TR EN

KARŞILAŞTIRILMALI İLETİŞİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS340 KARŞILAŞTIRILMALI İLETİŞİM SİSTEMLERİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersin amacı; iletişime ilişkin temel kavramları ve iletişim sürecini göstermek, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanının seçilmesini sağlamak, kişilerarası iletişimin gerekliliğini kavratmak ve ikna edici iletişim hakkında bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; iletişim kavramı ve özellikleri, iletişimin öğeleri, kitle iletişiminin çeşitleri, örgütsel iletişim süreci ve büro yönetimi ile reklam oluşturmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Örnekler üzerinden iletişime ilişkin temel kavramları ve iletişim sürecini hatırlar.
Kitle iletişim kavramının temellerini ve literatürdeki kitle iletişim modellerini karşılaştırmalı olarak inceler.
İletişimin halkla ilişkilerdeki yerini örnek olaylar anlatarak açıklar.
Kurum içi iletişim kavramını tanır ve yönetimle ilgili sorun/fırsat temel özelliklerini ve bunların kurumsal imaj üzerindeki etkilerini 5 madde ile açıklar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İletişim Kavramı, Tanımı, Temel Özellikleri ve Fonksiyonları Anlatım
2 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin Öğeleri: Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı Anlatım, Soru-Cevap
3 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin Öğeleri: Geri Besleme, Etki, Parazit (Gürültü) Anlatım, Soru-Cevap
4 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim Çeşitleri_: Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Elektronik İletişim Anlatım, Soru-Cevap
5 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim Kurma Yolları, Engel ve Problemleri, Çözümler Anlatım, Soru-Cevap
6 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örgütsel İletişim Süreci Anlatım, Soru-Cevap
7 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişim Modelleri: Shannon ve Weaver Modeli, Lasswell Modeli Anlatım, Soru-Cevap
8 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişim Modelleri: Westley ve Mac Lean Modeli, Riley ve Riley Modeli Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişim Modelleri: Etki Tepki Modeli, İki Aşamalı İletişim Modeli Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişim Modelleri: Gündem Kurma Modeli, Bağımlılık Modeli, Sessizlik Sarmalı Modeli Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişim Modelleri: Gerbner'in Genel İletişim Modeli, Newcomb Modeli Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim ve Halkla İlişkiler: Yazılı teknikler, Yayın Teknikleri, Festivaller, Yarışmalar, Törenler, Sergiler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim ve Büro Yönetimi: Büro Kavramı, Çeşitleri, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama-Arşivleme Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim ve Pazarlama: Reklam, Kişisel Satış, Satış Tutundurma, Kurum Kimliği, Doğrudan Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Bek, M. G. (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları. Ankara: Umut Yayınları
Işık ,M. (2014). Dünya ve Türkiye Bağlamında Kitle İletişim Sistemleri. İstanbul: Eğitim Kitabevi Yayınları
Bülbül, R. (2002). Uluslararası İletişim: Ap - Reuters - AFP - TASS-ITAR. Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0