TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

YÖNERGELERİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(Kabulü:20.09.2017 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerine ait usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22. maddesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5.3. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede;

a)   Birim Yöneticisi: İlgili fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya ilgili bölüm başkanını,

b)  Danışman: Kendisine danışmanlık görevi verilen öğretim üyelerini

c)   Öğrenci: İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerini,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d)  Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e)  Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışman Tayin Edilmesi, Görev ve Sorumlulukları                                                   

Danışman tayini

MADDE 5 - (1) Üniversite’ye kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her akademik yıl başında bölüm/program başkanı tarafından danışman tayin edilir. Çift Anadal/Yandal programına devam eden öğrenciler için çift anadal/yandal yapılan her bir birimde bütün programdan sorumlu olacak tek bir danışman belirlenir.

(2)                Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilene kadar  ve akademik yıl boyunca devam eder. Danışmanın geçici veya sürekli olarak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda yeni bir  danışman aynı usulle tayin edilir. Zorunlu haller olmadıkça, öğrencinin akademik danışmanı akademik yıl boyunca  değiştirilmez.

(3)                Danışman görevlendirmesi, bölüm/program başkanları tarafından bölümdeki öğretim  üyeleri arasında eşit sayıda olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4)                Yeterli danışman bulunmayan bölüm/programlarda ilgili fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunca diğer bölüm/programlardan ilgili bölüm/program başkanlarının onayı ile danışman görevlendirilebilir.

(5)                Öğrenci ve danışmanlara ait bilgiler öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilerek öğrenciler bilgilendirilir. Danışmanlar, personel otomasyon sisteminden danışmanlığını yapacağı öğrencilerin listesine ulaşabilir.

Danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Birim Yöneticisi, akademik yılın başında, bütün danışmanlara mevzuat ve üniversite içi düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yapar.

(2)                Danışman, akademik yılın başında, Üniversiteye yeni başlayan ve danışmanı olduğu bütün öğrencilerin katılımıyla bölümün, fakültenin, yüksekokulun ve Üniversitenin tanıtımına, ilgili mevzuata, üniversite içi düzenlemelere ve çevre şartlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler.

(3)                Danışman, her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilerine ders seçme, yeni kayıt ve kayıt yenilme işlemlerinde destek olur. Her öğrenci aldığı derslerin listesinin danışmanı ile paylaşır.

(4)                Öğrenci, güncel mevzuatı ve üniversite içi düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup gerektiğinde danışmanından destek talebinde bulunur. Danışman bu durumda öğrencilerini bilgilendirir.

(5)                Danışman, öğrencilerin uyum, sosyal ve ekonomik konularda bir sorunu/ihtiyacı olduğu kanaatine vardığında sorunu Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne  iletir ve gerekiyorsa öğrencinin bu merkezdeki yetkililerle bir araya gelmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.  Danışman, gerek gördüğünde öğrencinin sorunu/ihtiyacı olduğu konularla ilgili üniversitedeki tüm ilgili birimleri bilgilendirerek destek taleplerini iletir ve sorunun çözümü konusunda takipçi olur.  

(6)                Danışman, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve araştırma imkanları ile değişim programları ve staj imkanları hakkında bilgi sahibi olması için yardımcı olur.

(7)                Danışman, öğrenciye kariyer planlama konusunda rehberlik eder ve gerekli yönlendirmelerde bulunur.   Öğrencinin Kariyer Yönlendirme  Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden gerekli desteği alması konusunda takipçi olur.

(8)                Danışman, danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az iki ders saatini ayırır ve bu danışmanlık saatleri öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. Danışman, bu zaman diliminde iletişim için belirlediği yerde bulunur.

(9)                Danışman, öğrenci bazında gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetlerini öğrenciye özel dosyada takip eder.  Öğrencinin her yarıyıl en az bir kere danışmanı ile görüştüğü mutlaka kayıt altına alınmalı ve belgelenmelidir. Danışman, dosyada takip ettiği danışmanlık faaliyetlerini otomasyon sistemine girer. Danışmanın değişmesi durumunda dosya yeni danışmana teslim edilir ve yeni danışman dosya ile ilgili işlemleri kaldığı yerden sürdürür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yürürlük ve Yürütme

Denetim

MADDE 7 - (1) Danışmanlık görev ve faaliyetlerinin denetimi ilgili birim yöneticileri tarafından yerine getirilir. Birim yöneticileri yaptıkları denetim ile ilgili kısa bir rapor tanzim ederek fakültelerde dekanlara, yüksekokullarda müdürlere sunar. 

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2016-2017 ERASMUS HAREKETLİLİK YÖNERGESİ

(Kabulü:06.01.2016 tarih ve 1 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2.

a)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus Kurum Koordinatörü,  Erasmus Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörü, Enstitü Erasmus  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     Bölüm Erasmus Koordinatörü: İlgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesi/öğretim elemanını,

i)        İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

j)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

k)     Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

l)        AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

m)   Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

Yetkili Kişi ve Birimler

Madde 3.

Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

Erasmus Komisyonu

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörleri, Enstitü Erasmus  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

Fakülte/Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

Enstitü Erasmus Koordinatörü

Enstitü Erasmus Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus Koordinatörü Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Bölüm Erasmus Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus Koordinatörü Erasmus programını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatırBölüm Erasmus Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü

Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından atanır. Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüdür. Disiplinler arası programların Erasmus koordinatörleri ise Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından atanır. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Erasmus programını tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Rektörlük, Enstitü Erasmus Koordinatörü, Dış İlişkiler Ofisi (DİO) ve Enstitü Anabilim Dalı ile koordineli bir şekilde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yönlendirir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar.

Uzmanlar

 Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri:  Uzman, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Dış İlişkiler Ofisi (DİO)

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır.

Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

Erasmus Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrenciler

Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 4.

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine ilişkin Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak:

4.1  Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.

a)      Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde

b)      Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde

4.2  Seçim aşamasında uygulanan yabancı dil sınavında öğrencinin 100 puan üzerinden alması gereken en az puan her başvuru döneminde DİO, Erasmus Kurum Koordinatörü ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir ve başvuru ilanında yayınlanır.

Programa seçilen öğrencilerin akademik işlemleri

Madde 5.

a)      Erasmus Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrencilerin Erasmus değişim programından yararlanacakları DİO tarafından bağlı bulundukları eğitim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

b)      Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

c)      Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu Erasmus Koordinatörü ile öğrencinin danışmanı (yüksek lisans öğrencisi için anabilim dalı başkanı) olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

d)     Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1. Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden giden Erasmus öğrencileri için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tablosu:

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

 

Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7.

Erasmus statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, derslerini Üniversitemizden almadıklarından, bu öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavları Üniversitemizce yapılmadığı için döndüklerinde bütünleme sınav hakkı bulunmamaktadır.

ERASMUS KAPSAMINDA STAJ HAREKETLİLİĞİNE GİDEN ÖĞRENCİLER

Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 8.

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine ilişkin El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak:

8.1 Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.

a.Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde,

b.Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde,

8.2  Seçim aşamasında uygulanan yabancı dil sınavında öğrencinin 100 puan üzerinden alması gereken en az puan her başvuru döneminde DİO, Erasmus Kurum Koordinatörü ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir ve başvuru ilanında yayınlanır. 

8.3  Öğrenciler başvuru sürecinde stajın konusu, yeri gibi konularda ilgili Bölüm Başkanlıkları / Enstitü ABD başkanlıklarının ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin imzalı onayını alır. 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9.

Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda madde 10.1’de belirtildiği şekilde AKTS kredisi verilerek stajın tanınma işlemi gerçekleştirilir.

 Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Staj kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin stajlarının Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir.

Staj tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Katılım sertifikası ve başarı belgesidir. Stajlarını tamamlayıp geri gelen öğrenciler stajın tanınma işlemi için başarı belgeleri ve katılım sertifikalarının birer kopyaları ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Stajın tanınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü /Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında yaptığı staj müfredatın parçası ise,  öğrencinin zorunlu stajı yerine geçer. İlgili kararda Erasmus stajı yaptığı belirtilir.

Tanınan stajın yer aldığı öğrencinin son transkripti bir nüshası öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun

değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve

konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Personel Hareketliliği (Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitimi Hareketliliği)

Başvuruların Değerlendirme Süreci

Madde 11.

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Daha önce ders verme/eğitim alma faaliyetinden faydalanmamış personele,

Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan birimlere,

Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile gerekli görülmesi halinde yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.) Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Gelen Öğrenciler

Madde 12.

Erasmus İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden Üniversiteye Erasmus öğrencisi olmak isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

Üniversitemize geldikten sonra ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus Koordinatörü ile gerçekleştirirler. Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

Gelen öğrencilerin not dönüşümü Madde 6.2’de belirtildiği şekliyle yapılır.

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödüyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurt dışında faaliyet gerçekleştirdikleri müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13.

Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans / Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “ Erasmus Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yönergeyi İndirinAVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/ECTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:06.12.2017 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında yüksek öğrenim alanında öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınırlığını sağlamak amacı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere öğrenci merkezli ve iş yüküne dayalı bir eğitim modelini uygulamak, not çizelgesi (transkript) ve Diploma Eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2-(1)  Bu Yönerge; öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı eğitim modelini uygulanabilir kılmak amacı ile Bologna Süreci kapsamında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (Europan Credit Transfer System - ECTS) ve her mezun öğrenciye istemeden verilmesi zorunlu olan Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS) düzenlemeleri ile uyumlu olarak, üniversite düzeyinde yer alan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)´nin hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  ve  "Erasmus Uygulama Elkitabı" nda öngörülen hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir Yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmeleri yoluyla akademik tanınmayı sağlayan, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir akademik denklik sistemidir. AKTS/ECTS, ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldıkları notların transferinde bir çeşit “ortak dil” dir. Bu amaçla her ders için AKTS/ECTS kredisi belirlenir ve alınan notlar ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Not Sistemine, AKTS/ECTS notlandırma sistemi yardımıyla bu yönergenin ilgili maddesine göre dönüştürülür.

(2) Gelişim Bilgi Sistemi(GBS), İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan merkezi düzeyde veya fakülte, bölümler ve programlar düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgilerin yanı sıra, bölüm ve programların tüm dersleri, derslerin içeriği, ders öğrenme çıktıları,  derslerin  işlenişi, AKTS/ECTS kredileri ve diğer gerekli bilgileri içeren ve elektronik ortamda da ulaşılabilen bir eğitim kılavuzudur.

(3) AKTS Kredisi,  hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.Yani kredi miktarının belirlenmesinde temel  alınacak  ölçüt  “öğrenci  iş  yükü” dür.  AKTS/ECTS  açısından  bir  akademik  yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamı  60;  yarıyıl başına  alınması gereken derslerin tümünün  kredi olarak karşılığı 30 AKTS olmalıdır.

 (4) AKTS Notlandırma Sistemi, yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında farklı notlandırma sistemlerini birbirine dönüştürme AKTS/ECTS notlandırma sistemi ile yapılır.

(5) Diploma Eki-DE(Diploma Supplement-DS),Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Uygulama Esasları

Madde 5-(1)    İstanbul Gelişim Üniversitesi  tarafından  yürütülen  Önlisans,  Lisans  ve  Lisansüstü  programlarda öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek üniversite ve derslerin “Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)”, “Not Çizelgesi (Transkript)” ve “Diploma Eki” uygulamalarında de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

(2) AKTS kredisi, öğrencinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli iş-yükünün (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi v.b.) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer, yurt içinde veya AKTS/ECTS kredi sistemini kabul eden ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam iş yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin sayısal göstergesidir.

