TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY426 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, kent yönetim politikalarında sürdürülebilirlik kavramının yarattığı değişimi temel kent hizmetlerinin yerine getirilmesi süreciyle birlikte el almayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, kent ve kentleşme kavramları, sürdürülebilirlik kavramı, kent kavramı ve sürdürülebilirlik anlayışının birleştirilmesi, kentleşme sürecinden doğan sorunlar; nüfus, ekolojik sorunlar, konut yerleşme vb., sağlıklı ve sürdürülebilir kent kavramının doğuşu ve kabul görüşü Türkiye’de kentleşme süreci ve sorunları kent ve bölge planlaması, kent planlama çalışmaları, kent planlamasının yasal uygulama araçları yerleşim sorunları, kamu hizmeti ve konut, konut ve kentleşme ilişkileri, kent güvenliği, kentli hakları , dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerinin karşılaştırılması konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramının sahip olduğu temel değerleri hatırlar.
Dünyada ve Türkiye’deki sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerini karşılaştırır.
Nüfus, doğal kaynaklar, ekolojik sorunlar, konut yerleşme, mekan, su gibi temel olgularıyla birlikte kentin sürdürülebilirliği yaklaşımını özetler.
Sürdürülebilir yönetim için en önemli unsurlar arasında yer alan sağlıklı kentler ve akılcı yerleşim politikalarını değerlendirir.
Sürdürülebilir ve yaşanabilir sağlıklı kentleri tanımlayıp sahip oldukları avantajları tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap okuma Kentleşme ve kent kavramları ve kent hizmetleri kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkışı ve gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap okuma Kent kavramı ve sürdürülebilirlik anlayışının birleştirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Kentleşme sürecinden doğan sorunlar; göç Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma Kentleşme sürecinden doğan sorunlar; nüfus, ekolojik sorunlar, konut yerleşme vb. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Sağlıklı ve sürdürülebilir kent kavramının doğuşu ve kabul görüşü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye’de kentleşme süreci ve sorunları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Kent ve Bölge Planlaması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
11 Kitap okuma Kent Planlama Çalışmaları, Kent Planlamasının Yasal Uygulama Araçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
12 Kitap okuma Yerleşim Sorunları, Kamu Hizmeti ve Konut, Konut ve Kentleşme İlişkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Kent Güvenliği, Kentli Hakları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerinin karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Toprak, Z. (2008). Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Birleşik yayınları
Report of The United Nations Conference on Environment and Development (Rio Declaration, 3-14 June 1992).
Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2009). Çevre Politikası. Ankara: İmge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0