TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

YÖNERGELERİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI

DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli, kadrolu , ders saati ücretli ve misafir akademik personel ile tam zamanlı çalışan idari personel tarafından yapılan İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli, ulusal ve uluslararası düzeydeki  akademik ve bilimsel çalışmalarını ödüllendirmek ve ödüllendirmenin yöntem ve esaslarını tesbit etmektir.

 

      Kapsam

 

 Madde 2- Farklı bilim alanlarını temsil edecek şekilde Rektörün önerisi üzerine Üniversite Senatosunca beş öğretim üyesinden meydana gelen Akademik Araştırmaları ve Yayınları  Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu (AYDEK) tarafından teşvik verilmesi uygun görülen ve aşağıda dokuz grup başlığı altında toplanan ulusal ve uluslararası nitelikteki yayınları ve çalışmaları kapsar.

 

1.Grup Yayınlar : Birinci gruptaki yayınlar SCOPUS (Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE (Emerging Sources Citation Index: E-SCI), bilimsel atıf indekslerine giren hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış  tam metin tüm makaleler ve özel sayı editörlüğü olarak tanımlanmıştır. Bu grupta, vaka takdimi teknik not, tartışma ve araştırma sonuçları ön duyurusu, editöre mektup, vb. türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır. Bu gruptaki yayınlara her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Yayınlar için ödenecek teşvik miktarı yazar sayısına bölünür.

 

2.Grup Yayınlar : Bu gruptaki yayınlar SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE dışındaki alan indeksi listesine giren, ULAKBİM tarafından taranan ulusal veya uluslararası hakemli ve en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan dergilerde yayımlanmış tüm makaleler olarak tanımlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitenin çıkarmış olduğu bilimsel dergiler için en az üç yıl kısıtlaması aranmamaktadır.

Vaka takdimi (vaka raporu), teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.

Bu grupta, ayrı ayrı dergilerde veya aynı derginin farklı sayılarında yayınlanmak koşulu ile yayınlara, her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Yılda en fazla beş makaleye teşvik verilebilir. Teşvik miktarı yazar sayısına  bölünür.

  

 3.Grup Yayınlar: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kütüphanelerinde kataloglanan  ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan tanınmış uluslararası yayınevlerinde Türçe dışında bir yabancı dilde yazılmış, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders kitapları ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Aynı kitapda birden fazla olan bölüm yazarlığı için yalınız birisi için teşvik verilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı dışındadır. Telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine verilen ders veya araştırma kitaplarınına verilecek teşvik miktarı AYDEK tarafından belirlenir ve verilen teşvik miktarı, yazar, editör ve varsa bölüm yazarlarına bölünerek verilir.

Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında ve yazar sayısına bölünerek ödenir.

 

4. Grup Yayınlar: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevlerinde Türkçe yazılmış veya Türkçeye çevrilmiş, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders kitapları ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Aynı kitapda birden fazla olan bölüm yazarlığı için yalınız birisi için teşvik verilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı dışındadır. Telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine verilen ders veya araştırma kitaplarınına verilecek teşvik miktarı AYDEK tarafından belirlenir ve verilen teşvik miktarı, yazar, editör ve varsa bölüm yazarlarına bölünerek verilir. Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında ve yazar sayısına bölünerek ödenir.

 

5. Grup Yayınlar: Önlisans ve lisans öğretim planlarında yer alan olan zorunlu veya seçmeli, derslere destek amaçlı, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilen ve Uzaktan Öğretim Sistemine (ALMS) aktarılan ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilen, Uzaktan Eğitim Birimi Danışma Kurulu tarafından uygun görülen dersleri içermektedir. Bu gruptaki yayınlara her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Teşvik miktarı ders içeriğini hazırlayan öğretim elemanı sayısına bölünerek ödenir.

 

 6. Grup Yayınlar (Atıflar): Adayın, İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli ve SCOPUS ve WEB OF SCIENCE Bilimsel atıf İndekslerine giren dergilerde yayınlanan çalışmalarına adayın yazar olarak yer almadığı ve bu dergilerde yayınlanan makaleler tarafından bir önceki yıl içinde yapılan her bir atıfı kapsamaktadır. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup, vb., türünden yayınlar bu kapsam dışındadır. Her bir atıf için her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Öğretim elemanları bu haklardan kadroda bulundukları veya üniversitede görev yaptıkları süre için yayın atıf teşvikinden yararlanabilirler

 

7. Konferans Desteği : Bu grup, yurtdışı ve yurtiçinde periyodik olarak düzenlenen uluslararası veya ulusal bilimsel konferans veya sempozyumları kapsamaktadır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılım için öğretim üyesi başına yılda bir defa her yıl belirlenen ölçütler kapsamında destek verilir. Konferans desteklerinde, konferans kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır. Konferans desteği tam metin bildirinin sözlü sunumu için verilir. Poster olarak kabul edilen bildiriler ve tam metin olmayan bildiriler destek kapsamı dışındadır. Bir konferans desteği alabilmek için ayrıca aşağıda belirtilen ilkelerin sağlanması ve ilgili belgelerin başvuru formuna eklenmesi gerekir.

 1. Uluslararası konferans desteği için TÜBİTAK başvurusu yapılması gerekmektedir. TÜBİTAK desteği verilmeyen veya TÜBİTAK başvurusu yapılmayan konferanslar için destek verilip verilmeyeceğine veya verilecek miktarın ne olacağına; konferansın niteliği, bilim kurulunda ve düzenleme kurulunda yer alan yabancı öğretim üyesinin sayısı, konferansın Scopus veya WOS da yer alması, konferansın kaçıncısının düzenlendiği, konferansın bilim alanı ile ilgili olması gibi çeşitli kriterler esas alınarak, AYDEK tarafından karar verilir.
 2. Ulusal konferansın en az üçüncüsünün düzenleniyor olması gerekir.
 3. Ulusal konferans başvuru sahibinin bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
 4. Konferansın bir web sayfasının, hakem ve/veya bilim kurulunun ve konferans ile ayrıntıların web sayfasında yer alması gerekir.
 5. Tam metin bildiri olması gerekir. Konferans desteği istenmeyen başvurularda tam metin bildiri aranmaz ve bildiri özeti yeterlidir.
 6. Konferans başvurularına birim Yönetim Kurulu kararı ile izin verilmeli ve  kararda derslerin telafi programı belirtilmelidir.

 

8. Proje Desteği : İstanbul Gelişim Üniversitesinde görev yapan araştırmacıların yer aldığı Avrupa Birliği, Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası ve ulusal projeler ile araştırma projelerini kapsamaktadır.

 

9. Patent Desteği: İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı başvuruları WIPO(World Intellectual Property Organization) tarafından kabul edilmiş, yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış ve Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT - Patent Cooperation Treaty) gereğince uluslararası patent başvuru aşamasına gelmiş olan Uluslararası Patentler ile  Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını kapsamaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayın Teşvik Başvurusu ve Teşvik Ödeme Esasları

 

       Yayın Teşvik Başvurusu

 

Madde 3- (1) Yönerge kapsamında yayın desteğinden yararlanmak isteyen ve İGÜ de görev yapan tüm yapan akademik ve idari kadro elemanları, misafir öğretim elemanları ve lisansüstü bursiyerleri, yönergede yer alan koşulları sağlayan yayınları için bir EK.2, EK.3, EK.4 ve EK.5 Yayın Teşvik Formlarından uygun olanı doldurularak ilgili birim aracılığı ile Rektörlüğe başvurur. Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmek zorundadır.

 1. YÖKSİS yayın listesi (YÖKSİS şifresi alamayan ve ders saati ücretli öğretim elemanından YÖKSİS yayın listesi istenmez).
 2. Bilimsel terimler ve çalışmada kullanılan kaynakların ve makale basıldıktan sonra makaleye yapılan atıfların  dışlandığı IThenticate  Programından Pdf olarak alınan “Benzerlik Raporu(intihal raporu)”.
 3. SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) veya ESCI (Emerging Sources Ctation Indeks) indeksli makaleler için bu sınıfları gösteren sayfanın kopyası.
 4. Bir önceki yıla ait atıflar için SCOPUS veya WOS dan alınan atıfların yılını ve atıf yapılan SCOPUS ve WOS indeksli makaleleri gösteren sayfanın örneği.

(2) Benzerlik ve intihal raporunda toplam benzerlik oranı (intihal oranı) %20 dan fazla olan araştırma makaleleri ile benzerlik oranı %30 dan fazla olan derleme makaleleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) ve WOS bilimsel atıf indeksine giren dergilerde yayınlanan makaleler için benzerlik ve intihal raporu aranmaz.

(4) Ulusal veya uluslararası bilimsel kitaplar, ders ve sanatsal kitaplar ile bu kategorideki kitap bölümlerinde benzerlik ve intihal raporu aranmaz.

(5) Yayın teşvik başvurularında lisansüstü tezlerinden üretilen yayınlar ayrıca belirtilir. Yüksek Lisans veya Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler teşvik kapsamı dışındadır.

(6) AYDEK tarafından makalelerde, Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification), Aşırma (intihal- plagiarism), Duplikasyon (Duplication), Dilimleme (Least Publishable Units), Çalışmaya destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek, Ortak ve aktif katkısı bulunan yazarların isimlerini izin almadan makaleden çıkartmak, yazar sıralamasını izinsiz olarak değiştirmek gibi etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar tesbit edildiğinde makale için bir teşvik verilemez, teşvik verilmiş ise geri alınır ve ilgili kişi hakkında soruşturması açılması teklif edilir.

 

       Teşvik Ödeme Esasları

 

Madde 4- Her takvim yılı başında Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanını onayı ile Madde 2 de belirtilen yayın gruplarında tanımlanan akademik yayınlar ve çalışmalar için Türk Lirası cinsinden bir “Yayın Teşvik Katsayısı”(YTK) belirlenir. Belirlenen YTK’na göre akademik yayın ve çalışmalara ödenecek teşvik miktarı ve koşulları AYDEK Komisyonunun önerisi ve Rektörün onayı ile kesinleşir ve EK.1 tablosunda gösterilir.

 

Madde 5- AYDEK Komisyonu başkanın çağrısı üzerine her yarıyıl en az iki defa toplanır. İhtiyaç duyulması halinde AYDEK komisyonu akademik yayınları değerlendirme konusunda destek almak üzere kendi üyelerinin dışından başka öğretim üyelerinden destek alabilir ve bu amaçla görevlendirme yapabilir. Yayın başvuruları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az dört kez Madde 2 de belirtilen kategoriler açısından değerlendirerek, AYDEK kararı ile birlikte Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanan listeye göre teşvik miktarı başvuru yapanların  banka hesaplarına yatırılır.

 

Madde 6-Bir öğretim elemanının yayın teşvikinden yararlanabilmesi için bu yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin verilmiş olması gerekir.

 

Madde 7- AYDEK onayından geçen yayın başvuruları için ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört dönemde yapılır. Yayınlara verilecek teşvik miktarları EK.1 tablosundaki esaslar çerçevesinde belirlenir. Bir güncelleme yapılıncaya kadar EK.1 tablosu geçerlidir.

 

Madde 8- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde teşvik verilebilir. Yayının değerlendirilmesindeki teşvik miktarı yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge ve teşvik miktarına göre yapılır.

 

Madde 9- Başvuru sahipleri eserin yayınlanma tarihinde İstanbul Gelşim Üniversitesinden ayrılmış olsalar dahi yayının yayınlanmak için ilk başvuru tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde çalıştığını belgelemesi ve yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin gösterilmesi durumunda teşvik miktarları ödenir. 

 

Madde 10- İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören lisansüstü öğrencilere tez danışmanları veya dönem projesi danışmanları ile birlikte yaptıkları İGÜ adresli yayınlarına ödenecek teşvik miktarı tek yazarlı bir makaleye ödenen teşvik miktarının %25’ni geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler

 

Madde 11- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Akademik Araştırmaları ve Yayınları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonunun önerisi ve Rektörün olumlu görüşünü alınarak karar verilir.

 

       Yürürlük

 

Madde 12- Bu yönergede belirtilen esaslar İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.          

 

Yürütme

 

Madde 13- Bu yönerge, Rektörlük tarafında yürütülür.

 

Geçici Madde 1- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki maddi tutar, yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge veya Senato Kararları ile belirlenen esaslara ve miktarlara göre hesaplanır. Yayın tarihi 2018 yılı olan yayın başvuruları bu  teşvik yönergesi esaslarına ve 2018 yılı için geçerli olan EK.1 de belirtilen esaslara göre değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK.2

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU

(ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER)

 Uygun olan kutucuğa bir Ö  işareti koyunuz.

 

Journal Metrics-SCOPUS (Q1, % 90-100 (%10- top 10 percent ) dilimi)

Ö

Journal Metrics -SCOPUS (Q1, % 75-89 birinci dilim)

Ö

Journal Metrics -SCOPUS (Q2, % 50-74 ikinci dilim)

Ö

Journal Metrics -SCOPUS (Q3, % 25-49 üçüncü dilim)

Ö

Journal Metrics -SCOPUS (Q4, % 00-24 dördüncü dilim)

Ö

WOS ( ESCI -Emerging Sources Citation Index)

Ö

SCOPUS ve WOS dışında kalan en az üç indeks  tarafından taranan ulusal veya uluslararası Alan İndeksli Makaleler

Ö

 

 

 

 

 

 

Makale Türü

 Ulusal :                               

Ö

Uluslararası:              

Ö

Makalenin Başlığı

 

Derginin Adı

 

ISSN Numarası /Web adresi

 

Makalenin Dili

 

DOI  / WOS Numarası

DOI :

WOS:

Cilt No /Sayı No                                

 

Sayfa Aralığı                              

 

Basım yılı

 

Yazar Sayısı

 

Alan İndeksli Makaleler

1.

2.

3.

           

 

 

 

Başvuru sahibinin:

Adı ve Soyadı

 

Unvanı / Görevi

 

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölümü/Programı

İnşaat Mühendisliği

Tel No / E-Posta

05 …….. /  …………@gelisim.edu.tr

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum (    ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum (    ).

 

Başvuru sahibinin imzası :                                                                                    Tarih:    . ./ . . / 201.

                                                              

 

 

Banka Adı / Şube Adı

 

Şube Kodu

 

Hesap No / IBAN

 

NOT 1.  Başvuru formu bilgisayarda doldurunuz ve ekleri ile birlikte ilgili birime başvurunuz.         

          2. Başvuru formuna eklenecek belgeler:

          a. Makalenin yer aldığı derginin Scopus dilimlerini veya ESCI sınıflarını gösteren sayfasını ekleyiniz

          b. YÖKSİS yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz.

          c. Alan indeksli makale için IThenticate Programından Pdf olarak alınan toplam“intihal raporu” ekleyiniz.İntihal raporu

              Üniversite kütüphanesinden alınacak ve Daire Başkanınına onaylatılacak.

          3. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına (nkuruoglu@gelisim.edu.tr)gönderiniz.

 

 

EK.3

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU

 (ULUSLARARASI / ULUSAL KİTAPLARDA  YAZARLIK , BÖLÜM YAZARLIĞI, EDİTÖRLÜK , KİTAP ÇEVİRİSİ )

Uygun olan kutucuğa bir Ö  işareti koyunuz.

 

Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı

Ö

Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü

Ö

Kendi uzmanlık uluslararası kitapta bölüm yazarlığı

Ö

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitap yazarlığı

Ö

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitap editörlüğü

Ö

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitapda editörlüğü

Ö

Türkçeye tercüme edilen kitap yazarlığı

Ö

 

 

 

Kitabın Niteliği

Ulusal :

Uluslararası :

Kitabın Adı ,Yılı

 

Kitabın Türü / Basılan Adet 

Ders Kitabı:  X

Araştırma Kitabı :

ISBN Numarası

 

Kitabın Dili

 

Kitabın basıldığı yayınevi veya kurum adı ve WEB adresi

 

Yayınevinin aynı alanda bastığı kitap sayısı

 

Yapılan Görevin Niteliği (Bölüm yazarlığı için her kitapta birtek bölüm esas alınacaktır)

Kitap Yazarlığı

Ö

Editörlük

 

Bölüm Yazarlığı

 

Türkçe Kitap yazarlığı

 

Kitap Tercümesi

 

Bölüm Başlığı

 

Bölüm sayfa aralığı

 

Yazar veya Editör Sayısı

 

         

 

Başvuru sahibinin:

Adı ve Soyadı

 

Ünvanı / Görevi

 

Fakülte/Yüksekokul

 

Bölüm/Program

 

Tel No / E-Posta

 

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum  (   ).

 

Başvuru sahibinin imzası :                                                                                       Tarih:     …/ . . / 201.

   

 

 

 

Banka Adı

 

Hesap No veya IBAN

 

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz.Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına

              (nkuruoglu@gelisim.edu.tr)   gönderiniz.

          2. Kitabın kendisi ekleyiniz.

          3. YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz.

         

 

 

 

 

EK.4

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU

(SCOPUS (Q1,Q2,Q3,Q4) veya WOS (2018 yılı öncesi için) DA YER ALAN MAKALELERE SCOPUS VEYA WOS DA YAYINLANAN MAKALELER TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR )

ATIF YAPILAN İGÜ ADRESLİ MAKALELER

Makale Adı

Yazarın Kendi Adının Yer Almadığı Atıf Yapan Makaleler

Yıl

Atıf Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ

Adı ve Soyadı

 

Ünvanı / Görevi

 

İlgili Birim

 

Bölüm/Program

 

Tel No / E-Posta

 

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum  (   ).

Başvuru sahibinin imzası :

 

Tarih: .../ . . / 201.

Banka Adı

 

Hesap No veya IBAN

 

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına    (nkuruoglu@gelisim.edu.tr) gönderiniz.

         2. SCOPUS atıf listesi

         3. WOS Atıf listesi (2018 yılı öncesi için)
       

 

 

 

 

EK.5

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU

(UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİNE (ALMS) AKTARILAN VE TELİF HAKKI İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİNE DEVREDİLEN DERSLER)

ALMS SİSTEMİNE AKTARILAN DERSİN KİMLİK BİLGİLERİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRKÇE/İNGİLİZCE

DERSİN KREDİSİ

DERSİN YER ALDIĞI BÖLÜM/PROGRAM

T

U

K

AKTS

 MAT104

Lineer Cebir 

Türkçe

 3

0

3

5

Mekatronik Mühendisliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Unvanı

 

Görevi:

İlgili Birim

 

Bölüm/Program

 

Tel No

 

E-Posta:

NOT: Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum  (   ).

Başvuru Sahibinin İmzası :

 

Tarih: .../ . . / 201.

Banka Adı 

 

Hesap No/IBAN No

 

AÇIKLAMA:

                   

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(Kabulü:20.09.2017 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerine ait usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22. maddesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5.3. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede;

a)   Birim Yöneticisi: İlgili fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya ilgili bölüm başkanını,

b)  Danışman: Kendisine danışmanlık görevi verilen öğretim üyelerini

c)   Öğrenci: İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerini,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d)  Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e)  Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışman Tayin Edilmesi, Görev ve Sorumlulukları                                                   

Danışman tayini

MADDE 5 - (1) Üniversite’ye kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her akademik yıl başında bölüm/program başkanı tarafından danışman tayin edilir. Çift Anadal/Yandal programına devam eden öğrenciler için çift anadal/yandal yapılan her bir birimde bütün programdan sorumlu olacak tek bir danışman belirlenir.

(2)                Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilene kadar  ve akademik yıl boyunca devam eder. Danışmanın geçici veya sürekli olarak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda yeni bir  danışman aynı usulle tayin edilir. Zorunlu haller olmadıkça, öğrencinin akademik danışmanı akademik yıl boyunca  değiştirilmez.

(3)                Danışman görevlendirmesi, bölüm/program başkanları tarafından bölümdeki öğretim  üyeleri arasında eşit sayıda olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4)                Yeterli danışman bulunmayan bölüm/programlarda ilgili fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunca diğer bölüm/programlardan ilgili bölüm/program başkanlarının onayı ile danışman görevlendirilebilir.

(5)                Öğrenci ve danışmanlara ait bilgiler öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilerek öğrenciler bilgilendirilir. Danışmanlar, personel otomasyon sisteminden danışmanlığını yapacağı öğrencilerin listesine ulaşabilir.

Danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Birim Yöneticisi, akademik yılın başında, bütün danışmanlara mevzuat ve üniversite içi düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yapar.

(2)                Danışman, akademik yılın başında, Üniversiteye yeni başlayan ve danışmanı olduğu bütün öğrencilerin katılımıyla bölümün, fakültenin, yüksekokulun ve Üniversitenin tanıtımına, ilgili mevzuata, üniversite içi düzenlemelere ve çevre şartlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler.

(3)                Danışman, her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilerine ders seçme, yeni kayıt ve kayıt yenilme işlemlerinde destek olur. Her öğrenci aldığı derslerin listesinin danışmanı ile paylaşır.

(4)                Öğrenci, güncel mevzuatı ve üniversite içi düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup gerektiğinde danışmanından destek talebinde bulunur. Danışman bu durumda öğrencilerini bilgilendirir.

(5)                Danışman, öğrencilerin uyum, sosyal ve ekonomik konularda bir sorunu/ihtiyacı olduğu kanaatine vardığında sorunu Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne  iletir ve gerekiyorsa öğrencinin bu merkezdeki yetkililerle bir araya gelmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.  Danışman, gerek gördüğünde öğrencinin sorunu/ihtiyacı olduğu konularla ilgili üniversitedeki tüm ilgili birimleri bilgilendirerek destek taleplerini iletir ve sorunun çözümü konusunda takipçi olur.  

(6)                Danışman, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve araştırma imkanları ile değişim programları ve staj imkanları hakkında bilgi sahibi olması için yardımcı olur.

(7)                Danışman, öğrenciye kariyer planlama konusunda rehberlik eder ve gerekli yönlendirmelerde bulunur.   Öğrencinin Kariyer Yönlendirme  Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden gerekli desteği alması konusunda takipçi olur.

(8)                Danışman, danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az iki ders saatini ayırır ve bu danışmanlık saatleri öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. Danışman, bu zaman diliminde iletişim için belirlediği yerde bulunur.

(9)                Danışman, öğrenci bazında gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetlerini öğrenciye özel dosyada takip eder.  Öğrencinin her yarıyıl en az bir kere danışmanı ile görüştüğü mutlaka kayıt altına alınmalı ve belgelenmelidir. Danışman, dosyada takip ettiği danışmanlık faaliyetlerini otomasyon sistemine girer. Danışmanın değişmesi durumunda dosya yeni danışmana teslim edilir ve yeni danışman dosya ile ilgili işlemleri kaldığı yerden sürdürür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yürürlük ve Yürütme

Denetim

MADDE 7 - (1) Danışmanlık görev ve faaliyetlerinin denetimi ilgili birim yöneticileri tarafından yerine getirilir. Birim yöneticileri yaptıkları denetim ile ilgili kısa bir rapor tanzim ederek fakültelerde dekanlara, yüksekokullarda müdürlere sunar. 

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/ECTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:06.12.2017 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında yüksek öğrenim alanında öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınırlığını sağlamak amacı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere öğrenci merkezli ve iş yüküne dayalı bir eğitim modelini uygulamak, not çizelgesi (transkript) ve Diploma Eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2-(1)  Bu Yönerge; öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı eğitim modelini uygulanabilir kılmak amacı ile Bologna Süreci kapsamında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (Europan Credit Transfer System - ECTS) ve her mezun öğrenciye istemeden verilmesi zorunlu olan Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS) düzenlemeleri ile uyumlu olarak, üniversite düzeyinde yer alan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)´nin hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  ve  "Erasmus Uygulama Elkitabı" nda öngörülen hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir Yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmeleri yoluyla akademik tanınmayı sağlayan, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir akademik denklik sistemidir. AKTS/ECTS, ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldıkları notların transferinde bir çeşit “ortak dil” dir. Bu amaçla her ders için AKTS/ECTS kredisi belirlenir ve alınan notlar ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Not Sistemine, AKTS/ECTS notlandırma sistemi yardımıyla bu yönergenin ilgili maddesine göre dönüştürülür.

