TR EN

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS444 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin farklı kültürlerle bir arada yaşama ve çokkültürlü bir vatandaşlık anlayışının gelişimine ve günümüz toplumlarındaki görünümlerine odaklanmasını sağlamaktır. Öğrencinin küreselleşen dünyada vatandaşlık anlayışına ilişkin geniş bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; çokkültürlülük kavramının anlamı ve tarihsel görünümü, çokkültürlülük kavramının günümüzde neden önemli olduğu, birarada yaşama olgusu, farklı kimlik ve ırkların topluma kabulü ya da dışlanmasının temelleri, vatandaşlık kavramı ve bu kavramın çokkültürlülük çerçevesinde yeniden yorumlanmasına getirilen yaklaşımlar, çokkültürlü vatandaşlığın dünyadaki görünümleri ve Türkiye özelinde ne aşamada olduğunun anlaşılması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çokkültürlülük kavramının ne olduğunu ve bu kavrama ilişkin getirilmiş olan yaklaşımları özetler.
Çokkültürlülük kavramının küreselleşen dünyadaki önemini ayırt eder.
Bir toplumda vatandaş olarak kabul görme ya da dışlanma nedenlerine getirilen teorik yaklaşımlar aracılığıyla bu nedenleri yorumlar.
Çokkültürlü yaşamaya ilişkin dünyadaki tartışmalardan örnekler verir.
Öğrendiği bilgiler aracılığıyla Türkiye’de bir çokkültürlü yaşama olasılığı üzerine tartışır.
Çokkültürlü vatandaşlık kavramını nedenlerini içinde yaşadığı toplum ve dünyada yaşananlardan yola çıkarak değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Çokkültürlülük kavramı nedir ve tarihsel kökenleri nelerdir Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Bir arada yaşamak; topluma kabul ya da toplumdan dışlanma - dışlama Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Alain Touraine “Birlikte Yaşayabilecek miyiz?” Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlıkta Kanada örneği Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlülük kavramının tarihi ve yaklaşımlar Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Son yıllarda Türkiye’ye göçler ve sonuçları üzerine değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Doytcheva, Milena, and Tuba Akıncılar-Onmuş. (2009). Çokkültürlülük. İstanbul: İletişim Yayınları
Özensel, Ertan. (2012), Çokkültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi. 1 (7), 55-69.
Kymlicka, W. (1988). Çokkültürlü yurttaşlık. (Çev: A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Yanık, Celalettin. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlülük. Bursa: Sentez Yayın ve Dağıtım
Touraine, Alain. (2017). Eşitliklerimiz ve farklılıklarımızla birlikte yaşayabilecek miyiz?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0