TR EN

TÜRK MİTOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE316 TÜRK MİTOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrenciyi mitoloji hakkında bilgi sahibi etmek, öğrencinin Türk mitolojisini ana hatlarıyla kavramasını sağlamaktır. Türk mitolojisinde görülen önemli unsurların metinler aracılığıyla verilmesi yanı sıra dönemin sonunda öğrenciye diğer kültür öğeleriyle nasıl bağlantı kuracağının kavratılması da hedeflenmektedir.
İçerik: Mitolojiyle ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler, Türk mitolojisi, Türk mitolojisi kavramının sınırları, kaynakları, Türk mitolojisinde önemli yere sahip sayı, renk, hayvan vb. unsurlar hakkında bilgi verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mitolojinin kapsamı, önemi, işlevi ve kaynaklarını hatırlar.
Türk mitolojisi ve diğer mitolojileri ilişkilendirir.
Mitoloji metinlerini inceler.
Mitoloji ile günlük yaşam, inanış ve âdetlerin arasındaki ilişkileri karşılaştırır.
Türk mitolojisinin kültürel alt yapısını açıklar.
Türk Mitolojisine yönelik metinlere nasıl yaklaşması gerektiğini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mit ve mitolojiyle ilgili kavramlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür tarama Mitolojik çalışmalar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür tarama Mitlerin sınıflandırılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür tarama Mit ve din ilişkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür tarama Türk mitolojisi, Türk mitolojisinin araştırılma tarihi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür tarama Şamanizm ve Türk mitolojisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür tarama Türk mitolojisinin özellikleri Türk mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran unsurlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Mitolojik metinler, Yaratılış mitleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür tarama Türeyiş mitleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür tarama Türk mitolojisi ve totemizm Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür tarama Türk mitolojisi ve tabiat Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür tarama Türk mitolojisi ve hayvanlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür tarama Türk mitolojisi ve renkler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür tarama Türk mitolojisi ve sayılar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bayat, F. (2007), Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Çoruhlu, Y. (2002), Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Campbell, J. (1992) İlkel Mitoloji, İstanbul: İmge Yayınevi.
Eliade, M. (2001) Mitlerin Özellikleri, Çeviren: Sema Rifat, Om Yayınevi.
Levi-Strauss, C. (2002) Yaban Düşünce, İstanbul: Yapı Kredi YayıneVİ.
Ögel, B. (2014) Türk Mitolojisi I, II, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0