TR EN

ULUSLARARASI EKONOMİK POLİTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU340 ULUSLARARASI EKONOMİK POLİTİK 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HAYRİYE ASENA DEMİRER
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin iktisat kuramları, uluslararası ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını, devletlerin uluslararası ekonomiye müdahalelerinin analizini yapabilmesini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası politik iktisat kuramları, Uluslararası Finans Kurumlarının dünya para ve kredi sisteminin işleyişindeki merkezi rolü ve önemi; tarihsel süreçte hegemon devletlerin yükselişi ve gerileyişi gibi konuları kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımları karşılaştırır.
Uluslararası finans kuruluşlarının gelişimini ve uluslararası sistemdeki fonksiyonlarını açıklar
Uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini tartışır
Küresel finans krizi sonrası uluslararası para ve finans sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmalarını uluslararası siyaset bağlamında yorumlar
Uluslararası Finans Kurumlarının borç ve kredi programlarının ekonomi-politik etkilerini analiz eder
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Uluslararası Ekonomi Politiğin Temel Kavramları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Merkantilizim Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Liberalizm Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Geleneksel Yaklaşımlar - Marksizm ve Emperyalizm Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomi Politikle İlgili Alternatif Yaklaşımlar - Çift Yönlü Ekonomi Teorisi, Modern Dünya Sistemi Teorisi, Hegemonik İstikrar Teorisi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Modern Dünya Ekonomisinin Ortaya Çıkışı ve İngiliz Hegemonyası Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Amerikan Hegemonyasının Yükselişi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomi Politiğin Üretim, Finans, Güvenlik ve Bilgi Yapıları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Politik Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küresel Sorunlar ve Krizler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Ekonomik Örgütlenmeler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomi Politik Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Gelişen Uluslararası Ekonomik Düzen Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Altan, M. (2013), Uluslararası Ekonomi Politik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Gilpin, R. (2013), Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Ankara, Kripto.
Özyakışır, D., Dikkaya, M. (2008), Küreselleşmenin Ekonomi Politiği, Ankara, Gazi Kitabevi.
Bayraktutan, Y. (2010), Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri Bölgeselleşme ve Küreselleşme, Ankara, Nobel.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0