Kredilendirme Esasları

Madde 6-(1) AKTS kredilendirme sisteminde yarıyıl esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisi veya yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yüküne eşdeğerdir.  Bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim yapılması halinde her yarıyıl 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(2) AKTS kredilendirme sisteminde bir akademik yıl yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yükü (öğrenci çalışması) olarak belirlendiği için bir AKTS kredisi yaklaşık 25~30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesinde bir akademik yıl 1530 saat iş yükü kabul edildiği için     1 AKTS = 25,5 saat iş yükü olarak kabul edilmiştir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken, bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes)  ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

(4) Bir AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır. Hesaplanan ders ve müfredat AKTS kredileri ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite Senatosunun onayına sunulur. AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

 

 Madde 7-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin üniversiteleri arasında yapılan ikili anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci,  öğrenim ücretlerini ödemeye devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

Madde 8- (1) Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/programından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, bölümün / programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 Madde 9- (1) Öğrencilerin yurtdışındaki takip ettikleri derslerden aldıkları AKTS/ECTS notlarının değerlendirilmesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve AKTS/ECTS Notlandırma Sisteminden yararlanılır. Öğrencilerin aldıkları notların AKTS/ ECTS notlandırma sistemine dönüşümü yapılır.

Madde 10-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrenim programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS/ECTS kredilerini tanır ve kabul eder.

(2) Bir öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi dışından yurt içi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler, kendi kodları ve adları ile not çizelgesinde gösterilir.

Madde 11-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi,  öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda kendi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak karar verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, yönergenin 3. maddesinde belirtilen yönetmelikler ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan " Erasmus Uygulama Elkitabı " nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlülük

Madde 13-(1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

(Kabulü:14.02.2018 tarih ve 04 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu’na sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

 MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede adı geçen;

 1. Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu
 2. Komisyon: İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu’nu,
 3. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM) Koordinasyon Birimi: İlgili Kanun ve Yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için BAPUM kaynaklı ve yönetiminde İstanbul Gelişim Üniversitesi katkısı gerekli olan ulusal ve uluslararası kaynaklı bilimsel araştırma projelerinin idari, mali ve her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi ve bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Rektörün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
 4. Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

Bağımsız Projeler (BP): Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, başvuru dönemleri ve başvuru sayısı her yıl, BAPUM Komisyonu tarafından belirlenen araştırma veya geliştirme projelerini,

Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP):  Kişisel veya disiplinler arası ya da İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulmuş, temel amacı bir akademik birimin alt yapısını geliştirmek olmayıp, doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan projeleri,

Hızlı Destek Projeleri (HP): Yeni özgün bir çalışma ile alt yapısı var olan araştırma birimlerinde araştırmacıların, halen sürdürmekte olduğu çalışmalarında ortaya çıkan bir gereksinimi karşılayabilmek için gerek duydukları desteği karşılamak üzere önerdikleri, temel amacı doğrudan bilimsel sonuçlar üretmek olan, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş ve bütçeleri Komisyon tarafından her yıl belirlenen projeleri,

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP): İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullarda yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile sanatta yeterlik eğitimi programlarına yönelik olan ve öğretim programları gereğince tez danışmanlarınca yürütülen, bütçeleri ve başvuru sayısı Komisyon tarafından her yıl belirlenen, uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri,

Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP): İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve sorumluluğu üstlenen bir yürütücü öğretim üyesinin denetiminde verilen, lisans öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek, üniversitemizi temsilen kendi alanında yurt içi veya yurtdışı fuar, yarışma, bilimsel etkinliklere katılmak; patent almaya özendirebilecek, yönlendirebilecek veya bir özgün üretim sağlayabilecek nitelikteki ve uygulama ilkeleri bu yönergeye ek olarak ayrıca belirlenmiş projeleri.

Yardımcı Doçent ve Uzman Destek Projeleri (YUP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu yardımı doçent veya tıp fakültesi uzman kadrolarında bulunan araştırmacıların bilimsel faaliyetlerini destelemek üzere verilen projeleri,

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri (BDP): İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu öğretim üyelerinin bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum etkinliklerinde aktif katılımla davetli konuşmacı olarak veya sözlü bildiri ve poster şeklinde sunabilmeleri için verilen destekleri,

e. İlgili Akademik Birim Yönetimleri: Rektörlük, dekanlıklar, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, araştırma ve uygulama  merkezi müdürlüklerini,

f. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacılardan oluşur.

Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden veya bu amaçla görevlendirilen, projenin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli öğretim üye ve/veya elemanlarını, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede yer verilen kişileri.

g. Proje Destek Personeli: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; Komisyon tarafından uygun görülen, proje süresi ve mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve aşağıda tanımlanan, görevlileridir.

Destek Uzmanı: Projenin hazırlık ve yürütülmesi ile ilgili alanda mesleki veya teknik deneyimi olan yüksek lisans öğrencileridir.

Uzman: Bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve projenin en az bir aşamasını sonlandırabilecek bilgiye sahip, proje tamamlandığında sonuçların bilimsel yöntemlerle değerlendirilip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek yeterliğe ve projenin gerektirdiği diğer özellik nitelik ve şartlara sahip doktora öğrencisi veya doktorasını tamamlamış kişilerdir.

Yardımcı Eleman: Proje ile ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek, en az lise mezunu,  eğitim veya iş deneyimine sahip teknisyen, tekniker vb. kişilerdir.

h. Hakem : Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje  gelişme   ve  sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

k. Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini,

l. Projenin İptali: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak veya proje ekibinde muhtelif nedenlerden dolayı projenin yürümesini engelleyecek nitelikte eksilme olduğu durumlarda komisyonca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen, ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan veya yürütücünün talebi üzerine dayandırıldığı sebepler Komisyonca uygun görülen projelerin tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,

m. Projenin Sonuçlandırılması: Sonuç raporu teslim edilen ve komisyonun olumlu görüş bildirdiği projenin bütün işlemlerinin tamamlanmasını,

n. Özel Hesap  :  Yükseköğretim   kurumları   bütçelerinde   bilimsel   ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı yürürlükte olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına  açtırılan banka hesabını,

o. YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını ifade etmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM) Komisyonu

MADDE 4– (1) Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az beş (5) en çok onbir (11) öğretim üyesinden oluşur. Fen Bilimleri, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında sahip oldukları yayınları ve yayınlarına aldıkları atıflar gibi bilimsel yönleriyle öne çıkan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından denge gözetilerek seçilen Komisyon üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Komisyon oluşumunda her fakültenin temsil edilmesine özen gösterilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir (1) yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Komisyon yılda en az iki defa, Rektörün veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu esası ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Komisyon Başkanının kararı belirleyicidir.

(3) Komisyon, 1. Maddede belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, değişiklik, tadilat, iptal ve sonuçlandırılması görevlerine ve bu yönergenin ekleri olan formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir.

(4) Komisyon tarafından alınan bütün kararlar Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Başvurularının Değerlendirilmesi, Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Proje Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Proje başvuruları yıl içinde Komisyon tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Proje başvuru dönemleri ve Proje Yürütücüsünün verebileceği proje sayısı her yıl Komisyon tarafından belirlenir.

MADDE 6 –  (1) Projeler, Proje Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda, Proje Başvuru Formu’na uygun olarak hazırlanır.

MADDE 7– (1) Proje Hazırlama Kılavuzundaki biçime uygun olarak hazırlanan projeler, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonuna sunulur.

 (2) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde belirtilen hususlarla birlikte proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınlar, yürütücüsünün SCI, SSCI, AHCI vb. dizinlerde yer alan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayınları, yayınlarına yapılan atıfların sayıları, varsa proje konusu ile ilgili yayınları, projenin mali portresi ve bunun gerçekçiliği, ayrıntılı harcama planı (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk vb. giderler) büyüklüğü gibi ölçütler dikkate alınır.

MADDE 8 – (1) Komisyon, biçimsel uygunluğu tam ve bilgi eksiği olmayan projeleri görüşlerini almak üzere projenin niteliğine göre, hakemlere gönderebilir. Hakemler yürütücü tarafından sunulan listeden seçilebileceği gibi, bu amaçla başka bilim insanlarından da seçilebilir. Proje yürütücüsünün hakem olarak görevlendirilmesini istemediği kişilere proje gönderilmez. Hakemlerin ve Komisyonun yaptığı değerlendirme ve puanlar gizlilik esasına dayanır.

MADDE 9 – (1) Hakemlerden görüşlerini Hakem Değerlendirme Formu’na göre hazırlamaları istenir. Hakem projenin önerdiği bütçe ile desteklenmesini veya desteklenmemesini gerekçeleri ile hakem proje önerisi değerlendirme formuna uygun olarak hazırlayarak Komisyona önerir.

MADDE 10– (1) Hakemlerden gelen her bir proje için Komisyon üyeleri arasından kendi alan gruplarına göre bir raportör belirlenir.  Komisyon raportörü değerlendirdiği proje hakkındaki raporunu, Komisyon’a sunar. Komisyon, eldeki bilgiler ve BAPUM kaynaklarını dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Bu süreçte, gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.

MADDE 11 – (1) Komisyon üyeleri kendi isimlerinin bulunduğu projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması aşamasında, Komisyonun ilgili toplantısında toplantı dışına alınır.

MADDE  12 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projeler Komisyon kararı ile Rektörün onayına sunulur. Desteklenmesi onaylanan projelerin kabul yazısının proje yürütücüsüne tebliğinden sonra on beş (15) gün içinde proje yürütücüsü ve araştırmacılar ile proje destekleme sözleşmesi, Komisyon tarafından kabul edilen proje bütçesi ve harcama planı listesi doğrultusunda imzalanır. Proje Yürütücüsünün yurtdışında görevli ya da raporlu olması gibi mücbir sebeplerden dolayı belirtilen sürede olmadığı durumlarda proje yürütücüsünün yetki verdiği araştırmacılardan birisi tarafından sözleşme imzalanır. Proje sözleşmesinin bir sureti proje yürütücüsüne verilir. Projenin başlama tarihi sözleşmede belirtilir. Komisyon tarafından kabul görülen geçerli bir neden olmaksızın süresi içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler Komisyon kararı ile iptal edilir.

Projelerin  İzlenmesi

MADDE 13 – (1) Proje Yürütücüsü, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, bütçesine ve harcama kalemlerine uygun olarak ihtiyaç isteminde bulunabilir. Ardından, bütçe ve mali olanakların uygunluğu çerçevesinde satın alma işlemlerine başlanır.

MADDE  14 – (1) Proje yürütücüsü, projede ihtiyaç duyulan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları ile, ihtiyaç duyulması halinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için de teknik şartname hazırlanması,  ihale,  muayene ve kabul işlemlerinde görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 25 deki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 15 – (1) Projeler kapsamında alınan tüketime yönelik mal ve malzemeler dahil her türlü demirbaş malzeme Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu envanter kayıtlarına alınır ve projenin yürütüleceği ilgili akademik birime proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için devredilir.

(2) Proje yürütücüleri, proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullanımdan arta kalan zamanlarda benzer konuda çalışan araştırmacıların kullanımına açmak zorundadır.

MADDE 16 – (1) Proje yürütücülerinin sorumluluğu olmaksızın gelişen şartlar nedeniyle, kabul edilen proje bütçesinin yetersiz kalması durumunda, yürütücüsünün talebi halinde proje bütçesi Komisyon tarafından güncellenebilir.

(2) Proje yürütücüsü proje süresince,  öngörülmüş kalemler için cari harcama ile makine-teçhizat, tüketime yönelik mal ve malzeme, hizmet alımı ve diğer kalemler arasında gerekçeli ödenek aktarımı veya ek ödenek taleplerinde bulunabilir. Ek ödenek talep edilme zorunluluğu varsa bunun ortaya çıkış gerekçesi ve projeyle ilişkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

(3) Ek ödenek veya güncelleme tutarı toplam proje başlangıç bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Talepler Komisyon tarafından karara bağlanır ve ilgili tüm alım başvuruları bu karardan sonra yapılabilir.