(2) Gelişim Bilgi Sistemi(GBS), İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan merkezi düzeyde veya fakülte, bölümler ve programlar düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgilerin yanı sıra, bölüm ve programların tüm dersleri, derslerin içeriği, ders öğrenme çıktıları,  derslerin  işlenişi, AKTS/ECTS kredileri ve diğer gerekli bilgileri içeren ve elektronik ortamda da ulaşılabilen bir eğitim kılavuzudur.

(3) AKTS Kredisi,  hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.Yani kredi miktarının belirlenmesinde temel  alınacak  ölçüt  “öğrenci  iş  yükü” dür.  AKTS/ECTS  açısından  bir  akademik  yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamı  60;  yarıyıl başına  alınması gereken derslerin tümünün  kredi olarak karşılığı 30 AKTS olmalıdır.

 (4) AKTS Notlandırma Sistemi, yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında farklı notlandırma sistemlerini birbirine dönüştürme AKTS/ECTS notlandırma sistemi ile yapılır.

(5) Diploma Eki-DE(Diploma Supplement-DS),Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Uygulama Esasları

Madde 5-(1)    İstanbul Gelişim Üniversitesi  tarafından  yürütülen  Önlisans,  Lisans  ve  Lisansüstü  programlarda öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek üniversite ve derslerin “Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)”, “Not Çizelgesi (Transkript)” ve “Diploma Eki” uygulamalarında de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

(2) AKTS kredisi, öğrencinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli iş-yükünün (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi v.b.) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer, yurt içinde veya AKTS/ECTS kredi sistemini kabul eden ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam iş yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin sayısal göstergesidir.

Kredilendirme Esasları

Madde 6-(1) AKTS kredilendirme sisteminde yarıyıl esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisi veya yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yüküne eşdeğerdir.  Bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim yapılması halinde her yarıyıl 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(2) AKTS kredilendirme sisteminde bir akademik yıl yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yükü (öğrenci çalışması) olarak belirlendiği için bir AKTS kredisi yaklaşık 25~30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesinde bir akademik yıl 1530 saat iş yükü kabul edildiği için     1 AKTS = 25,5 saat iş yükü olarak kabul edilmiştir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken, bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes)  ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

(4) Bir AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır. Hesaplanan ders ve müfredat AKTS kredileri ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite Senatosunun onayına sunulur. AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

 

 Madde 7-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin üniversiteleri arasında yapılan ikili anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci,  öğrenim ücretlerini ödemeye devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

Madde 8- (1) Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/programından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, bölümün / programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 Madde 9- (1) Öğrencilerin yurtdışındaki takip ettikleri derslerden aldıkları AKTS/ECTS notlarının değerlendirilmesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve AKTS/ECTS Notlandırma Sisteminden yararlanılır. Öğrencilerin aldıkları notların AKTS/ ECTS notlandırma sistemine dönüşümü yapılır.

Madde 10-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrenim programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS/ECTS kredilerini tanır ve kabul eder.

(2) Bir öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi dışından yurt içi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler, kendi kodları ve adları ile not çizelgesinde gösterilir.

Madde 11-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi,  öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda kendi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak karar verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, yönergenin 3. maddesinde belirtilen yönetmelikler ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan " Erasmus Uygulama Elkitabı " nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlülük

Madde 13-(1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

(Kabulü:14.02.2018 tarih ve 04 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu’na sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

 MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede adı geçen;

 1. Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu
 2. Komisyon: İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu’nu,
 3. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM) Koordinasyon Birimi: İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için BAPUM kaynaklı ve yönetiminde İstanbul Gelişim Üniversitesi katkısı gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi ve bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
 4. Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

Bağımsız Projeler (BP): Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, başvuru dönemleri ve başvuru sayısı her yıl, BAPUM Komisyonu tarafından belirlenen araştırma veya geliştirme projelerini,

Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP):  Kişisel veya disiplinler arası ya da İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri,

Hızlı Destek Projeleri (HP): Yeni özgün bir çalışma ile alt yapısı var olan araştırma birimlerinde araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş ve bütçeleri Komisyon tarafından her yıl belirlenen projeleri,

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen, bütçeleri ve başvuru sayısı Komisyon tarafından her yıl belirlenen, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri,

Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP): İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve sorumluluğu üstlenen bir yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen, lisans öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek, üniversitemizi temsilen kendi alanında yurt içi veya yurtdışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmak; patent almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki ve uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri.

Yardımcı Doçent ve Uzman Destek Projeleri (YUP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu yardımı doçent veya tıp fakültesi uzman kadrolarında bulunan araştırmacıların bilimsel faaliyetlerini destelemek üzere verilen projeleri,

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri (BDP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu öğretim üyelerinin bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum etkinliklerinde aktif katılımla davetli konuşmacı olarak veya sözlü bildiri ve poster şeklinde sunabilmeleri için verilen destekleri,

e. İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama  merkezi müdürlüklerini,

f. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşur.

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli öğretim üye ve/veya elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede yer verilen kişileri.

g. Proje Destek Personeli: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Komisyon tarafından uygun görülen, proje süresi ve mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve aşağıda tanımlanan, görevlileridir.

Destek Uzmanı: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik deneyimi olan yüksek lisans öğrencileridir.

Uzman: Bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve projenin en az bir aşamasını sonlandırabilecek bilgiye sahip, proje tamamlandığında sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirilip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek yeterliğe ve projenin gerektirdiği diğer özellik nitelik ve şartlara sahip doktora öğrencisi veya doktorasını tamamlamış kişilerdir.

Yardımcı Eleman: Proje ile ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek, en az lise mezunu,  eğitim veya iş deneyimine sahip teknisyen, tekniker vb. kişilerdir.

h. Hakem : Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje  gelişme   ve  sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

k. Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini,

l. Projenin İptali: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak veya proje ekibinde muhtelif nedenlerden dolayı projenin yürümesini engelleyecek nitelikte eksilme olduğu durumlarda komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan veya yürütücünün talebi üzerine dayandırıldığı sebepler Komisyonca uygun görülen projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,

m. Projenin Sonuçlandırılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını,

n. Özel Hesap  :  Yükseköğretim   kurumları   bütçelerinde   bilimsel   ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı yürürlükte olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına  açtırılan banka hesabını,

o. YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM) Komisyonu

MADDE 4– (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az beş (5) en çok onbir (11) öğretim üyesinden oluşur. Fen Bilimleri, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında sahip oldukları yayınları ve yayınlarına aldıkları atıflar gibi bilimsel yönleriyle öne çıkan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından denge gözetilerek seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Komisyon oluşumunda her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu esası ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Komisyon Başkanının kararı belirleyicidir.

(3) Komisyon, 1. Maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, değişiklik, tadilat, iptal ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

(4) Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Başvurularının Değerlendirilmesi, Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Proje Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Proje başvuruları yıl içinde Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Proje başvuru dönemleri ve Proje Yürütücüsünün verebileceği proje sayısı her yıl Komisyon tarafından belirlenir.

MADDE 6 –  (1) Projeler, Proje Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda, Proje Başvuru Formu’na uygun olarak hazırlanır.

MADDE 7– (1) Proje Hazırlama Kılavuzundaki biçime uygun olarak hazırlanan projeler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonuna sunulur.

 (2) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar, yürütücüsünün SCI, SSCI, AHCI vb. dizinlerde yer alan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayınları, yayınlarına yapılan atıfların sayıları, varsa proje konusu ile ilgili yayınları, projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı harcama planı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk vb. giderler) büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınır.

MADDE 8 – (1) Komisyon, biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri görüşlerini almak üzere projenin niteliğine göre, hakemlere gönderebilir. Hakemler yürütücü tarafından sunulan listeden seçilebileceği gibi, bu amaçla başka bilim insanlarından da seçilebilir. Proje yürütücüsünün hakem olarak görevlendirilmesini istemediği kişilere proje gönderilmez. Hakemlerin ve Komisyonun yaptığı değerlendirme ve puanlar gizlilik esasına dayanır.

MADDE 9 – (1) Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu’na göre hazırlamaları istenir. Hakem projenin önerdiği bütçe ile desteklenmesini veya desteklenmemesini gerekçeleri ile hakem proje önerisi değerlendirme formuna uygun olarak hazırlayarak Komisyona önerir.

MADDE 10– (1) Hakemlerden gelen her bir proje için Komisyon üyeleri arasından kendi alan gruplarına göre bir raportör belirlenir.  Komisyon raportörü değerlendirdiği proje hakkındaki raporunu, Komisyon’a sunar. Komisyon, eldeki bilgiler ve BAPUM kaynaklarını dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Bu süreçte, gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.

MADDE 11 – (1) Komisyon üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, Komisyonun ilgili toplantısında toplantı dışına alınır.

MADDE  12 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projeler Komisyon kararı ile Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yürütücüsüne tebliğinden sonra on beş (15) gün içinde proje yürütücüsü ve araştırmacılar ile proje destekleme sözleşmesi, Komisyon tarafından kabul edilen proje bütçesi ve harcama planı listesi doğrultusunda imzalanır. Proje Yürütücüsünün yurtdışında görevli ya da raporlu olması gibi mücbir sebeplerden dolayı belirtilen sürede olmadığı durumlarda proje yürütücüsünün yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yürütücüsüne verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Komisyon tarafından kabul görülen geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

Projelerin  İzlenmesi

MADDE 13 – (1) Proje Yürütücüsü, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunabilir. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.

MADDE  14 – (1) Proje yürütücüsü, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile, ihtiyaç duyulması halinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için de teknik şartname hazırlanması,  ihale,  muayene ve kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 25 deki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 15 – (1) Projeler kapsamında alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler dahil her türlü demirbaş malzeme Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu envanter kayıtlarına alınır ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için devredilir.

(2) Proje yürütücüleri, proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır.

MADDE 16 – (1) Proje yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, yürütücüsünün talebi halinde proje bütçesi Komisyon tarafından güncellenebilir.

(2) Proje yürütücüsü proje süresince,  öngörülmüş kalemler için cari harcama ile makine-teçhizat, tüketime yönelik mal ve malzeme, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı veya ek ödenek taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

(3) Ek ödenek veya güncelleme tutarı toplam proje başlangıç bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Talepler Komisyon tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir.

MADDE 17 – (1) Proje öngörüsünde alım için belirlenen harcama kalemleri içerisinde;  öngörülemeyen  nedenler veya hatalı giriş kaydı ve benzeri nedenlerle bütçe artışına gerek olmaksızın yapılması gereken aktarma ya da değişiklikler Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 18 – (1) Hızlı destek ve öğrenci odaklı projeler hariç, süresi bir (1) yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yürütücüleri projenin başlama tarihinden itibaren her bir (1) yılın sonunda gelişme raporu formatına uygun olarak gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları gerektiğinde daha önce proje başvurusunu değerlendirmiş olan hakemin görüşleri de alınarak Komisyon tarafından değerlendirilir. Projelerin desteğinin devamı,  Komisyonun bu projelerin gelişimi hakkındaki olumlu görüşüne bağlıdır.

(2) Komisyon, projelerdeki gelişmeyi yetersiz bulursa projenin düzeltilmesini isteyebilir. Yapılan düzeltmelere rağmen yetersizliğin devamı halinde proje komisyonca iptal edilebilir, araştırmacıları değiştirebilir veya yeni araştırmacılar eklenebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 25 deki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 19 – (1) Proje yürütücüsünün emeklilik, sağlık sorunu, görevlendirme gereğince uzun süreli proje çalışmalarına devam edemeyeceği veya lisansüstü tez projelerinde tez danışmanı değişikliği gibi mücbir sebeplerden dolayı projeyi yürütemeyeceği durumlarda, bağlı bulunduğu birimin veya yürütücünün önerisiyle, Komisyon proje yürütücüsünü değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

(2) Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, eski yürütücü ile imzalanmış olan proje destekleme sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve aynı sözleşme yeni yürütücü ile imzalanır. Bu durumda proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman yeni yürütücüye devredilir.

(3) Projenin iptali durumunda ise proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

(4) Proje yürütücüsünün mazereti nedeni ile geçici süreyle çalışmalarını yürütemeyeceği durumlarda kendisinin veya bağlı bulunduğu anabilim dalının talebiyle, önerilen bir isim, vekâleten yürütücü olarak atanabilir. Bu işlem Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 20 – (1) Komisyon uygun gördüğü takdirde bir projeyi süreli veya süresiz olarak dondurabilir. Dondurma işlemini takiben projenin yeniden açılması veya iptali Komisyonun kararına bağlıdır. Dondurulan projelerde, çalışmaların yeniden başlatılması halinde dondurulma süresi projenin kabul edilen süresine dahil edilmez, dondurulan süre kabul edilen proje süresine eklenir.

Projelerin Sonuçlandırılması

MADDE 21 – (1) Bilimsel araştırma projeleri niteliğine göre ek süre dahil en çok otuzaltı (36) ay içinde tamamlanır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir (1) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. Proje yürütücüsünün mücbir sebeplerden dolayı zamanında ek süre talebinde bulunamaması durumunda mücbir sebep Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, süresi içinde yapılamayan müracaat da Komisyon tarafından değerlendirilebilir.  Toplam proje süresi 36 ay ile sınırlı kalmak şartıyla projeye Komisyonca ek süre verilebilir. Proje ek süresi on iki (12) ayı geçemez.

MADDE 22 – (1) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç (3) ay içinde proje sonuç raporu proje yürütücüsü tarafından, varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi sonuç rapor formatına uygun olarak, bir (1) kopya halinde komisyona sunulur. Bu rapor sonuç raporu değerlendirme formuna uygun olarak oluşturulan görüş ile birlikte, Komisyonca değerlendirilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir veya üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir. Değişiklik istenmesi durumunda; gerekli değişiklikler proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra hazırlanan yeni sonuç raporu değerlendirilmeye alınır. Karar, proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. Komisyon tarafından kabul edilen sonuç raporunun son hali kabul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde cilt kapağı ile ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI’nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyasının, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonuna gönderilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Destekleme Sözleşmesine Aykırılık ve Diğer Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Proje, yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir ve iptal edilen proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman  için Madde 25 deki uygulamalar geçerlidir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAPUM desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

MADDE 24 – (1) Proje gelişme raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücülerinin projesine ilişkin devam eden satın alma işlemleri durdurulur. Bu durum, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu tarafından proje yürütücüsüne bildirilir ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün gelişme raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süre içinde halen raporunu vermeyen proje yürütücüsünün söz konusu projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Projenin iptali durumunda Madde 25 uygulanır.

(2) Proje sonuç raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücüsüne Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından bildirimde bulunulur ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün sonuç raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süreye rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüsü hakkında Madde 25 uygulanır.

(3)  Ayrıca, desteklenmesi uygun görülen projelerin, kurum içi veya dışından yapılan kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda kamu zararının tespit edilmesi durumunda; kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

MADDE 25– (1) Yaptırım olarak projesi  iptal edilen ve/veya sonuç raporu reddedilen veya tüm yazılı uyarılara rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüleri bir (1) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz,  bu türden projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

MADDE 26 – (1) Projeden kaynaklanan Türkçe yayınlarda; “Bu araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce desteklenmiştir. Proje No: ………… , Yıl…..” İngilizce yayınlarda ise; “This study has been funded by Istanbul Gelişim University Scientific Research Projects Application and Research Center. Project Number: ………. , Year……” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne aittir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Uygulama

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 27 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca  26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”  hükümleri uygulanır.

MADDE 28 – (1) Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunların da yer alan düzenlemeler ile yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

(Kabulü:24.12.2014 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesinde oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak olan çalışmalar bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak alınan 20.11.2008 tarih ve 2008.22 nolu Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK oluşturulması ve oluşturulacak bu komisyonun görevleri ve çalışma ilkeleri hakkındaki kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dâhil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasını,

b) Bologna Süreci (Bologna Process): Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreci,

c) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını artırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemini,

ç) Diploma Eki (DE): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgeyi,

d) Tanınma: Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesini,

e)Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini, 

f) Yeterlilik: Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgeyi,

g) Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesini,

ğ) Hareketlilik: Ulusal veya uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmelerini,

h) Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarını,

ı) Sosyal Boyut: Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesini,

i) Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

j) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu ‘Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

k) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan Komisyonu

ifade eder.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunun Kurulması

 Madde 4-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturur.

 

Komisyon Üyeleri ve Başkanı

Madde 5-(1) BEK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıda belirlenen daimi üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b) ADEK Başkanı

c) Bologna Uzmanı (var ise)

ç) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

d) Öğrenci İşleri Temsilcisi

e) Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

f) Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

 

Toplantılar

 Madde 6-(1) BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 7-(1) BEK’in görevleri:

a)Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesinin Yıllık Eylem Planını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak; hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurum Raporunu Yükseköğretim Kuruluna göndermek,  b) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

ç) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

 

Yürürlük

Madde 8-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (24.12.2014 Gün ve 2014/11-3 Sayılı oturumu)

 

Yürütme

Madde 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda Lisans veya Önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, çift anadal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

 

Hukuki Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete ile 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
 2. Anadal Programı: Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans/önlisans programını,
 3. Çift Anadal Programı (ÇAP): Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans diplomasını almalarını sağlayan ikinci lisans diploma programını,
 4. Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu
 5. Fakülte/Yüksekokul Kurulu:İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,
 6. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 7. İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek okululu yönetim kurulunu,
 8. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
 9. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 11. İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

 

Çift Anadal Programının Açılması

  MADDE 5 - (1) Çift anadal diploma programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki iki lisans ve iki önlisans veya lisans programları için bir lisans ile bir önlisans programları arasında açılabilir.

(2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları çift anadal programı, bu fakülte veya yüksekokulların kendi programları arasında açılabilir. Bu programlara diğer Fakülte , Yüksekokul veya Meslek Yüksekolulu programlarından başvuru yapılamaz.

(3) İki lisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 12 adet ders olmak üzere en az 36 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(4) İki önlisans programı veya bir lisans programı ile diğer önlisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 6 adet olmak üzere en az 18 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(5) Hangi lisans/önlisans  programları arasında veya lisans programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programına izin verileceği hususu ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

 

Çift Anadal Öğretim Programı

MADDE 6 - (1) Çift anadal programı, çift anadal yapılacak bölümün/programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini kapsar.

(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 

 

Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanı

MADDE 7 - (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

 (2) Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 

(3) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.

(4) Çift anadal öğrencisi kabul edecek lisans/önlisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

  MADDE 8 - (1) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

  (2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.

  (3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.

(5) Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(6) Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(7) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.

(8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

  Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 9 - (1) Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(5) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

Danışmanlık

MADDE 10 - (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölüm veya programlarda öğrencilerin alacağı derslerin ve yarıyıllarının belirlenmesinde öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, dekanlığın veya müdürlüğün onayı alınarak bölüm/program başkanlığınca bir çift anadal program koordinatörü belirlenir. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri

MADDE 11 - (1) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi düzenlenir. Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

 1. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin, dersler ile ilgili intibak işlemleri intibak komisyonlarınca hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.
 2. İntibak işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak, öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı, çift anadal programı süresince alacağı tüm dersler belirlenir. Çift anadal intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır.
 3.  Anadal ve çift anadal programlarının öğretim planında belirtilmeyen fakat zorunlu olan bir staj varsa bu stajların nasıl yapılacağı veya nasıl intibak ettirileceği intibak formunda belirtilir.
 4.  Öğrencinin çift anadal sırasında anadalından alacağı zorunlu ve seçmeli dersler (Sosyal Seçmeli, Bölüm Dışı Seçmeli, Teknik Seçmeli gibi) alınmamış olsa bile eğer çift anadal programına sayılacaksa intibak programı sırasında bu durumlar açıkça belirtilir. Öğrencinin çift anadala başladığı sırada yapılan intibak programı, çift anadal öğretimi süresince takip edilir. Öğrencinin çift anadal öğrenimi sırasında Rektörlük onayı olmadıkça ilk yapılan intibak programında bir  değişiklik yapılamaz.
 5.  Öğrenci çift anadal programında aldığı bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir derse eşdeğer olarak saydıramaz. Öğrencinin anadal programındaki tüm dersleri kendi anadalından alması gerekir.

(7) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için, intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması gerekir. 

(8) Bir yarıyılda  öğrencinin anadal  ve çift anadal programında alacağı toplam ders yükü 60 AKTS ‘yi aşamaz. Öğrenci öncelikle alt yarıyıl ve sınftaki dersleri almak zorundadır ve haftalık ders programlarında çakışan derslere kayıt yaptıramaz.

 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 - (1) Çift anadal Programındaki yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması tanımları anadal programlarındaki gibidir.

(2) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz ve bölüm/program veya mezuniyet değerlendirmesinde başarı sıralamasına alınmazlar.

(3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. Bu öğrencilerin çift anadal diplomasının arka yüzünde çift anadal diplomasıdır ibaresi yer alır.

Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans/önlisans diploması verilmez.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını  bitiremeyen  öğrencilerin  öğrenim  süresi,  ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süresidir.

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programına ait diplomaları verilir.

(6) Anadal programından mezun olma koşulunu yerine getiren öğrenciler veya anadalında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler çift anadal için verilen eğitim bursu dışındaki burs, başarı bursu veya maddi destek gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir lisans öğrencisine, aynı programda verilen bir yandal programı varsa ve yandal programının tüm şartları yerine getirilmiş ise, tercih etmesi durumunda o yandal programına ait bir sertifika verilebilir. Eğer öğrenci yandal programının tüm şartlarını yerine getirmemişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine ilgili yarıyılda başvuru hakkı tanınır.

 

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 13 - (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

 1. Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.
 2. Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.
 3. Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. İzin almak isteyen öğrenci her iki program için de başvuru yapmakla yükümlüdür.
 4. Çift anadal programında ders çakışması veya kredi limitinin aşılması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere bölümün önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploma programı için en fazla bir yarıyıl izin verilebilir.
 5. Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 6. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel ağırlıklı not  ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşebilir. Genel ağırlıklı not  ortalaması her iki diploma programında (anadal ve çift anadal) toplam iki kez 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 7. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 8. Çift anadal programında başarısız olan veya programdan ayrılan öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen fakat çift anadal diploma programında başarılı olduğu dersler genel ağırlıklı not  ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesinde yer alır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:01.07.2016 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliliği ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 1-(1) Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm ( veya Enstitülerde Anabilim Dalı) başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

a.   Ders Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi-Avrupa Kredi Transfer Sistemi / T-U-L-K-AKTS)

b.  Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

c.  Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 

Madde 2-(1) Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 

Madde 3-(1) Bölümler veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Yönetim Kurulu kararından sonra Dekan / Müdür tarafından onaylanarak imza karşılığı öğrenciye verilir.

 

Madde 4-(1) Öğrenci ilgili birim tarafından onaylanan ve kendisine tebliğ edilen intibak ve muafiyet formuna tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç ders ekleme ve bırakma günlerine kadar sonuçlandırılır. İntibaklara bir defa itiraz yapılabilir. Daha sonraki itirazlar ve intibak ile ilgili istekler dikkate alınmaz.

 

Madde 5-(1) İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;

a.  İntibak aşamasında öğrencinin en son kayıtlı olduğu üniversiteden gelen not çizelgesi (transkript) ve esas alınır. Eğer öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu başka üniversite varsa oradan alınmış olan resmi not çizelgesi de değerlendirmeye alınabilir.

b.  Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, Önlisans ve Lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde, Yüksek Lisans düzeyinde en az CB, Doktora düzeyinde ise en az BB ve üzerinde not alınarak geçilmiş olan dersler esas alınır.

c.   Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.

d.   Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.

e.    Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin GANO’su dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.

f.    Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

g.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

h.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) %65 eşit olması gereklidir.

i.   Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %80, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

j.   Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerinde bu nitelikte olması gerekir.

k.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’si en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin %65’ine eşit olmalıdır.

l.   Sadece yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 6-(1) Öğrencilerin Öğrenci değişim programları (Farabi, ERASMUS ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı ilgili yönetim kurulu kararı tarafından kararlaştırılır.

