TR EN

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT437 MEDYA OKURYAZARLIĞI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, kitle iletişim araçları karşısında pasif olan öğrenciyi aktif duruma getirerek öğrencilerin enformasyon karmaşasının içindeki alt metinleri değerlendirebilmeleri için aly yapı sağlamaktır (evaluate). (Taksonomi 5)
İçerik: Ders, Kitle İletişim Araçlarının Sınıflandırılması, Medyanın Yapısının Özetlenmesi, Medyanın Toplumdaki Yerinin Tartışılması, İletişim Sürecinin Açıklanması, Eleştirel Yaklaşımların Karşılaştırılması gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerinden en az 3’ünü listeler
Medya araçlarındaki sorun alanlarını belirleyip, bu sorunlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek problemleri örnekler
Kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkiyi terk ederek aktif konuma geçip kitle iletişim araçlarından gelen enformasyondaki alt metinleri çözer
Etik ilkeleri çerçeve olarak alarak kitle iletişim araçlarının etkisini eleştirel bir biçimde analiz eder
Medya içeriklerinin sahip olması gereken özellikler çerçevesinde medya içeriklerini değerlendirir
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya okuryazarlığı kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya okuryazarlığının tarihsel gelişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya okuryazarlığı ilkeleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle iletişim araçları Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aile, çocuk ve televizyon Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın yapısı Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve toplum Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve etik Anlatım Soru-cevap yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bir manipülasyon kaynağı olarak medya Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya metinlerini inceleme ve tartışma Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya metinlerini inceleme ve tartışma Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla ilişkiler ve medya okuryazarlığı Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Reklam ve medya okuryazarlığı Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni iletişim teknolojileri ve medya okuryazarlığı Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Türkoğlu, N. ve Şimşek, M. C. (2010). Medya Okuryazarlığı. Parşömen Yayınları
Kubey, R. (2001). Media Literacy in the Information Age: Current Perspectives. Transaction Publishers
Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society, 33(2): 211-221.
Baran, S. J., McDonald, E., Engberg, J. (2004). Introduction to mass communication: Media literacy and culture. McGraw-Hill.
Hobbs, R. (1998). The seven great debates in the media literacy movement. Journal of communication, 48(1): 16-32.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0