TR EN

KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS262 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı iletişimi öğreterek öğrencilere toplumsal hayatta ve iş hayatında kendini daha iyi ifade edebilme becerisi kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriğini kişiler arası iletişim tanımı ve sınıflandırmasından yola çıkılarak kişiler arası iletişim sürecinde karşılaşılan çatışmalar, engeller ve bunların ortadan kaldırılması yönünde beceriler oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kişiler arası iletişim süreci ile ilgili temel kavramlardan en az 5 tanesini tanımlar.(
Kişiler arası etkili bir iletişim için gerekli olan öğeleri ifade eder.
Bir grup içerisindeyken kişiler arası iletişim için gerekli olan beden dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanır.
Kişiler arası iletişimde çatışma türlerini tespit eder.
Kişilerarası iletişim kaynakları çatışmaları çözer.
Etkin bir kişiler arası iletişim için gerekli olan öğeleri saptayarak, kendini açıkça ifade edebilme gibi konularda strateji oluşturur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İletişime ait kavramların ve süreçlerin tanımlanması Anlatım, Soru- Cevap
2 Kitap Okuma İletişim türlerine genel bakış Anlatım, Soru- Cevap
3 Kitap Okuma Kişilerarası iletişimin diğer iletişim biçimlerinden farklılıkları ve etkin kullanma yolları Anlatım, Soru- Cevap
4 Kitap Okuma Kişilerarası iletişim modelleri 1 Anlatım, Soru- Cevap
5 Kitap Okuma Kişilerarası iletişim modelleri 2 Anlatım, Soru- Cevap
6 Kitap Okuma Kişilerarası iletişimde temel davranış modelleri ve yaklaşımlar Anlatım, Soru- Cevap
7 Kitap Okuma Kişilerarası iletişimde çatışma türleri ve nedenleri Anlatım, Soru- Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Kişilerarası iletişim çatışmalarının çözüm yolları Anlatım, Soru- Cevap
10 Kitap Okuma Kişilerarası iletişim ve kişilik; sorunlar, çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Kitap Okuma Toplumsal hayatta iletişim kurma yolları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Kitap Okuma İş hayatındaki iletişimde dikkat edilecek unsurlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Kitap Okuma Empati Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Kitap Okuma Algı, kendini aşma, ifade etme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Kitap Okuma Ailede iletişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

De Vita, J. A. (2010). Kişilerarası İletişim. Ankara :Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
Taşdemir, E. (2017). Kişilerarası İletişim. Bursa: Ekin Basım Yayın
Gürüz, D. (2018). Kişilerarası İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
3
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
5
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
2
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
3
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
3
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 3 39
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0