MADDE 17 – (1) Proje öngörüsünde alım için belirlenen harcama kalemleri içerisinde;  öngörülemeyen  nedenler veya hatalı giriş kaydı ve benzeri nedenlerle bütçe artışına gerek olmaksızın yapılması gereken aktarma ya da değişiklikler Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 18 – (1) Hızlı destek ve öğrenci odaklı projeler hariç, süresi bir (1) yıldan fazla olan kabul edilmiş projelerin yürütücüleri projenin başlama tarihinden itibaren her bir (1) yılın sonunda gelişme raporu formatına uygun olarak gelişme raporu vermekle yükümlüdür. Raporda, o dönemdeki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve harcamalar özetlenir. Gelişme raporları gerektiğinde daha önce proje başvurusunu değerlendirmiş olan hakemin görüşleri de alınarak Komisyon tarafından değerlendirilir. Projelerin desteğinin devamı,  Komisyonun bu projelerin gelişimi hakkındaki olumlu görüşüne bağlıdır.

(2) Komisyon, projelerdeki gelişmeyi yetersiz bulursa projenin düzeltilmesini isteyebilir. Yapılan düzeltmelere rağmen yetersizliğin devamı halinde proje komisyonca iptal edilebilir, araştırmacıları değiştirebilir veya yeni araştırmacılar eklenebilir. Bu durumda iptal edilen projeler için Madde 25 deki yaptırımlar uygulanır.

MADDE 19 – (1) Proje yürütücüsünün emeklilik, sağlık sorunu, görevlendirme gereğince uzun süreli proje çalışmalarına devam edemeyeceği veya lisansüstü tez projelerinde tez danışmanı değişikliği gibi mücbir sebeplerden dolayı projeyi yürütemeyeceği durumlarda, bağlı bulunduğu birimin veya yürütücünün önerisiyle, Komisyon proje yürütücüsünü değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

(2) Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, eski yürütücü ile imzalanmış olan proje destekleme sözleşmesi feshedilmiş sayılır ve aynı sözleşme yeni yürütücü ile imzalanır. Bu durumda proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman yeni yürütücüye devredilir.

(3) Projenin iptali durumunda ise proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

(4) Proje yürütücüsünün mazereti nedeni ile geçici süreyle çalışmalarını yürütemeyeceği durumlarda kendisinin veya bağlı bulunduğu anabilim dalının talebiyle, önerilen bir isim, vekâleten yürütücü olarak atanabilir. Bu işlem Rektör veya görevlendirdiği ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşü ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 20 – (1) Komisyon uygun gördüğü takdirde bir projeyi süreli veya süresiz olarak dondurabilir. Dondurma işlemini takiben projenin yeniden açılması veya iptali Komisyonun kararına bağlıdır. Dondurulan projelerde, çalışmaların yeniden başlatılması halinde dondurulma süresi projenin kabul edilen süresine dahil edilmez, dondurulan süre kabul edilen proje süresine eklenir.

Projelerin Sonuçlandırılması

MADDE 21 – (1) Bilimsel araştırma projeleri niteliğine göre ek süre dahil en çok otuzaltı (36) ay içinde tamamlanır. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç bir (1) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. Proje yürütücüsünün mücbir sebeplerden dolayı zamanında ek süre talebinde bulunamaması durumunda mücbir sebep Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, süresi içinde yapılamayan müracaat da Komisyon tarafından değerlendirilebilir.  Toplam proje süresi 36 ay ile sınırlı kalmak şartıyla projeye Komisyonca ek süre verilebilir. Proje ek süresi on iki (12) ayı geçemez.

MADDE 22 – (1) Sözleşmede belirlenen proje bitim tarihini izleyen üç (3) ay içinde proje sonuç raporu proje yürütücüsü tarafından, varsa projeden hazırlanan tebliğler, makaleler vb. ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi sonuç rapor formatına uygun olarak, bir (1) kopya halinde komisyona sunulur. Bu rapor sonuç raporu değerlendirme formuna uygun olarak oluşturulan görüş ile birlikte, Komisyonca değerlendirilir. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir veya üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir. Değişiklik istenmesi durumunda; gerekli değişiklikler proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra hazırlanan yeni sonuç raporu değerlendirilmeye alınır. Karar, proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. Komisyon tarafından kabul edilen sonuç raporunun son hali kabul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde cilt kapağı ile ciltlenmiş ve CD ortamına yüklenmiş olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teslim edilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar ISI’nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslararası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu içinde materyal, yöntem, analiz ve bilimsel bulgular kesimleri bağlamında kabul edilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda, bu yayınların bir kopyasının, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonuna gönderilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Destekleme Sözleşmesine Aykırılık ve Diğer Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Proje, yürütülmekte iken proje çalışmalarında bilimsel etiğe aykırılık saptandığında proje Komisyon kararı ile iptal edilir ve iptal edilen proje kapsamında alınan aygıt ve ekipman  için Madde 25 deki uygulamalar geçerlidir. Bu suretle projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler (5) yıl süreyle proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bu kişilere bir daha BAPUM desteği verilmez. Aynı uygulama, proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

MADDE 24 – (1) Proje gelişme raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücülerinin projesine ilişkin devam eden satın alma işlemleri durdurulur. Bu durum, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu tarafından proje yürütücüsüne bildirilir ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün gelişme raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süre içinde halen raporunu vermeyen proje yürütücüsünün söz konusu projesi Komisyon kararı ile iptal edilebilir. Projenin iptali durumunda Madde 25 uygulanır.

(2) Proje sonuç raporunu belirlenen süre içinde vermediği tespit edilen proje yürütücüsüne Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından bildirimde bulunulur ve bir aylık süre içinde proje yürütücüsünün sonuç raporunu teslim etmesi istenir. Verilen süreye rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüsü hakkında Madde 25 uygulanır.

(3)  Ayrıca, desteklenmesi uygun görülen projelerin, kurum içi veya dışından yapılan kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda kamu zararının tespit edilmesi durumunda; kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

MADDE 25– (1) Yaptırım olarak projesi  iptal edilen ve/veya sonuç raporu reddedilen veya tüm yazılı uyarılara rağmen sonuç raporunu vermeyen proje yürütücüleri bir (1) yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz,  bu türden projeler kapsamında alınan aygıt ve ekipman proje yürütücüsünden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili kişi ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir.

MADDE 26 – (1) Projeden kaynaklanan Türkçe yayınlarda; “Bu araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce desteklenmiştir. Proje No: ………… , Yıl…..” İngilizce yayınlarda ise; “This study has been funded by Istanbul Gelişim University Scientific Research Projects Application and Research Center. Project Number: ………. , Year……” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyona sunulur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne aittir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Uygulama

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 27 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi uyarınca  26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik”  hükümleri uygulanır.

MADDE 28 – (1) Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunların da yer alan düzenlemeler ile yürürlükte bulunan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç:

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) görevli kadrolu, ders saati ücretli tüm akademik personel ve yayınlarını İGÜ de yaptıkları çalışmaya dayandırmak koşulu ile misafir öğretim elemanları, tam zamanlı çalışan idari kadro elemanları tarafından yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki  akademik ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek üzere ödüllendirilmelerinin yöntem ve esaslarını tesbit etmektir.

 

      Kapsam

Madde 2- İGÜ Akademik yayınlar Destekleme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ulusal ve   uluslararası nitelikteki yayınlar ve çalışmalar sekiz grupta değerlendirilmektedir.

 

1.Grup Yayınlar : Birinci gruptaki yayınlar TÜBİTAK tarafından Ulusallararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) kapsamında hazırlanan ve Science Citation Index- Expanded (SCIE), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Science Citation Index (AHCI) içeren ISI WEB OF SCIENCE ( International Science Index) Bilimsel Atıf İndeks’ine giren hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış tam metin tüm makaleler ve özel sayı editörlüğü olarak tanımlanmıştır. Bu grupta, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçları ön duyurusu, editöre mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.  Bu grup yayınlar için ödenecek teşvik miktarı yazar sayısına bölünür.

 

2.Grup Yayınlar : Bu gruptaki yayınlar TÜBİTAK tarafından Ulusallararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) kapsamında desteklenmeyen, alan indeksi listesine giren (SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI dışındaki dergiler), ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış  ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm makaleler olarak tanımlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitenin çıkarmış olduğu bilimsel dergiler için en az üç yıl kısıtlaması aranmamaktadır.

Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.

Bu grupta, ayrı ayrı dergilerde veya aynı derginin farklı sayılarında yayınlanmak koşulu ile her makaleye yayın desteği verilir. Teşvik miktarı yazar sayısına  bölünür.

 

3.Grup Yayınlar: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayınlamış olan  (MİT-Press, Oxford University Press, Harward University Press Cambridge University Press, Johns Hopkins University Press, Clombia University Press gibi) tanınmış Uluslararası Yayınevlerinde yayınlanmak koşulu ile yabancı dilde yazılmış, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı, kitaplar, ders ve sanatsal kitaplar ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı dışındadır. Teşvik miktarı yazar sayısına bölünerek ödenir.

 

 

 4. Grup Yayınlar: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevleri gibi tanınmış Ulusal Yayınevlerinde (Yapı Kredi Yayınları, Türkiye İş Bankası Yayınları, Türk Tarih Kurumu vb. ) yayınlanan ulusal  nitelikte, Türkçe yazılmış veya Türkçeye çevrilmiş, kendi uzmanlık alanında bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Yüksek Lisans ve Doktra Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın teşvik kapsamı dışındadır. Teşvik miktarı yazar sayısına bölünerek ödenir.

 

5. Grup Yayınlar: Bu grup, mevcut yürütülmekte olan derslere destek amaçlı, hem Örgün Öğretim yoluyla hem de Uzaktan Öğretim yoluyla verilen ve Uzaktan Öğretim Sistemine (ALMS) aktarılan ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilen,Uzaktan Eğitim Birimi Danışma Kurulu tarafından uygun görülen dersleri  içermektedir. Teşvik miktarı ders içeriğini hazırlayan öğretim üyesi sayısına bölünerek ödenir.

 

 6. Grup Yayınlar (Atıflar): ISI WEB OF SCIENCE ( International Science Index) Bilimsel atıf İndeksi’ne giren SSCI,SCI,SCI-Exp, AHCI indeksli dergilerde yayınlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelerine, bir önceki yıl içinde yapılan her bir atıfı kapsamaktadır. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup, vb., türünden yayınlar bu kapsam dışındadır.

 

7. Konferans Desteği : Bu grup, yurtdışı ve yurtiçinde periyodik olarak düzenlenen uluslararası veya ulusal bilimsel konferans veya sempozyumları kapsamaktadır. Bu toplantılara katılım desteği aşağıda belirtilen ilkelerin sağlanması halinde verilir.

 

 1. Uluslararası Konferansa katılım  TÜBİTAK tarafından desteklenmesi,
 2. Bildiriyi sunacak kişi olmak ve bildirinin en az 10 dakikalık sunum için kabul edilmiş olmak  (poster sunumu destek kapsamı dışındadır).
 3. Uluslararası Konferanslarda Bilim Kurulunda en az beş yabancı öğretim üyesinin, Ulusal Konferanslarda Bilim Kurulunda en az beş öğretim üyesinin olması, uluslararası ve ulusal konferansın daha önce en az dört defa düzenlenmiş olması,
 4. Konferansın, başvuru sahibinin bilim alanı ile ilgili olması,
 5. Konferansın bir Web sayfasının olması,
 6. Bildirilerin tam metninin bildiri kitabında  basılıyor olması,

           gibi koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

 A) Uluslararası konferanslara katılım için yılda bir defa destek verilir. Bu destek, Türk Lirası   olarak Mütevelli Heyetinin her yıl belirlediği miktarda olur. Ödenecek konferans desteği TÜBİTAK katkısı  ile birlikte değerlendirilir. TÜBİTAK tarafından desteklenmeyen konferanslar ulusal konferanslar olarak değerlendirilecektir. Konferans desteklerinde, konferansa kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır.

