TR EN

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI309 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Çocuk ruh sağlığı, çocuk psikolojisinde gelişimsel dönemler ve önemi gibi temel bilgilerin verilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; " Ruh sağlığı kavramı,Çeşitli teoriler,Psikolojik olgunluk,Çocuk ruh sağlığı,Ruh sağlığının dönemleri,Zeka gelişimi,Aile,Çocuk yetiştirme,Davranış bozuklukları,Hiperaktivite,Çocukluk depresyonu,Özel öğrenme güçlükleri, Çocukların fiziksel özellikleri,Çocukların kişilik özellikleri,,Farklı öğretim materyalleri " konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teorileri ve Psikolojik olgunluk ve Çocuk ruh sağlığını açıklar.
Zeka gelişimi ve ilişkisini analiz eder.
Özel sorunlar ve Davranış bozukluklarını ayırt eder.
Hiperaktivite, Çocukluk depresyonu ve Özel öğrenme güçlüklerini karşılaştırır.
Süreğen hastalıkları ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özelliklerini belirtir.
Çocukların fiziksel ve kişilik özelliklerini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teoriler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Psikolojik olgunluk, Çocuk ruh sağlığı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Ruh sağlığının dönemleri, Aile ve Özel sorunlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Çocuk yetiştirme ve Davranış bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Hiperaktivite Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Çocukluk depresyonu, Özel öğrenme güçlükleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Süreğen hastalık ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Çocukların fiziksel ve kişilik özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Önleme ve erken tanı Hastalığı en aza indirecek tıbbi önleme yolları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Aile işbirliği ve bilgilendirmenin önemi ve Süreğen hastalığı olan çocukların eğitimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları ve Çocuk ,aile, personel etkileşimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Hastanede oyun ve oyun odaları ve Hastane okulları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GARDİNER, H. W., & GANDER, M. J. (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi.(çev. Ali Dönmez, Bekir Onur, Nermin Çelen) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
YAVUZER, H. (2012). Çocuk Psikolojisi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
Bee, H., & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi,(Çev. O. Gündüz, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
MARTİN, A., VOLKMAR, F. R., & LEWİS, M. (Eds.). (2007). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Lippincott Williams & Wilkins.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0