TR EN

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL430 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, Tüketici davranışı dersinin amacı, derse ilişkin temel kavramları tanıtmak, çeşitli pazarlama problemlerine analitik çözüm yaklaşımları getirmesini sağlamak ve yöneticilerin karşılaşabileceği problemlerin çözümüne ilişkin uygulamalar yapılmasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Tüketici davranışının pazarlama alanındaki yeri ve önemi, tüketici araştırmaları, pazar bölümlendirme ve tüketici davranışı-pazarlama stratejisi ilişkisi, tüketici davranışına etki eden psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler, tüketici satın alma süreçlerinden oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Tüketici davranışlarına etki eden ana faktörleri tanımlar.
Farklı tüketici davranışlarını ve tüketim ile aralarındaki ilişkileri ayırt eder
Pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları üzerindeki sosyal ve etik etkilerini tanımlar
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tüketici Davranışına Genel Bir Bakış Anlatım-Sunum-Tartışma
2 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejisi İlişkisi Anlatım-Sunum-Tartışma
3 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Algı Anlatım-Sunum-Tartışma
4 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Öğrenme ve Hafıza Anlatım-Sunum-Tartışma
5 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Motivasyon Anlatım-Sunum-Tartışma
6 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Tutumlar Anlatım-Sunum-Tartışma
7 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Benlik ve Kişilik Anlatım-Sunum-Tartışma
8 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Vaka Çalışmaları Anlatım-Sunum-Tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Değerler ve Yaşam Tarzları Anlatım-Sunum-Tartışma
11 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Satın Alma Karar Süreci Anlatım-Sunum-Tartışma
12 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Yeniliklerin Yayılması Anlatım-Sunum-Tartışma
13 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Danışma Grupları Anlatım-Sunum-Tartışma
14 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Aile ve Sosyal Sınıf Anlatım-Sunum-Tartışma
15 Kitap Okuma ve Vaka Çalışması Kültür Anlatım-Sunum-Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Okumuş, A. (2013). Tüketici Davranışı: Teorik Ve Uygulamalı Bir Yaklaşım. Baskı, Türkmen Yayıncılık, İstanbul.
Erdoğan, K. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, 5 Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık San ve Tic.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior, 7th. NY: Prentice Hall.
Wells, W. D., & David, P. (1996). Consumer Behavior, 5th. John Wiley & Sons.
Journal of Consumer Behaviour
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 2 24
Ödev 9 1 9
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 53 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0