları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Aile işbirliği ve bilgilendirmenin önemi ve Süreğen hastalığı olan çocukların eğitimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları ve Çocuk ,aile, personel etkileşimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Hastanede oyun ve oyun odaları ve Hastane okulları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
GARDİNER, H. W., & GANDER, M. J. (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi.(çev. Ali Dönmez, Bekir Onur, Nermin Çelen) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
YAVUZER, H. (2012). Çocuk Psikolojisi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
Bee, H., & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi,(Çev. O. Gündüz, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
MARTİN, A., VOLKMAR, F. R., & LEWİS, M. (Eds.). (2007). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Lippincott Williams & Wilkins.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0