TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS342 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SEMİHA ÜMİT ARAT
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu ders, siyasal iletişim kavramlarının tanımlanması, seçimler, parti politikaları, basında bu konuların yansımaları ve siyasal kampanyaları irdelenmesi, siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerinin ortaya konulması ile öğrencinin siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları kurabilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Makaleler üzerinden siyasal iletişime ilişkin kavramları ve kuramsal yaklaşımları inceler.
Edindiği bilgiler doğrultusunda kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan kavramlarını ilişkilendirir.
Medya ile siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yorumlar.
Son uygulanan seçim üzerinden siyasi partilerin yürüttükleri kampanyaları ve reklamları 8 madde ile karşılaştırır.(
Grup çalışması ile örnek bir seçim kampanyası çalışması tasarlar.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Siyasal İletişimi tanımlama ve kavramlaştırma Anlatım
2 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal İletişimdeki gelişimler Anlatım, Soru Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim ve diğer disiplinlerin ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim türleri ve teknikleri Anlatım, Soru Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Politik bir kavram olarak kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde aktörler Anlatım, Soru Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
8 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde etik Anlatım, Soru Cevap
9 - ARA SINAV -
10 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal partiler ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
11 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal kampanya ve reklamların seçmen üzerinde etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasetçilerin imajı üzerine çalışmalar:Liderler, imajlar, medya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasi partiler, siyasal iletişim ve seçim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'den örneklerle siyasi liderler ve siyasal kampanyalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Aziz, A. (2017). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Yayınları
Yavaşgel, E. (2004). Siyasal İletişim: Kavramlar ve Ardındakiler. Ankara: Ebabil Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0