TR EN

BALKANLAR VE TÜRKİYE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU344 BALKANLAR VE TÜRKİYE 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere Balkanlar bölgesini siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan değerlendirip Türkiye’yle aralarındaki güncel ve tarihi ilişkileri analiz etme donanımı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Balkanlar, bölgenin siyasal, askeri, ekonomik, kültürel ve ticari bakımdan dünya siyasetine etkisi, Türkiye’yle arasındaki ilişkilerin tarihi ve güncel konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Balkanlar bölgesinin siyasi yaşamına ve tarihine damga vurmuş olayları anlatır
Balkanlar bölgesinde yaşanan siyasi gelişmeleri siyasi düşünceler ve teoriler ışığında açıklar
Günümüzde yaşanan sorunları dikkate alarak Balkanlarda yaşanan gelişmeleri sınıflandırır
Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkilerin temel hatlarını yorumlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım -Tartışma
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkanlar Tarihi Anlatım -Tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar Anlatım -Tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar Anlatım -Tartışma
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Milliyetçilik İdeolojisi ve Bağımsızlık Hareketleri Anlatım -Tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkan Ülkelerinin Kurulma Süreci Anlatım -Tartışma
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Balkan Savaşları Anlatım -Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlar Anlatım -Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İki Kutuplu Dünyada Balkanlar Anlatım -Tartışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bağlantısızlar ve Balkanlar Anlatım -Tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sovyet Sonrası Balkanlar'da yaşanan gelişmeler Anlatım -Tartışma
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yugoslavya'nın Parçalanışı Anlatım -Tartışma
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güncel Sorunlar ve Türkiye’yle İlişkiler Anlatım -Tartışma
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Değerlendirme Anlatım -Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Adanır F., Faroqhi S. (2015), Osmanlı ve Balkanlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
Reed J. (2006), Balkanlarda Savaş, Pencere Yayınları.
Karatay O., Gökdağ B. (2013) Balkanlar El Kitabı, Akçağ Yayınları.
Batı G. F., Özgöker U. (2016), AB’nin Doğu Sınırı Balkanlar, Derin Yayınları.
Yürür P., Özkan A. (2017), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti, Detay Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 2 24
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 13 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0