TR EN

GELENEKSEL TİYATRO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE419 GELENEKSEL TİYATRO 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasındaki ilişkiyi kavratmaktır. Geleneksel tiyatronun kökeni, kaynakları, tarihî gelişimi, oyunların genel özellikleri hakkında bilgi vermek ve halk tiyatrosu geleneğini tanıtmaktır.
İçerik: Geleneksel tiyatronun doğuşu, özellikleri, tarihî gelişimi, gölge oyunu, Karagöz oyunu ve Karagöz oyunundaki tipler, orta oyunu ve orta oyunundaki tipler, meddahlık ve meddah hikâyeleri, hokkabazlık, tuluat, kukla ve de köy seyirlik oyunları hakkında bilgi verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasında bağı ilişkilendirir.
Oyunun önemi, işlevi ve kaynaklarını listeler.
Bu ürünlerin üretildiği kültürü ve bu kültür içinde geleneksel tiyatronun yerini keşfeder.
Geleneksel tiyatronun temel özelliklerini, tarihî gelişimini ve özelliklerini analiz eder.
Halk tiyatrosundaki türleri ve Türk eğlence hayatını başlangıcından bugüne yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Oyun kavramı, tanımı ve oyunun özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür tarama Ritüeller ve ritüllerin işlevleri Geleksel Tiyatronun kökeni ve kaynakları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür tarama Ritüeller ve ritüllerin işlevleri Geleksel Tiyatronun kökeni ve kaynakları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür tarama Halk tiyatrosu ve türleri Dünyada gölge oyunu, gölge oyununun kökeni Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür tarama Türk gölge oyunu Karagöz’ün kökeni, gelişimi, bölümleri, oyunun konuları ve özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür tarama Karagöz’deki tipler ve özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür tarama Orta oyunun kökeni, gelişimi, bölümleri, oyunların konuları ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Orta oyunundaki tipler ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür tarama Meddahın kökeni, gelişimi, meddah hikâyesinin bölümleri, meddah hikâyelerinin konuları ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür tarama Meddah hikâyelerinin kaynakları, gelişimi, yapısal özellikleri ve motifleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür tarama Hokkabazlık, Tuluat Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür tarama Kukla Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür tarama Köy seyirlik oyunları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama Köy seyirlik oyunları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

And, M. (1974), Oyun ve Bügü, İstanbul: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Kudret, C. (2007) Orta Oyunu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Nutku, Ö. (t.y.) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara: Türkiye İş Bankası.
Huızinga, J. (2006), Homo Ludens, İstanbul: Ayrıntı Yay.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0