 

Madde 7-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş ve daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden muafiyet isteyenlerin, aldıkları derse ait muafiyet notları, GANO’ larına katılır.

 

Madde 8- (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki ön lisans veya lisans programında başarmış oldukları derslerin; kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla %50’sinin eşdeğer olan kısmından, ilgili bölüm veya Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.  Notu en yüksek olandan başlamak üzere muafiyet verilebilecek olan derslerin notları transkriptlerine işlenir. Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve müfredattaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür.

 

Madde 9-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm veya Anabilim Dalı İntibak Komisyonun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibakları tek yarıyıllara yapılır.

 

Madde 10-(1) İntibak işlemlerinde İGÜ Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

 

Madde 11-(1) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

Madde 12-(1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREV YÖNERGESİ

(Kabulü:05.02.2016 tarih ve 2 sayılı Senato Kararı)

 

Dayanak
MADDE 1 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun değişik 7/d–2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – Yönergede Dış İlişkiler Ofisi için Ofis, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü için Koordinatör, İstanbul Gelişim  Üniversitesi için Üniversite,  İstanbul Gelişim  Üniversitesi Rektörü için Rektör kelimeleri kullanılacaktır. Uluslararası yazışmalarda bu birimin İngilizce adı "International Relations Office" olarak geçecektir.

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Ofis: Dış İlişkiler Ofisi

Koordinatör: Dış İlişkiler Koordinatörü


Amaç ve Kapsam
MADDE 3 
– Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Ofisinin kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.
Kapsam: Yönergenin 5. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Misyon ve Vizyon
MADDE 4 – 

Ofisin Misyonu;

Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak  üniversitenin  gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 Ofisin Vizyonu;

 Üniversitenin ulusal ve uluslararası camia ile etkin  iletişimini temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.

Ofisin Faaliyet Alanları
MADDE 5 – Ofis, bu yönergenin 4'üncü maddesinde belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek:

— Öğrenci değişimi
— Öğretim elemanı değişimi
— Ortak program, proje, araştırma ve toplantı
— Diğer alanlarda karşılıklı işbirliği

b) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projeleri  TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası Projelere Hibe Veren  Programlarını Üniversite adına yürütmek.

c) Ulusal veya uluslararası projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitedeki öğretim elemanlarının proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek.

d) Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak amacıyla tanıtım toplantıları düzenlemek, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, web sayfasından duyurmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek.

e) Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Üniversite kaynaklarından yararlanarak yurtdışı eğitim ve araştırma programlarına katılacak öğretim elemanlarına yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.

f) Avrupa Birliği Eğitim Programları için Üniversiteye azami ödeneğin ayrılmasını sağlamak ve ödeme ve harcamaların planlamasını yapmak.

g) Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.

h) Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, düzenlenmesine yardımcı olmak, bu tür faaliyetleri planlamak ve katılmak.

i) Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarından ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

j) Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

k) YÖK tarafından uygulanması planlanan Ulusal Değişim Programı (UDEP) çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak.
 

Organlar

MADDE 6 – Birimin organları şunlardır:

a) Koordinatör
b) Koordinatör Yardımcısı

c) Alt Birim Temsilcileri
d)Danışma Kurulu

e)Uzmanlar


Koordinatör ve Alt Birim Temsilcileri
MADDE 7-

a) Koordinatör, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b) Koordinatör Yardımcısı, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Koordinatör iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka öğretim üyesi görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör yardımcısı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c) Alt Birim Temsilcileri, atandığı alt birim ile ilgili faaliyetleri yürütür ve faaliyetlerle ilgili olarak koordinatöre bilgi verir ve onayını alır.

d)Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.


 e) Uzmanlar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri:  Uzman, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Dış İlişkiler Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Ofisin faaliyet alanları çerçevesinde üniversitenin uluslararası ilişkilerini koordine etmek,

b) Danışma kurulunu toplamak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Alt Birim Temsilcilerinin koordinasyonunu ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını danışma kurulu ile birlikte hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 9-

a) Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.

b) Danışma Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

c) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan alt birim temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer.
Danışma Kurulunun Görevi
MADDE 10- Danışma Kurulunun görevi, ofisin iyi yönetimi, etkin çalışması ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için fikir üretmek, bu fikirleri müzakere etmek ve öneriler sunmaktır.

Alt Birimler
MADDE 11-

a) Koordinatör, bu yönergenin 5'inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlamak için ofis bünyesinde Rektörün onayı ile alt birimler oluşturabilir.

b) Alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Koordinatörün önerileri doğrultusunda Rektör tarafından belirlenir.

Personel İhtiyacı
MADDE 12- Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Bütçe
MADDE 13 – Ofisin o yıl için planladığı ve önceki yıl yaptığı faaliyetler dikkate alınarak, ofis faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Rektörlük makamının takdir edeceği miktarda bir bütçe sağlanır.

Yazışmalar
MADDE 14 –

a) Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.

b) Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar ve Rektörlük Makamının üst yazısıyla dağıtılır.

c) Yurtdışına gönderilecek yazılar ofis tarafından hazırlanır ve denklik (mütekabiliyet) esasına göre imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir.

d) Yurtdışından gelen yazılar değerlendirilmek ve ilgili birime ulaştırılmak üzere ofise gönderilir.
e) Akdi nitelikli yazışmalarda Rektör veya yetkili kılınan rektör yardımcısının imzası şarttır.

f) Tüm yazışmalar gelen ve giden defterine işlenerek arşivlenir.

g) Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 

Yürürlük
MADDE 16 – Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ
Madde 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM 
Madde 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.


DAYANAK 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMALAR, SERTİFİKALAR ve BELGELER

DİPLOMALAR 
Madde 4 – Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.

a)Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
d)Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
f) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
g) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
h) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
ı) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 

SERTİFİKA ve BELGELER 

Madde 5 – a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
d) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
e) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sol yüzünde mezun olan öğrencinin: 
 

1. Üniversitenin logosu ve adı
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı,
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) / program adı, tezli, tezsiz olup olmadığı
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
 

6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma No 

8. Diploma Tarihi

Diplomanın ön sağ yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. Üniversitenin logosu ve adı ( Logo and Name of The University )
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı, ( Faculty, Institute, High School,                                                                Vocational High School )
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı, ( Student Name and Surname )
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) /program adı, ( Department or Program Graduated )
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora), (Associate Degree, Bachelor of Arts, Master, PhD)
 

6. Sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, ( Name, Surname, Title and Signature of the Rector in the bottom right corner )
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma Tarihi ( Date of Degree Certificate )

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
7. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
8. Mezuniyet Derecesi
9. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası (İlgili birim tarafından kaşe ve imza atılabilir.)

DİPLOMADA YER ALMAYACAK HUSUSLAR

Madde 7 – a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.

b) Diplomada unvan yer almaz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 8 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere otomasyon sistemine bağlı olarak iki (2) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı (Bilim Dalı) adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan öğrenciler belgenin aslını iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER 
Madde 9 a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA DİLİ, DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI,  FOTOĞRAFLAR,  DİPLOMA EKİ

DİPLOMA DİLİ 
Madde 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI 
Madde 11 – a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, Öğrenci numarası esasına göre verilir.

FOTOĞRAFLAR 
Madde 12 – a) Diploma Defteri mezun olan kişilerin fotoğrafı ile basılır.
b) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz

DİPLOMA EKİ 
Madde 13- a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKALARIN TESLİMİ VE KAYBI

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN TESLİMİ 
Madde 14 – a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarından ilk başvurana verilir.

 1. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.
 2. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir. (Madde 15.a deki prosedürleri tamamladığında Diploması verilir.
 3. Diplomanın, diploma ekinin, geçici mezuniyet belgesinin ve sertifikanın bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.
 4. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİLİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.

 • Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.

ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 
Madde 16 – Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
Madde 17 – Bu yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

(Kabulü:24.06.2015 tarih ve 7 sayılı Senato Kararı)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere Birimin yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Birimin çalışmalarını ve engelli öğrenciye verilecek hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, 14.Ağustos.2010 gün ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Biriminin Yapılanması  ve Görevleri

Birimin Yapılanması

MADDE 4-(1) Bu Birim, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları fakülte, yüksekokul ve enstitülerin görevlendireceği yönetici ve akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerinden oluşur.

Birimin Görevleri

 MADDE 5- (1)Üniversitemiz engelli öğrenci biriminin görevleri şunlardır.

a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına  engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç) Engellik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,

e) Üniversitemiz engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir WEB sitesi oluşturmak,

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek,

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların Engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

ı) Üniversitemiz programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

j) Her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 6–(
1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (Kabul Tarihi18.12.2013/Sayısı 13/5)

Yürütme
MADDE 7-
(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 ERASMUS+  YÖNERGESİ

(2017-2020)

(Kabulü:28.12.2016 tarih ve 20 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus+ Program çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.
 

Dayanak

Madde 2. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur.
 

Tanımlar

Madde 2.

a)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü’nü,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Erasmus+ Hareketlilik Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus+ Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus+ Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü,  Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü, Enstitü Erasmus+  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus+ Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus+ öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

i)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus+ Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

j)       Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

k)     AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l)       Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

m)   Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
n)     Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kişiler ve Görevleri

Madde 3.

3.1 Rektör: İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

3.2 Erasmus+ Kurum Koordinatörü :

Erasmus+ Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus+ ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus+ Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

3.3 Erasmus+ Komisyonu:

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Enstitü Erasmus+  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus+ Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus+ programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

3.4 Fakülte/Yüksek Okul Erasmus+ Koordinatörü:

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.5 Enstitü Erasmus+ Koordinatörü:

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.6 Bölüm / Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü:

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını ilgili bölüm/anabilim dalında  tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatırBölüm Erasmus+ Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

3.7 Uzmanlar:

Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri: Erasmus+ Uzmanı, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

3.8 Dış İlişkiler Ofisi (DİO):

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus+ anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus+ Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi
Madde 4.
 Başvuru koşulları ve seçim sürecine ve öğrenin süresine ilişkin olarak Uygulama El Kitabındabelirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

4.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

4.2   Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

4.3  Öğrenim hareketliliği süresi en az üç ve en fazla on iki aydır.

4.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

4.5  Öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

4.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

 

Programa Seçilen Öğrencilerin Akademik İşlemleri

Madde 5.

5.1  Erasmus+ Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, Erasmus ofisi tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere veya Yüksek Okullara yazılı olarak bildirilir.

5.2  Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

5.3  Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu, bölüm ve birim erasmus+ koordinatörü ile lisansüstü programlarda öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

5.4  Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus+ Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

 

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1 Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus+ Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin  başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar için aşağıdaki dönüşüm tablosu kullanılır.

 

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

 

Final ve Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7. Erasmus+ statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, İstanbul Gelişim Üniversitesinde Final ve Bütünleme sınavlarına giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

Erasmus+ Kapsamında Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci
Madde 8. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ilişkin olarak Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

8.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

8.2  Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

8.3  Staj süresi en az iki en fazla on iki aydır.

8.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

8.5  Staj hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

8.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

      a) Seçilen Asil liste öğrencilerin staj bulmalarını hızlandırmak üzere Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından bir staj bulma son tarihi belirler. Öğrenciler bu tarihe kadar staj bulamadıkları takdirde Erasmus+ Koordinatörlüğü bu süreyi bir kez daha uzatabilir.

      b) Verilen ikinci son tarihe kadar asil liste öğrencilerinin staj bulamaması halinde, staj hareketliliği diğer seçilmiş öğrencilere de açılır. İlk staj bulan öğrencinin stajı, bölümünün onayından sonra, yeterince hibe varsa hibeli öğrenci olarak, eğer yeterince hibe yoksa öğrencinin kabul etmesi halinde hibesiz öğrenci olarak staj hareketliliğinden faydalandırılabilir.

8.7 Öğrencilerin, staj programının koşullarını yerine getirmeleri durumunda, alt yarıyıllarından başarısız dersleri olması staj programına katılmalarına engel değildir.

8.8 Staj programına seçilen öğrenciler, programa katılmamaya karar verdiklerinde, gerekçeli kararlarını bir dilekçeyle Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne vermelidirler.

 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9. Erasmus+ stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus+ Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler..
 

Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Öğrencilerin stajlarının uygunluğu ve onayı öğrencinin bölüm tarafından onaylanır ve staj uygunluk belgesi düzenlenerek imzalanır ve Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

10.2 Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda öğrencinin zorunlu stajı varsa, Erasmus+ stajı zorunlu staj yerine sayılır, zorunlu stajı olmayan bir bölümün öğrencisi ise Erasmus+ stajı 5 ECTS kredisi ile değerlendirilir ve Diploma Ekine ek kredi olarak yansıtılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği
Madde 11.
11.1 Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus+ Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

11.2 Ders verme hareketliliğine katılmak isteyen öğretim elemanları, gittikleri üniversitede verecekleri dersleri içeren onaylı öğretim programını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne yurtdışına çıkmadan önce teslim eder.

11.3 Ders verme/eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin hareketlilik öncesi ilgili birim yönetim kurulu onay kararını, idari personelin ise birim yöneticisinin ve üniversite yönetiminin yazılı onayını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne hareketliliğe başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

11.4 Ders verme hareketliliği kapsamında yurtdışına giden akademik personelin en az Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtilen saat kadar ders vermesi gerekmektedir. Ders verme hareketliliğine katılan personel asgari 8 saat ders vermek zorundadır.

11.5 Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışına giden personelin ise en az iki (2) iş günü eğitim alması gerekmektedir. Aksi durumda yararlanıcılara herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

11.6 Başvuruların, Ulusal Ajansın belirlediği kontenjandan fazla olması ve hibenin yeterli olmaması durumunda, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile kontenjan ve katılım süresi sınırlandırılabilir.


ALTINCI BÖLÜM

Erasmus+ Kapsamında Gelen Öğrenciler
Madde 12.
12.1 Erasmus+ İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

12.2 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörü ile gerçekleştirirler.

12.3 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrencilerin Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus+ Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

12.4 İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti veya kütüphane ücreti gibi herhangi bir akademik ücret talep edemez. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı ve çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli benzer ücretler bu kapsam dışındadır.

12.5 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

12.6 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde kayıt donduramazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Hüküm bulunmayan haller
Madde 13. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabı hükümleri, Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge
Madde 14. 
06.01.2016 tarihli ve 2016/01-Madde 5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketlilik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük

Madde 15. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme

Madde 16. Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ETİK KURUL YÖNERGESİ

(Kabulü:24.06.2015 tarih ve 7 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

           

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilen her türlü bilimsel araştırma ve etkinliği, üniversite künyesiyle yayınlanmak üzere hazırlanan tüm çalışmaları, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerini, birimlerin kendi içinde ya da birbirleri ile olan birimler arası ilişkileri kapsar.

 

(2) İlgili birimlerde yapılan klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmalara da, bu konudaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönerge hükümleri uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge; senatonun,  Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede yer verilen terimlerden;

 1. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni
 2. Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 3. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
 4. Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimleri,
 5. Mensup: İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini,
 6. Etik Kurul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulunu,
 7. Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Başkanını,
 8. Bilim Alanı: Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimleri,
 9. Sekreterya: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Sekreteryasını ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Davranış İlkeleri

 

Madde 5-(1) Üniversitemiz personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar:

 1. Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.
 2. Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, ihtiyaç sahiplerinin memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
 3. Üniversitemiz yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
 4. Üniversitemiz personeli Üniversitemiz amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkemiz çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.
 5. Üniversitemiz personeli tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
 6. Takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
 7. Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.
 8. Üniversitemiz personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.
 9. Hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.

(2) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunanlar, keyfi davranışlarda, baskı hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemez.

 

 1. Üniversitemiz personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
 2. Üniversitemiz personeli bu yönerge ile belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında veya gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Birim amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

(3) Çıkar çatışması; Üniversitemiz personeli görevlerini ve hizmetlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

 

 1. Üniversitemiz personeli çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çatışmadan kaçınmak için gerekli adımları atar, çatışmanın farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

 

 1. Üniversitemiz personeli;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz. Akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi başka bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

 

 1. Üniversitemiz personeli görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevler sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikli bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamaz, görevdeyken veya görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz.

 

 1. Üniversitemiz personeli her türlü seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

 

 1. Üniversite personelinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

 

 1. Üniversitemiz personelinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

 

 1. Üniversitemiz personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

 

     Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

 

 • Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
 • Kitap, dergi, makale, kaset takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
 • Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
 • Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
 • Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
 • Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

 

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

 

 • Taşınır veya Taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan şahsi işlemler,
 • Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
 • Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

 

 1. Üniversitemiz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları birimi ve Üniversitemizi bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 2. Üniversitemiz personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Gerçek veya tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verir.

 

 • Üniversitemiz üst yöneticileri, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

 

 • Üniversitemiz personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

 

 • Üniversitemiz yöneticileri, birimlerinin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

 

 1. Üniversitemiz yöneticileri, yetkisi içinde personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personele örnek olmayı kapsar.

 

 1. Üniversitemiz yöneticileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Kurul, Görev ve Yetkileri

 

Etik Kurulun Amacı

Madde 6 – (1) Etik Kurulun amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.

 

Etik Kurulun Oluşumu

Madde 7 – (1) Etik Kurul; sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden ve sosyal bilimlerden eşit sayıda olmak üzere, Senato tarafından seçilen toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur.

(2) Etik Kurul üyelerinin üçü, her biri ayrı bilim dallarından olmak üzere, emekli öğretim üyeleri veya başka bir üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(3) Senato tarafından ayrıca her biri ayrı bilim dalından olmak üzere toplam üç yedek üye seçilir.

 

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 8– (1) Etik Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıldır.  

(2) Görev süresi dolan üye, iki dönem daha seçilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik görevini, yerine geçtiği kişinin süresini tamamlamak üzere, aynı bilim alanında seçilen yedek üye üstlenir.

 

Üyeliğini Sona Erdiren Haller

Madde 9 – (1) Etik Kurul Üyelerinin süreleri dolmadan, herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

(2) Etik Kurul üyeliği yalnızca şu hallerde sona erer:

a) Görev süresinin tamamlanması,

b) Yazılı istifa beyanı,

c) Yurt dışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde altı ayı aşan bir süreyle Etik Kurul toplantılarına katılınamayacağının anlaşılması,

ç) Bir takvim yılı içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmama,

d) Etik kurallara aykırı davranıldığının sabit olması.

 

Etik Kurulun Yapısı

Madde 10 – (1) Etik Kurul ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve üyeleri arasından üç yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Etik Kurul başkanlığı görevi sadece bir dönem yürütülebilir.

(2) Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurula başkanlık eder. Herhangi bir nedenle üye sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk Kurul toplantısına kadar başkan yardımcısı yürütür. Bu suretle göreve gelen başkan selefinin görev süresini tamamlar.

 

Etik Kurul Sekreteryası

Madde 11 – (1) Etik Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.

 

Alt Etik Kurullar

Madde 12 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, akademik araştırma ve yayın, eğitim-öğretim, sosyal yaşam ve ilişkiler, ayrımcılık ve çevre gibi konularda faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulmasına karar verebilir.

(2) Aynı şekilde sadece sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında veya ilgili birimlerde faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulabilir.

(3) Alt etik kurulların kuruluş, işleyiş ve uygulamaları, bu Yönerge esas alınarak hazırlanacak diğer yönergelere göre yürütülür.

Uzman ve Komisyonlar

Madde 13 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabileceği gibi, uzmanlardan oluşan komisyonlar da kurabilir. Görüşüne başvurulan uzmanlar ya da oluşturulan komisyon, ilgili dosya hakkında hazırladıkları raporu öngörülen sürede Etik Kurula sunar.

 

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 – (1) Etik Kurul, işbu Yönergenin uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her türlü çalışmayı yürütmekle görevli olup, bu amaçla her türlü kararı alma hak ve yetkisine de sahiptir.

          (2) Bu çerçevede Etik Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Etik ilkeler konusunda Üniversite mensuplarını bilgilendirmek.  
 2. Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve etik yaşam kültürünün kurumsallaşması için eğitici faaliyetler düzenlemek,  etik konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını teşvik etmek.
 3. Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.
 4. Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak.
 5. Somut olayların incelenmesi için komisyonlar kurmak, uzman görüşüne başvurmak.
 6. Üniversite bünyesinde alt etik kurulların kurulmasına karar vermek, kurulacak alt etik kurulların çalışma alanlarını belirlemek, bu kurullarda görev alacak kişilere yönelik gerekli eğitim desteğini vermek.
 7. Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.
 8. Alt etik kurulların uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
 9. Yıllık raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurula Başvuru ve İnceleme

 

  Başvuru Konusu ve Şekli

  Madde 15– (1) Yönerge kapsamında, Sekreterya aracılığıyla Etik Kurula yapılacak başvurular yazılı olabileceği gibi, tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü veya elektronik imzalı olarak da gerçekleştirilebilir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.

(2) Etik ilkelere aykırılık iddiasına konu olan bir davranış nedeniyle başlatılan bir yargılama veya yürütülen bir disiplin soruşturması, Etik Kurulun inceleme ve karar verme yetkisini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte Etik Kurul yapacağı incelemeyi, yargılama veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar erteleyebilir.

(3) Daha önce Etik Kurul tarafından incelenip karara bağlanmış bir başvuru konusunda yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha başvuru ve inceleme yapılamaz.

 

 

 

  Başvuru Usulü

  Madde 16 – (1) Başvuru dilekçesinde, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, iş adresi, -varsa- diğer iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile imzası bulunur. Anılan bilgileri içermeyen, sahte kimlik bilgileri ile yapılan başvurular incelenmeye alınmaz.

(2) Dilekçenin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Etik Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir; iddia, kişi, zaman ve yer belirtilerek somutlaştırılır. Elde bulundurulan her türlü belge dilekçeye eklenir; tanık ve diğer delillere işaret edilir.

 

Başvuruların Kabulü ve İncelenmesi

Madde 17 – (1) Başkan yapılan tüm başvuruları, değerlendirilmek üzere Etik Kurulun yapacağı ilk toplantının gündemine alır. Birimler ve Rektörlük de, somut bazı olayların değerlendirilmesi için Etik Kurula dosya gönderebilir.

(2) Yapılan başvuruların usul bakımından kabulü ve değerlendirmeye alınması yetkisi münhasıran Etik Kurula aittir. Usulüne uygun olmadığı için incelemeye alınmayan başvurular, mümkün olduğu takdirde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) Etik Kurul incelemesini en geç üç ay içerisinde tamamlar ve nihai raporunu hazırlar. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Gerek görülmesi halinde Etik Kurul bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatabileceği gibi, bazı başvuruların incelenmesini üç ay süreyle erteleyebilir.

 

Re’sen İnceleme

Madde 18 – (1) Etik Kurul, herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu ve görev alanı içerisinde bulunan bir etik ihlaline yönelik re’sen inceleme de başlatabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Düzeni

Raportöre Tevdi

Madde 19 – (1) Etik Kurul, hakkında inceleme kararı verdiği her dosya için üyeler arasından bir raportör görevlendirir.

(2) Belirli bir dosyanın etik açıdan incelenmesiyle görevlendirilen raportör, gerekçelerini yazılı olarak bildirmek suretiyle bu görevden çekilebilir.

(3) Raportör, Sekreterya aracılığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarından dosyayla ilgili doğrudan yazılı bilgi alabilir. Bu bilgi ve belgeler Etik Kurul inceleme dosyasında saklanır.

(4) Raportör, bir ay içerisinde incelemesini tamamlayarak, yorum ve önerisini de içeren yazılı raporunu Etik Kurula sunar.

 

Dosya Üzerinden İnceleme

Madde 20 – (1) Kurul ilke olarak tüm değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğunda ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alabilir. Etik ihlali gerekçesine dayalı olarak hakkında başvuruda bulunulan kişiye, yazılı olarak konuyla ilgili açıklama yapma hakkı tanınır. Açıklama hakkının kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde geçerli bir mazereti olmaksızın yanıt vermeyen kişi, açıklama hakkından feragat etmiş sayılır. Bu durumda Etik Kurul mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak değerlendirme yapar.

