TR EN

ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY434 ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu derste çağdaş dünya tarihine ilişkin başlıca kuramsal bakışlar ve temel tarihsel bilgiler ışığında, Fransız İhtilâli ile Soğuk Savaş Dönemi arasında dünya üzerinde meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeleri ele alarak, kuramsal bir bakış açısı ile olaylara yaklaşmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği Fransız İhtilali, 19. Yüzyıl fikir akımları ve dünyaya etkileri, 19. Ve 20. Yüzyılda sömürgecilik faaliyetleri, 19. yüzyıl ve 20. Yüzyılda Osmanlı devletinin genel görünümü ve dünya siyasetinde yeri, I. Dünya Savaşı öncesi Avrupanın ve Dünyanın genel görünümü, I. Dünya Savaşı, I.Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Genel Görünümü, 1929 Büyük Buhranı, II.Dünya Savaşı Öncesi Dünya Siyaseti: Faşizm ve Nazizimin Doğuşu, SSCB ve Komünizm, II.Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Genel Görünümü, Soğuk Savaş, Doğu Bloğunun Dağılması Sonrası Yeni Dünya Düzeni gibi konulardan oluşmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
21. yüzyıl dünya siyasetinin temel aktörlerini ve aralarındaki ilişkileri açıklar.
Çağdaş dünya tarihine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Modern dünyanın oluşum ve dönüşüm evrelerini betimler.
Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Asya''da merkezileşen güçler ve aralarındaki çıkar çatışmalarını yorumlar.
I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde meydana gelen gelişmeleri, tarihsel bağlamlarını gözönünde bulundurarak ilişkilendirir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Fransız İhtilali, 19. Yüzyıl fikir akımları ve dünyaya etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması 19. yüzyıl, Büyük Sömürge İmparatorlukları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması 20. yüzyılda sömürgecilik faaliyetleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması 19. yüzyıl ve 20. Yüzyılda Osmanlı devletinin genel görünümü ve dünya siyasetinde yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’nın ve Dünyanın genel görünümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması I. Dünya Savaşı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması I.Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Genel Görünümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
8 Kitaptan ilgili bölümün okunması 1929 Büyük Buhranı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
9 - ARA SINAV -
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması II.Dünya Savaşı Öncesi Dünya Siyaseti: Faşizm ve Nazizimin Doğuşu, SSCB ve Komünizm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması II.Dünya Savaşı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması II. Dünya Savaşı Sonrası Dünyanın Genel Görünümü, Soğuk Savaş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Soğuk Savaş Dönemi: Vietnam Savaşı, Füze Krizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Doğu Bloğunun Dağılması Sonrası Yeni Dünya Düzeni Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Hobsbawm E. (2016), Devrim Çağı 1789-1848, (çev. Şener. B. S.) Dost Kitabevi, İstanbul, 8. Baskı
Hobsbawm E. (2017), İmparatorluk Çağı 1875-1914, (çev. Aslan V.) Dost Kitabevi, İstanbul, 6. Baskı
Hobsbawm E. (2009), Sermaye Çağı 1848-1875, (çev. Şener. B. S.) Dost Kitabevi, İstanbul, 6. Baskı
Dan Diner (2015). Yüzyılı Anlamak, (çev. Demirel H.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı
Dan Diner (2007) Cataclysms: A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge, USA: University of Wisconsin Press
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0