 

B) Ulusal konferanslara katılım için yılda bir defa destek verilir. Bu destek Türk Lirası olarak Mütevelli Heyetinin her yıl belirlediği miktarda olur. Konferans desteklerinde, konferansa kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır.

 

8. Proje ve Patent Desteği : İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı,uluslararası araştırma ofisleri tarafından  (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu yapılmış Uluslararası Patent veya Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu yapılmış olan Ulusal Patent ile Avrupa Birliği, Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası ve ulusal projeleri kapsamaktadır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Şekli, Teşvik Miktarı ve Ödeme Esasları

 

Madde 3- Teşvik programından yararlanmak isteyen  İGÜ de görevli  akademik ve idari kadro elemanları, misafir öğretim elemanları ve lisansüstü bursiyerleri, yönergede yer alan koşullaı sağlayan yayınları için EK.3 veya EK.4 de yer alan “Yayın Teşvik Formu”nu doldurarak yayının örneği ve yayınla ilgili istenen diğer ekleri, Dekanlık veya Yüksek Okul Müdürlüğü aracılığı ile Rektörlüğe sunar. Başvurularda Yüksek Lisans yada Doktora tezlerinden üretilen yayınlar ayrıca belirtilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın teşvik kapsamı dışındadır.

           

Madde 4- Yayın Kurulu Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine her yarıyıl en az bir defa toplanır. İhtiyaç duyulması halinde Yayın Kurulu akademik yayınları değerlendirme konusunda destek almak üzere kendi üyelerinin dışından başka öğretim üyelerinden destek alabilir ve bu amaçla görevlendirme yapabilir.

Yayın Kurulu, yayın başvurularını Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez 2.Madde de belirtilen kategoriler açısından değerlendirerek, Yayın Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğün onayına sunar.

 

Madde 5- Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan dönemlere ait teşvik sonuçları, Rektörlüğün onayına sunulur. Onaylanan listeye göre teşvik miktarı sahiplerinin  banka hesaplarına yatırılır.

 

       Teşvik Miktarları

Madde 6- Madde 2’ de belirtilen yayın gruplarında tanımlanan akademik yayınlar için verilecek teşvik miktarı Türk Lirası (TL) olarak her takvim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayından sonra kesinleşir (EK.2).

 

EK.2

   

YAYIN GRUPLARI

YAYINLARA VERİLECEK TEŞVİK MİKTARLARI(TL)

AÇIKLAMA

1.Grup Yayınlar

4000

SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI  İndeksli  Makaleler

2.Grup Yayınlar

2000

Alan İndeksli Makaleler

3.Grup Yayınlar   

a) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı

TAKDİR

 

b) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitapta bölüm yazarlığı

3000

 

c) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü

3000

 

 4.Grup Yayınlar

a) Türkçe kitap yazarlığı

TAKDİR

 

b) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı

2000

 

c) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü

2000

 

d) Tercüme edilen kitap

TAKDİR

 

5.Grup Yayınlar

a) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış İngilizce dersler

3000

 

b) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış Türkçe dersler

2000

 

6.Atıf desteği

a) İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelere bir önceki yılda yapılan her bir atıf için ödenecek teşvik

200

SSCI,  SCI, SCI-Exp, AHCI  makaleler için

b) Bir önceki yılda yapılan atıfların toplam sayısına bakılmaksızın en fazla ödenecek teşvik

3000

SSCI,  SCI, SCI-Exp,  AHCI  makaleler için

7.Konferans desteği

a) Yurtdışında uluslararası konferans

3000

Tübitak desteği içindedir

b) Yurtiçinde uluslararası konferans

1500

Tübitak desteği içindedir

c) Yurtiçinde düzenlenen ulusal konferanslar

1500

 

8. Proje ve Patent Desteği

TAKDİR

 

EK.2 : 1 Eylül 2017 tarihinde sonra yayınlanan yayınlar için geçerli olan yayın teşvik miktarları

YAYIN GRUPLARI

YAYINLARA VERİLECEK TEŞVİK MİKTARLARI(TL)

AÇIKLAMA

1.GRUP YAYINLAR

SSCI / SCI /SCI-E / AHCI İndeksli Makaleler

SSCI / SCI /AHCI İndeksli Makaleler

7000

Öğretim Üyeleri için

SCI-E İndeksli Makaleler

6000

Öğretim Üyeleri için

SSCI / SCI /SCI-E / AHCI İndeksli Makaleler

5000

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları için

2.GRUP YAYINLAR

3000

Alan İndeksli Makaleler

3.GRUP YAYINLAR 

a) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı

TAKDİR

 

b) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitapta bölüm yazarlığı

3000

 

c) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü

3000

 

 4.GRUP YAYINLAR

a) Türkçe kitap yazarlığı

TAKDİR

 

b) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı

2000

 

c) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü

2000

 

d) Tercüme edilen kitap

TAKDİR

 

5.GRUP YAYINLAR

a) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış İngilizce dersler

3000

 

b) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış Türkçe dersler

2000

 

6.ATIF DESTEĞİ

a) İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelere bir önceki yılda yapılan her bir atıf için ödenecek teşvik

200

SSCI,  SCI, SCI-Exp, AHCI  makaleler için

b) Bir önceki yılda yapılan atıfların toplam sayısına bakılmaksızın en fazla ödenecek teşvik

3000

SSCI,  SCI, SCI-Exp,  AHCI  makaleler için

7.KONFERANS DESTEĞİ

a) Yurtdışında uluslararası konferans

3000

Tübitak desteği içindedir

b) Yurtiçinde uluslararası konferans

1500

Tübitak desteği içindedir

c) Yurtiçinde düzenlenen ulusal konferanslar

1500

 

8. PROJE ve PATENT DESTEĞİ

TAKDİR

 

 

 

         Ödeme Esasları

 

Madde 8-Bir öğretim elemanına Madde 2 kapsamına giren yayını sebebiyle teşvik verilebilmesi için bu yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin verilmiş olması gerekir. 1, 2, 3 ve 4. Grup kapsamına giren yayınların bir hakem süzgecinden geçmiş olması ve yayımlanmış olması gerekir.

 

Madde 9-Yayın Kurulunun onayından geçen yayın başvurularına ödemeler Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört dönemde yapılır. Yayın teşvik miktarları bir sonraki güncellemeye kadar (EK.2) listesine göre yapılır.  

 

Madde 10- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki teşvik miktarı yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge ve teşvik miktarına göre yapılır.

 

Madde 11- Başvuru sahipleri eserin yayınlanma tarihinde İstanbul Gelşim Üniversitesinden ayrılmış olsalar dahi yayının yayınlanmak için ilk başvuru tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde çalıştığını belgelemesi ve yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin gösterilmesi durumunda teşvik miktarları ödenir. 

 

Madde 12- İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı İGÜ adresli yayınlarına ödenecek teşvik miktarı Mütevelli Heyetinin taktirindedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 13- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda İGÜ Rektörlüğü, Yayın Kurulunun görüşünü alarak karar verir. Bu karar  Mütevelli Heyet Başkanlığı onayı ile uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 14- Bu yönergede belirtilen esaslar İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.        

 

Yürütme

 

Madde 15- Bu yönerge, Rektörlük tarafında yürütülür.

 

Geçici Madde 1- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki maddi tutar, yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge veya Senato Kararları ile belirlenen esaslara ve miktarlara göre hesaplanır. Yayın tarihi 2017 yılı olan yayın başvuruları bu Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi esaslarına göre değerlendirilecektir.

 

 

 

EK.3

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK İÇİN BAŞVURU FORMU

(ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALE)

 

Tarandığı İndeks

(Uygun olanına bir Ö işareti koyunuz.)

 

SCI (Science Citation Index)

Ö

SCI-Exp (Science Citation Index Expanded)

 

SSCI (Social Sciences Citation Index )

 

AHCI (Arts and Humanities Citation Index)

 

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI fakat TÜBİTAK listesinde yer almayan dergilerde yayımlanan makale

 

SCI,SCI-Exp, SSCI , AHCI dışında kalan en az üç alan indeks  tarafından taranan uluslararası veya ulusal  dergilerde yayımlanan makale

 

 

 

 

Makalenin Niteliği

(Uygun olanına bir Ö  işareti koyunuz.)

 

Uluslararası

Ö

Ulusal

 

 

 

Makalenin Başlığı

 

Derginin Adı

COMPOSITES PART B- ENGINEERING 

ISSN Numarası /Web adresi

 

Makalenin Dili

İngilizce

DOI  / WOS Numarası

DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.09.102 /WOS:000388781500024

Cilt No /Sayı No                                

Volume: 108 / Sayı :12

Sayfa No                              

Pages: 279-290

Basım yılı

Published: JAN 1 2017

Yazar Sayısı

3

TÜBİTAK Dergi Puanı veYılı

100 (2016)

Tarandığı Alan İndeksler

1.

2.

3.

 

 

 

Başvuru sahibinin:

Adı ve Soyadı

Mehmet ADSIZ

T.C. Kimlik No

23344556677

Unvanı / Görevi

Prof.Dr. / Bölüm Başkanı

Fakültesi / Bölümü

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Tel No / E-Posta

0532 …….. /  ………………@gelisim.edu.tr

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum (    ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum (    ).

 

Başvuru sahibinin imzası :                                                                                    Tarih:    . ./ . . / 201.

                                                              

 

 

Banka Adı / Şube Adı

 

Şube Kodu

 

Hesap No / IBAN

 

NOT 1.  Formu bilgisayarda doldurunuz. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına gönderiniz.

          2.  Makalenin bir nüshasını ekleyiniz.

          3.  TÜBİTAK dergi puanını gösteren listeyi ekleyiniz.

          4.  YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz.

 

 

EK.4

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK İÇİN BAŞVURU FORMU

(ULUSLARARASI / ULUSAL KİTAPLARDA  YAZARLIK , BÖLÜM YAZARLIĞI, EDİTÖRLÜK , KİTAP ÇEVİRİSİ )

 

Yandaki seçeneklerden uygun olanın sağındaki kutucuğa bir Ö işareti koyunuz.

 

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitapta bölüm yazarlığı

Ö

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitapta editörlük

 

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitap yazarlığı

 

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı

 

Kişinin kendi uzmanlık alanında Türkçe  kitapta editörlük

 

Türkçe kitap yazarlığı

 

Tercüme edilen kitap

 

 

 

 

Kitabın Niteliği

(Seçeneği Ö  ile işaretleyiniz.)

 

Uluslararası

Ö

Ulusal

 

 

 

Kitabın Adı ,Yılı / Basılan Adet 

 

Kitabın ISBN Numarası

 

Kitabın Dili

 

Kitabın Basıldığı Yayınevi veya Kurum Adresi

 

Yayınevinin aynı alanda bastığı kitap Sayısı

 

Yapılan Görevin Niteliği (Her    kitapta birtek bölüm esas alınacaktır)

Bölüm Yazarlığı

Ö

Editörlük

 

Kitap Yazarlığı

 

Türkçe Kitap yazarlığı

 

Kitap Tercümesi

 

Bölüm Başlığı ve Sayfa Aralığı

 

Yazar veya Editör Sayısı

 

 

Başvuru sahibinin:

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Ünvanı / Görevi

 

Fakültesi / Bölümü

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Tel No / E-Posta

 

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum  (   ).