(2) Etik Kurul ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet de edebilir. Kişilerin bu daveti kabul etmesi durumunda yapılan oturumda yalnız davetlilere yönelik sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir.

(3) Etik Kurul, faaliyetinde tamamen bağımsız olup, yapılan başvuruları yalnızca etik ilkelere uygunluk açısından inceler ve karara bağlar.

 

Toplantı ve Karar Alma Usulü

Madde 21 – (1) Etik Kurul, olağan gündemini görüşmek üzere ayda en az bir defa toplanır. Kurul gerektiğinde, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Üyeler, kendilerinin bir biçimde ilgili bulundukları gündem maddelerine ilişkin müzakerelere katılamaz ve oy kullanmazlar.

(3) Toplantı kapalı usulde yapılır. Üyeler, inceleme konusu dosyaların içeriğini Kurul toplantısı dışında başkaları ile tartışamaz ve dosyaların içeriği hakkında bilgi veremez.

(4) Kararlar üye tam sayısının üçte ikisinin aynı yöndeki oyu ile alınır. Oylamada hiç bir üye çekimser oy kullanamaz.

(5) Alınan karar gerekçeleri ile birlikte yazılarak, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır. Karşı oy kullanan üyeler, yazılı muhalefet gerekçelerini karara ekleyebilirler.

 

Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 22 – (1) Etik Kurul’un   kararları tespit niteliğindedir. Kararlar hakkında her türlü açıklama Rektörlük tarafından yapılır.

 

Gizlilik ve Saklama

Madde 23 – (1) Etik Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır. Kurula sunulan dosyalardaki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.

(2) Etik Kurulun inceleme dosyası, içindeki tüm belgeler ve yazışma örnekleri ile birlikte süresiz saklanır.

 

Yazışmalar

Madde 24 – (1) Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken tüm yazışmaları, doğrudan Sekreterya aracılığıyla yapar.

 

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Etik Davranış İlkelerine Uyma

Madde 26-(1) Üniversitemiz personeli, görevlerini ve hizmetlerini yürütürken bu yönergede belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler, personelin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

(2) Bu ilkelere aykırı harakette bulunanlar hakkında mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

(3) Üniversitede akademik ve idari görevlere atanan her personel, göreve başlarken bu yönerge ekindeki Etik Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.

 

Personel Bilgilendirme

Madde 27- (1) Üniversitede istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında, görev yaptıkları birimlerin yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

Geçici Madde 1-(1) Bu yönerge ekinde yer alan Etik Sözleşmesi, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde mevcut Üniversite personeli tarafından imzalanır ve bu belge personelin özlük dosyasına konur.

Geçici Madde 2-(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar bu yönergedeki hükümler çerçevesinde şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.

 

Yürürlük

Madde 28- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 (1)- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun kalitesini artırmak için çalışmayı.
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir özel çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhattaplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

Kamu Görevlilerinin Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak  görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

Adı ve Soyadı:

Sicil Numarası:

T.C. Kimlik Numarası:

Çalıştığı Yer (Fakülte/Bölüm):

Tarih:

İmza:

 

Yönergeyi İndirin 

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:12.09.2018 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek, sair mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul Gelişim Üniversitesine hukuk hizmeti sağlamak, hukuki uyuşmazlıkları İstanbul Gelişim Üniversitesinin menfaatleri doğrultusunda düzenlemek ve çözüme kavuşturmak için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirliği personeline ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ve 35. maddelerinde belirtilen hükümler uyarınca hazırlanmıştır

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Hukuk Müşavirliği: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğini,

f) Sözleşmeli Avukat: Üniversite dışından sözleşmeli olarak avukatlık hizmeti veren avukatı,

g) Büro: Danışmanlık alınan hukuk bürosunu,

h) Rektörlük Birimleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari birimlerini,

i) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

k) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Teşkilat:

MADDE 5- (1) Hukuk Müşavirliği, Üniversiteye bağlı avukatlar ile Üniversite dışından alınan danışmanlık hizmeti veren sözleşmeli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

 

Etik ilkeler ve Gizlilik:

MADDE 6- (1) Hukuk Müşavirliğinde ve büroda görevli tüm çalışanlar, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Hukuk Müşavirliğinde çalışan personeller, ön inceleme, soruşturma, icra ve dava dosyaları konusunda gizliliğe önem verirler ve yetkili merciden onay almadan üçüncü kişilere bilgi ve belge veremezler.

(3) Hukuk Müşavirliği ve büro işin icrası sırasında öğrenilecek her türlü bilgilerde gizlilik esasına uyacaklardır. İşin içeriği ile ilgili öğrenmiş oldukları her türlü konulara dair bilgi ya da verileri “gizli bilgi” olarak kabul etmişlerdir.

(4) Hukuk Müşavirliği, adli ve idari merciler tarafından talep edilen belgelerde, hasta mahremiyetine özen göstererek gönderim sağlar.

 

Hukuk Müşavirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 7- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini, adli ve idari yargı mercileri ile icra müdürlükleri nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
 2. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin diğer birimlerinin istediği hukuki, mali, idari ve cezai konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi aleyhine yaptırımlarla karşılaşmamak için görüş bildirmek,
 3. İstanbul Gelişim Üniversitesi adına imzalanacak vekâletnamelerin, anlaşmaların, şartnamelerin ve sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun ve hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde, kurum menfaatleri yönünde düzenlenmesine yardımcı olmak ve ilgili birimlerce hazırlanmış taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek,
 4. Hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle İstanbul Gelişim Üniversitesi adına ihtarnameler, ihbarnameler düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne yapılacak tebligatlara yasal mevzuat ve prosedürler çerçevesinde cevap vermek,
 5. Mahkeme ve savcılıklardan gelen tüm tebligatların Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’ne kaydedilmesini sağlamak,
 6. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin hukuki süreçlerini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
 7. Dava ve icra takiplerine ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
 8. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dışarıdan almış olduğu tüm avukatlık hizmetlerinin denetlenmesini sağlamak,
 9.  İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden ayrılan personeller için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde tüm arabuluculuk toplantılarına hukuk müşaviri olarak katılmak,
 10. İdari veya adli davalarla ilgili açılan ya da açılacak olan davalara ilişkin delil oluşturması adına; ilgili birimlerden bilgi, belge, görüş talep etmek,

 

 

 

 

 1. Rektörlük, Genel Sekreterlik veya diğer birimler tarafından hazırlanan kurum içi yönetmelik, yönerge, talimat ve benzeri tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek,
 2.  1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile sorumlu olduğu görevleri yerine getirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

 

Hukuki Görüş Talepleri

MADDE 8- (1) Hukuk Müşavirliği tarafından Üniversiteye bağlı birimlere aşağıda belirtiliş olan esas ve usuller dâhilinde hukuki görüş bildirilir ve birimler bu esaslar çerçevesinde görüş isteyebilir;

 1. Hukuki görüş talep eden birim, bu talebini EBYS üzerinden ya da Üniversitenin kurum içi e-posta adresinden gerçekleştirir. Rektörün, Rektör Yardımcısının, Genel Sekreterin ve Genel Sekreter Yardımcısının ivedi ve sözlü olarak danışmanlık talep etme hususu istisnadır.
 2. Hukuki görüş her türlü hukuki, mali, idari ve cezai konular hakkında istenebileceği gibi, Üniversite tarafından imzalanacak vekâletnamelerin, anlaşmaların, şartnamelerin ve sözleşmelerin veya bunların taslaklarının düzenlenmesi, kurum içi yönerge talimat ve benzeri tasarı veya tekliflerin hazırlanması veya düzenlenmesi, kurum içi veya kurum dışı yapılacak resmi yazışmaların düzenlenmesi hakkında da Hukuk Müşavirliği biriminden görüş istenebilir.

(c)  Hukuk Müşavirliğince verilen görüşler, istişari nitelikte olup uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte değildir. Verilen görüş çerçevesinde değerlendirme yapma, karar verme ve kararı uygulama yetkisi ilgili birime aittir.

 

Belge ve Delillerin Elde Edilmesi

MADDE 9- (1) Dava açılmasını veya savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep eden Rektörlük veya Genel Sekreterlik makamları, bu talepler ile birlikte konuya ilişkin bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak Hukuk Müşavirliği birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden Hukuk Müşavirliği birimi sorumlu değildir.

(2) İcra takibi başlatılmasını isteyen Rektörlük, Genel Sekreterlik veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı makamları,  icra takibi başlatılması talebi ile birlikte icra takibine dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak Hukuk Müşavirliği birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden Hukuk Müşavirliği birimi sorumlu değildir.

(3) Hukuk Müşavirliğinin talebi doğrultusunda görüş veya Üniversitenin lehine ve aleyhine açılan dava ve icra takip işlemlerine ilişkin olarak gerekli belgeler, ilgili birimlerden doğrudan istenir.

(4) Dava konusu işlemi tesis eden veya yargılamayla bağlantısı olan birimler yazılı görüş ve dava konusu işleme ait belgelerin onaylı suretlerini Hukuk Müşavirliğine gönderirler.

(5) Talep edilen belge ve görüşlerin süresinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanlış gönderilmesi ya da süresinden sonra gönderilmesi sebebiyle davaya cevap verilememesinden veya yeterli savunma yapılamamasından kaynaklanan hak kayıplarından ve adli görev ihmalinden ilgili birim sorumludur.

 

 

 

 

 

Evrakların Sisteme Kaydedilmesi ve Havalesi

MADDE 10- (1) Rektörlüğe gelen tebligatlar tebliğ günü de belirtilecek şekilde Rektörlük birimine bağlı personeller tarafından EBYS’ye kaydedilerek, Hukuk Müşavirliği birimine havale edilir.  Evrakların Hukuk Müşavirliği birimine geç havale edilmesinden dolayı oluşacak zararlardan Hukuk Müşavirliği sorumlu değildir.

(2) Dışarıdan alınan avukatlık hizmeti nedeniyle sözleşmeli avukatların bürosuna gelen tebligatlar, tebliğ günü de belirtilecek şekilde Hukuk Müşavirliği birimine gönderilir. Hukuk Müşavirliği, ilgili tebligatı EBYS’ye kaydedilmesi için Rektörlüğe gönderir. Rektörlük makamı, evrakı EBYS’ye kaydeder, daha sonra evrak Hukuk Müşavirliği birimine havale edilir.

(3)Tebligatların mahiyetine göre Hukuk Müşavirliği tarafından yasal süreleri içerisinde işlem tesis edilir.

 

Dava ve İcra Takipleri ile Benzer Hukuki İşlemler

MADDE 11- (1) Üniversite adına dava açma talebi, Rektörlük, Genel Sekreterlik veya iş ve işlemle ilgili birim amiri tarafından; icra takibine başlama talebi ise Rektörlük, Genel Sekreterlik veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Hukuk Müşavirliği tarafından, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, Rektörlüğün talimatına göre işlem yapılır.

(2) İlgili talep üzerine icra takibine başlanmasına karar verilirse, icra takibine konu olan bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliği tarafından teslim alınarak; Hukuk Müşavirliği ya da sözleşmeli avukatlar tarafından görevli İcra Müdürlüğünde icra takibi başlatılır. İcra takibi dosyasının açılmasından sonraki haciz, satış ve diğer icra takip işlemleri Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(3) Üniversiteye karşı başlatılan icra takiplerinde takip yoluna göre gerekirse yapılacak olan itiraz ya da icranın geri bırakılması talepleri Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(4) İlgili talep üzerine dava açılmasına karar verilirse, Hukuk Müşavirliği veya dışarıdan alınan avukatlık hizmetleri kapsamında sözleşmeli avukatlar tarafından ilgili birimden alınan bilgi ve belgelere dayanarak yetkili ve görevli mahkemede dava açılır. Dava açıldıktan sonra, duruşmaların günü gününe takibi, gerekirse beyan dilekçesinin, itiraz dilekçesinin veya yargılama usulüne göre cevaba cevap dilekçesinin ibrazı veya istinaf yoluna başvurulması ya da temyiz yoluna başvurulması, Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(5) Üniversiteye karşı açılan davaların takibine, Hukuk Müşavirliği tarafından doğrudan başlanır. İlgili birimlerden talep edilen bilgi ve belgelerle dava dosyasına yasal süreleri içerisinde cevap dilekçesi ibraz edilir. Üniversite aleyhine açılan davalarda duruşmaların günü gününe takibi, gerekirse beyan dilekçesinin, itiraz dilekçesinin ibrazı veya istinaf yoluna başvurulması ya da temyiz yoluna başvurulması, Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(6) Üniversite tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulması talebi Rektörlük veya Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Şikâyet konusu bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliği tarafından teslim alınarak; Hukuk Müşavirliği ya da sözleşmeli avukatlar tarafından görevli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulur. Şikâyet sonrası işlemler Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

 

 

 

 

Kanun Yolları

MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen tamamen ya da bir kısmı aleyhe olan yargı kararlarında, yazılı emir bulunmadığı sürece istinaf veya temyiz yoluna başvurulur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesinin 12.09.2018 tarihli 13 sayılı Senato toplantısında kabul edilmiş olup aynı gün yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN

NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:12.09.2018 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam                                                            

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya aranmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Çalışan Temsilcisi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişidir.

b) İşveren: İstanbul Gelişim Üniversitesi İşverenini,

c) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

d) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

İşverenin Yükümlülüğü

MADDE 5- (1) İşveren; Kurumunun değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir.

(2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânı sağlar.

(3) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir.

(4) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini kuruma ilan eder.

 

Çalışan Temsilcisi Adaylarının Belirlenmesi

MADDE 6-  (1) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından kuruma ilan edilir.

(2) Kurumda çalışanların aday olabilmeleri için çalışan temsilcisinde bulunması gereken kriterleri sağlamaları esastır.

(3) Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.

(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.

(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilan edilir.

 

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri

MADDE 7- (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

 1. Okulun tam süreli çalışanı olması,
 2. En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
 3. En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

 

Çalışan Temsilcisi Sayısının Belirlenmesi

MADDE 8- (1) Okulda görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ilgili yönetmeliğe göre aşağıdaki gibi belirlenir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

 

Çalışan Temsilcilerinin Seçilme Veya Atanma Koşulları

MADDE 9- (1) Seçim, okuldaki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilan edilir.

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumları, işyerindeki deneyim süreleri ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir.

(3) Seçim sonuçları beş yıl geçerlidir.

(4) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

(5) Okulda çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren, çalışanlar arasından çalışan temsilcisi başvuru niteliklerine uygun kişi/kişiler bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

(6) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş çalışan temsilcisi kura yöntemiyle belirlenir.

 

Çalışan Temsilcisinin Yetki ve Yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Çalışan temsilcisi; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlikenin kaynağında yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

(2) Görevini yürütmesi nedeni ile çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin meslek sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

 

Kayıt

MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir.

(2) Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur.

(3) Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır

 

Çalışan Temsilcisinin Eğitimi

MADDE 12 – (1) Çalışan temsilcileri 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 – (2) Bu Yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:12.09.2018 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu Yönergenin amacı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereği uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki tüm idari ve akademik birimleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen terim ve kavramlar şunları ifade eder;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan,  ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır.

Anonim hale getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.

Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.

Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişiyi belirtemez hale getirilmesidir. Örneğin, kişinin kredi kartı numarasının bir kısmının yıldızlanması durumunda maskeleme söz konusudur. (6698 **** **** 0006)

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Üniversite yetkilisi: Üniversite rektörlük yetkilileri ile diğer yetkili gerçek kişiler.

Tedarikçi: Üniversitemizin faaliyetlerini yürütürken Üniversitemizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Üniversitemize hizmet sunan taraflar.

Toplulaştırma/Kümülatif Data oluşturma: Verilerin kümülatif hale getirilerek toplam değerlerin yansıtılmasını ifade eder. Örneğin, şirkette kadın çalışan sayısının Z adet olması ve sayının %40’ının üniversite mezunu, %60’ının yüksek lisans mezunu olmasına ilişkin veriler anonim hâle getirilmiştir.

Üçüncü kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler.

Veri: Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Karması: Veri kümesi içinde değerlerin karıştırılarak toplam faydaya zarar vermeden kişilerin tespit edilebilirlik özelliğinin yok edilmesini ifade eder. Yaş ortalaması alınmak istenen bir sınıfta kişilerin yaşlarını gösteren değerlerin birbirleriyle değiştirilmesi durumunda veri karması yapılmıştır.

Veri türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir. Örneğin, doğum tarihi bilgisinin Gün/Ay/Yıl detaylarının yerine kişinin direkt yaşının yazılması durumunda veri türetmek suretiyle anonimleştirme yapılmıştır.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

Ziyaretçi: Üniversitemizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan, etkinliklerimize katılan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Anayasa: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Türk Borçlar Kanunu: 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.

Türk Ceza Kanunu: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

MADDE 5- (1)  Üniversite, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, bu kapsamda denetimleri yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Veri sorumlusunun genel olarak görevleri şunlardır;

 

 1. Veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden; veri kayıt sistemine işlenen kişisel verilerin veri kayıt sistemine doğru bir şekilde kaydedilmesinden ve bu verilerin güvenliğinin sağlanmasından ve Üniversite içinde ve dışında verilerin mevzuata uygun şekilde paylaşılmasından ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.
 2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri alır. Personellerin öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirir.
 3. Kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri alır.
 4. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
 5. KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütür.
 6. Kişisel veri işlerken KVK Kanunu’nun 4.maddesi gereğince hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket eder, kişisel verilerin doğru ve güncel işlenmesini sağlar, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler, kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir bicimde işler ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder.
 7. Kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak işler.
 8. Özel nitelikli kişisel verileri,  KVK Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak işler.
 9. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
 10. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak hareket eder.
 11. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatır.
 12. Veri sahiplerinin kendilerine yönelttiği başvuruları KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak cevaplandırır.
 13. KVK Kanunu’nun 16. maddesi gereğince veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirir.
 14. Veri sahibinin haklarına ilişkin talepleri KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereği otuz gün içinde cevaplandırır.

(2) Üniversite, KVK Kanunu’ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi Üniversite’nin Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

MADDE 6- (1) Üniversite, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur. Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder. KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işler. KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun  hareket eder. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranır. Bu hususlara ilişkin veri işleyenin görevleri şunlardır;

 

 1. Veri İşleyen, Anayasa’nın 20. maddesi ile KVK Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde, kişisel verileri veri kayıt sistemine işlemek ile görevlidir. 
 2. Veri işleyen, bu işlemi yaparken, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmeli, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ilkesine uygun olarak sadece ilgili amacın gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ölçüde bu işlemi yapmalı, bu ölçünün ötesine geçmemelidir.
 3. Veri işleyen,  kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı, bunun için gerekli tedbirleri almalıdır.
 4. Veri işlenmeden önce veri işleyen, bunun meşru ve hukuka uygun bir amaç ile yaptığını kesin olarak belirlemelidir.  Kişisel veriler, sunulmakta olan hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlenmelidir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmalıdır.
 5. Veri işleyen, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir şekilde işlemeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmalıdır.
 6. Kişisel veriler, ancak mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu nedenle, öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilip, bu süre belirlenmişse bu süreye riayet edilmeli, belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmalıdır.
 7. Veri işleyenin, kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Üniversitenin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilir.

 

Veri sahibinin haklarının gözetilmesi

MADDE 7- (1) Üniversite, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya kisiselveri@gelisim.edu.tr adresine mail göndererek Üniversiteye iletmeleri durumunda Üniversite talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınır. Kişisel veri sahipleri;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

(2) Kişiler, KVK Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini yazılı olarak Üniversiteye iletmelidir.  Kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamalarıyla birlikte taleplerini, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi haklarının kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Üniversiteye iletmelidir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

MADDE 8- (1) KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Üniversite tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılır. Bu kapsamda, Üniversite tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

MADDE 9-  (1) Üniversite, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatır. Bu kapsamda Üniversite tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Üniversitenin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapılır. Üniversite, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapar. Üniversite KVK Kanunu’ndaki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu uygulama usul ve esasları başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlar.  Üniversite, ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza”sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında bilgilendirir.

 

Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

MADDE 10-  (1) Üniversite, Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işler. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, öğrenci, mezun, çalışan aday, yetkili ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.
 2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
 3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 5. Üniversitenin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: Üniversitenin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
 7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 8. Üniversitenin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Üniversitenin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MADDE 11-   (1) Üniversite tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun davranılır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Üniversite tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

MADDE 12-  (1) Üniversite hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilir. Üniversite bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket eder.

(2) Üniversite tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilir. Üniversite bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket eder.

 

Bina, Kampüs Girişleri İle Binalar ve Kampüs İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçilerine İlişkin Hususlar

MADDE 13- (1) Üniversite tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Üniversite binalarında ve kampüslerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulur. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Üniversite tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olur. Bu kapsamda Üniversite Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket eder. Üniversitenin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerin görüntü kayıtları alınır. Üniversite, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Üniversitenin, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşır. Üniversite tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülür. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Üniversite çalışanının erişimi bulunur. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan eder.  Üniversite tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Üniversite tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, Üniversite binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulur.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

MADDE 14- (1) Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenmiş olmasına rağmen,  kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Üniversitenin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Üniversite ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Üniversite içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

            Üniversitemiz tarafından aşağıdaki hallerde kişisel veriler anonimleştirilir;

 1. Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 2. Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
 3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
 4. Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
 5. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 6. İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 7. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 8. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
 9. Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması hallerinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesi gerekir.

 

(2) Kişisel veriler anonimleştirilirken maskeleme, toplulaştırma/kümülatif data oluşturma, veri türetme ve veri karması yöntemleri kullanılır.

(3) Misafir olarak Üniversite binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Üniversite nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenir veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilir.

(4) Üniversite tarafından güvenliğin sağlanması ve bu uygulama usul ve esaslarında belirtilen amaçlarla; ziyaretçiler Üniversite tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca talep edildiği takdirde ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınır; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Üniversite içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenir.

(5) Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Üniversite çalışanının erişimi bulunur. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Üniversite çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişir ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan eder.

(6) Üniversite, sahibi olduğu internet sitelerini ziyaret eden kişilerin; bu ziyaretlerini amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirmelerini temin eder; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydeder.

 

KVK Kanunu’nun Uygulanmayacağı haller

MADDE 15- (1) Üniversitemizde aşağıdaki hâllerde KVK Kanunu hükümleri uygulanmaz:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Üniversite Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetişim Yapısı

MADDE 16- (1) Üniversite bünyesinde işbu uygulama usul ve esaslarına bağlı ve ilişkili uygulamaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Üniversite üst yönetiminin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu” oluşturulmuştur.

(2) Kişiler Verilerin Korunması Komisyonu,  Kişisel Verilerin Korunmasından sorumlu Rektör Yardımcısının Başkanlığında,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Satın Alma Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği birim amirlerinden oluşacak üyelerden meydana gelir. Komisyon, Başkanın çağrısıyla toplanır. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Komisyonun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 2. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Üniversite içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 4. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Üniversite içerisinde ve Üniversitenin iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.
 5. Üniversitenin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
 6. Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 7. Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
 8. Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 9. Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Üniversite içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 10. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 11. Üniversite üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından onaylandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönergenin hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

(Kabulü:15.02.2012 tarih ve 3 sayılı Senato Kararı)

Amaç

Madde 1

Bu Yönerge, kütüphane hizmetlerinin doğru ve başarılı biçimde yürütülmesi, ayrıca kütüphane ile kullanıcıların ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Tanımlar

Madde 2

Bu Yönergede geçen;

Üniversite:  İstanbul Gelişim Üniversitesini (İGÜ),

Kütüphane:  İGÜ Kütüphanelerini,

Daire Başkanlığı: İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,

Kütüphane hizmeti: Kütüphanede yürütülen teknik çalışmalar ile danışma, yararlandırma ve koruma hizmetlerini,

Kütüphane personeli: Kütüphanenin işleyişinden sorumlu idari personeli,

Akademik personel:  Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan akademik personeli,

İdari personel: Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan idari personeli,

Öğrenci: Üniversiteye kayıtlı bütün öğrencileri,

Kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı öğrenciler, akademik ve idari personel ile dış kullanıcıları,

Dış (Misafir) kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı olmayan ve kaynak ödünç alamayan kullanıcıları,

Kaynak (Derme, koleksiyon):  Kütüphanenin mevcudunda bulunan kitaplar, süreli yayınlar, tezler, makaleler, elektronik,  görsel-işitsel kaynaklar ile nadir ve özel değere sahip eserleri ifade eder.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi: İngilizce karşılığı Interlibrary Loan (ILL) olan bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan akademik kütüphaneler ile bazı okul kütüphaneleri arasındaki ödünç kaynak paylaşımı faaliyetlerini kapsar.

