TR EN

OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR424 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Otel işletmeciliğinin tarihsel gelişimini öğrenmek, otel işletmelerinin genel özelliklerini bilmek, otel işletmelerinde yönetim organizasyon faaliyetlerinin işleyişini anlamak ve modern otel işletmeciliğinin mevcut durumu konusunda bilgi sahibi olmaktır.
İçerik: Konaklama sektörünün turizm endüstrisi içindeki yeri, konaklama işletmelerinin çeşitleri, otel işletmelerindeki yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları ve pazarlama gibi temel işlevler, otel işletmelerinin sınıflandırılması, otel işletmelerinin bölümleri konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Otel işletmeciliğinin turizm endüstrisi içerisindeki yeri ve önemini açıklar.
Otelciliğin tarihsel gelişimini bilir ve otelciliğin özelliklerini tanımlar
Otel işletmelerini özelliklerine göre sınıflandırır.
Otel işletmelerinde organizasyon becerisi gösterir.
Otel işletmelerinin bölümlerini, bölümlerin görev ve sorumluluklarını listeler.
Bir otel işletmesinin örgütsel yapısını oluşturma becerisi gösterir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Turizm endüstrisinin yapısı ve konaklama sektörünün turizm endüstrisi içindeki yeri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Turizm işletmelerinin sınıflandırılması Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Konaklama işletmelerinin tarihsel gelişimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde kuruluş yeri seçimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Yönetim ve yönetim fonksiyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yönetim Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde organizasyon Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinin bölümleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Önbüro ve Kat Hizmetleri Fonksiyonları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Yiyecek içecek fonksiyonu Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum Otel işletmeleri ve bilgi teknolojisi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yaşanan örnek olay ve çözümleri I Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Otel işletmelerinde yaşanan örnek olay ve çözümleri II Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Batman, O. (2015) Otel İşletmelerinin Yönetimi, Değişim Yayınları, Ankara.
Akoğlan Kozak, M. (2016) Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.
Jagmohan N., (1997) Professional Hotel Management, Chand Publishing.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0