TR EN

DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT405 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi İLKER İNMEZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergeleri kullanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri anlama ve yorumlama yeteneği kazanması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler güncel ekonomik gelişmelerin nedenlerine ve sonuçlarına dair analiz yapabileceklerdir.
İçerik: Bu dersin kapsamı, küresel ekonomik göstergeler, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, finansal krizler, merkez bankaları, para politikası ve faiz oranları, küreselleşme, işsizlik ve gelir dağılımı, enflasyon, uluslararası ticaret, gelişen piyasalar konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya ekonomisine ait makro ekonomik göstergeleri önem sırasına göre listeler. (list) (Bloom’s 1)
Merkez bankalarının para ve faiz politikalarındaki rolünü ülke örnekleri vererek özetler.(Summarize) (Bloom’s 2)
Güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergelerden yararlanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri yorumlar.(Interpret) (Bloom’s 2)
Gelişen ülke piyasalarındaki riskleri önem sırasına koyarak karşılaştırır. (Compare) (Bloom’s 2)
Küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki bağıntıları kullanarak dünya ekonomisini analiz eder. (Analyze) (Bloom’s 4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Öğrencide ilk izlenim oluşturma, dersin içeriği ve işleniş yöntemlerine ilişkin tanıtım hazırlığı Dünya ekonomisine giriş Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
2 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Küreselleşmenin Temelleri Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
3 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Göstergeler ve Analiz Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
4 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küreselleşme, Gelir Dağılımı ve İstihdam İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
5 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
6 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
7 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Borsalar Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Ticaret ve Döviz Kurları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
10 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Krizler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
11 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Büyüme ve Refah İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
12 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Gelişen Ülke Ekonomileri Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
13 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Asya, Avrupa ve Amerikan Ekonomilerindeki Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
14 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
15 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karagül, M. (2017), Dünya Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayıncılık
Roubini, N. (2017), Kriz Ekonomisi: Dünya Ekonomisinin Çöküşü ve Geleceği, İstanbul: Pegasus Yayınları
Acar, M. (2018), Güncel İktisadi Tartışmalar, (1. Baskı), Literatürk Academia
Marrewijk, C.V. (2002), International Trade and The World Economy, Oxford University Press

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0