 

Kapsam

Madde 3

Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları kapsar. Kurallar bütün yerleşke kütüphanelerinde aynen uygulanır. Yönerge hükümleri, kütüphanelerden üye olarak ya da üye olmadan yararlanan herkesi bağlar.

Kütüphane faaliyetleri evrensel olarak personel, bina, bütçe, kaynaklar (derme / koleksiyon) ve kullanıcı başlıkları altında yürütülür.

Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi

Yönetim ve Personel

Madde 4

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Daire Başkanı, Rektörlük tarafından en az 5 yıl deneyimi olan Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon veya Arşivcilik lisans mezunu adaylar arasından seçilerek atanır. Adayların kütüphane yönetimi deneyimlerinin olması, yüksek lisans mezunu olmaları ve yabancı dil bilmeleri tercih sebebidir.

Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek kütüphaneci personel, ilana başvuran ve yukarıdaki lisans alanlarından mezun adaylar arasından seçilir. Yardımcı personel olarak görevlendirileceklerin ise en az lise mezunu olması gerekir. Yardımcı personel, kütüphanenin teknik hizmetler bölümünde görevlendirilir.

Staj dönemlerinde kütüphanede stajyer çalıştırılabilir. Stajyerlerle ilgili konular kütüphane yönetimi ve Rektörlüğün ortak çalışmasıyla karara bağlanır.

Bina

Madde 5

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinin fiziksel yapısını oluşturur. Bu yapının sınırları Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile değiştirilebilir. Daire Başkanlığı’nın bilgisi olmadan binada değişiklik yapılamaz.

Kütüphane mekânının güvenliği öncelikli olarak kütüphane personeline daha sonra da üniversite güvenlik personeline aittir. Kütüphane kapalı olduğu zamanlar kapısı kilitli tutulur ve anahtarlar yetkili personel dışında sadece güvenlikte bulunabilir.

Kütüphane kaynaklarının nem, güneş ışığı gibi etkenlerden etkilenmemesi ve kütüphanenin yangın, deprem, su baskını gibi felaketlerden zarar görmemesi için gerekli önlemler Daire Başkanlığı ve Rektörlük tarafından alınır.

Bütçe

Madde 6

Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi için her yıl kütüphane bütçesi oluşturulur. Bu bütçenin kullanımında akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında Daire Başkanlığı’nın talepleri de belirleyicidir.

Kaynaklar (Derme / Koleksiyon)

Madde 7

Kütüphane dermesi, kütüphanedeki bütün kaynaklar ile elektronik ve görsel-işitsel materyallerden oluşur. Derme geliştirme faaliyetleri Rektörlük, akademik personel, yayıncılar ve Daire Başkanlığı arasında tam bir koordinasyon gerektirir. Bu koordinasyonun işleyişinden Daire Başkanlığı sorumludur. Sürecin işleyişinde temel noktalar şu şekildedir:

Daire Başkanlığı tarafından akademik personelden kaynak taleplerinin toplanması,

Toplanan taleplerin incelenmesi ve kesin listelerin oluşturulması,

Kesinleşmiş listelerin bütçelerinin oluşturulması ve Rektörlüğe raporlanması,

Ismarlanan kaynakların kütüphaneye ulaşması ve teknik işlemlerinin yapılarak kullanıcıya sunulması.

Derme geliştirme faaliyetlerinde akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında kütüphane yönetiminin talepleri de belirleyici olduğu için süreç oldukça hassas bir biçimde işler. Kaynaklardan kaçar nüsha alınacağı, bazı kaynakların muadiliyle değiştirilmesi, Türkçe-Yabancı dil kaynak oranları, açılan ve/veya açılacak bölümlere uygun kaynak alımı gibi konular koordinasyon içinde görüşülerek karara bağlanır.

Kullanıcıların da belli ölçülerde germe geliştirme faaliyetlerine katılımları sağlanır.

Gerektiğinde derme geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu için Kütüphane Komisyonu da kurulabilir. Bu Komisyon, Rektörlükçe oluşturulur ve Daire Başkanlığı komisyonda temsil edilir.

Kullanıcı

Madde 8

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıtlı bütün öğrenciler, akademik ve idari personel kütüphaneye doğal üyedir. Üyelik kayıtları elektronik ortamda yapılır ve kendilerine üyelik numarası ve şifresi verilir. Üyeler, numaraları ve şifreleri ile işlemlerini İnternet üzerinden kendileri de yapabilir.

Kütüphaneye kayıtlı kullanıcılar değişik sürelerde kaynak ödünç alabilir ve kütüphanenin diğer hizmetlerinden faydalanabilir. Dış kullanıcılar kütüphaneye üye olamaz ve kaynak ödünç alamaz. Diğer olanaklardan faydalanabilir.

Kütüphaneden üye olarak veya olmayarak yararlanan bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.

Kütüphane Genel Kullanım Esasları

Madde 9

 1. Bütün kullanıcılar kütüphane hizmeti almak için İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinden yararlanabilir.
 2. Bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.
 3. Hiçbir kullanıcı, kütüphane personelinden yönergeye aykırı faaliyette bulunmasını isteyemez ve personeli buna zorlayamaz.
 4. Kütüphane içinde cep telefonu kullanmak ve yüksek sesle konuşup gürültü yapmak yasaktır.
 5. Kütüphane içine yiyecek, içecek, tütün ve tütün mamullerinin sokulması ve bunların kütüphane içinde tüketilmesi yasaktır. Kütüphaneye sadece içinde su bulunan kapaklı su şişeleri sokulabilir.
 6. Kullanıcılar, yanlarında bulunan şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından veya kaybolmasından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.
 7. Misafir kullanıcılar Kütüphane Yönetiminden izin alarak kaynaklardan yararlanabilirler. Kaynakları ödünç alamazlar, sadece fotokopi çektirerek yararlanabilirler.
 8. Kütüphane kurallarına ısrarla uymak istemeyenler hakkında kütüphane personelince tutanak tutulur ve işlem yapılması için Rektörlüğe bilgi verilir.

Ödünç Verme

Madde 10

Kaynaklar kütüphaneye üye olan kullanıcılara aşağıdaki kurallar dâhilinde ödünç verilir:

a) Sadece kitaplar ve süreli yayınlar ödünç verilebilir. Tezler, rezerve edilmiş yayınlar, sözlük-ansiklopedi gibi danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip eserler, akademik personel dışında hiçbir kullanıcıya ödünç verilemez. Bu kaynakları akademik personel de ancak kısa süreliğine ödünç alabilir. Diğer kullanıcılar ödünç verilemeyen kaynaklardan fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerini kullanarak yararlanırlar.

b) Ödünç verme işlemi sırasında üniversite kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Akademik personel dışındaki kullanıcılar, bir başka kullanıcı adına kaynak ödünç alamazlar. Akademik personel, yardımcıları aracılığıyla kaynak ödünç almak isterse kütüphane personeli ile bizzat iletişim kurmalıdır.

c) Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen kaynak, en geç iade tarihinde iade edilmelidir. İade tarihi aşılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere ek iade süresi talebinde bulunulabilir.

d) Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen kaynağı geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen kaynağın en geç üç (3) gün içerisinde kütüphaneye iade edilmesi gerekir.

e) Ödünç verilen kaynağın, kütüphaneye teslimine kadar her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.

f) İade edilen kaynağın aynı kullanıcı tarafından tekrar ödünç alınabilmesi, iade tarihinden itibaren en az iki (2) iş günü geçmesinden sonra mümkündür.

g) Kaynağın çeşidine bağlı olarak, kimlere hangi sürelerle ödünç verilebileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami kaynak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kaynak

Kullanıcı

İade Süresi

Ek İade Süresi

Azami Ödünç Kaynak Sayısı

Kitaplar ve Süreli yayınlar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

15 gün

15 gün

5 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

21 gün

21 gün

7 adet

Akademik ve idari personel

30 gün

30 gün

10 adet

Görsel-işitsel ve grafik kaynaklar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

3 gün

3 gün

2 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

5 gün

5 gün

3 adet

Akademik ve idari personel

7 gün

7 gün

5 adet

 

Diğer kütüphanelerden yapılacak isteklerde Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) kapsamında;

 

Kitaplar ve süreli yayınlar

İsteği yapan kütüphane

15 gün

15 gün

3 adet

 

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Madde 11

Kullanıcı, son iade tarihinden sonra kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için İade Geciktirme Ücreti öder.

İade Geciktirme Ücreti, geciktirilen gün sayısı ile Günlük Geciktirme Ücretinin çarpılmasıyla hesaplanır. İadesi geciktirilen kütüphane kaynakları için gün başına 50 kuruş (0,50 TL) ceza ödenir. Bu ceza, ödünç alım tarihi temel alınarak her kaynak için ayrı ayrı hesaplanarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime ödenir.  Kaynak iade edilmişse 1 Türk Lirası’nın altındaki geciktirme cezaları silinir.

Akademik ve idari personelden İade Geciktirme Ücreti alınmaz ve işleyen cezalar silinir. Kendilerinden ceza karşılığı olarak sadece kaynak bağışı istenebilir.

İade Geciktirme Ücreti ödenmesi yerine Kütüphane Yönetiminin belirleyeceği listedeki kitapların bağışlanması ve/veya toplu bağış yapılması da mümkündür. Bu kapsamda

1-5 TL arası cezalar için en az 1,

6-10 TL arası cezalar için en az 3

11-20 TL arası cezalar için en az 5

21-50 TL arası cezalar için en az 10

51 TL ve daha fazla cezalar için 20 ve daha fazla kaynak bağışında bulunulabilir.

Kaybolan veya Hasar Gören Kaynaklar

Madde 12

Ödünç alınan kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

 1. Bir kütüphane kaynağının bütünlüğü bozulmuşsa (sayfa sayısı değişmişse, cildi parçalanmışsa, ıslanmışsa, vb.) veya kaybolmuşsa; kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynağın aynısını veya aynısı bulunamadığı takdirde muadilini temin etmek zorundadır. Sadece mezuniyet sırasında kütüphaneye Kaynak Kayıp Ücreti ödeyip cezasını sildirebilir. Kaynak Kayıp Ücreti posta, kaynağın güncel fiyatı, iade geciktirme süresi ve diğer masraflar göz önüne alınarak Kütüphane Yönetimince belirlenir. Kullanıcı, hasar verdiği ama tamiri mümkün olan kaynaklar için ise Kütüphane Yönetimince belirlenecek Kaynak Hasar Ücreti öder.
 2. Kayıp veya hasar durumu Kütüphane Yönetimi tarafından tutanak ile Rektörlüğe bildirilir.
 3. Ödünç verilen kaynak, iade süresi bitiminden itibaren 100 (yüz) gün içinde kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince Demirbaş Kayıp Formu tanzim edilir.

Ücretli Kullanım

Madde 13

Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile bazı kaynakların ücret karşılığı kullanımına, özel kurallar dâhilinde izin verilebilir. Bu durumda kullanıcı, Kütüphane Yönetimince tespit edilecek bir Kaynak Kullanım Ücreti öder.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 14

Kaynak İade Geciktirme Ücreti, Kaynak Hasar Ücreti, Kaynak Kayıp Ücreti, Kaynak Kullanım Ücreti vb. ücretler, Kütüphane Borcu olarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime nakden ödenir. Ödemelere ait dekont ve makbuzlar kütüphanede ve kullanıcıda kalmak üzere en az iki (2) nüsha olarak düzenlenir.  Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları esas alınır.

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 15

Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan öğrenci kullanıcıların ödünç alım sınırı bire (1) düşürülür ve ödeme gerçekleşinceye kadar bundan fazla kaynak ödünç verilmez.
 2. Cezalar ödenmedikçe artar ve her zaman nakit ödeme yapılır.
 3. Akademik (tam ve yarı zamanlı) ve idari personelin işten ayrılma sürecinde kaynak iade sorunlarının bulunmaması gerekir. Kaynak iade sorunu bulunan personelin ilişik kesme formları imzalanmaz.
 4. Mezun olan öğrenciler ilişik kesme formunu kütüphane personeline imzalatmak zorundadır. Kaynak iade cezası bulunan öğrencilerin mezuniyet evrakları sorun giderilinceye kadar imzalanmaz.
 5. Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak kaynakların kaybedilmesi veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı iki yıl dondurulur. Bu gibi durumlarda Kaynak Hasar Ücreti veya Kaynak Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir. Ayrıca sorumlular hakkında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.
 6. Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan kaynakların kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu Yönergede belirtilen kurallara uyulmaması halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Rektörlük tarafından Kütüphaneden yararlanma hakları bir yıl kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

 

Kütüphanelerarası Kaynak Kullanımı (ILL)

Madde 16

Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden kaynak ödünç alma hizmeti de verir:

 1. Bu hizmetten İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile doktora öğrencileri yararlanır.
 2. ILL hizmetleri için posta ücretinden başka bir ücret ödenmez. Bu hizmetten yararlanan kullanıcılar sadece posta ücretlerini karşılar.
 3. Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri karşı kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.
 4. Ek iade süresi talebi, iade süresi dolmadan en geç üç (3) gün önce yapılır.
 5. Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında bu Yönergenin ilgili maddelerine ek olarak diğer kütüphanenin kuralları da uygulanır.
 6. Diğer kütüphanelerin ILL istekleri konusunda Yönergede belirtilen kurallar uygulanır.

Yürürlük

Madde 17

Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun 15.02.2012 gün ve 2012/3 sayılı toplantısında alınan 4 nolu karar uyarınca kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokul Kurulu’nun 05.03.2009 gün ve 4 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 18

Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

MESLEKİ BİLGİ REHBERLİK VE DANIŞMA BİRİMİ (MBRD) YÖNERGESİ

(Kabulü:01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. MBRD: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi,
 2. Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 3. Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
 4. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 5. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f)   Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı: Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı olarak seçilen kişileri ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Birimin amacı

 

MADDE 5 – (1)

Birimin amacı; İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma gibi konularda online veya telefon yoluyla bilgi ve yüz yüze danışmanlık hizmetleri verilecektir.

 

Birimin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Birimin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

 

MBRD Uzmanının Seçimi ve Görevleri

 

Madde 7-  MBRD uzmanının 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir. Bu kritere uygun MBRD uzmanı İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından seçilecektir.

 

Madde 8-  İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma konularında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. MBRD Uzmanı, , Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından veya dışarıdan müdürün talebi doğrultusunda seçilir.

MBRD Uzmanının görevleri şunlardır;

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir.

e) Hizmetlerle ilgili çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

f)  Birimde diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

g) Programların uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları araştırır, değerlendirir ve sonuçları yetkili kişiye iletir.

h) Çalışmalar organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar.

ı)  Çalışma alanında yer alan kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları izler ve bu çalışmalara katılır. Bu çalışmanın ön hazırlığı olarak kurumdaki önceki uygulama sonuçları, kurumun özellikleri ve çeşitli boyutları incelenir.

i) Birimin hizmet alanında kullanılan mevcut rehberlik programlarını amaç, içerik, uygulama ve kullanılan araç ve gerecin uygunluğu gibi yönlerden sürekli olarak izler, değerlendirir ve sonuçlarını yetkili birimlere iletir.

j) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünün/müdür yardımcısının varsa bulunduğu mevcut projenin koordinatörün/asistanın, vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar ve bilgi verir.

k) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Personel İhtiyacı

 

Madde 15- (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirin2016/01-08 Sayılı İ.G.Ü. Senato Kararı

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İGÜ öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında ve İGÜ’yü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2
- Yönerge hükümleri İGÜ’nün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında belirlenen gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu yönerge için de geçerlidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 4- a) Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri tarafından, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu temsilcilerine iletilen bölüm/ program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı aracılığıyla Üniversite yönetim organlarına iletir.

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik eder.

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar.

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirir.

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturur ve bunların işlerliğini sağlar.

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirir.

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurur ve izler.

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 5- a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna başkanlık eder

b) Rektörün daveti üzerine Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu temsil eder.

Öğrenci Temsilcisi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, belli bir program içerisinde gerçekleştirilir. Seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır ve temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sonuçları bir sonraki seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar geçerlidir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunda ve hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış olması,

f) Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları birinci lisans programlarında seçime katılırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde İGÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri aday olamazlar, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

 

 

Seçim Kurulları

Madde 8- Bu yönergenin 4.maddesinde tanımlanan öğrenci temsilcileri seçimle belirlenir ve seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca yürütülür.

 

a)      Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Bölüm başkanı/enstitü müdürü tarafından görevlendirilecek bölüm/ enstitü başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil bölüm/anabilim dalı/ anasanat dalında görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi ve aday olmayan bir öğrenci olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Bölüm ile aynı adı taşıyan enstitü anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim kurulu aynı zamanda bölüm öğrenci temsilcisi seçim kurulu olarak görev yapar.

b)     Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek dekan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi seçimini düzenler.

c)      Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Program ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler.

d)     Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek, müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil enstitü/ anabilim/ anasanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur ve enstitü temsilcisi seçimlerini düzenler.

e)      Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulu: Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 3 kişiden oluşur.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 9 – Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

d) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenlemek ve sonuçları tutanakla Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kuruluna iletilmek üzere bölüm/ anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili fakülte dekanlığına bildirmek.

Madde 10 – Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerinin bu Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

c) Seçim sonuçlarını, Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kuruluna iletilmek üzere ilgili dekanlık/ müdürlük aracılığıyla Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığına bildirmek.

Madde 11 – Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulunun Görevleri

a) Bölüm, anabilim dalı/ anasanat dalı, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanının seçim takvimini belirlemek ve Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla ilgili birimlere duyurmak,

b) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,

c) Öğrenci temsilci seçimlerinin Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve genel sekreterliği seçimlerine yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla Rektörlük Makamına sunmak.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

Madde 12- Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcileri, kayıtlı bulundukları;

a) Fakültedeki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokulundaki her bir program,

c) Enstitülerdeki her bir anabilim/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir çoğunluk koşulu aranmaz. Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Madde 13- Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

a) Fakültelerdeki bölüm,

b) Meslek Yüksekokulundaki program,

c) Enstitülerdeki anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/ enstitü/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul öğrenci temsilcisinin, seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul/ enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar fakülte, meslek yüksekokulu/ yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 14- Öğrenci Konseyi Başkanının Seçimi

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 15- Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

Mezuniyet veya başka bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcisinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirin 

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

(Kabulü:10.10.2018 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, öğrenci kulüplerinin kuruluşlarına, işleyişlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –  Bu yönergede geçen;

a) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,

b) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,

c) Denetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetim Kurulunu

ç) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,

d) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü: SKS Daire Başkanı tarafından görevlendirilen öğrenci kulüpleri direktörünü,

e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,

f) ÖKKK: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,

g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ünü,

h) Rektör Yardımcısı: Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını,

ı) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri’ni

i) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni

                                                                                        

k) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5– (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Eğitim Öğretim’den sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nden oluşan toplam beş üyeden oluşur.

 

İşleyiş

Madde 6-  (1) ÖKKK her yıl Kasım ayında toplanır. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde, Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısının çağrısıyla toplanabilir.

 (2) ÖKKK üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

 (3) ÖKKK’nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Görevleri

Madde 7– Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu genel karar organıdır.

(1) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin kulüp faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.

(3) Öğrenci kulübü kurulmasına karar vermek,

(4) Öğrenci kulüplerinin gereken harcamalarını üst yönetime ileterek onayını almak.

(5) Mevcut öğrenci kulüpleri Yönergesinin değişikliği halinde, kurulmuş olan tüm kulüplerin formlarını güncellemek, güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kulüplerin kapatılmasına karar vermek.

(6) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetletmek ve gerekirse kulüp faaliyetlerini dondurmak ve son vermek.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Kuruluş

Madde 8– (1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.

 (2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.  İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.

(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.

(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

(6) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

 

Faaliyetleri

Madde 9(1) Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;

a) Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar, 

b) Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar,

c) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar, 

ç) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar,

d) Faaliyetlerinde,  din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar, 

e) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir üstünlük yaratamazlar,

f) Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Üyeliği Üye Hakları ve Üyelikten Çıkarılma

Üyelik

Madde 10 – (1) Kulüp üyesi olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans veya önlisans öğrencisi olmak gereklidir.

(2) SKS Daire Başkanlığına teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı doldurmak kaydıyla kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına aday olabilir. Kulüplerde bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.

(3) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar, kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunanlar, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve SKS Daire Başkanı tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle kulüp üyeliğinden çıkartılır.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev alamazlar.

(5) Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesiyle son bulur.

(6) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulüp Yönetim Kurulunda yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış Öğretim Elemanları, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.

(7) Üyeliğe kabul konusunda Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir nedene bağlı olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir.

(8) Yönetim Kurulu, üyeliği reddedilen veya sonlandırılan adaya bu durumu gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.

(9) Üyelikten çıkarılması onaylanan öğrenciler, bu karara karşı yedi gün içinde SKS’ye itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.

 

Üye Hakları

Madde 11- (1) Oy kullanma hakkı.

(2) Kulüp faaliyetlerine katılma hakkı.

(3) Kulüp organlarında görev alma hakkı.

(4) Kulübe sağlanan imkanlardan yararlanma hakkı.

 

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma

Madde 12 - (1) Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(2) Mezun olan öğrencilerin kulüp üyeliği sona erer.

(3) Kulüp faaliyetlerine aykırı eylem ve işlemlerde bulunan öğrencilerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

(4) Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

(5) Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii SKS’dir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulüp Tüzüğü, Organları ve Görevleri

Tüzük

Madde 13– (1) Her kulüp, yönergede belirtilen esaslara aykırı olmamak üzere bir tüzük hazırlamak zorundadırlar.

(2) Kulüplerin Tüzükleri bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu onayıyla kesinleşir.

 

Organlar

Madde 14 – (1) Kulüp organları şunlardır;

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

ç) Danışman

d) Başkan

 

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 15 – (1) Genel Kurul; Öğrenci Kulübünün tüm üyelerinden oluşur.

(2) Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere kulüp danışmanının katılımıyla, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  Toplantı sonrası Genel Kurul Toplantı Tutanağı (EK.11) SKS’ye iletilir.

(3) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise, 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.

b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.

c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık teklifleri konusunda karar verir.

ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.

d) Tüzük değişikliklerini karara bağlar.

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

f) Kulüp kuruluşlarında belirlenen danışmanın ayrılması durumda yerine Üniversite’de görev yapan bir Öğretim Elemanına danışman olarak, , Kulüp Danışmanlığı Kabül Formu (EK.2) ile SKS Daire Başkanlığına önerir. Danışman SKS Daire Başkanı’nın onayı ile göreve başlar.

 

 

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kulüp başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve aynı zamanda başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alabilir ve başka kulüplerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz.

(3) Toplantılara Kulüp Başkanı katılamaması durumunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık yapar.

(4) Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur..

(5) Kulüp Başkanı, başkan yardımcısı, sayman ve yazman herhangi birinin istifa etmesi veya değişiklik olması  durumunda Yönetim Kurulu tekrar toplanarak görev dağılımı yapar ve yeni görev dağılımını 7 gün içerisinde SKS'ye  bildirilir.

