TR EN

AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS430 AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDYA 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu ders, küresel medya endüstrilerinin, küreselleşme kuramlarının yanı sıra küreselleşme ile ortaya çıkan haber dolaşımındaki dengesizliğin tartışılmasını öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders, küreselleşme olgusu ile küreselleşmenin iletişim üzerindeki (ve iletişimin küreselleşme üzerindeki) etkilerini tarihsel ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasını içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Küreselleşme kavramını ve küreselleşmenin tarihsel gelişimini açıklar.
Küreselleşme ve neoliberalizm ilişkisinin medyadaki temsillerini ve medya sektöründeki yansımalarını haber örnekleri üzerinden gösterir.
Küreselleşmenin ekonomik, toplumsal, kültürel ve ideolojik boyutlarına hakim olur ve bu boyutların dünyadaki ve medyadaki yansımalarını tespit eder.
Küreselleşme ile iletişim arasında ilişkiyi kurar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Küreselleşme kavramı ve tarihsel gelişimi Anlatım, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Küreselleşme kuramları ve küreselleşme kavramına çeşitli yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Küreselleşme kuramları ve küreselleşme kavramına çeşitli yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişim Anlatım, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişim, yeni dinamikler ve değişim Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve kültür Anlatım, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, kültür ve iletişim Anlatım, Soru-Cevap
8 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve ideolojik boyutları ve bu boyutların medyadaki yansımaları Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin medyada temsili Anlatım, Soru-Cevap
11 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve ideolojik boyutları ve küresel medya endüstrileri Anlatım, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin uluslar arası iletişimdeki yansımaları, dengesiz iletişim tartışmaları ve UNESCO Anlatım, Soru-Cevap
13 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, yerelleşme Anlatım, Soru-Cevap
14 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme, yerelleşme, hız ve tüketim kültürü, küreselleşmenin ulus devletlere etkisi ve uluslararası iletişimin dinamikleri Anlatım, Soru-Cevap
15 Literatür Tarama Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşme ve iletişimin geleceğinin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kaymas, S. (2014). Avrupa Birliği’ni Türkiye’de okumak Kültür Kimlik ve Medya. İstanbul: İmaj Yayınevi
Akıner, N. (2014). Uluslararası Medya Emperyalizmi. İstanbul: Hükümdar Yayınları.
İnceoğlu, Y. (2010). Uluslararası Medya: Medya Eleştirileri. İstanbul: Der Yayınları.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0