TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT321 HALKLA İLİŞKİLERDE İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı, halkla ilişkiler öğrencilerinin nitel ve nicel araştırma tasarımlarına hakim olmalarını ve istatistik programları kullanarak verileri etkin bir biçimde analiz edebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders, evren, örneklem, Nitel Araştırma Tasarımı, Nicel Araştırma Tasarımı, soru formu oluşturma, SPSS kullanımı gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Niceliksel yöntem ile ilgili temel kavramları tanımlar
Niteliksel yöntem ile ilgili temel kavramları tanımlar
Halkla ilişkiler alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip nicel veya nitel araştırma süreçlerine göre bir araştırma tasarlar
Araştırma yöntemlerini sahada yönteme uygun konularla ilişkilendirir
Verileri SPSS programına girerek analiz yapar
Nitel veya Nicel araştırma yöntemi ile yapılmış olan bir araştırmanın bulgularını yorumlar
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma İstatistiğe Giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Okuma Araştırma sorusu, araştırmanın sınırlandırılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Okuma Evren ve örneklem Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Okuma Örneklem çeşitleri ve örnekleme yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Okuma Soru formu oluşturma; çoktan seçmeli, açık uçlu soru tipleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Okuma Soru formu oluşturma; çoktan seçmeli, açık uçlu soru tipleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Okuma SPSS programına giriş; menülerin tanıtılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 Okuma SPSS temel analiz türlerinin anlatımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Okuma Nitel ve Nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Okuma Nitel araştırmada temel kavramlar; Görüşme, grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmelerin özellikleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Okuma Nitel araştırma soru formunun hazırlanması; yönlendirilmiş-yönlendirilmemiş görüşme türleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Okuma Nicel araştırma yöntemlerinden örnekler; rapor değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Okuma Nitel araştırma yöntemlerinden örnekler; rapor değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Okuma Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Arslan, D. A. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.
Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam.
Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
Köseoğlu, M. ve Yamak, R. (2011). Uygulamalı istatistik. Trabzon: Derya Kitabevi
Baş, T. ve Ulun A. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 3 39
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0