TR EN

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI337 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü ve dersle ilgili diğer alan öğrencilerine 1 dönem boyunca; endüstri ve örgüt kavramlarını tanıtmak, mevcut reel sektördeki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek ve bu alandaki psikoloji uygulamalarını karşılaştırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "Endüstri ve örgüt kavramı, iş analizi, personel seçimi, iş adaptasyonu, iş eğitimi, performans ölçümü, raporlama, işten çıkarım ve küçülme, iş alanı genişlemesi, büyümesi ve değişimi, motivasyon ve liderlik" konularından oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Endüstri ve örgüt psikolojisi dinamiklerini açıklar.
İç dinamikleri ve bilimsel metotları yorumlar.
Şirket başarısını ve bireysel iş başarısını arttırma yolları geliştirir.
Örgüt içi krizleri çözüm yolları geliştirir.
Kullanılacak ölçme değerlendirme metotlarını karşılaştırır.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT TANIMI -
2 Literatür Okuma İŞ ANALİZİ 1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür Okuma İŞ ANALİZİ 2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür Okuma İLGİLİ ALAN BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür Okuma İLGİLİ PERSONEL TİPOLOJİSİ BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür Okuma PERSONEL SEÇİMİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür Okuma İŞ ADAPTASYONU Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 Literatür Okuma İŞ EĞİTİMİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Okuma PERFORMANS BELİRLEME Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür Okuma PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür Okuma İŞ GELİŞİMİ VE EKSİLTİLMESİ Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür Okuma GRUP VE BİREYSEL MOTİVASYON Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür Okuma LİDERLİK Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür Okuma KÜRESEL BOYUT Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
RİGGİO R.E., (2016), Endüstri ve Örgüt Psikoljisine Giriş. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
TUTAR, H., (2014), Endüstri ve Örgüt Psikoljisinde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Detay Yayıncılık.
ANDERSON, N. ve ark., (2001), Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 50
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 1 10
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0