TR EN

İKTİSADİ GÖSTERGELER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF360 İKTİSADİ GÖSTERGELER 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi DENİZ ŞİŞMAN
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye bir ülkenin, iktisadi performansını temel göstergeler ile değerlendirebilmesini sağlamaktır.
İçerik: Temel İktisadi Göstergeler, Milli Gelir, İktisadi Büyüme ve İstihdam, Kalkınma Göstergeleri, Ödemeler Dengesi ve Cari Açık, İç ve Dış Borç / Kamu ve Özel Sektör Borcu gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Bu dersi alan öğrencilerin ekonominin karşılaştığı iktisadi sorunları açıklar.(explain) (2)
Temel iktisadi göstergeleri tanımlar.(describe) (2)
Uluslararası ekonomik göstergeleri karşılaştırır.(compare) (4)
İktisadi göstergelerin amaçlarını listeler.(list) (1)
Milli gelir, İktisadi büyüme ve büyümenin işlevlerini ayırt eder.(distinguish) (4)
İktisadi Göstergeleri işlevsel özelliklerine göre değerlendirir.(evaluate) (5)
Makro mikro ve uluslararası ekonomik göstergeleri kullanarak, bir ülkenin iktisadi performansını değerlendir. (evaluate) (5)
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Temel İktisadi Göstergeler Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Milli Gelir, İktisadi Büyüme ve İstihdam Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Kalkınma Göstergeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Kriz ve Kriz Göstergeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Enflasyon ve Konjonktür Dalgalanmaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma İç ve Dış Borç / Kamu ve Özel Sektör Borcu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Fiyatlar, Faiz Oranları ve Sıcak Para Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
8 Kitap Okuma Bütçe ve Faiz Dışı Denge Anlatım, Soru Cevap,
9 - ARA SINAV -
10 Kitap Okuma Para ve Sermaye Piyasaları Göstergelerinin Yorumlanması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Döviz ve Döviz Kurları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Ödemeler Dengesi ve Cari Açık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Dış Ticaret Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma İstikrar Politikaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Çepni, E.(2010).Ekonomik ve Finansal Göstergeler Rehberi. Göstergeler ne anlatır Türkiye için İktisadi Göstergeler Rehberi, Fatih Akyıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Akyüz, M.(2000).Göstergelerle Ekonomik durumun İzlenmesi. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama merkezi
Akyıldız, F.(1989). Göstergeler ne anlatır Türkiye için İktisadi Göstergeler Rehberi. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dergi: Verilerin Dili: Ekonomiiyi nasıl okumalıyız. Türkiye Bankalar birliği Başkanlığı. TÜİK Türkiye istatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0