TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT335 HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, halkla İlişkiler kavramının ve bir halkla ilişkiler çalışmasında izlenecek aşamaların ortaya koyulması ve stratejik planların ve etkinlik planlarının oluşturulma adımlarının örnek uygulamalar ışığında tartışılarak öğrencilerin kampanya yaratabilmesine yönelik alt yapı oluşturmaktır
İçerik: Halkla ilişkiler kavramının tanımlanması, halkla ilişkilerin uygulama alanlarının listelenmesi, etkinlik planlaması adımlarının özetlenmesi, örnek halkla ilişkiler kampanyası değerlendirme, stratejik plan oluşturma

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler kampanyalarındaki planlama adımlarını listeler
Halkla ilişkilerle ilgili temel bilgiler ve uygulama alanları ile ilgili sunum yapar
Halkla ilişkiler ve yönetim planlamalarını halkla ilişkiler planlama kriterlerine göre geliştirir
Halkla ilişkiler uygulamalarında, hedeflenen iletişim amaçlarına yönelik uygun yöntem ve araçları seçer
Planlama ve yönetim adımlarını izleyerek halkla ilişkiler kampanyası planlayıp uygular
Bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler yönetim süreçlerini analiz eder
Kurum genel hedef ve planlarıyla halkla ilişkiler stratejisini uyumlu bir şekilde birleştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler nedir? Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci, Gruning'in 4 halkla ilişkiler modeli Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'de Halkla İlişkilerin gelişimi ve örgütsel gelişim (TÜHİD, İPRA, CERP) Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler ajanslarının özellikleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler Alanları (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk, Kriz İletişimi, İmaj Yönetimi, Kurumsal Kimlik, itibar, Medya ile ilişkiler) Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler alanındaki etkinlik planlama ve yönetim bağlantısı. Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Strateji kavramını kapsamı ve önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Planlama nedir? Planlamada halkla ilişkilerin yeri Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkinlik yönetiminde stratejik planlama nasıl yapılır? Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Planlama basamaklarının incelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkinlik teklifi hazırlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek etkinlik projelerinin incelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi, Örnek analizi
13 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim planı hazırlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Proje detay planlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Literatür taraması, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek iletişim planı incelenmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi, Örnek analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Biber, A. (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar: Tanımlar, Örnekler, Açıklamalar, Kaynaklar. Nobel Yayıncılık
Pira, A. G. ve Topsümer, F. (2012). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. Seçkin Yayıncılık
Watson, T., ve Noble, P. (2007). Evaluating public relations: A best practice guide to public relations planning, research and evaluation. Kogan Page Publishers.
Austin, E. W., ve Pinkleton, B. E. (2015). Strategic public relations management: Planning and managing effective communication campaigns. Routledge.
Smith, R. D. (2013). Strategic planning for public relations. Routledge.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0