TR EN

MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT440 MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU 6 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı, medya ve tüketim ilişkisi temel alınarak toplumsal yapının öğrenci tarafından analiz edilebilmesini sağlamaktır.
İçerik: Ders, Ekonomik sistemin analizi, Toplumsal yapının yorumlanması, Medya ve ekonomi ilişkisinin betimlenmesi, Tüketim toplumunun temellerinin sorgulanması gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Tüketim kültürünün en az 3 özelliğini listeler
Medya ve ekonomi ilişkisini doğru bir şekilde açıklar
Ekonomik göstergeler yardımıyla üretim ve tüketim dengesi arasındaki ilişkiyi açıklar
Eleştirel yaklaşımı temel olarak tüketim kültürünün bir aracı olarak medyanın yapısını analiz eder
Medya mecralarından en az 4’ünü etki gücü bağlamında karşılaştırır
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya nedir? Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın işleyişi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın etkileşim içinde olduğu alanlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya mecraları Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim toplumu kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim toplumu ve ekonomi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim toplumu ve medya Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Frankfurt Okulu’na genel bakış Anlatım Soru-cevap yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Eleştirel Teori Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür endüstrisi kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Üretim ve tüketim toplumu karşılaştırması Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kapitalizm ve tüketim toplumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim ve yabancılaşma ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tüketim toplumunun eleştirisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Odabaşı, Y. (2017). Tüketim Kültürü - Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. Aura Yayınevi
Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
Dağtaş, B. ve Dağtaş, E. (2009). Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Ankara: Ütopya Yayınevi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0