(6) Yönetim Kurulu’nda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu Toplantı Formu (EK.12)’nu SKS’ye teslim eder.

(7) Yönetim Kurulunun Görevleri;

a) Akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu hazırlamak ve SKS’ye sunmak.

b) Kulüp üye başvurularını kabul etmek ve üyelikleri sonlandırmak.

c) Kulüp faaliyetlerini yürütmek.

(8) Yönetim kurulunun değişmesi halinde önceki Yönetim Kurulu; kayıt, bilgi ve belgeleri tutanakla SKS’ye teslim eder.

 

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 17 – (1) Denetim Kurulu; Genel kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

(a) Denetleme Kurulu, kulübün faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyalarının durumunu kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve SKS Daire Başkanlığına bilgi verir.

(b) Denetleme Kurulun’da alınan kararlar, Denetleme Kurulu Formu (EK.13) doldurularak Genel Kurul’a sunulur.

 

 

Başkan ve Görevleri

Madde 18 –  (1) Kulüp ilk kurulduğunda Yönetim Kurulu içinden, kulüp danışmanının da uygun gördüğü bir lisans ya da ön lisans öğrencisi başkan olarak atanır, atama kulübün danışman hocası tarafından, Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14) doldurularak, SKS’ye teslim edilir. Başkanlık SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.

(2)  Son sınıf öğrencileri Yönetim Kurulunda görev alabilirler, ancak kulüp başkanı olamazlar. 

(3) Kulüp başkanı olan kişi, kulübe başkan olduğu süre içerisinde hiçbir siyasi parti ve/veya siyasi gençlik yapılanmasına mensup olamaz. Kulüp başkanı olarak seçilen kişi hiçbir siyasi partiye mensup olmadığını E-Devlet çıktısı ile Yönetim Kurulu’na belgelendirmek zorundadır. Başkan olduğu süre içerisinde siyasi parti ve oluşumlar ile resmi bağı olduğu tespit edilen kişinin kulüp başkanlığına son verilir.

(4) Kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, kulüp danışmanı, ÖKKK’ya karşı sorumludur.

(5) Kulübün sunduğu tüm başvuru ve bildirimlerde kulüp danışmanının ve kulüp başkanının imzası bulunur. 

(6) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda, eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır; yoksa eski başkan, bilgilerini güncelleyerek iki dönem başkanlığa devam edebilir.

(7) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.

(8) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda;

a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve SKS Daire Başkanlığına başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.

b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan Öğretim Elemanının ve SKS Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla sağlanır. Seçilen başkan SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.

 (9) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma, her hangi bir siyasi parti ve/veya oluşumu ile resmi bir bağının tespiti ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı sona erer. Bir kulüp başkanının dört yarıyıl eğitimini uzatması durumunda da başkanlığı düşer.

(10) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık yapamaz veya Yönetim Kurulunda görev alamaz.

 

Danışman ve Görevleri

Madde 19– (1) Var olan ve/veya yeni kurulacak kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin Öğretim Elemanları arasından bir Öğretim Elemanına Danışman olması için teklif götürür. Kulübe danışmanlık yapmayı kabul eden Öğretim Elemanı, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını (EK.2) SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir.

(2) Kulüpler yapacakları her türlü faaliyette danışmanı bilgilendirir ve izin alırlar. Danışman kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Danışmanın bilgilendirilmediği kulüp faaliyet talepleri SKS tarafından dikkate alınmaz.

(3)  Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazası hususunda kulüp başkanı ile birlikte SKS’ye karşı sorumludur. Danışman, genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun yönergeye, kulüp tüzüğüne uygun ve etkili çalışmalarını denetler ve bu kurulların alacağı kararları onaylamak suretiyle yürürlüğe konulmasını sağlar.

(4) Yönetim Kurulu gerekçe belirtmek suretiyle, Danışmanın görevine son verilmesini SKS’den talep edilebilir. Bu talepler SKS tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(5) Danışman, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile görevinden ayrılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sponsorluk ve Mali Esaslar

Sponsorluk

Madde 20– (1) Kulüpler SKS Daire Başkanlığı onayı olmadan hiçbir ticari kurum ile sponsorluğa dayalı faaliyette bulunamazlar. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleri çerçevesinde bir sponsorluk anlaşması yapılmak isteniyor ise SKS Daire Başkanlığına faaliyet alanını belirten ayrıntılı dilekçe ile resmi olarak başvurulması gerekmektedir.  Dilekçeler SKS Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe sunulur. Onay veya red alınması durumu kurumlara SKS Daire Başkanlığı tarafından iletilir.

 

Mali Esaslar

Madde 21–

(1) SKS Daire Başkanlığınca kulüp faaliyetleri için harcanacak tüm mali giderlere, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında karar verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kulüplerin Denetimi, Çalışma Düzeni ve

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri

Kulüplerin Denetimi

Madde 22 – (1) Kulüpler SKS tarafından denetlenir.

(2) Yeterli sayıda faaliyette bulunmayan, amacı dışında faaliyette bulunan, genel kurulunu bildirilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on üyenin altına düşen, yıllık faaliyet raporlarını belirlenen tarihte sunmayan kulüplerin faaliyetleri SKS tarafından durdurulur ve kapatılma talepleri ÖKKK’ya sunar.

3) Bu yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında uyarma, faaliyetlere izin vermeme, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma ve benzeri önlemleri alabilir.

4) Kapatılan kulüpler aynı ad altında bir yıl süresince tekrar açılamaz. Kapatılan kulübün tüm evrak ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir. 

5) Kulüp, kendisine tahsis edilen yerleri amacı dışında kullanamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde SKS tarafından geri alınır.

(6) Her kulbün dönem içinde en az bir etkinlik/faaliyet yapması beklenir.

(7) Kulüplerin kullanımına tahsis edilen demirbaş eşyalar her öğretim yılı sonunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Tahsis edilen eşyaların tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi hâlinde; hasarlı ya da eksik demirbaş eşya demirbaş’ın zimmetli olduğu kulüp başkanı hakkında tutanak tutularak Genel Sekreterlik’e iletilir.

(8) Yönergenin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

(a) Uyarı: Kulübün veya Kulüp üyelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarıda uyarının gerekçesi gösterilir ve gerekli görülen hallerde ihlalin giderilmesi veya yinelenmemesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

(b) Geçici durdurma: Uyarı alan Kulübün veya Kulüp üyelerinin uyarıya konu ihlali tekrarı halinde Kulübün belirli veya tüm faaliyet ve organizasyonlarının ihlal giderilene, ihlalin yinelenmemesi için gerekli tedbirler alınana veya bir Yarıyıla kadar durdurulmasıdır.

 

Çalışma Düzeni

Madde 23 – (1) Kulüpler, gerçekleştirilmek istenilen her türlü faaliyet için yer, zaman, ihtiyaç vb. taleplerini de belirtilerek, kulüp danışmanın (EBYS) Elektronik Bilgi Sistemin ’den SKS Daire Başkanlığına bildirir. EBYS harici gelen talep ve bildirimler dikkate alınmaz. Faaliyetler gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 15 gün önce SKS Daire Başkanlığının onayına sunmak zorundadır. SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen etkinlikler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı alınmaksızın hiçbir etkinlik yapılamaz.

(2) Kulüp Yönetimleri akademik takvimde yer alan eğitim öğretim yılı başlama tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde SKS Daire Başkanlığına kulüp formlarını güncellemek üzere, Kulüp Güncelleme Formu (EK.8) ile başvurabilirler. Güncelleme gerektirdiği takdirde, güncelleme işlemi tamamlanmamış kulüplerin kapatılma önerisi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Güncelleme için başvurmuş olan kulüplerin SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü tarafından güncellemeleri gerçekleştirilir.

(3) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde, Faaliyet Planı Bildirim Formu (EK.9) SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’ne teslim eder. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış Etkinlik Raporu formaları (EK.10) SKS Daire Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 24– (1) ÖKKK’ nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nü atar.

(3) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan ve programları ÖKKK’ ya sunmak.

(4) Kulüp faaliyetlerini, yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve ÖKKK’nın görüşüne sunmak,

(5) Kulüp başvurularını incelemek ve değerlendirdikten sonra ÖKKK’ya sunmak,

(6) Kulüp faaliyetlerine tahsis edilen yerler ile araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanımını sağlamak.

(7) Bu yönerge ile verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 25 (1) SKS Daire Başkanlığınca tüm kulüplerden istenen, aşağıda yer alan  kulüpler tarafından temin edilmesi zorunlu olan belgeleri düzenlemek.

a) Kulüp Başvuru Formu (EK.1)

b) Kulüp Danışmanlığını Kabul Formu (EK.2)

c) “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Formu (EK.3)

ç) Kulüp Zimmet Formu (EK.4)

d) Kulüp amblem formuna (EK.5)

e) Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu (EK.6)

f) Üye Bildirim Formu (EK.7)

g) Kulüp Güncelleme Formu (EK.8)

h) Faaliyet Planı Bildirim Formu (Ek.9)

ı) Etkinlik Raporu Formu (EK.10)

 

i) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formu (EK.11)

j) Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Formu (EK.12)

k) Denetleme Kurulu Formu Toplantı Tutanağı Formu (EK.13)

l) Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 26 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (2) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Geçici Madde 1 – (1) Senatonun 16/12/2015 tarih ve 2015/13 toplantı numaralı kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönergeyi İndirinAMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin üçüncü sınıf sonu yaz dönemi stajı ve dördüncü sınıf Klinik Çalışma derslerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

YAZ STAJININ ve KLİNİK ÇALIŞMA DERSLERİNİN ZORUNLULUĞU

Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını ve klinik çalışma derslerinin uygulamalarını yapmak zorundadır.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Yüksekokul:  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu:  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Planında yer alan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri

Uygulama Yeri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurt içi / yurt dışındaki resmi ve özel sağlık / endüstri / sosyal ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen uygulama süresini (saat / hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama staj yeri yöneticisi ya da sorumlusunu / uygulama staj yeri profesyonelini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Klinik Yaz Stajı / Klinik Çalışma Dersi programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı / meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanını tanımlar.

STAJ ve UYGULAMA DÖNEMLERİ

Madde 5 – VI. yarıyılı izleyen yaz stajı 30 iş günü şeklinde yapılır. Yaz dönemi stajını alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem ve yarıyıllarda o stajlarını almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

VII - VIII. yarıyılları içinde yapılan Klinik Çalışma I ve II derslerinin uygulamaları haftada 16 saat şeklinde yapılır. Klinik Çalışma I ve II dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o dersi almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

STAJ ve UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI

Madde 6 – Her öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilmleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajı ve uygulamaları yapmak zorundadır.

Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara    devam etmiş olması gerekir.

Yaz stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

Klinik Çalışma - I  dersini alabilmek için VII. yarıyıldan ders alabilme hakkını, Klinik Çalışma - II dersi için de VIII. yarıyıldan ders alabilme hakkını elde etmiş olmaları gerekir.

STAJ VE UYGULAMA DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 7 – Öğrenciler, klinik çalışma dersi süreleri içinde uygulamaya devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, uygulama devamsızlığı % 20’den fazla olan öğrenciler, klinik çalışma dersini tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.

STAJIN ve UYGULAMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR

Madde 8 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 3. Sınıf Yaz Stajını kendi belirledikleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün uygun gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapabilirler.

Klinik Çalışma I (FTY401) ve Klinik Çalışma II (FTY402) dersleri kapsamındaki uygulamalar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından uygun görülen resmi sağlık kurumlarında yapılır.

Zorunlu staj ve Klinik Çalışma uygulaması yapacak öğrencilerin staj ve uygulama süresince sigorta primleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sorumluluğundadır.

STAJ ve UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9 –

a) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan staj ve klinik çalışma uygulamasının programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan staj ile uygulama dönemini ve kurumunu değiştiremez.

b) Öğrenciler staj veya uygulamanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alırlar. Kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları rapora dönüştürürler ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede staj ve uygulama koordinatörüne teslim ederler.

d) Staj veya uygulama yapan öğrenci, staj veya uygulama yaptığı kurumun kılık kıyafet yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır.

e) Staj veya uygulama yapan öğrenciler, staj veya uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Bulundukları  mekanı, alet ve malzemeleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ ve UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ

Madde 10 –

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Staj ve Uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, bölümde uygun göreceği bir öğretim elemanına devredebilir.

Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

- Staj ve uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

- Staj ve uygulamayı yerinde denetlemek,
 

b) Staj ve Uygulama Koordinatörü : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri staj ve uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir.

Staj ve Uygulama Koordinatörünün görevleri şunlardır :

- Akademik takvime bağlı olarak stajın ve uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak,

- Staj ve uygulama yapacak öğrencileri, staj ve uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj ve uygulama kurumlarına göndermek,

- Staj ve uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 

c) Staj veya Uygulama Yürütücüsü : Staj veya uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren, onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj veya Uygulama Yürütücüsü”dür.

Staj veya Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır :

- Staj veya uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

- Staj veya uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

- Öğrencinin staj veya uygulamasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu uygulama değerlendirme formunda belirterek, staj veya klinik uygulama koordinatörüne göndermek.
 

STAJ ve UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 11 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü staj ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  a) Öğrencinin staj ve uygulamaları, staj ve uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir.

  b) Öğrencinin değerlendirilmesinde staj ve uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki görüşleri, öğrencilerin staj ve uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.

  c) Stajı yarıda bırakan öğrenci başarısız sayılır.

  d) Uygulama notu tam not (100) üzerinden belirlenir.

  f) Öğrenci notları staj ve uygulama yürütücüleri tarafından stajın, uygulamanın bitiminden itibaren bir hafta içinde staj veya uygulama koordinatörüne iletilir.

  g) Klinik Çalışma dersinin vize sınavı teorik şekilde yapılır. Final sınavı ise uygulama yürütücüsü tarafından takdir edilen notun %10’u, uygulama koordinatörü tarafından uygulama defterine verilen notun %20’si, teorik sınavın %30’u, uygulama sınavından öğrencinin aldığı notun %40’ının toplanması ile elde edilir ve  başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) olması gerekir.

  h) Uygulama dönemini tamamlayan öğrenciler Bölüm Başkanı’nın uygun gördüğü öğretim üyeleri tarafından uygulama sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

  ı) Klinik Çalışma dersi sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 12 – Bu yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine Bölüm Başkanı tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13 – Bu yönerge 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:24.08.2016 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

 

I.GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Meslek derslerine yönelik teorik bilgi ve becerilerini hasta başında uygulama alanına entegre etmek amacıyla, yarıyıl içinde ve Bitirme Stajı döneminde yapılan uygulamalı eğitimlerinde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir.


KAPSAM

Madde 2- Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Eğitim-Öğretim Programında öngörülen uygulamalı meslek derslerinin uygulamalı eğitim esaslarını ve ilkelerini kapsar.
 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Hemşirelik Bölümünde okutulan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri, 

Uygulama Yeri: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurtiçi ve yurtdışı resmi, özel sağlık kurumlarını, sosyal kurumları ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim

Programında belirtilen uygulama süresini (saat/hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama/ staj yeri yöneticisi yada sorumlusu/uygulama/staj yeri profesyoneli,

Bitirme Stajı Uygulaması: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama sürecini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Uygulama/Bitirme Stajı programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı/meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı.

II. UYGULAMALARLA İLGİLİ ESASLAR

UYGULAMA AMACI

Madde 5- Birey, aile ve toplumun; sağlığını koruyan, geliştiren; tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu sürdüren profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla öğrenciye meslek derslerinde verilen kurumsal bilginin bütüncül ve etik bir yaklaşımla uygulamalı eğitimle beceriye dönüşmesi sağlanır.

 

UYGULAMA SÜRESİ

Madde 6-

a.İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen sürelerdir.

b.Bitirme Stajı uygulaması; 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama süreci olup, Uygulama Komisyonu Önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürü onayı ile Uygulama Koordinatörü tarafından yürütülür.

c.Bitirme Stajı uygulama alanları danışmanın/meslek dersleri öğretim elemanının önerisine ve Bitirme Stajı öğrencisinin isteği de dikkate alınarak Bölüm Başkanının onayına göre seçilebilir.

d. Bitirme Stajı uygulaması seçilen alanla ilgili derslerin, sorumlu öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yapılır ve öğrencilerden Bölümlerine özgü staj değerlendirme raporları istenir.

 

UYGULAMALARA DEVAM

Madde 7-

a. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu;

o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70,uygulamalı dersler için % 80’dir.

b. Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir.

c. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER/ALANLAR

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulamaları, dersin Öğretim Elemanı/Uygulama Koordinatörü önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen Yurt içi/yurt dışındaki resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarında yapılır.

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9- Öğrencinin; teorik ve uygulamalı/laboratuvarlı meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgiyi, davranışa dönüştürecek psikomotor becerilerini; etik kurallar çerçevesinde ve ekip çalışması içerisinde kazanması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Uygulama Yönergesine ve Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 10-

a. Yüksekokul Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

b. Uygulamalarında devam zorunluluğunun yanısıra, uygulama değerlendirmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(Değişik: 24/08/2016 Tarih 13/6 Senato Kararı ) c. Uygulaması olan derslerin başarı notu: Yarıyıl ara sınav (vize) notunun % 40’ ı ve yarıyıl sonu (final) sınavından en az 40 puan almak koşulu ile % 60’ ı (Yarıyıl sonu sınav notu; uygulama yapılan dersin öğretim elemanı tarafından verilen notun % 50’ si ile yazılı yapılan sınav notunun % 50’ sinin toplamından oluşur.) toplanarak başarı notu olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu (final) sınav notu 40’ın altında kaldığı takdirde uygulama notu eklenmeden o ders için FF notu işlenir.

 

KIYAFET

Madde11- Bölüm öğrencileri laboratuar ve alan uygulamalarında, devlet memurları için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği forma modeline uyar.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü yürütür.

 

SON HÜKÜMLER

Madde14-
a.      Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

b.Uygulama yapan öğrenciler uygulama süresi içerisinde uygulama yerinde uygulanan mevzuatta çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

STAJ YÖNERGESİ

(Yönerge Kabulü:21.03.2018 tarih ve 2018-6 sayılı Senato Kararı)
 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

AMAÇ

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; laboratuvar, atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

 

DAYANAK

MADDE  2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmıştır.
 

KAPSAM

MADDE  3 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü Öğretim Planlarında zorunlu stajı bulunan öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

(2) Lisansüstü Programların Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli dersler için Enstitü Kurulu Kararı ile staj veya mesleki uygulama temel ilke ve kuralları ayrıca belirlenebilir.

(3) Bu yönergede yer almayan konularda,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.


 

İKİNCİ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

STAJ KOMİSYONU

MADDE  4 (1) Bölüm / Program başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunca kararı ile en az üç öğretim elemanından oluşturulan bir yıl görev yapacak bir staj komisyonu kurulur. Komisyon üyelerinden biri komisyona başkanlık eder.

 

 

 

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE  5 - (1)  Bu yönerge hükümleri doğrultusunda öğrencilerin stajlarını yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenler.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.

(3) Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde staj koordinatör ile birlikte staja gönderilen öğrencilerin takibini ve denetlenmesini yapar.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜ

MADDE  6 (1) Staj koordinatörü, öğretim planlarında zorunlu olarak yer alan staj dersleri için bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisidir.

 

STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE  7 - (1) Staj koordinatörü olarak görevlendirilen öğretim elemanı güz/bahar yarıyılları içinde veya yazın staj yapacak öğrencilerin onaylanmış staj başvuru formlarının bir nüshasını alır ve öğrenci listesini oluşturur ve bunları bir staj dosyasında muhafaza eder.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda staj komisyonu ile işbirliği yapar.

(3) Staj listesinde kayıtlı olan öğrencilere yönerge ve staj esasları ile ilgili bilgilendirme yapar.

(4) Staj çalışması dönemi içinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgilenir.

(5) Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini yönergede belirtilen esaslara uygun olarak doldurulmasını sağlar.

(6) Toplanan staj defterlerini öğrenci listesi ile birlikte imza karşılığında staj komisyonu başkanına teslim eder.

(7) Staj koordinatörü onaylanan veya reddedilen staj defterleri ile ilgili değerlendirme formlarını staj dosyasında saklar.

(8) Staj komisyonu tarafından onaylanan veya reddedilen staj defterleri ve değerlendirme formları staj koordinatörü tarafından öğrenci listeleri ile beraber en geç stajı izleyen yarıyıl sonuna kadar imza karşılığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilerek ve öğrencinin başarı notları ilan edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ SÜRESİ ve STAJ DÖNEMLERİ

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ

MADDE  8 – (1)  Stajlar Ön Lisans programlarında en erken ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin başvurusu ve ilgili bölüm/program başkanının onayı ile ikinci yarıyılı izleyen normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de staj yapılabilir.

(2) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde stajlar en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde stajlar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında ve diğer bölümlerde en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü olarak yapılır.

 

(4) Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.  

(5) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar Gastronomi, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü hariç en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır. Gastronomi Bölümünde ise stajlar ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında en az 20 iş günü olarak iki veya üç eşit parçaya bölünerek toplam 60 iş günü olarak yapılır.  Restorasyon ve Konservasyon Bölümünde ise stajlar dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 20 iş günü olarak iki eşit parçaya bölünerek toplam 40 iş günü olarak yapılır.

(6) Bu yönergede belirtilmeyen lisans programlarının stajları en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.

(7) Kayıtlı oldukları derslere devam zorunluluğu olmayan normal öğretim öğrencileri stajlarını

eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

(8)  Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

(9) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

(10) Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar.

(11) Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin derslere devam, sınav ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

(12) Stajlar belirlenen süreler için kesintisiz olarak tamamlanır.

(13) Beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir.

(14) Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.

(15) Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.

(16) Belirlenen staj süresini isteğe bağlı olarak uzatan öğrenci için ek sigorta işlemi yapılmaz. 

(17) Öğretim planlarında staj zorunluluğu bulunmayan öğrenciler isteğe bağlı staj yapmak için başvuruda bulunamaz. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ

 

MADDE  9 – (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı veya staj koordinatörü karar verir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

STAJ BAŞVURUSU

STAJ BAŞVURUSU

MADDE  10 – (1) Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür veya yardımcısı, Bölüm Başkanı veya yardımcısı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesini öğrenci işlerine, bir tanesini Program/ Bölüm Başkanına ve bir tanesini de staj yapacağı kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin formda belirttikleri tarihler için tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.

 (2) Yurt dışından staj kabulü alan ve staj süresince özel sağlık sigortası yaptırdığını belgeleyen öğrenciler ile Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanarak staj yapmalarına ilgili yönetim kurullarca  izin verilen öğrenciler için Üniversite tarafından bir sigorta işlemi yapılmamaktadır.

(3) Staja başlayan öğrenciler staj faaliyetlerini web sayfasından erişilebilen bir staj defterine günlük olarak raporlar ve staj sonunda bu defterin her bir sayfasını iş yeri sorumlusuna onaylattıktan sonra staj defterini staj koordinatörüne teslim eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE  11 – (1) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını staj değerlendirme formuna işler.

(2) Değerlendirme sonucunda öğrencinin staj defterinin en geç bir ay içerisinde düzeltme yapılmasını isteyebilir veya reddedebilir.

(3) Reddedilen ve onaylanmayan staj defterleri ile ilgili değerlendirme formunun bir kopyası staj koordinatörü tarafından öğrenciye imza karşılığında teslim edilir.

(4) Uygun bulunan ve onaylanan staj defterleri ve değerlendirme formları bir tutanak ile staj koordinatörüne teslim edilir.

(5) Yurt dışında staj yapmasına ilgili yönetim kurulunca izin verilen öğrencilerin staj ile ilgili belgeleri staj değerlendirme komisyonu tarafından incelenip sonucu staj değerlendirme formu ile bielikte ilgili staj koordinatörü aracılığı ile dekanlık veya müdürlüğe bildirilir.