 

Başvuru sahibinin imzası :                                                                                       Tarih:     …/ . . / 201.

   

 

 

 

Banka Adı Şube Adı /

 

Şube Kodu

 

Hesap No veya IBAN

 

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz.Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına gönderiniz.

          2. Kitabın kendisi ekleyiniz.

          3. YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

(Kabulü:24.12.2014 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesinde oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak olan çalışmalar bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak alınan 20.11.2008 tarih ve 2008.22 nolu Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK oluşturulması ve oluşturulacak bu komisyonun görevleri ve çalışma ilkeleri hakkındaki kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dâhil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasını,

b) Bologna Süreci (Bologna Process): Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreci,

c) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını artırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemini,

ç) Diploma Eki (DE): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgeyi,

d) Tanınma: Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesini,

e)Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini, 

f) Yeterlilik: Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgeyi,

g) Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesini,

ğ) Hareketlilik: Ulusal veya uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmelerini,

h) Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarını,

ı) Sosyal Boyut: Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesini,

i) Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

j) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu ‘Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

k) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan Komisyonu

ifade eder.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunun Kurulması

 Madde 4-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturur.

 

Komisyon Üyeleri ve Başkanı

Madde 5-(1) BEK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıda belirlenen daimi üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b) ADEK Başkanı

c) Bologna Uzmanı (var ise)

ç) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

d) Öğrenci İşleri Temsilcisi

e) Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

f) Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

 

Toplantılar

 Madde 6-(1) BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 7-(1) BEK’in görevleri:

a)Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesinin Yıllık Eylem Planını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak; hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurum Raporunu Yükseköğretim Kuruluna göndermek,  b) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

ç) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

 

Yürürlük

Madde 8-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (24.12.2014 Gün ve 2014/11-3 Sayılı oturumu)

 

Yürütme

Madde 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

(Kabulü:14.03.2017 tarih ve 5 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine sağlanan çesitli burs olanaklarını tanımlamak ve burs alma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile onlara verilecek olan burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Burs komisyonu: Üniversitede öğrencilere verilecek bursları değerlendiren kurulu,

ifade etmektedir.

 

Burs Komisyonu

Madde 5- (1) Üniversite Burs Komisyonu, Mütevelli Heyetinin görevlendireceği komisyondan oluşur. Komisyon başkanının çağrısıyla toplanılır, ancak komisyonun aldığı kararlar Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

 

Burs Başvuruları

Madde 6- (1) Mütevelli Heyetince belirlenen tarihler arasında burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler burs başvuru formunu doldurarak ve istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Mali İşler Daire Başkanlığına teslim eder. Belirlenen tarihler arasında müracaat edilmeyen başvuru talepleri kabul edilmez.

(2) Mali İşler Daire Başkanlığı öğrencilerin burs taleplerini ve taleplere ilişkin belge ve bilgileri toplayarak üniversite burs komisyonuna gönderir. Komisyon; başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(3) Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve uygun görülen diğer daire başkanlıklarına gönderilir.

 

Burslardan Yararlanma

Madde 7- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs ve öğretim ücreti indirimi almaya hak kazanan öğrenci, kardeş indirimi ve nakit olarak verilen burslar ve benzerleri hariç olmak üzere, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Burs Çeşitleri

ÖSYM Bursları

Madde 8- (1) ÖSYM Bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre ÖSYM Öğrenci Tercih Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen sadece öğretim ücretini karşılayan tam veya kısmi burslardır.  Bu bursalar aşağıdaki oranlara göre öğretim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

%100 Burs: öğretim ücretinin tamamını,

%75 Burs: öğretim ücretinin dörtte üçünü, 

%50 Burs: öğretim ücretinin yarısını, 

%25 Burs: öğretim  ücretinin dörtte birini,  kapsar.

Bursluluk oranlarının dışındaki tutarlar ücret olarak ödenir.

(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, herhangi bir başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğretim süresince geçerlidir.

(3) ÖSYM Bursları ancak normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere, kesilir.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden kazanan ve kayıt yaptıran burslu öğrencilerimiz önceki burs haklarını kaybeder.

(5) Üniversitemizden mezun olduktan sonra tekrar üniversitemizde önlisans ve lisans hakkı kazanan öğrencilere % 50 burs verilir.

 

Derece Bursları

Madde 9- (1) ÖSYM tarafından ( Yabancı Dil puanıyla yerleşenler hariç)  yapılan merkezi sınav sonucunda, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle aşağıdaki burslar verilir.

(a) İlk 10 sıralamasına giren öğrenciye 2500 TL

(b) İlk 10-100 sıralamasına giren öğrenciye 2000TL

(c) İlk 100-500 sıralamasına giren öğrenciye 1500 TL

(d) İlk 500-1000 sıralamasına giren öğrenciye 1000 TL.

Bu başarı dilimlerine göre verilecek aylık burs miktarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve web sayfasında ilan edilir. Bu burslar karşılıksız olup hazırlık sınıfını da kapsar ve öğrencinin yerleştirildiği programda başarılı olduğu normal öğretim süresince verilir.

(2) Öğrencilere verilen Derece Bursları aşağıdaki hallerde kesilir.

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinde 2.00’nin altına düşmesi.

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi.

c) Bir disiplin cezası almış olması.

d) Öğrencinin derslere yasal devam şartını yerine getirmemesi.

(3) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(4) Derece bursları normal eğitim süresinin aşılması, bir disiplin cezasının alınması ve  kesinleşen bir mahkumiyet kararının bulunması hallerinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

Tercih Bursu

Madde 10- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonucunda Üniversitemizin %100 ücretli herhangi bir bölümünü ilk beş tercihe yazıp, kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.

(2) Tercih bursu, öğretim ücreti üzerinden % 30 indirim yapılarak uygulanmaktadır. Bu burslar, karşılıksız olup herhangi bir başarı şartı aranmaksızın, hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresince geçerlidir.

(3) Tercih bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

 

Akademik Başarı Bursu

Madde 11- (1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumu dikkate alınarak yılsonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere bir sonraki eğitim-öğretim yılı öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından % 5 oranında yapılan indirim veya destek bursudur.

(2) Akademik başarı bursuna başvuran öğrencilerin ilgili bölümün/programın ders planlarında gösterilen tüm dersleri başarmış olması gerekir. Herhangi bir şekilde ders intibakı yaptıran öğrenciler ile ikinci lisans dalı (çift anadal) öğrencileri bu bursa başvuramaz.

(3) Akademik başarı bursu hakkı kazanan tam burslu öğrenciler öğretim ücreti indiriminden yararlanamaz.

(4) Akademik başarı bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

(5) Burs başvuruları eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılıp, bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin notları GANO’ya dahil edilmez.

(6) Mezun olan ve % 100 burs alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

 

Lisansüstü Eğitim Bursu

Madde 12- (1) Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen öğrencilere diploma derecesi, ALES, Yabancı Dil puanına ve erken kayıt dönemlerine göre öğretim ücreti üzerinden Psikoloji ve Klinik Psikoloji öğrencileri hariç %50 oranında Mütevelli Heyeti tarafından yapılan indirim bursudur.

 (2) Lisansüstü eğitim bursu normal öğretim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

Yatay Geçiş Bursu

Madde 13- (1) Üniversitemiz bölümlerine/ programlarına başka üniversitelerden Yatay Geçiş yapan öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda süreli olarak yapılan indirim bursudur.

(2) Yatay geçiş bursu normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

ARGE Teşvik Bursu

Madde 14- (1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ARGE teşvik bursu verilir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu yönerge, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümleri Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda Lisans veya Önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, çift anadal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

 

Hukuki Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete ile 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
 2. Anadal Programı: Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans/önlisans programını,
 3. Çift Anadal Programı (ÇAP): Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans diplomasını almalarını sağlayan ikinci lisans diploma programını,
 4. Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu
 5. Fakülte/Yüksekokul Kurulu:İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,
 6. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 7. İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek okululu yönetim kurulunu,
 8. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
 9. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 11. İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

 

Çift Anadal Programının Açılması

  MADDE 5 - (1) Çift anadal diploma programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki iki lisans ve iki önlisans veya lisans programları için bir lisans ile bir önlisans programları arasında açılabilir.

(2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları çift anadal programı, bu fakülte veya yüksekokulların kendi programları arasında açılabilir. Bu programlara diğer Fakülte , Yüksekokul veya Meslek Yüksekolulu programlarından başvuru yapılamaz.

(3) İki lisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 12 adet ders olmak üzere en az 36 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(4) İki önlisans programı veya bir lisans programı ile diğer önlisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 6 adet olmak üzere en az 18 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(5) Hangi lisans/önlisans  programları arasında veya lisans programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programına izin verileceği hususu ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

 

Çift Anadal Öğretim Programı

MADDE 6 - (1) Çift anadal programı, çift anadal yapılacak bölümün/programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini kapsar.

(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 

 

Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanı

MADDE 7 - (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

 (2) Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 

(3) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.

(4) Çift anadal öğrencisi kabul edecek lisans/önlisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

  MADDE 8 - (1) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

  (2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.

  (3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.

(5) Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(6) Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(7) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.

(8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

  Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 9 - (1) Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(5) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

Danışmanlık

MADDE 10 - (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölüm veya programlarda öğrencilerin alacağı derslerin ve yarıyıllarının belirlenmesinde öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, dekanlığın veya müdürlüğün onayı alınarak bölüm/program başkanlığınca bir çift anadal program koordinatörü belirlenir. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri

MADDE 11 - (1) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi düzenlenir. Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

 1. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin, dersler ile ilgili intibak işlemleri intibak komisyonlarınca hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.
 2. İntibak işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak, öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı, çift anadal programı süresince alacağı tüm dersler belirlenir. Çift anadal intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır.
 3.  Anadal ve çift anadal programlarının öğretim planında belirtilmeyen fakat zorunlu olan bir staj varsa bu stajların nasıl yapılacağı veya nasıl intibak ettirileceği intibak formunda belirtilir.
 4.  Öğrencinin çift anadal sırasında anadalından alacağı zorunlu ve seçmeli dersler (Sosyal Seçmeli, Bölüm Dışı Seçmeli, Teknik Seçmeli gibi) alınmamış olsa bile eğer çift anadal programına sayılacaksa intibak programı sırasında bu durumlar açıkça belirtilir. Öğrencinin çift anadala başladığı sırada yapılan intibak programı, çift anadal öğretimi süresince takip edilir. Öğrencinin çift anadal öğrenimi sırasında Rektörlük onayı olmadıkça ilk yapılan intibak programında bir  değişiklik yapılamaz.
 5.  Öğrenci çift anadal programında aldığı bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir derse eşdeğer olarak saydıramaz. Öğrencinin anadal programındaki tüm dersleri kendi anadalından alması gerekir.

(7) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için, intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması gerekir. 

(8) Bir yarıyılda  öğrencinin anadal  ve çift anadal programında alacağı toplam ders yükü 60 AKTS ‘yi aşamaz. Öğrenci öncelikle alt yarıyıl ve sınftaki dersleri almak zorundadır ve haftalık ders programlarında çakışan derslere kayıt yaptıramaz.

 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 - (1) Çift anadal Programındaki yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması tanımları anadal programlarındaki gibidir.

(2) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz ve bölüm/program veya mezuniyet değerlendirmesinde başarı sıralamasına alınmazlar.

(3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. Bu öğrencilerin çift anadal diplomasının arka yüzünde çift anadal diplomasıdır ibaresi yer alır.

Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans/önlisans diploması verilmez.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını  bitiremeyen  öğrencilerin  öğrenim  süresi,  ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süresidir.

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programına ait diplomaları verilir.

