TR EN

ALTERNATİF MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS439 ALTERNATİF MEDYA 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin temel amacı, öğrenciye ana akım medyanın ekonomik ve siyasi iktidar odaklarıyla kurduğu çıkar ilişkisi bağlamında neden olduğu hak ihlallerine karşı çözüm yollarını göstermektir.
İçerik: Bu derste, alternatif medya kavramı tanıtılarak, kuramsal ve pratik boyutuyla ana akım medyanın ayrımcı, dışlayıcı ve eşit olmayan yayın politikasına karşı alternatif gazetecilik olanaklarına odaklanılmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Güncel olaylardan verilen örneklerle alternatif medyanın olanaklarını keşfeder.
Ana akım medya ile alternatif medyayı 5 madde ile karşılaştırır.
Ana akım medyadaki mevcut yapısal ve pratik sorunları, alternatif medya ile çözümler.
Örnek haberler, ana akım medya haberi veya alternatif medya haberi olarak sınıflandırır.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derse giriş ve dersle ilgili genel bilgilerin verilmesi Anlatım
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Ana akım medyada yapısal sorunlar Anlatım, Soru-Cevap
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Ana akım medyada habercilik pratiklerine dair sorunlar Anlatım, Soru-Cevap
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Alternatif medyanın kurumsal temeli Anlatım, Soru-Cevap
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Çeşitlilik ve ilişkisellik kavramları ekseninde alternatif medya Anlatım, Soru-Cevap
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Örnek İnceleme Nesnel ve öznel toplumsal teoriler açısından alternatif medya Anlatım, Soru-Cevap
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Alternatif medyanın tarihsel bağlamı Anlatım, Soru-Cevap
8 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Topluluklar, toplumsal hareketler ve alternatif medya Anlatım, Soru-Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Alternatif medyanın küreselleşmesi ve yerellikler Anlatım, Soru-Cevap
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Yeni iletişim teknolojilerinin alternatif gazetecilik için olanakları Anlatım, Soru-Cevap
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Türkiye’de sosyal değişim ve sivil toplum Anlatım, Soru-Cevap
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Türkiye’de medyanın yapısal dönüşümü Anlatım, Soru-Cevap
14 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Türkiye’de ana akım medyaya karşı radikal ve muhalif açılımlar Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
15 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Örnek İnceleme Türkiye'de ve dünyada alternatif medya örnekleri Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Balley, O. G. (2015). Alternatif Medyayı Anlamak. İstanbul: Kafka Yayınevi
Çoban B., Ataman B. (2018). Panoptikon 2.0: Alternatif Medya ve Karşı Gözetim. İstanbul: Kafka Yayınevi
Atkinson, J. (2016). Alternatif Medya ve Direniş Siyaseti: Bir İletişim Perspektifi. İstanbul: Kafka Yayınevi
Atton C., Vatikiodis P.(2014). Kendi Medyanı Yarat – Alternatif Medya Kavramlar, Tartışmalar, Örnekler, Cilt: 1. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0