(6) Staj defteri onaylanmayan öğrenciler değerlendirme formlarının kendilerine tebliğ edildiği tarih veya başarı notlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 12 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olsun veya olmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

(2) Staj süresince öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu hükümleri ihlal eden öğrencilerin stajları tamamlanmamış sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

(3) Öğrenciler kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu konuda bir sorumluluğu yoktur. (4) Staj defterleri öğrenci özlük dosyasında saklanır.

(5) Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarının eksik kalan günlerini tamamlamak zorundadır.

(6) Öğrenciler staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

(7) Normal eğitim öğretim süresi içerisinde staj zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin staj başvurusunda bulunabilmeleri için Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında mütevelli heyetince belirlenen staj ücretini ödemekle yükümlüdür.

(8) Bölüm kurulları ilgili yönetim kurulunun onayı ile staj uygulama esasları tespit edebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

MADDE 13 – (1) Bu Staj Yönergesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı olan ve staj zorunluluğu olan tüm birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.

(2) Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL

DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

(Kabulü:01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi birimlerince kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla kendilerine özgü Danışma Kurullarını oluşturmak ve bunların çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 Resmi Gazete Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 Bu yönergede geçen;

 1. Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
 2. Üniversite Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Danışma Kurulunu,
 3. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının danışma kurullarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Görev ve Sorumluluklar

Danışma Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri

MADDE 5 Danışma Kurulu, Üniversite ve üniversite birimlerinde oluşturulan bilimsel etkinlikler, projeler ve eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve öneri bildiren bir kuruldur. Üniversite Danışma Kurulu ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşur. Danışma kurullarının kamu ve özel sektör kuruluşları ile mezun öğrenci üyeleri Rektör’ün önerisi ve Senato’nun onayı ile görevlendirilir.

 1. Üniversite Danışma Kurulu: Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının dekan/müdürleri, öğrenci konsey başkanı ve Rektör tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Üniversite Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası görevi İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.
 2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: Dekan/Müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları, bölüm başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul öğrenci temsilcisi ve dekan/müdür tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından yürütülür.

Üniversite Dışından Görevlendirilecek Kurul Üyelerinin Görev Sürelerinin Belirlenmesi

MADDE 6

 1. Üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.
 2. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer.

Üniversite Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 7

 1. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.
 2. Kendilerine önceden gönderilen gündem programını inceleyip, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına yazılı olarak iletmek,
 3. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma kurullarının amaca uygun çalışmasını sağlamak ve bu kuruldan gelen önerileri değerlendirmek,
 4. Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile iş birliği geliştirmek,
 5. Kamu ve özel sektörün talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,
 6. Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarının Görevleri

MADDE 8

 1. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.
 2. Üniversite Danışma Kuruluna görevlendirilecek ilgili sektör üyelerini önermek,
 3. Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,
 4. Birimlerde yürütülmekte olan derslerin; yarıyıl, kredi saat ve içeriklerini incelemek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek,
 5. Bölümlerle bağlantılı proje önerileri oluşturmak,
 6. İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans projesi, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü (koordinasyonu) sağlamak,
 7. Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin derslerde ya da ayrı olarak öğrencilere aktarılabilmesi için konuk konuşmacı uygulamaları planlamak,
 8. Yetişmiş insan gücündeki çeşitliliği sağlamak için planlama çalışmaları yapmak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,
 9. Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,
 10. Üniversite Danışma Kurulundan gelen görevleri yapmak,
 11. Danışma Kurullarında alınan kararları Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşmek üzere bir rapor şeklinde Rektörlüğe sunmak,
 12. Yeni bölüm/program açılması konusunda önerilerde bulunmak.

Kurulların Çalışma Esasları

MADDE 9 Üniversite Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim Genel Sekreterlik tarafından, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim birim sekreterliği tarafından yapılan yazışmalarla yürütülür. Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması Üniversite Danışma Kurulunda Genel Sekreterlik, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarında birim sekreterliklerinin sorumluluğundadır.

Çalışma Takvimi

MADDE 10

 1. Üniversite Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde Rektör ve daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.
 2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11 Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir lisans dalında yandal sertifikası almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, yandal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
 2. Anadal Programı : Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans programını,
 3. Fakülte/Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülte ve yüksekokulu,
 4. Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapan fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,
 5. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 6. İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
 7. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 
 8. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 9. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 10. Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yandal Programı

 

Yandal Programının Açılması

MADDE 5 - (1) Yandal Programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma programları arasında açılabilir.

(2) Yandal programı, yandal açmak isteyen bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

(3) Yandal programı, senato kararı ile belirlenmiş olan en az 6 adet ders olmak üzere en az 18 kredilik zorunlu veya seçmeli alan dersi koşullarının her ikisini birden sağlayan bir programdır.

 

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 6 - (1) Yandal öğrencisi kabul edecek lisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

 (2) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. yarıyıl ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilir.

(3) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (2.50/4.00) olması gerekir.

(5) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen  tarihte, başvuru formu ve not belgesi ile yandal yapılacak bölüm başkanlığına yapılır.

(6) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç yandal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir yandal programına yerleştirilir. Aynı anda birden fazla yandal yapılamaz. Ancak, aynı anda yandal programı ile bir çift anadal yapılabilir.

(7) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.

 

Danışmanlık

MADDE 7 - (1) Yandal programındaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrenciye danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm başkanlığınca bir yandal program koordinatörü atanır. Yandal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

 

 

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri

MADDE 8 - (1) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Yandal programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. Yandal not döküm belgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

(2) Anadal veya çift anadal programında var olan  bir ders yandal programına saydırılamaz.

(3) Bir dönemde öğrencinin anadal, çift anadal ve yandal programında en fazla alacağı toplam ders yükü 45 AKTS’yi aşamaz.

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 9 - (1) Yandal programında genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler yandal programında başarılı sayılırlar.

(2) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz, bölüm veya mezuniyet sıralamaları dikkate alınmaz.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece bir belge (yandal sertifikası) verilir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitirmeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler yandal için verilen eğitim bursu dışındaki diğer burs, başarı bursu, maddi destek ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(6) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, eğer ayrıldığı çift anadal programında verilen bir yandal programının tüm koşullarını yerine getirmiş ise tercih etmesi durmunda o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, başvurma dönemi kısıtlaması şartı uygulanmaksızın kendisine o yandal programına başvuru hakkı tanınır.

 

Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 10 - (1) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren veya kaydı silinen bir öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(2) Yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programlarına başvurabilir ve devam etmekte olduğu yandal programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır.

(4) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir.

(5) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan  öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(6) Öğrencinin Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (2.30/4.00) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu durumda öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesi ve diploma ekinde yer alır.

(7) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YAYIN İLKELERİ VE YAYIN KURULU YÖNERGESİ

(Kabulü:24.10.2013 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

I. AMAÇ ve KAPSAM:

Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen Üniversiteler Yayın Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından basılacak yayınlara içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir. Yayınevinin adı İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’dır. Kısaltması İGÜ Yayınları’dır.

Madde 2- Üniversiteye bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayınların denetlenmesi, basımı için sıra vb. her türlü işlemler Üniversite Yayın Kurulu ile her birimde oluşturulacak yayın alt kurulları tarafından gerçekleştirilir.

II. ÜNİVERSİTE YAYIN KURULU:

Madde 3- Yayın Kurulu, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üye, asıl üyenin görevinden istifa etmesiyle Rektör Yardımcısı tarafından toplantılara davet edilir. Basılmak üzere sunulan taslakta yayın kurulu başkanı ya da asil üyelerinden biri yazar ya da editör olarak yer alıyorsa; yedek öğretim üyeleri karar toplantılarına katılırlar. Başkanın ayrılması halinde toplantı en kıdemli üyenin başkanlığında yapılır. Belirlenen üyelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu’ndaki üyelikleri ile sınırlıdır. Yayın Kurulunun kararları Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Madde 4- Yayın Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a) Birimlerin eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere / Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm / anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanmasını ister ve özendirici tedbirler alır.

b) Basıma hazır olarak gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar verir, ilgili gerekli düzenleme ve planlama çalışmalarını yapar, eserin hukuki durumunu, basım sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında üniversite yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

c) Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’’ ifadesini taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı Yayın Kurulu tarafından hesaplanarak, yönetim kurulu kararı olarak Üniversite Yayın Komisyonuna gönderilir, Üniversite Yayın Komisyonunun kararı Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir.

d) Basılan eserlerin yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır.

e) Yayın Kurulu gerek gördüğü durumlarda, basımına karar verdiği eserlerin Üniversite basın ünitelerinin kapasitesini aşan kısımlarının başka yollarla basılmasına izin verebilir.

f) Öğretim üyelerince İGÜ Yayınları adı altında üniversite dışında basımı gerçekleştirilecek yayınlara izin verir.

g). Çeviri yayın(lar) için çevirmen(ler)in yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurum / kuruluştan izin alması gerekir. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenmesine Yayın Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

 

 

III. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL YAYIN KURULLARI

Madde 5- Fakültelerde dekan veya dekan tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısının, Yüksekokullarda müdürlerce veya müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçilecek iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yayın için yapılan müracaatı takiben 10 gün içinde toplanır. Basımına karar verilecek olan taslakta başkan ya da asil üyelerinden biri yazar yada editör olarak yer alıyorsa yayın alt kurulu toplantısında yerine yedek üye hazır bulunur. Yayın alt kurulları hazırlanan taslak metnin basılması konusundan kanaat belirtir ve bunu Üniversite Yayın Kuruluna sunar.

Madde 6- Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurullarının Görevleri

1. Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurulu Üyeleri, taslağı inceler, gerekli olduğunda uzmanlık yardımı almak üzere bir alt kurul tarafından incelenip incelenmemesine karar verir ve/veya inceletir.

2. Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurulları, birimler bünyesinde basımı yapılan her türlü kitap, dergi ve inceleme/araştırma yayınları ile ilgili işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

3. Birimlerce hazırlanan taslak halindeki yayınların dil, güncellik, nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları bakımından ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Üniversite Yayın Kurulu’na görüş bildirir.

IV. YAYIN TÜRLERİ:

Madde 7- Bu yönergeye göre İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserler öncelik sırasıyla; ders kitapları, yardımcı ders kitapları, bilimsel dergiler ile bilimsel toplantı bildirilerini içeren yayınlar ve bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan akademik kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

a) Ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğretim yapılan bir ön lisans / lisans / lisansüstü eğitim programında zorunlu ders olarak okutulan ve ilgili kurallarca  belirlenmiş eğitim programının tümünü kapsayan telif veya tercüme özgün eserlerdir. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin  adlarıyla örtüşmelidir.

b) Yardımcı ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğrenimini sürdüren ön lisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları zorunlu veya seçmeli olarak saptanan derslerin tümünü veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, öğrencilerin bakış açılarını genişletebilecek, bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanmış ve özgün kitaplardır.

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları, bu yönerge hükümlerine göre hazırlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre düzenlenir.

c) Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan süreli yayınlardır.

d) Bildiriler:  Üniversite birimlerince gerçekleştirilen ya da katılım sağlanan, kongre, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.

e) Bilgilendirici Yayınlar: Topluma ve kamuoyuna bilgi vermek amacıyla akademik nitelikte hazırlanan kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

f) İnceleme/Araştırma Yayını: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yapılan tez, bilimsel inceleme ve araştırma sonuçlarını (ulusal ve/veya uluslararası proje veya denemeler vb.) içeren yayınlar.

V. YAYIN BAŞVURULARI:

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitabı, ders notu, yardımcı ders kitabı ve bilgilendirici yayınların yazarları, yayımlanması istenilen eserin (4) kopyası ve yazar tarafından düzenlenip imzalanmış “Yayın Öneri Formu”yla (Bkz. EK 1) görevli bulundukları bölüm başkanlıklarına  veya enstitü / yüksekokul müdürlüklerine başvururlar. Çeviri eserlerde; telif yasası gereğince yazardan ya da yayım hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

Madde 9- İlgili birim alt komitesinde görüşülen yayın taslakları hakkında verilen kanaat kararları dekanlıklar tarafından “Yayın Kurulu”na iletilmek üzere düzenlenen “Yayın Önerisi Değerlendirme Formu” ve diğer evrak ile birlikte Rektörlüğe gönderilir. Müdürlüklere yapılan müracaatlarda ise müracaat formuyla birlikte yayın taslakları doğrudan Üniversite Yayın Kuruluna ulaştırılmak üzere Rektörlüğe iletilir.

Madde 10- Üniversitemizce kısmen veya tamamen organize edilen kongre, sempozyum, çalıştay ve panel’lerde organizasyon komitesinde bulunan öğretim üyeleri ve elemanları bu bilimsel toplantıda sunulan panel ve bildiri metinlerini basılı hale getirmek için en geç 3 ay içinde doğrudan Üniversite Yayın Kuruluna başvururlar.

Madde 11- Üniversitemizde yapılan tez ve araştırma projelerini basılı hale getirmek için danışmanın yazılı onayıyla birlikte Üniversite Yayın Kuruluna başvurulması yeterlidir.

Madde 12-  Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için oluşturulmuş bir Dergi Editör Kurulu, Üniversite Yayın Kuruluna derginin yayın amaçları, vizyonu ve misyonu ile birlikte bir rapor sunarak başvuruda bulunur. Üniversite yönetim kurulu tarafından derginin çıkmasına onay verildikten sonra ‘’Dergi Editörler Kurulu’’ tarafından bir hakem kurulu oluşturulur. Ulusal dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan ulusal üniversitelerin üyelerinden oluşturulması gerekir. Uluslararası dergilerin hakem listesinde yurtdışındaki üniversitelerde görev yapan bilim adamlarının da bulunması gerekir. Yayıma kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporları da bulunmalıdır.

VI. ESERLERİN İNCELENMESİ:

Madde 13- Eserlerin ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayını” olarak basılması ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda gerekli değerlendirilmeyi yapmak için Üniversite Yayın Kurulu, 10 gün içinde toplanır. Gerektiğinde bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, söz konusu eserin ilgili olduğu bilim alanında, yazarın üstündeki unvanlarda bulunan bir veya daha fazla sayıda öğretim üyesi belirleyerek yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Bu durumda Yayın Kurulu, bilimsel hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak başvuruyu sonuçlandırır.

Madde 14- Yayınlanması uygun görülen eserlerin üç kopyası, eseri inceleyen öğretim üyeleri tarafından önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazar(lar)ına verilir. Yazar(lar) varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Yayın Kuruluna geri gönderir.

Madde 15- Basılmasında sakınca görülen eserlerin birer kopyası Rektörlükte tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir.

Madde 16- Eserlerin yayımlanması ya da yayımlanmamasına ilişkin son karar, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 3. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre Üniversite Yayın Kurulunca verilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 17- Yayın Komisyonu Başkanlığı, yayının değerlendirme sonucunu en geç üç ay içerisinde yazar(lar)a bildirir.

VII. YAYINLARDA BİÇİM BAKIMINDAN ARANAN NİTELİKLER

Madde 18- İstanbul Gelişim Üniversitesi yayını olarak basılan tüm yayınların kapağı aşağıdaki gibi hazırlanacaktır

a) Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve ilk sayfanın ön yüzünde sol üst kısımda İstanbul Gelişim Üniversitesi amblemi ve devamında “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları” yazısı, ortada kapak düzenlenmesine göre de yayının adı, altında yazar(lar)ın unvanı, adı soyadı, en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır.

b) Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın kısa özgeçmiş(ler)i, fotoğraf(lar)ı ve diğer eserlerinin listesi veya yayının kısa tanıtım yazısı bulunabilir. ISBN numarası alt orta bölüme yazılır.

c)  Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adının baş harfi ve soyadı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi amblemi bulunur.

d)  Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e)  İlk sayfanın arka yüzünde (Ek-2)’de örneği verilen metin yer alır.

f) Yayın,  20x28 cm veya 16x24 cm. veya Yayın Komisyonunun uygun göreceği boyutlarda olabilir.

g) Yayının yazım kuralları ve iç düzenlemeleri, ilgili bilim dalının ulusal / uluslararası geleneklerine göre yazar(lar) tarafından düzenlenir.

VIII. BASIM VE SATIŞ

Madde 19. Yayın Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile basılması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu” (Ek-4)   imzalanır. Eserin basılmasından sonra “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Devir Formu” (Ek-5) ile yazar(lar) telif haklarını devreder(ler). Basılan eserlerden yazarına ücretsiz olarak verilecek kitap sayısı, baskı adedi dikkate alınarak sözleşme yapılırken belirlenir.

Madde 20- Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerce yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

Madde 21- Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 7. maddesindeki öncelik sırasına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da  sponsorlar tarafından karşılanabilir.

Madde 22- Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

Madde 23- Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Üniversite Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük  tarafından başvurulması gerekir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte dekanlık veya müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna bildirilir.

IX. DİĞER HÜKÜMLER

Madde 24- Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

Madde 25- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’’ yazılamaz.

Madde 26- Üniversitemizde ders aracı olarak önerilecek kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz ve çoğaltamazlar.

Madde 27- Üniversitemiz tarafından bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak bildirilen kitapları, yazar(lar)ın kendilerinin bastırma hakları saklıdır. 

Madde 28- İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Komisyonu, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek aşağıdaki davranış tanımlarını aynen benimsemiştir;

- Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

- Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

- Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

- Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

- Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,

- Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

X. YÜRÜRLÜK:

Madde 29- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi senatosunca kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. (Senato Toplantı Tarihi:24.10.2013 Toplantı No: 2013/11)

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 31. Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

EK 1 : YAYIN ÖNERİ FORMU
EK 2 : İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ
EK 3 : YAYIN ÖNERİ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 4 : YAYIN SÖZLEŞME FORMU
EK 5 : YAYIN DEVİR FORMU

 

 

 

 

Ek –1

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

 1. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır.

Eserin başlığı : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hangi Amaçla Kullanılacağı

 

 Ders kitabı

 Yardımcı ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer (Açıklayınız)

Hangi düzeydeki öğrenciler için yazıldığı

 Ön lisans           

 Lisans

 Lisansüstü           

 Diğer (Açıklayınız)

Kullanılacağı ders(ler)in kodu ve adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Önerilen baskı adedi

   500

 1000

 2000

 Diğer Belirtiniz   .............

Yazarın herhangi bir yayıncı ile önceden yapılmış sözleşmesi var mı?

 Var  (Açıklayınız)

 Yok

 

Basılması istenen eser için Telif Hakkı isteniyor mu?

  Evet

  Hayır

Basılması istenen eser çeviri ise telif hakkının üniversite tarafından ödenmesi isteniyor mu?

  Evet

  Hayır

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bu bölüm Dekan / Müdür tarafından doldurulacaktır.

Eserin kullanılacağı ders(ler)deki öğrenci sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eserin kullanılacağı ders(ler)in niteliği

 Zorunlu

  Seçmeli      

 • Diğer (yazınız)

 

Önerilen baskı adedi

   500

 1000

 2000

 

 Diğer             

Belirtiniz       .............

Daha önce bu ders(ler)de kullanılan kitaplar :

 

İsim ve yazarları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Baskı Adedi

   500

 1000

 2000

 Diğer             

Belirtiniz       .............

Onaylayan Birim :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Dekanı / Müdürü

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . .

                                   

Ek-2

İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (varsa no:….)

 

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır.

 

Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan Elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılmaz ve dağıtılmaz. 

 

Copyright . . . . . . . . (basım yılı) by İstanbul Gelişim University. All rights reserved.

 

No part of this book may be printed, Reproduced or distributed by any electronical, optical, mechanical or other means without the written permission of Istanbul Gelişim University.

 

Kapak Düzeni (Kapak Düzenini Yapan Kişi ya da Kuruluş Adı):

 

Tasarım-Dizgi (Tasarım-Dizgi’yi yapan Kişi ya da Kuruluş Adı):

 

ISBN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaçıncı Baskı Olduğu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Basımevi, Şehir, Yıl . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ek-3

İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi YAYIN ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Eserin Adı :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kullanılacağı Ders :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Eserin başlığı içeriğine uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eser hangi düzeydeki öğrencilere yöneliktir?

 Önlisans

 Lisans

 Lisansüstü           

 Diğer

(Açıklayınız)

Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur?

 Ders kitabı

 Yardımcı Ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer

Eser dil ve yazım kurallarına uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan formül, simge ve birimler uluslararası standartlara uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır?

 Evet

 Hayır

Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde   alıntılar var mıdır?

 Evet

 Hayır

Eseri İstanbul Gelişim Üniversitesi yayını olarak basıldığı takdirde kaç yıl  kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?

 1-3 Yıl

 4-5 Yıl

 6-10 Yıl

 > 10 Yıl

(*) Değerlendirme :

 Yayınlanabilir

 Düzeltilerek yayınlanabilir

 Yayınlanamaz

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi

 Gerekir

 Gerekmez

 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi :

Unvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bölüm : . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Üniversite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

                     

* Değerlendirmeye ilişkin gerekçe ve düzeltilmesi istenilen hususlar.(Gereğinde ek sayfa kullanılabilir.)

 

 

Ek-4

     İSTANBUL GELİŞİM ÜNİversitesi YAYIN SÖZLEŞME FORMU

 

 

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Görevi :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Yeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana Adı : . . . . . . . . . . . . . . .    

Doğum Yılı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baba Adı : . . . . . . . . . . . . . . .

İş Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sürekli Adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı “. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” adlı eser sahibi olarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Yönergesi uyarınca, telif hakkım saklı kalmak üzere, eserimin yayın hakkını İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne devrediyorum.

Eserimin bilim ve dil sorumluluğu tarafıma aittir. Bu çerçevede eserimin çıktılarının tamamını basılabilmesi için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne teslim ettim.

 

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tarih : . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

Rektör :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . .  . . . . . .

 

Tarih : . . . . . .. . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

 

Ek-5

İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi YAYIN DEVİR FORMU

                                   

Telif ettiğim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı eserin . . . . . . . . tarihli sözleşme gereğince İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak telif hakkını (rakam ve yazı ile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TL) bedel karşılığında Telif Hakkı Kanununun 25. Maddesine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'ne devir ettim.

 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Madde-9 gereğince, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın belirlediği telif ücreti ödeme planı (Eserin, kitap satış noktasındaki satışından elde edilen gelirlerden, altışar aylık periyotlar halinde yazara ödenmesi suretiyle toplam telif ücretinin karşılanmasına kadar sürdürülmesi suretiyle yazara ödenmesi)  doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim.

 

 

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı :

                                   

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Tarih :

        

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

İmza :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU VE ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 6 sayılı Senato Kararı)

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı yaz okulunda ve özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesinde ders alacak olan önlisans,  lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak olan İstanbul Gelişim Üniversitesi önlisans , lisans veya yüksek lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

 

 MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Birim: İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç)Yaz Okulu öğrencisi: Üniversitemiz dışında senato kararıyla belirlenmiş olan Üniversitelerden ders alan öğrencileri,

d)Özel Öğrenci: Sağlık sorunları nedeniyle veya ilgili yönetim kurulları tarafından uygun görülmesi durumunda üniversitemizin veya diğer üniversitelerin yükseköğretim programlarından ders alan öğrenciyi,

e) Sağlık Sorunları: Devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen, öğrencinin yaşamını tehdit eden kronik bir hastalığını veya bağımsız yaşamını engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorununu,

f) Yönetmelik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,

ifade eder.

 

İGÜ öğrencileri

Madde 4-  (1) İGÜ Önlisans , Lisans ve Lisansüstü  öğrencilerinin başka bir Yükseköğretim Kurumunun Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından “özel öğrenci”  olarak  ders alabilmeleri  ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne         ilişkin olumlu kararı gerekir.

b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği dersleri, “İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları”  uyarınca alıp almayacağına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

c) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu programın yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

ç) Yaz okulundan ders alma usul ve esasları (kredi ve ders sayıları) Üniversite senatosunca belirlenir.

 

 

 

 

d) Özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredileri ile kendi programında aldığı derslerin kredilerinin toplamı İGÜ’de  1 (bir) yarıyıl için tanınan üst sınırları geçemez. Lisansüstü programlarında bu koşul aranmaz.

e) Öğrencinin İGÜ’deki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

f) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, İGÜ’deki programından da ders almayı sürdürebilir.

g) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının İGÜ’deki karşılıkları, ilgili birimin intibak komisyonunun önerisi alınarak İlgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

ğ) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı ders çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın yarıyıl sonu sınavlarına kadar İGÜ’deki bölümüne başvurur.