(6) Anadal programından mezun olma koşulunu yerine getiren öğrenciler veya anadalında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler çift anadal için verilen eğitim bursu dışındaki burs, başarı bursu veya maddi destek gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir lisans öğrencisine, aynı programda verilen bir yandal programı varsa ve yandal programının tüm şartları yerine getirilmiş ise, tercih etmesi durumunda o yandal programına ait bir sertifika verilebilir. Eğer öğrenci yandal programının tüm şartlarını yerine getirmemişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine ilgili yarıyılda başvuru hakkı tanınır.

 

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 13 - (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

 1. Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.
 2. Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.
 3. Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. İzin almak isteyen öğrenci her iki program için de başvuru yapmakla yükümlüdür.
 4. Çift anadal programında ders çakışması veya kredi limitinin aşılması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere bölümün önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploma programı için en fazla bir yarıyıl izin verilebilir.
 5. Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 6. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel ağırlıklı not  ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşebilir. Genel ağırlıklı not  ortalaması her iki diploma programında (anadal ve çift anadal) toplam iki kez 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 7. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 8. Çift anadal programında başarısız olan veya programdan ayrılan öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen fakat çift anadal diploma programında başarılı olduğu dersler genel ağırlıklı not  ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesinde yer alır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Yönergeyi İndirinDayanak
MADDE 1
 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun değişik 7/d–2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2
 – Yönergede Dış İlişkiler Ofisi için Ofis, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü için Koordinatör, İstanbul Gelişim  Üniversitesi için Üniversite,  İstanbul Gelişim  Üniversitesi Rektörü için Rektör kelimeleri kullanılacaktır. Uluslararası yazışmalarda bu birimin İngilizce adı "International Relations Office" olarak geçecektir.

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Ofis: Dış İlişkiler Ofisi

Koordinatör: Dış İlişkiler Koordinatörü


Amaç ve Kapsam
MADDE 3 

Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Ofisinin kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.
Kapsam: Yönergenin 5. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Misyon ve Vizyon
MADDE 4
 – Ofisin Misyonu;

Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak  üniversitenin  gelişmesine katkıda bulunmaktır. Ofisin Vizyonu;

 Üniversitenin ulusal ve uluslararası camia ile etkin  iletişimini temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.

Ofisin Faaliyet Alanları
MADDE 5
 – Ofis, bu yönergenin 4'üncü maddesinde belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek:

— Öğrenci değişimi
— Öğretim elemanı değişimi
— Ortak program, proje, araştırma ve toplantı
— Diğer alanlarda karşılıklı işbirliği

b) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projeleri  TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası Projelere Hibe Veren  Programlarını Üniversite adına yürütmek.

c) Ulusal veya uluslararası projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitedeki öğretim elemanlarının proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek.

d) Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak amacıyla tanıtım toplantıları düzenlemek, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, web sayfasından duyurmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek.

e) Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Üniversite kaynaklarından yararlanarak yurtdışı eğitim ve araştırma programlarına katılacak öğretim elemanlarına yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.

f) Avrupa Birliği Eğitim Programları için Üniversiteye azami ödeneğin ayrılmasını sağlamak ve ödeme ve harcamaların planlamasını yapmak.

g) Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.

h) Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, düzenlenmesine yardımcı olmak, bu tür faaliyetleri planlamak ve katılmak.

i) Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarından ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

j) Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

k) YÖK tarafından uygulanması planlanan Ulusal Değişim Programı (UDEP) çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak.

 

Organlar

MADDE 6 – Birimin organları şunlardır:

a) Koordinatör
b) Koordinatör Yardımcısı

c) Alt Birim Temsilcileri
d)Danışma Kurulu

e)Uzmanlar


Koordinatör ve Alt Birim Temsilcileri
MADDE 7
-

a) Koordinatör, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b) Koordinatör Yardımcısı, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Koordinatör iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka öğretim üyesi görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör yardımcısı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c) Alt Birim Temsilcileri, atandığı alt birim ile ilgili faaliyetleri yürütür ve faaliyetlerle ilgili olarak koordinatöre bilgi verir ve onayını alır.

d)Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.


 e) Uzmanlar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri:  Uzman, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Dış İlişkiler Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8
- Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Ofisin faaliyet alanları çerçevesinde üniversitenin uluslararası ilişkilerini koordine etmek,

b) Danışma kurulunu toplamak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Alt Birim Temsilcilerinin koordinasyonunu ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını danışma kurulu ile birlikte hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 9
-

a) Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.

b) Danışma Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

c) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan alt birim temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer.
Danışma Kurulunun Görevi
MADDE 10
- Danışma Kurulunun görevi, ofisin iyi yönetimi, etkin çalışması ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için fikir üretmek, bu fikirleri müzakere etmek ve öneriler sunmaktır.

Alt Birimler
MADDE 11
-

a) Koordinatör, bu yönergenin 5'inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlamak için ofis bünyesinde Rektörün onayı ile alt birimler oluşturabilir.

b) Alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Koordinatörün önerileri doğrultusunda Rektör tarafından belirlenir.

Personel İhtiyacı
MADDE 12
- Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Bütçe
MADDE 13
 – Ofisin o yıl için planladığı ve önceki yıl yaptığı faaliyetler dikkate alınarak, ofis faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Rektörlük makamının takdir edeceği miktarda bir bütçe sağlanır.

Yazışmalar
MADDE 14
 –

a) Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.

b) Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar ve Rektörlük Makamının üst yazısıyla dağıtılır.

c) Yurtdışına gönderilecek yazılar ofis tarafından hazırlanır ve denklik (mütekabiliyet) esasına göre imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir.

d) Yurtdışından gelen yazılar değerlendirilmek ve ilgili birime ulaştırılmak üzere ofise gönderilir.

e) Akdi nitelikli yazışmalarda Rektör veya yetkili kılınan rektör yardımcısının imzası şarttır.

f) Tüm yazışmalar gelen ve giden defterine işlenerek arşivlenir.

g) Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 

Yürürlük
MADDE 16
 – Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17
 – Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür. 

Yönergeyi İndirinAmaç

MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere Birimin yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Birimin çalışmalarını ve engelli öğrenciye verilecek hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, 14.Ağustos.2010 gün ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre hazırlanmıştır.

 İKİNCİ BÖLÜM
Biriminin Yapılanması  ve Görevleri

Birimin Yapılanması

MADDE 4-(1) Bu Birim, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları fakülte, yüksekokul ve enstitülerin görevlendireceği yönetici ve akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerinden oluşur.

Birimin Görevleri

 MADDE 5- (1)Üniversitemiz engelli öğrenci biriminin görevleri şunlardır.

(a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

 (b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c)Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına  engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç)Engellik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,

e)Üniversitemiz engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir WEB sitesi oluşturmak,

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek,

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

h)İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların Engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

ı) Üniversitemiz programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

 i)Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

j)Her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 6–(
1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (Kabul Tarihi18.12.2013/Sayısı 13/5)

Yürütme
MADDE 7-
 (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAmaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus+ Program çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.
 

Dayanak

Madde 2. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatı bu yönergenin dayanağını oluşturur.
 

Tanımlar

Madde 2.

a)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü’nü,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Erasmus+ Hareketlilik Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus+ Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus+ Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü,  Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörü, Enstitü Erasmus+  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus+ Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus+ öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

i)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus+ Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

j)       Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

k)     AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l)       Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

m)   Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
n)     Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kişiler ve Görevleri

Madde 3.

3.1 Rektör: İkili anlaşmalar Rektör ve/veya Dış İlişkiler Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

3.2 Erasmus+ Kurum Koordinatörü :

Erasmus+ Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus+ ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus+ Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

3.3 Erasmus+ Komisyonu:

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Enstitü Erasmus+  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus+ Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus+ programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

3.4 Fakülte/Yüksek Okul Erasmus+ Koordinatörü:

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus+ Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.5 Enstitü Erasmus+ Koordinatörü:

Enstitü Erasmus+ Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

3.6 Bölüm / Enstitü Anabilim Dalı Erasmus+ Koordinatörü:

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus+ Koordinatörü Erasmus+ programını ilgili bölüm/anabilim dalında  tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatırBölüm Erasmus+ Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

3.7 Uzmanlar:

Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri: Erasmus+ Uzmanı, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

3.8 Dış İlişkiler Ofisi (DİO):

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus+ anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus+ Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus+ Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi

Madde 4. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ve öğrenin süresine ilişkin olarak Uygulama El Kitabındabelirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

4.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

4.2   Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

4.3  Öğrenim hareketliliği süresi en az üç ve en fazla on iki aydır.

4.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

4.5  Öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

4.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

 

Programa Seçilen Öğrencilerin Akademik İşlemleri

Madde 5.

5.1  Erasmus+ Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, Erasmus ofisi tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere veya Yüksek Okullara yazılı olarak bildirilir.

5.2  Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

5.3  Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu, bölüm ve birim erasmus+ koordinatörü ile lisansüstü programlarda öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

5.4  Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus+ Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

 

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1 Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus+ Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden Erasmus+ programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin  başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar için aşağıdaki dönüşüm tablosu kullanılır.

 

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

 

Final ve Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7. Erasmus+ statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, İstanbul Gelişim Üniversitesinde Final ve Bütünleme sınavlarına giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 8. Başvuru koşulları ve seçim sürecine ilişkin olarak Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir.

8.1  Doktora programı öğrencileri, doktora programının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus+   Değişim Programından yararlanamazlar.

a)      Doktora yeterlilik sınavına aşamasına gelmiş fakat yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri.

b)     Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmuş fakat tez önerisi aşamasında olan doktora öğrencileri.

8.2  Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

8.3  Staj süresi en az iki en fazla on iki aydır.

8.4  Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.  Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

8.5  Staj hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

8.6  Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan hibe ile orantılı olarak belirlenir.

      a) Seçilen Asil liste öğrencilerin staj bulmalarını hızlandırmak üzere Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından bir staj bulma son tarihi belirler. Öğrenciler bu tarihe kadar staj bulamadıkları takdirde Erasmus+ Koordinatörlüğü bu süreyi bir kez daha uzatabilir.

      b) Verilen ikinci son tarihe kadar asil liste öğrencilerinin staj bulamaması halinde, staj hareketliliği diğer seçilmiş öğrencilere de açılır. İlk staj bulan öğrencinin stajı, bölümünün onayından sonra, yeterince hibe varsa hibeli öğrenci olarak, eğer yeterince hibe yoksa öğrencinin kabul etmesi halinde hibesiz öğrenci olarak staj hareketliliğinden faydalandırılabilir.

8.7 Öğrencilerin, staj programının koşullarını yerine getirmeleri durumunda, alt yarıyıllarından başarısız dersleri olması staj programına katılmalarına engel değildir.

8.8 Staj programına seçilen öğrenciler, programa katılmamaya karar verdiklerinde, gerekçeli kararlarını bir dilekçeyle Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne vermelidirler.

 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9. Erasmus+ stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus+ Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler..
 

Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Öğrencilerin stajlarının uygunluğu ve onayı öğrencinin bölüm tarafından onaylanır ve staj uygunluk belgesi düzenlenerek imzalanır ve Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

10.2 Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda öğrencinin zorunlu stajı varsa, Erasmus+ stajı zorunlu staj yerine sayılır, zorunlu stajı olmayan bir bölümün öğrencisi ise Erasmus+ stajı 5 ECTS kredisi ile değerlendirilir ve Diploma Ekine ek kredi olarak yansıtılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği

Madde 11.

11.1 Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus+ Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

11.2 Ders verme hareketliliğine katılmak isteyen öğretim elemanları, gittikleri üniversitede verecekleri dersleri içeren onaylı öğretim programını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne yurtdışına çıkmadan önce teslim eder.

