TR EN

MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS342 MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, siyasal iletişim kavramlarının tanımlanması, seçimler, parti politikaları, basında bu konuların yansımaları ve siyasal kampanyaları irdelenmesi, siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerinin ortaya konulması ile öğrencinin siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları kurabilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makaleler üzerinden siyasal iletişime ilişkin kavramları ve kuramsal yaklaşımları inceler.
Edindiği bilgiler doğrultusunda kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan kavramlarını ilişkilendirir.
Medya ile siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yorumlar.
Son uygulanan seçim üzerinden siyasi partilerin yürüttükleri kampanyaları ve reklamları 8 madde ile karşılaştırır.(
Grup çalışması ile örnek bir seçim kampanyası çalışması tasarlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Siyasal İletişimi tanımlama ve kavramlaştırma Anlatım
2 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal İletişimdeki gelişimler Anlatım, Soru Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim ve diğer disiplinlerin ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim türleri ve teknikleri Anlatım, Soru Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Politik bir kavram olarak kamuoyu, medya, demokrasi ve kamusal alan ilişkisi Anlatım, Soru Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde aktörler Anlatım, Soru Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişimde etik Anlatım, Soru Cevap
10 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal partiler ve siyasal iletişim Anlatım, Soru Cevap
11 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal kampanya ve reklamların seçmen üzerinde etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasetçilerin imajı üzerine çalışmalar:Liderler, imajlar, medya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasi partiler, siyasal iletişim ve seçim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Siyasal iletişim çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 İnternet ve Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'den örneklerle siyasi liderler ve siyasal kampanyalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aziz, A. (2017). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Yayınları
Yavaşgel, E. (2004). Siyasal İletişim: Kavramlar ve Ardındakiler. Ankara: Ebabil Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
3
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
5
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
5
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
4
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0