ı) Özel öğrenciler, İGÜ’deki programında o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, İGÜ’deki öğrenci katkı payını tam olarak ödemeye devam ederler.

i) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

 

İGÜ’ye gelen özel öğrenciler

Madde 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci olarak İGÜ’den ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi, başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumdan aldığı öğrenci belgesi, onaylı transkripti ve katkı payı dekontu ile İGÜ’deki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilemeyeceğine ilgili bölüm başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

b) Öğrenci,İGÜ’deki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

c) Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı İGÜ öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını aşamaz.

d) Öğrencinin İGÜ’de öğrenim gördüğü süre içersinde: devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde İGÜ’nün ilgili yönetmeliği hükümlerine uyulur.

e) Öğretim dili İNGİLİZCE olan programlarda VEYA DERSLERDE öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu, İGÜ Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgeleri ile belgelemeleri gerekir.

f) Değişim programları kapsamında İGÜ ile eğitim-öğretim protokolü bulunan Yurt içi ve Yurt dışı Yüksek Öğretim Kurumları “özel öğrencileri” için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

Başvuru, Kabul ve Eğitim - Öğretim

MADDE 6- (1) Başka bir üniversite öğrencisinin, üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans, lisans veya yüksek lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak üzere başvurabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

(2) Başvurular; öğrencinin üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm veya program başkanlığının görüşü de alınarak birim yönetim kurulunca karar verilir.

 

(4) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(5) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak öğrencinin kayıtlı olduğu kurumuna gönderilir.

(6) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

(7)Dersi almak istediği bölümün yıllık tutarının mezuniyet kredisine bölünmesiyle ortaya çıkan miktarın alınmak istenen kredi sayısıyla çarpılmasıyla bulunan rakamdan oluşur.

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

MADDE 8- (1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,

(2) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci statüsü sona erer.

 

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinAmaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans,  ve lisans programlarında yaz öğretimi uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci ve 14’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Derslerin Açılması ve Kayıt

MADDE 3 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının başında Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler; lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölümlerin; önlisans programlarında, ilgili program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile merkezde aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

(4) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, üniversite senatosunca belirlenir.

(5)  Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle,  ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Ders Alma ve Derse Devam

MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a)    Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.

b)   Erken mezun olmak amacıyla GANO’sı 3.00 veya üstünde olan öğrenciler 1 ders, GANO’sı 3.50 üstünde olan öğrenciler 2 ders alabilir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 4 ders alabilir.

d) Bahar yarıyılı sonunda GANO’sı 1.80 in altında ve sınamalı statüde olan öğrenciler, alıp başarısız oldukları dersleri öncelikle almak koşulu ile başarılı oldukları dersleri de not yükseltmek amacıyla alabilirler. Önceden almadıkları dersleri ise alamazlar.

e) Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.

(2) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretimi süresi 35 iş günüdür. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir.

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa bile İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17(2) maddesi gereğince teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

 

Başka Üniversiteden Ders Alma

MADDE 6 – (1) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve akademik danışmanın önerisi ile ilgili bölümün/program başkanlığınca karar verilir. Başka üniversiteden alınan ders, toplam 4 ders hesabına dahildir.

Sınav

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde; yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.  Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu,  bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başında not ortalamalarında dikkate alınır.

(2) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, kodunu, haftalık ders saatini, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Ücret

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yaz Okulunda Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 10– (1) Merkez bünyesinde açılan yaz öğretiminde;

a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.

c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

d) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati tutarı 30 saatten az olamaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

(Kabulü:06.12.2017 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri ile değerlendirme koşullarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - (1)  Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan karara, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.07.2014 tarihli kararına göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,
 2. İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni,
 3. İGÜYÖS: İstanbul Gelişim Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Temel Öğrenme Becerileri, Türkçe ve İngilizce Dil Yeterlik Düzeyini İçeren Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavını,
 4. KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
 5. ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
 6. Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
 7. Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,
 8. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 9. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 10. YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
 11. Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 12. YÖS: Yükseköğretim Kurumlarınca yapılan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavını,
 13.  Değerlendirme Komisyonu: Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde adayların başvurularını değerlendirilmek, İGÜYÖS sınavını yapmak ve kayıt hakkı kazanan adayları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına önermek amacı ile üyeleri Rektör tarafından atanan bir komisyonunu ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları ve Öğrenci Kabul Sınavı

 

Kontenjanlar

                                                                                                                                           

Madde 5 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin programlarına ayrılacak kontenjanlar Senato kararıyla belirlenir.

 

(2) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da tercih edilmeyen kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

 

(3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde belirlenir.

 

(4) Söz konusu programların kontenjanları, öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler, eğitim ücreti, sağlık raporu vb. özel koşullar web sayfasında yayınlanır.

 

Başvuru Koşulları

Madde 6 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci başvurularında aşağıdaki koşullar aranır.

 

A) Başvurusu kabul edilecek adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki koşulları sağlayan adayların başvuruları kabul edilecektir.

 

(1) Yabancı uyruklu olanlar,

 

(2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler. Bu adayların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu ve bu kanunun 7. Maddesi birinci fıkrasında yer alan “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” hükmünü incelemelerinde yarar bulunmaktadır.

 

(3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler veya bu durumdaki çift uyruklular,

 

(4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlardan;

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

b) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,

c) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime(lise) başlayan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

 

(5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

 

 

B) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar;

(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

 

(2) KKTC uyruklu olanlar,

 

(3) 6 - (1)/A  maddesinin 2.bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,

 

(4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular,

 

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya 6-(1)/A  maddesinin 2. bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 

 

Başvuru ve Tercih İşlemleri

Madde 7 – (1) Başvuru ve tercih işlemleri adaylar tarafından web sayfasından online yapılır.

 

a) Aday sisteme pasaport veya vatandaşlık numarası ile giriş yapar.

b) Tercih bölümünden istediği programı seçer.

c) Aday en fazla üç farklı program tercih ederek başvuru formunu onaylar.

 

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı (İGÜYÖS)

Madde 8 - (1) İGÜYÖS, Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.

 

(2) İGÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Sınavı yılda üç kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği, tarihi ve sonuçları  Web sayfasında duyurulur.

 

(3) İGÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Sınavından 100 üzerinden en az 40 puan alan adaylar ile Diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavlarından 100 üzerinden en az 40 puan alan adaylar, tercih ettiği bölüm/programlara kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazanır. Sınav sonucu, sınav tarihini izleyen eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. Sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

 

(4) İGÜYÖS Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavı dışında EK.1 de belirtilen sınav ve kriterleri de kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Dili, Öğrenim Ücreti, Değerlendirme ve Yerleştirme

 

Eğitim Dili ve Yeterlik Düzeyi

Madde 9 – (1) İngilizce yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal, uluslararası geçerliliği olan dil sınavı ile YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavları sonucuna göre belirlenir.

 

(2) Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler yerleştirildikleri programların birinci sınıfına ders kaydını yaptırır. Başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer bir Türkçe program bulunmaması halinde tercih edecekleri bir programa yerleştirilebilirler.

 

(3) Türkçe programlarına yerleştirilen öğrencilerin Türkçe yeterlik düzeyi, Değerlendirme Komisyonunun koordinatörlüğünde düzenlenen dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal geçerliliği olan Türkçe dil sınavı ve Diğer Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen Türkçe dil sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe yeterlik düzeyi için Ek.2 deki tablo esas alınır.

 

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı

Madde 10 (1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

 

(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla öğrencinin geçimini üstlenen kişinin, öğrencinin Üniversitemizdeki öğrenimi süresince giderlerini karşılayacak ve her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenen miktarda maddi bir güvence miktarını banka hesabı ile belgelemesi zorunludur.

 

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

Madde 11 - (1) Aday öğrencilerin tercih ettikleri bölüm / programlara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla Yükseköğretim kurumlarının YÖS sınav sonuçları, Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar ve ortaöğretim not ortalamaları esas alınır. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

 

(2) Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

 

(3) Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede (EK-1) belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.

(5) Yurtdışından öğrenci kabul sonuçları Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin sonuçları ve kayıt için gerekli evraklar Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

(6) Kabul edilen ve teminat bedelini ödeyen öğrencilere, “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından resmi kabul yazısı gönderilir. Teminat bedeli öğrenim ücretinden düşürülür.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

 

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

Madde 12 - (1) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır.

 

(2) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

 

(3) Kayıt için gerekli belgeler:

 

 1. Islak imzalı Başvuru Formu
 2. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 3. Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 4. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 5. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından öğrencilerin yerleştirilmelerinde kabul edilen sınav sonuç belgesi,
 6. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği veya İstanbul Gelişim Üniversitesinin yaptığı sınav sonuç belgesi,
 7. Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 8. İkametgâh belgesi.
 9. Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
 10. Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir belge.
 11. İmzalı “Geçim Güvencesi Beyanı”.
 12. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

 

 1. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

 

 1.   Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

 

Eğitim - Öğretim

Madde 13- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 14-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 


Başvuru İçin Geçerli Sınavlar ve Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar

SIRA
NO

ÜLKE

DİPLOMA/ULUSAL SINAV/NOT ORTALAMASI

KABUL KRİTERLERİ

1

ABD

A.B.D. High School Diploma Official transcript of study sent directly to ontariocolleges.ca by the school or school board

SAT  - Asgari 1000 puan ve Lise diplomasında asgari 2.4 ortalama

2

AFGANİSTAN

Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate, Afganistan Konkurs General State Exam 265/350

Lise Diplomasında %50 Başarı, Konkurs 265/350

3

ALMANYA

ALMANYA-  Abitur ,Fahabitur

 En düşük : 4

4

ANGOLA

ANGOLA-Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario

Lise Diplomasında %50 Başarı

5

ARJANTİN

ARJANTİN-Arjantin Técnico / Bachillerato , Titulo de Bachiller

Lise Diplomasında %60 Başarı, Titulo 6/10

6

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity

Asgari puan:6 (10 üzerinden

7

AVRUPA

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)

En az %60

8

AVUSTRALYA

Avustralya Secondary school graduation certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

9

AVUSTURYA

AVUSTURYA-Avusturya Reifeprüfung / Matura

En fazla 3.5

10

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN-Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate

Asgari puan: 3 / 5, TQDK Sınavı min 400/700

11

BAHAMALAR

Bahamalar  High School Diploma

Lise Diplomasında %60 Başarı

12

BAHREYN

BAHREYN-Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate)

Lise Diplomasında %60 Başarı

13

BANGLADEŞ

BANGLADEŞ-Bangladeş Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı

14

BELARUS

BELARUS-Beyaz Rusya Svidetel’stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary                                               Beyaz Rusya Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed.

Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10)  veya Lise Diplomasında %50 Başarı

15

BELÇİKA

BELÇİKA-Belçika Certificat d'Enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Relevé de notes

Asgari puan: 10 (20 üzerinden)

16

BENİN

BENİN-Benin Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

17

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

18

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate

GCE –A  2 konudan A seviyesi

19

BOLİVYA

BOLİVYA-Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

20

BOSNA-HERSEK

BOSNA HERSEK-Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Report Cards

Asgari puan: 3 (5 üzerinden)

21

BOTSVANA

BOTSVANA-Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

22

BREZİLYA

BREZİLYA-Brezilya Certificado de Conclusao de 2 Grau / Ensino Medio  Historico escolar

Lise Diplomasında %50 Başarı

23

BRUNEI

Brunei  High School Diploma, IB, GCE A Levels

100 üzerinden 50  / GCE A level en az 2 dersten başarı

24

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN-Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie

Lise Diplomasında %50 Başarı

25

BURKİNA FASO

Burkina Faso Baccalaureat

Lise Diplomasında %50 Başarı

26

BURUNDİ

BURUNDİ-Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

27

CEZAYİR

CEZAYİR-Cezayir Baccalauréat

Asgari puan: 10 / 20

28

CİBUTİ

CİBUTİ- Djibuti Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

29

ÇAD

ÇAD- Chad Baccalaureat / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

30

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ-Czech Republic Maturitni Zkouška / Maturita

Asgari puan: 3,5 (5 üzerinden)

31

ÇİN

ÇİN-China  Gaoka, Çin Senior middle school diploma (毕业证书)                                                       Çin Senior middle school transcript National Senior High School Graduation Examination results (普通高中考毕业试 ) – for all applicants who completed senior middle school after 1991

Gaoka - Asgari puan: 450 / 750    veya                      Lise Diplomasında %50 Başarı                                          Note: Notarial certificates are not acceptable in place of them

32

DANİMARKA

DANİMARKA-Denmark Bevis / Diploma /  Record of study

Asgari puan:  7 / 13

33

DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ- Dominic Republic Bachillerato / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

34

EKVADOR

EKVADOR-Ekvador Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios

Asgari puan: 11/ 20

35

EL SALVADOR

El Salvador  Técnico, the Perito or the Auxiliar

100 üzerinden 50

36

ENDONEZYA

ENDONEZYA-Indonesia Senior Secondary school certificate of completion cujiam UAR and UN        

Lise Diplomasında %60 Başarı

37

ERİTRE

ERİTRE-Eritrean Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

38

ERMENİSTAN

ERMENİSTAN-Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education)

Asgari puan: 3 / 5

39

ESTONYA

ESTONYA-Estonia Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate Akadeemiline / Academic Record

Asgari puan: 3 / 5

40

ETİYOPYA

ETİYOPYA-Ethiopian School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

41

FAS

Fas  Morocco Baccalauréat  / Diplôme du Baccalauréat / Relevé de notes

Asgari puan: 10 / 20

42

FİLİPİNLER

Filipinler Katibayan / High School Diploma Transcript of study

Lise Diplomasında %60 Başarı

43

FİLİSTİN

Filistine Tawjihi / Certificate of General Secondary Education

Lise Diplomasında %50 Başarı

44

FİNLANDİYA

FİNLANDİYA-Finland Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg

Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4

45

FRANSA

FRANSA- French Baccalaureate - BaccalauréatRelevé de notes 

Asgari puan: 10 / 20

46

GABON

GABON-Gabon Baccalauréat Relevé de notes

Asgari puan: 10 / 20

47

GAMBİYA

GAMBİYA-Gambia Senior Secondary School Leaving Certificate issued by the West African Examinations Council

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

48

GANA

GANA- Results of West African Examination Council

West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi

49

GİNE 

Gine  International Baccalaureate Diploma (IB), GCE A-Levels

100 üzerinden 50  / GCE A level en az 2 dersten başarı / IB sonucu en az 24

50

GUATEMALA

Guetemala  Bachileratto, High School Diploma

100 üzerinden 50

51

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Senior Certificate, National Senior certificate

En az 5 konuda 60/100

52

GÜNEY KORE

KORE-Korea High School Diploma / Transcript of study

En az 400 / 800 puan veya  Lise Diplomasında %50 Başarı

53

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN-Georgia Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Leaving Certificate

Asgari puan: 6 / 10

54

HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN- Croatia Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate / Indeks / Uvjerenje

Asgari puan: 3 / 5

55

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN-India Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate / Pre-University Certificate Statement of Marks                      

Lise Diplomasında %60 Başarı

56

HOLLANDA

Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate

Asgari puan: 5.5 / 10

57

HONG KONG

HONG KONG- Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

58

IRAK

IRAK-Iraq High School Diploma

Lise Diplomasında %50 Başarı

59

İNGİLTERE

İngiltere General Certificate of Education GCE

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda A seviyesinde puan (min D her konudan)

60

İRAN

IRAN-  Iranian Diploma High School Diploma / Pre-University Certificate / Transcript of study

Asgari puan: 11 / 20

61

İRLANDA

IRLANDA-Ireland Leaving Certificate (Ordinary and Higher Level)

Lise Diplomasında %50 Başarı

62

İSKOÇYA

İskoçya Scottish Qualifications Certificate

5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu

63

İSPANYA

İspanya Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios

Asgari puan: 6 / 10

64

İSRAİL

İSRAİL-Israel Bagrut / Matriculation Examination

Asgari puan: 6 / 10

65

İSVEÇ

İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

66

İSVİÇRE

İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity  Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione)

Lise Diplomasında %50 Başarı

67

İTALYA

İTALYA-İtaly Diploma di Maturità

Lise Diplomasında %50 Başarı

68

İZLANDA

İZLANDA-Iceland Studentsprof

Asgari puan:  5 / 10

69

JAMAİKA

JAMAIKA- CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body

GCE – A 2 Konuları A seviyesi, 4AS ya da 2A+1A Seviyesi

70

JAPONYA

JAPONYA-Japan Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı: Ortalama 3 / 5

71

KAMBOÇYA

Kamboçya  High School Diploma

100 üzerinden 50

72

KAMERUN

KAMERUN-Kamerun Cameroon Baccalaureat /  Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire / GCE O and A Level examination results issued by the examination body / Relevé de notes

Asgari puan: 10  / 20

73

KANADA

Kanada :Prorincial High School Graduation Diplomas

Diploma notu en az %60

74

KARADAĞ

Karadağ Diploma  / Record of study

Lise Diplomasında %50 Başarı

75

KATAR

Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı

76

KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN- Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

77

KENYA

KENYA- Certificate of Secondary Education / East African Certificate of Education

Genel ortalama En az C+

78

KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

79

KKTC

KKTC GCE AL

GCE AL sonucuna sahip olanlar

80

KOLOMBİYA

KOLOMBİYA-Colombia Bachiller  /  Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

81

KONGO CUMHURİYETİ

Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat  /          Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

82

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ-Congo Examen d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études Secondaires du Cycle Long /  Relevé de notes

Asgari puan:  10 / 20

83

KOSOVA

Kosova : Diplome per kryerjen e shkolles se mesmete larte-gjimnazin

5 üzerinden 3

84

KOSTA RİKA

KOSTA RİKA-Costa Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

85

KUVEYT

KUVEYT- Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı

86

KÜBA

KÜBA-Cuba Título de Bachiller / Título de Técnico MedioCertificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

87

LETONYA

LETONYA- Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 6 / 10

88

LİBYA

Libya Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı

89

LİTVANYA

Litvanya Brandos Atestatas / Certificate of Maturity

Asgari puan: 6 / 10

90

LÜBNAN

Lübnan Baccalauréat examination results

Lise Diplomasında %50 Başarı

91

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Diplôme de Fin d'Etudes SecondairesRelevé de notes 

Lise Diplomasında %50 Başarı

92

MACARİSTAN

MACARİSTAN-Hungary Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity Certificate

Asgari puan: 3 / 5

93

MADAGASKAR

Madagaskar Madagascar  Baccalaureat

Lise Diplomasında %50 Başarı

94

MAKEDONYA

Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura

Lise Diplomasında %50 Başarı

95

MALEZYA

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

96

MALİ

Mali          Mali Baccalaureat  /  Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

97

MALTA

Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

98

MEKSİKA

Meksika Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

99

MISIR

Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education

Lise Diplomasında %50 Başarı

100

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

101

MOLDOVA

Moldova Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 6 / 10

102

MORİTANYA

Moritanya Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

103

MOZAMBİK

Mozambik Certificado de Habilitações Literarias / Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

104

NAMİBYA

Namibya General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

105

NEPAL

Nepal  Nepal High School Diploma

100 üzerinden 50

106

NİJER

Nijer  Niger Baccalaureat  / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré  / Relevé de notes

Asgari puan: 10 / 20

107

NİJERYA

Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian   and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. Nijerya-Jamb

West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE, NECO) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi veya Türkiye’deki liselere denk olan bir liseden 100 üzerinden minimum 55 not ortalamasına sahip olanlar, Jamb için 185 puan

108

NİKARAGUA

Nikaragua Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

109

NORVEÇ

Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education

Asgari puan: 3 / 6

110

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ-Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat / Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré / Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı

111

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

112

PAKİSTAN

Pakistan Higher Secondary Certificate /      Intermediate Certificate /  Mark sheet

Lise Diplomasında %60 Başarı, 2A ya da 4AS ya da 1A+2AS Level

113

PANAMA

Panama Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

114

PARAGUAY

Paraguay  Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

115

PERU

Peru Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Asgari puan: 12 / 20

116

POLONYA

Polonya Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia

en az 3 / 6 Swiadectwo Dojrzałości veya Matura sınavından %50 başarı

117

PORTEKİZ

Portekiz Certificado de fim de Estudos Secundários / Certidão do Décimo Segundo Ano)

Lise Diplomasında %50 Başarı

118

PORTO RİKO

Porto Rico  High School Diploma  / Transcript of study

Lise Diplomasında %50 Başarı

119

ROMANYA

Romanya Diploma de Bacalaureat                Foaie Matricola

en az 5.5 / 10

120

RUANDA

Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires         Relevé de notes

Lise Diplomasında %60 Başarı

121

RUSYA

Rusya Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

122

SENEGAL

Senegal Baccalaureate   /  Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat  / Relevé de notes

Asgari puan: 11 / 20

123

SIRBİSTAN

Sırbistan  Matura Diploma Record of study

Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı

124

SİNGAPUR

Singapur  Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

125

SLOVAKYA

Slovakya  Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report

Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı

126

SLOVENYA

Slovenya  Matura / Secondary School-Leaving Diploma

Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı

127

SOMALİ

Somali Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

128

SRİ LANKA

Sri Lanka Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations

Lise Diplomasında %50 Başarı, en az üç konudan "Credit"

129

SUDAN

Sudan School Certificate / Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

130

SURİNAM

Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

131

SURİYE

Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

132

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

133

SVAZİLAND

Swaziland Cambridge Overseas School Certificate Cambridge Overseas Higher School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

134

ŞİLİ

ŞİLİ-Chile Licencia de Educación Media / Técnico Medio / Certificado de Estudios

7 Üzerinden 4

135

TACİKİSTAN

Tacikistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

136

TANZANYA

Tanzanya Cambridge Overseas School Certificate                                                    East African Certificate of Education / National Form IV Examination /  Certificate of Secondary Education                                  Cambridge Overseas Higher School Certificate / East African Advanced Certificate of Education / National Form VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

137

TAYLAND

Tayland  Maw 6

Asgari puan: 2/ 4, %50 Üzeri

138

TAYVAN

Tayvan Senior High School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

139

TOGO

Togo Baccalaureat  / Baccalauréat  Relevé de notes

Lise Diplomasında %50 Başarı,

140

TUNUS

Tunisia  Baccalauréat /  Baccalauréat Relevé de notes

Asgari puan: 11   / 20                                                                      

141

TÜBİTAK

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalyalar

142

TÜRKİYE

Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye’deki liselerden mezun

Diploma not ortalaması en az %50

143

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education

Asgari puan: 3 / 5

144

UGANDA

Uganda Certificate of Education /East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate /Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate / Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

145

UKRAYNA

Ukrayna Ukrainian External Independent Testing – ZNO veya Attestat / Certificate of Secondary Education  veya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 veya Asgari puan:3 (5 üzerinden veya Asgari puan: 7 (12 üzerinden)

146

ULUSLARARASI

Uluslararası Bakalorya (IB)

24

147

UMMAN

Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate

Lise Diplomasında %60 Başarı

148

URUGUAY

Uruguay Bachillerato                                    Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

149

ÜRDÜN

ÜRDÜN- Jordan Tawjihi / Certificate of General Secondary Education

Asgari puan: 60 / 100

150

VENEZUELA

Venezuela Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios

Lise Diplomasında %50 Başarı

151

VİETNAM

Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma

Asgari puan: 6,5 / 10

152

YEMEN

Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

153

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda National Certificate / Sixth Form Certificate / School Certificate / Higher School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

154

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN-Greece Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate /  Grade Report

Lise Diplomasında %50 Başarı

155

ZAMBİA

Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate

Lise Diplomasında %50 Başarı

156

ZİMBABVE

Zimbabwe General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate

En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı

157

GENEL

İGÜYÖS (İstanbul Gelişim Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı)

40/100

158

GENEL

Ortaöğretim Not Ortalaması

60/100

 

 

Yönergeyi İndirin