11.3 Ders verme/eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin hareketlilik öncesi ilgili birim yönetim kurulu onay kararını, idari personelin ise birim yöneticisinin ve üniversite yönetiminin yazılı onayını Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne hareketliliğe başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

11.4 Ders verme hareketliliği kapsamında yurtdışına giden akademik personelin en az Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtilen saat kadar ders vermesi gerekmektedir. Ders verme hareketliliğine katılan personel asgari 8 saat ders vermek zorundadır.

11.5 Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdışına giden personelin ise en az iki (2) iş günü eğitim alması gerekmektedir. Aksi durumda yararlanıcılara herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

11.6 Başvuruların, Ulusal Ajansın belirlediği kontenjandan fazla olması ve hibenin yeterli olmaması durumunda, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararı ile kontenjan ve katılım süresi sınırlandırılabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Erasmus+ Kapsamında Gelen Öğrenciler

Madde 12.

12.1 Erasmus+ İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden İstanbul Gelişim Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

12.2 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus+ Koordinatörü ile gerçekleştirirler.

12.3 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrencilerin Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus+ Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

12.4 İstanbul Gelişim Üniversitesi Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti veya kütüphane ücreti gibi herhangi bir akademik ücret talep edemez. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı ve çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli benzer ücretler bu kapsam dışındadır.

12.5 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

12.6 Erasmus+ Kapsamında gelen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde kayıt donduramazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 13. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Erasmus+ Uygulama El Kitabı hükümleri, Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

Madde 14. 06.01.2016 tarihli ve 2016/01-Madde 5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketlilik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük

Madde 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinAmaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilen her türlü bilimsel araştırma ve etkinliği, üniversite künyesiyle yayınlanmak üzere hazırlanan tüm çalışmaları, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerini, birimlerin kendi içinde ya da birbirleri ile olan birimler arası ilişkileri kapsar.

(2) İlgili birimlerde yapılan klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmalara da, bu konudaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönerge hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge; senatonun,  Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede yer verilen terimlerden;

a)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni

b)      Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

c)      Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,

d)      Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimleri,

e)      Mensup: İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini,

f)       Etik Kurul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulunu,

g)      Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Başkanını,

h)      Bilim Alanı: Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimleri,

i)       Sekreterya: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Sekreteryasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Davranış İlkeleri

 

Madde 5-(1) Üniversitemiz personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar:

a)      Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

b)      Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, ihtiyaç sahiplerinin memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.

c)      Üniversitemiz yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

d)      Üniversitemiz personeli Üniversitemiz amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkemiz çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.

e)      Üniversitemiz personeli tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

f)       Takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

g)      Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.

h)      Üniversitemiz personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.

i)       Hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.

(2) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunanlar, keyfi davranışlarda, baskı hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemez.

 

a)      Üniversitemiz personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

b)      Üniversitemiz personeli bu yönerge ile belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında veya gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Birim amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

(3) Çıkar çatışması; Üniversitemiz personeli görevlerini ve hizmetlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

 

a)      Üniversitemiz personeli çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çatışmadan kaçınmak için gerekli adımları atar, çatışmanın farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

 

b)      Üniversitemiz personeli;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz. Akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi başka bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

 

c)      Üniversitemiz personeli görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevler sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikli bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamaz, görevdeyken veya görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz.

 

d)      Üniversitemiz personeli her türlü seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

 

e)      Üniversite personelinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

 

f)       Üniversitemiz personelinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

 

g)      Üniversitemiz personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

 

     Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

 

·         Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

·         Kitap, dergi, makale, kaset takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

·         Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

·         Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

·         Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

·         Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

 

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

 

·         Taşınır veya Taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan şahsi işlemler,

·         Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

·         Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

 

h)      Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

 

i)       Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

 

j)       Üniversitemiz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları birimi ve Üniversitemizi bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

k)      Üniversitemiz personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Gerçek veya tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verir.

 

l)       Üniversitemiz üst yöneticileri, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar.

 

m)   Üniversitemiz personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

 

n)      Üniversitemiz personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

 

o)      Üniversitemiz yöneticileri, birimlerinin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

 

p)      Üniversitemiz yöneticileri, yetkisi içinde personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personele örnek olmayı kapsar.

 

q)      Üniversitemiz yöneticileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Kurul, Görev ve Yetkileri

 

Etik Kurulun Amacı

Madde 6 – (1) Etik Kurulun amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.

 

Etik Kurulun Oluşumu

Madde 7 – (1) Etik Kurul; sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden ve sosyal bilimlerden eşit sayıda olmak üzere, Senato tarafından seçilen toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur.

(2) Etik Kurul üyelerinin üçü, her biri ayrı bilim dallarından olmak üzere, emekli öğretim üyeleri veya başka bir üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(3) Senato tarafından ayrıca her biri ayrı bilim dalından olmak üzere toplam üç yedek üye seçilir.

 

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 8– (1) Etik Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıldır.  

(2) Görev süresi dolan üye, iki dönem daha seçilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik görevini, yerine geçtiği kişinin süresini tamamlamak üzere, aynı bilim alanında seçilen yedek üye üstlenir.

 

Üyeliğini Sona Erdiren Haller

Madde 9 – (1) Etik Kurul Üyelerinin süreleri dolmadan, herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

(2) Etik Kurul üyeliği yalnızca şu hallerde sona erer:

a) Görev süresinin tamamlanması,

b) Yazılı istifa beyanı,

c) Yurt dışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde altı ayı aşan bir süreyle Etik Kurul toplantılarına katılınamayacağının anlaşılması,

ç) Bir takvim yılı içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmama,

d) Etik kurallara aykırı davranıldığının sabit olması.

 

Etik Kurulun Yapısı

Madde 10 – (1) Etik Kurul ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve üyeleri arasından üç yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Etik Kurul başkanlığı görevi sadece bir dönem yürütülebilir.

(2) Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurula başkanlık eder. Herhangi bir nedenle üye sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk Kurul toplantısına kadar başkan yardımcısı yürütür. Bu suretle göreve gelen başkan selefinin görev süresini tamamlar.

 

Etik Kurul Sekreteryası

Madde 11 – (1) Etik Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.

 

Alt Etik Kurullar

Madde 12 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, akademik araştırma ve yayın, eğitim-öğretim, sosyal yaşam ve ilişkiler, ayrımcılık ve çevre gibi konularda faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulmasına karar verebilir.

(2) Aynı şekilde sadece sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında veya ilgili birimlerde faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulabilir.

(3) Alt etik kurulların kuruluş, işleyiş ve uygulamaları, bu Yönerge esas alınarak hazırlanacak diğer yönergelere göre yürütülür.

Uzman ve Komisyonlar

Madde 13 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabileceği gibi, uzmanlardan oluşan komisyonlar da kurabilir. Görüşüne başvurulan uzmanlar ya da oluşturulan komisyon, ilgili dosya hakkında hazırladıkları raporu öngörülen sürede Etik Kurula sunar.

 

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 – (1) Etik Kurul, işbu Yönergenin uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her türlü çalışmayı yürütmekle görevli olup, bu amaçla her türlü kararı alma hak ve yetkisine de sahiptir.

          (2) Bu çerçevede Etik Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Etik ilkeler konusunda Üniversite mensuplarını bilgilendirmek.  

b)      Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve etik yaşam kültürünün kurumsallaşması için eğitici faaliyetler düzenlemek,  etik konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını teşvik etmek.

c)      Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.

d)      Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak.

e)      Somut olayların incelenmesi için komisyonlar kurmak, uzman görüşüne başvurmak.

f)       Üniversite bünyesinde alt etik kurulların kurulmasına karar vermek, kurulacak alt etik kurulların çalışma alanlarını belirlemek, bu kurullarda görev alacak kişilere yönelik gerekli eğitim desteğini vermek.

g)      Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.

h)      Alt etik kurulların uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

i)       Yıllık raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurula Başvuru ve İnceleme

 

  Başvuru Konusu ve Şekli

  Madde 15– (1) Yönerge kapsamında, Sekreterya aracılığıyla Etik Kurula yapılacak başvurular yazılı olabileceği gibi, tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü veya elektronik imzalı olarak da gerçekleştirilebilir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.

(2) Etik ilkelere aykırılık iddiasına konu olan bir davranış nedeniyle başlatılan bir yargılama veya yürütülen bir disiplin soruşturması, Etik Kurulun inceleme ve karar verme yetkisini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte Etik Kurul yapacağı incelemeyi, yargılama veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar erteleyebilir.

(3) Daha önce Etik Kurul tarafından incelenip karara bağlanmış bir başvuru konusunda yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha başvuru ve inceleme yapılamaz.

 

 

 

  Başvuru Usulü

  Madde 16 – (1) Başvuru dilekçesinde, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, iş adresi, -varsa- diğer iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile imzası bulunur. Anılan bilgileri içermeyen, sahte kimlik bilgileri ile yapılan başvurular incelenmeye alınmaz.

(2) Dilekçenin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Etik Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir; iddia, kişi, zaman ve yer belirtilerek somutlaştırılır. Elde bulundurulan her türlü belge dilekçeye eklenir; tanık ve diğer delillere işaret edilir.

 

Başvuruların Kabulü ve İncelenmesi

Madde 17 – (1) Başkan yapılan tüm başvuruları, değerlendirilmek üzere Etik Kurulun yapacağı ilk toplantının gündemine alır. Birimler ve Rektörlük de, somut bazı olayların değerlendirilmesi için Etik Kurula dosya gönderebilir.

(2) Yapılan başvuruların usul bakımından kabulü ve değerlendirmeye alınması yetkisi münhasıran Etik Kurula aittir. Usulüne uygun olmadığı için incelemeye alınmayan başvurular, mümkün olduğu takdirde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) Etik Kurul incelemesini en geç üç ay içerisinde tamamlar ve nihai raporunu hazırlar. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Gerek görülmesi halinde Etik Kurul bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatabileceği gibi, bazı başvuruların incelenmesini üç ay süreyle erteleyebilir.

 

Re’sen İnceleme

Madde 18 – (1) Etik Kurul, herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu ve görev alanı içerisinde bulunan bir etik ihlaline yönelik re’sen inceleme de başlatabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Düzeni

Raportöre Tevdi

Madde 19 – (1) Etik Kurul, hakkında inceleme kararı verdiği her dosya için üyeler arasından bir raportör görevlendirir.

(2) Belirli bir dosyanın etik açıdan incelenmesiyle görevlendirilen raportör, gerekçelerini yazılı olarak bildirmek suretiyle bu görevden çekilebilir.

(3) Raportör, Sekreterya aracılığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarından dosyayla ilgili doğrudan yazılı bilgi alabilir. Bu bilgi ve belgeler Etik Kurul inceleme dosyasında saklanır.

(4) Raportör, bir ay içerisinde incelemesini tamamlayarak, yorum ve önerisini de içeren yazılı raporunu Etik Kurula sunar.

 

Dosya Üzerinden İnceleme

Madde 20 – (1) Kurul ilke olarak tüm değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğunda ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alabilir. Etik ihlali gerekçesine dayalı olarak hakkında başvuruda bulunulan kişiye, yazılı olarak konuyla ilgili açıklama yapma hakkı tanınır. Açıklama hakkının kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde geçerli bir mazereti olmaksızın yanıt vermeyen kişi, açıklama hakkından feragat etmiş sayılır. Bu durumda Etik Kurul mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak değerlendirme yapar.

(2) Etik Kurul ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet de edebilir. Kişilerin bu daveti kabul etmesi durumunda yapılan oturumda yalnız davetlilere yönelik sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir.

(3) Etik Kurul, faaliyetinde tamamen bağımsız olup, yapılan başvuruları yalnızca etik ilkelere uygunluk açısından inceler ve karara bağlar.

