TR EN

NİTEL VERİ ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS382 NİTEL VERİ ANALİZİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin nitel araştırma yöntemini tanımaları, aktif bir şekilde kullanabilmeleri ile nitel araştırma bulgularını analiz ve yorumlama yeteneğini kazanmaları, nitel araştırma önerisi geliştirebilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
İçerik: Dersin içeriğini; nitel araştırmanın kullanım alanlarının tanıtılması, NVİVO programının tanıtımı ve kullanımı, araştırma ön hazırlığı, yapılacak görüşmenin tasarımı, örneklem seçimi, görüşme bulgularının deşifre edilmesi, nitel veri analizi ve raporlanması konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nitel araştırma yöntemlerine ilişkin teorik bilgileri ile bu ders arasında ilişki kurar(relate-2) ve bu bilgilerini NVİVO aracılığıyla uygular.
Nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olan bir araştırmanın bulgularını yorumlar.
Belirlenmiş bir araştırma konusunu nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde analiz eder.
Bir nitel bir araştırma konusuyla ilgili soru formu oluşturur.
Araştırma sırasında toplanan verileri NVİVO aracılığıyla analiz eder.
Analizini yaptığı veri sonuçlarını nitel araştırma kuralları çerçevesinde değerlendirir.
Nitel araştırmaya uygun araştırma önerisinde bulunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Nitel veri analizine giriş; temel kavramları Anlatım
2 Okuma-pratik yapma Nitel araştırma tasarımı Anlatım
3 Okuma-pratik yapma Görüşme, grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmelerin özellikleri Anlatım-göstererek yaptırma
4 Okuma-pratik yapma Görüşme, gözlem verilerinin toplanması ve deşifre edilmesi Anlatım-göstererek yaptırma
5 Okuma-pratik yapma NVİVO programına giriş, menülerin tanıtımı I Anlatım-göstererek yaptırma
6 Okuma-pratik yapma NVİVO programına giriş, menülerin tanıtımı II Anlatım-göstererek yaptırma
7 Okuma-pratik yapma NVİVO programı aracılığıyla deşifre ve verilerin analize hazırlanması Anlatım-göstererek yaptırma
8 - ARA SINAV -
9 Okuma-pratik yapma NVİVO’da nitel veri analizi uygulaması Anlatım-göstererek yaptırma
10 Okuma-pratik yapma Nitel veri analizinde güvenilirlik ve etik Anlatım-göstererek yaptırma
11 Okuma-pratik yapma Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Anlatım-göstererek yaptırma
12 Okuma-pratik yapma Nitel analiz sonuçlarının raporlanması I Anlatım-göstererek yaptırma
13 Okuma-pratik yapma Nitel analiz sonuçlarının raporlanması II Anlatım-göstererek yaptırma
14 Okuma-pratik yapma Örnek nitel araştırma raporları üzerine tartışma ve değerlendirme Anlatım-göstererek yaptırma
15 Okuma-pratik yapma Nitel araştırmaya uygun araştırma önerilerinin öğrencilerle tartışılması Anlatım-göstererek yaptırma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baş, Türker, Ulun Akturan. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık
Yıldırım, A., Şimşek, H. . (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları .
Türnüklü, Abbas. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi ,6 (4), 543-559.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0