TR EN

MALİYE POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF355 MALİYE POLİTİKASI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, maliye politikası araçları ile kamu müdahalesinin ekonomi üzerindeki etkilerini analiz edebilme yetkinliği kazandırmaktır.
İçerik: Maliye Politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan mali araçların neler olduğu ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, istikrarsızlıklarla mücadelede ve büyümenin sağlanmasında etkili bir şekilde maliye politikasının nasıl uygulanabileceği incelenecektir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve fonksiyonlarını açıklar.(explain)
Maliye politikalarının ekonomiye sağladığı avantaj ve dezavantajları açıklar.(explain)
Maliye politikasının etkinliğini analiz eder.(analyze)
Ekonomik sorunlarla mücadelede maliye politikasını yorumlar.(interpret)
Ekonomik istikrarın sağlamasında maliye politikasının yeri ve önemini açıklar.(explain)
Maliye politikasının etkilerini ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir.(evaluate)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma Maliye Politikasının Amaç ve Araçları Anlatım, Soru Cevap
3 Kitap Okuma Maliye Politikasına Yönelik İktisadi Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Maliye Politikasının Uygulanmasına İlişkin Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Maliye Politikasının Sınırları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap
10 Kitap Okuma Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Stagflaslasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Bütçe Açığı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Sosyal Devlet ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pınar,.A.(2017). Maliye Politikası. 9. Baskı.Turhan Kitabevi
Ataç, B.(2016). Maliye Politikası. 11. Baskı. Turan Kitabevi
Ulusoy, A.(2017). Maliye Politikası. 9. Baskı. Umuttepe Yayınları
Kopcke, R.W., Geoffrey M.B. Tootell and Robert K. Triest,(2018). The Macroeconomics of Fiscal Policy. The MIT Press
Dergi Adı: Maliye Dergisi, Maliye Araştırmaları Dergisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0