TR EN

HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS443 HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı; hukukun yapısı ve içeriğinin felsefe tarihindeki analizi ve hukuk anlayışlarındaki değişimler, hukuk ve felsefe arasındaki ilişki, benzerlikler, ayrılıklar ile Hukuk Felsefesi’nin temelini oluşturan kavramlar ve insan hakları düşüncesinin felsefi ve politik gelişimi konusunda, öğrencilere temel bir bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini, felsefe ve hukuk ilişkileri, hak ve adalet kavramları, doğal ve pozitif hukuk kuramları, toplum sözleşmesi, hukuk ve özgürlük arasındaki ilişki ve insan haklarının ontolojik ve tarihsel temelleri oluşturmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Hukuk’un yapısını, içeriğini, felsefi olarak nasıl sorgulandığını ve temel insan haklarını bilir.
Felsefi sorgulamayı insan hakları ve hukuk üzerinden geliştirir.
Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk’un temellerini ve karşıtlıklarını ayırt eder.
Filozofların ortaya koydukları farklı toplum sözleşmesi kuramlarını karşılaştırır.
İnsan haklarının ontolojik ve tarihsel temellerine ilişkin felsefi kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hukuk Felsefesi ve İnsan Hakları’na Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Platon: Devlet ve Yasalar Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Aristoteles: Politika Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Doğal Hukuk Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Pozitif Hukuk Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Hobbes ve Locke: Toplum Sözleşmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Rousseau: Toplum Sözleşmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Kaynak okuma Dönem değerlendirmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
9 - ARA SINAV -
10 Kaynak okuma Hegel: Hukuk Felsefesinin İlkeleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Marx: Yahudi Sorunu Üzerine Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma İnsan Hakları ve Doğal Hukuk İlişkisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma İnsan Haklarının Ontolojik Temelleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Habermas: Demokrasinin Üç Normatif Modeli Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Iris Marion Young: İletişim ve Öteki – Mizakereci Demokrasinin Ötesinde Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Platon. (2000). Devlet. (çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz) İstanbul: İş Bankası Yayınları
Platon. (1998). Yasalar Cilt I ve II. (çev. Saffet Babür) İstanbul: Kabalcı
Aristoteles. (2000). Politika. (çev. Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitabevi
Thomas Hobbes. (2001). Leviathan. (çev. Semih Lim). İstanbul: YKY
Hegel. (2004). Hukuk Felsefesinin Prensipleri. (çev. Cenap Karakaya) İstanbul: Sosyal
Seyla Benhabib (Yayına Hazırlayan). (1999). Demokrasi ve Farklılık. ( çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel). Demokrasi Kitaplığı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0