TR EN

DİJİTAL KÜLTÜR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM319 DİJİTAL KÜLTÜR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; iş hayatından günlük yaşantımıza, sosyal medyadan geleneksel medyaya, sanattan spora, politikadan ekonomiye dijitalleşen ve hala dijitalleşme sürecinde olan pek çok alanın nasıl etkilendiğini, içinde bulunduğumuz çağın dününün ve bugününün dijitalleşme ile nasıl şekillendiği irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği, Dijitalleşen sosyo-kültürel ortam verileri, sosyal medya, kamusal alanın uğradığı değişim ve dönüşüm, üretim ve tüketim aşamasına dijitalin etkisi konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dijital Kültür kavramını tanımlar.
Dijitalleşme ve kültür alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiler ve fikirler arasında bağlantı kurar.
Farklı disiplinlerin dijital kültürden ne ölçüde etkilendiğini öğrenip aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirir.
İnternet, Enformasyon, Bilgi ve yeni iletişim teknolojilerini inceler.
Aktivist hareketlere dayalı özellikle çevrimiçi pratiklerden ve ideolojilerden yola çıkarak olayları değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Derse giriş, ders içeriği hakkında bilgilendirme ve dijital kültür üzerine genel bir değerlendirme Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Kitle iletişim araçlarının ele alınışı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama İnternet ve Bilgi teknolojilerinin durumu, yaşanan güncel gelişmeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama Gelişen bilgi teknolojilerinin yaşantımıza etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Toplumsal hareketlerde dijital olanın rolü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Web 2.0 teknolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Web 2.0 teknolojisi ve sürekli güncellenen dijital ortam Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama Sosyal medyanın dijital kültür alanındaki yeri ve dijital kültüre katkısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama Farklı disiplinlerin dijital kültürden etkilenişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama Jean Baudrillard’ın Simülakrlar ve Simülasyon kuramı Anlatım, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama Manuel Castells’in Ağ Toplumu Anlatım, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama Dijital kültürün medya alanına olumlu ve olumsuz etkileri Anlatım, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama Genel Tekrar ve Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baudrillard J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
Castells M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Goffman E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis Yayınları
Smith P. (2007). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0