 

Toplantı ve Karar Alma Usulü

Madde 21 – (1) Etik Kurul, olağan gündemini görüşmek üzere ayda en az bir defa toplanır. Kurul gerektiğinde, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Üyeler, kendilerinin bir biçimde ilgili bulundukları gündem maddelerine ilişkin müzakerelere katılamaz ve oy kullanmazlar.

(3) Toplantı kapalı usulde yapılır. Üyeler, inceleme konusu dosyaların içeriğini Kurul toplantısı dışında başkaları ile tartışamaz ve dosyaların içeriği hakkında bilgi veremez.

(4) Kararlar üye tam sayısının üçte ikisinin aynı yöndeki oyu ile alınır. Oylamada hiç bir üye çekimser oy kullanamaz.

(5) Alınan karar gerekçeleri ile birlikte yazılarak, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır. Karşı oy kullanan üyeler, yazılı muhalefet gerekçelerini karara ekleyebilirler.

 

Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 22 – (1) Etik Kurul’un   kararları tespit niteliğindedir. Kararlar hakkında her türlü açıklama Rektörlük tarafından yapılır.

 

Gizlilik ve Saklama

Madde 23 – (1) Etik Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır. Kurula sunulan dosyalardaki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.

(2) Etik Kurulun inceleme dosyası, içindeki tüm belgeler ve yazışma örnekleri ile birlikte süresiz saklanır.

 

Yazışmalar

Madde 24 – (1) Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken tüm yazışmaları, doğrudan Sekreterya aracılığıyla yapar.

 

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Etik Davranış İlkelerine Uyma

Madde 26-(1) Üniversitemiz personeli, görevlerini ve hizmetlerini yürütürken bu yönergede belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler, personelin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

(2) Bu ilkelere aykırı harakette bulunanlar hakkında mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

(3) Üniversitede akademik ve idari görevlere atanan her personel, göreve başlarken bu yönerge ekindeki Etik Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.

 

Personel Bilgilendirme

Madde 27- (1) Üniversitede istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında, görev yaptıkları birimlerin yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

Geçici Madde 1-(1) Bu yönerge ekinde yer alan Etik Sözleşmesi, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde mevcut Üniversite personeli tarafından imzalanır ve bu belge personelin özlük dosyasına konur.

Geçici Madde 2-(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar bu yönergedeki hükümler çerçevesinde şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.

 

Yürürlük

Madde 28- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 (1)- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

·         Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun kalitesini artırmak için çalışmayı.

·         Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

·         Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

·         Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir özel çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi olmadan yerine getirmeyi,

·         Kamu malları ve kaynaklarını kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

·         Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhattaplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

Kamu Görevlilerinin Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak  görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı:

Sicil Numarası:

T.C. Kimlik Numarası:

Çalıştığı Yer (Fakülte/Bölüm):

Tarih:

İmza:

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK ESASLARI YÖNERGESİ

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliliği ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 1-(1) Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm ( veya Enstitülerde Anabilim Dalı) başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

a.   Ders Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi-Avrupa Kredi Transfer Sistemi / T-U-L-K-AKTS)

b.  Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

c.  Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 

Madde 2-(1) Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

 

Madde 3-(1) Bölümler veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Yönetim Kurulu kararından sonra Dekan / Müdür tarafından onaylanarak imza karşılığı öğrenciye verilir.

 

Madde 4-(1) Öğrenci ilgili birim tarafından onaylanan ve kendisine tebliğ edilen intibak ve muafiyet formuna tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç ders ekleme ve bırakma günlerine kadar sonuçlandırılır. İntibaklara bir defa itiraz yapılabilir. Daha sonraki itirazlar ve intibak ile ilgili istekler dikkate alınmaz.

 

Madde 5-(1) İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;

a.  İntibak aşamasında öğrencinin en son kayıtlı olduğu üniversiteden gelen not çizelgesi (transkript) ve esas alınır. Eğer öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu başka üniversite varsa oradan alınmış olan resmi not çizelgesi de değerlendirmeye alınabilir.

b.  Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, Önlisans ve Lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde, Yüksek Lisans düzeyinde en az CB, Doktora düzeyinde ise en az BB ve üzerinde not alınarak geçilmiş olan dersler esas alınır.

c.   Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.

d.   Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.

e.    Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin GANO’su dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.

f.    Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

g.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

h.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) %65 eşit olması gereklidir.

i.   Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %80, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

j.   Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerinde bu nitelikte olması gerekir.

k.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’si en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin %65’ine eşit olmalıdır.

l.   Sadece yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 6-(1) Öğrencilerin Öğrenci değişim programları (Farabi, ERASMUS ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı ilgili yönetim kurulu kararı tarafından kararlaştırılır.

 

Madde 7-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş ve daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden muafiyet isteyenlerin, aldıkları derse ait muafiyet notları, GANO’ larına katılır.

 

Madde 8- (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki ön lisans veya lisans programında başarmış oldukları derslerin; kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla %50’sinin eşdeğer olan kısmından, ilgili bölüm veya Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.  Notu en yüksek olandan başlamak üzere muafiyet verilebilecek olan derslerin notları transkriptlerine işlenir. Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve müfredattaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür.

 

Madde 9-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm veya Anabilim Dalı İntibak Komisyonun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibakları tek yarıyıllara yapılır.

 

Madde 10-(1) İntibak işlemlerinde İGÜ Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

 

Madde 11-(1) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

Madde 12-(1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2017 tarih ve 6 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ
Madde 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM 
Madde 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.


DAYANAK 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMALAR, SERTİFİKALAR ve BELGELER

DİPLOMALAR 
Madde 4 – Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.

a)Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
d)Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
f) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
g) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
h) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
ı) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 

SERTİFİKA ve BELGELER 

Madde 5 – a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
d) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
e) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sol yüzünde mezun olan öğrencinin: 
 

1. Üniversitenin logosu ve adı
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı,
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) / program adı, tezli, tezsiz olup olmadığı
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
 

6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma No 

8. Diploma Tarihi

Diplomanın ön sağ yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. Üniversitenin logosu ve adı ( Logo and Name of The University )
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı, ( Faculty, Institute, High School,                                                                Vocational High School )
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı, ( Student Name and Surname )
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) /program adı, ( Department or Program Graduated )
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora), (Associate Degree, Bachelor of Arts, Master, PhD)
 

6. Sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, ( Name, Surname, Title and Signature of the Rector in the bottom right corner )
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma Tarihi ( Date of Degree Certificate )

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
7. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
8. Mezuniyet Derecesi
9. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası (İlgili birim tarafından kaşe ve imza atılabilir.)

DİPLOMADA YER ALMAYACAK HUSUSLAR

Madde 7 – a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.

b) Diplomada unvan yer almaz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 8 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere otomasyon sistemine bağlı olarak iki (2) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı (Bilim Dalı) adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan öğrenciler belgenin aslını iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER 
Madde 9 a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA DİLİ, DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI,  FOTOĞRAFLAR,  DİPLOMA EKİ

DİPLOMA DİLİ 
Madde 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI 
Madde 11 – a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, Öğrenci numarası esasına göre verilir.

FOTOĞRAFLAR 
Madde 12 – a) Diploma Defteri mezun olan kişilerin fotoğrafı ile basılır.
b) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz

DİPLOMA EKİ 
Madde 13- a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKALARIN TESLİMİ VE KAYBI

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN TESLİMİ 
Madde 14 – a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarından ilk başvurana verilir.

 1. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.
 2. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir. (Madde 15.a deki prosedürleri tamamladığında Diploması verilir.
 3. Diplomanın, diploma ekinin, geçici mezuniyet belgesinin ve sertifikanın bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.
 4. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİLİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.

 • Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.

ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 
Madde 16 – Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
Madde 17 – Bu yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönergeyi İndirinBİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi kalite geliştirme ve güvence sistemine ait çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi  kalite geliştirme ve güvence sisteminin çalışmasına ait hükümlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65’inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Akademik Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüleri,

b)  Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

c)   İdari Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı tüm idari birimleri,

d)  Kalite Güvencesi: Üniversitenin veya bir programının, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

e)  Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu, 

f)    Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planlama ve Kalite

Güvence Ofisini,

g)   Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

h)  Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM Organizasyonel Yapılanma

Kalite Güvence Sisteminin Teşkilat Yapısı

MADDE 5 - (1) Kalite Güvence Sisteminin teşkilat yapısı aşağıdaki birimlerden meydana gelir; a) Rektör,

b)      Rektör Yardımcıları,

c)       Üniversite Genel Sekreteri 

d)      Kalite Komisyonu,

e)      Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi,

f)        Dekanlar,

g)       Bölüm Başkanları,

h)      Enstitü, Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri,

i)        İdari Birimler,

j)        Akademik birimlerin varsa kendilerine ait diğer ve alt birimleri

 

(2)                Kalite Güvence Sistemini oluşturan birimler, bu birimlerdeki öğretim elemanları ve idari personel, Kalite Güvense Sisteminin sorunsuz işlemesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi, Kalite Güvence Sistemi bünyesindeki planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme faaliyetlerinin Kalite Güvence Sistemindeki birimler tarafından sorunsuz sürdürülmesini sağlar ve gerekli çalışmaları tamamlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Prensipler

Kalite Güvence Sisteminin Temel Prensipleri

MADDE 6 - (1) Kalite Güvence Sisteminin Temel Prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde kaliteyi bir kültür haline getirmeyi amaçlar,

b)      Üniversite bünyesindeki kalite çalışmaları Üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanmalıdır,

c)       Üniversite içinde akademik personel akademik konularda, tüm idari personel yönetim ile ilgili konulardan kalite süreçlerini sahiplenmeli ve temel görevlerinden birisi olarak görmelidir,

d)      Tüm faaliyetler planlanmalı, plana uygun olarak uygulanmalı, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemleri gerçekleştirilmeli ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir,

e)      Üniversite içindeki tüm süreçler, ilkeler ve görev tanımları yazılı hale getirilmeli ve yazıldığı gibi ve herkese genel ve eşit olarak uygulanmalıdır,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Planlama

Planlamanın Temel Prensipleri

MADDE 7 - (1) Planlamanın  Temel Prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde tüm işlemler belirli bir plana dayanmalıdır,

b)      Tüm planlama çalışmaları (üniversite bütçesi dahil) Üniversitenin Stratejik Planı esas alınarak yapılmalıdır,

c)       Planlama çalışmalarına alanla ilgili tüm birimler dahil edilmeli ve planlamaya temel teşkil edecek tüm bilgiler doğru kaynaklardan sağlanmalıdır, güvenilir ve geçerli olmalıdır,

d)      Planlama doğru uygulamaya yardımcı olacak şekilde alt zaman dilimlerine ayrılmalıdır,

e)      Planlama ilgili yetkili birimler tarafından kesinleştirilmeli ve yazılı veya elektronik olarak uygulamayı gerçekleştirecek birimlerle paylaşılmalı ve arşivlenmelidir,

Stratejik Planlama Süreci

MADDE 8 - (1) Stratejik Planlama; Üniversitede görev alan her kademedeki birimin ve bu birimlerdeki tüm görevlilerin katılımı ve üniversite rektörlüğünün tam desteğini içeren geleceğin planlanmasına ilişkin  faaliyetler bütününü teşkil etmektedir. Bu çerçevede Stratejik Planlama, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin, üniversitenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol aldığı bir yapıyı ifade etmektedir.   Üniversite Startejik Planı temel olarak Üniversitenin mevcut konumunu, gelecekte nerede olmak istediğini, olmak istediği yere nasıl ulaşabileceğini ve istediği yere ulaşmasındaki yol haritası üzerindeki gelişmesini nasıl izleyip ölçeceğine ilişkin referans belgedir. 

 

(2)                Stratejik Planlama Aşamaları: Üniversite Stratejik Planlaması, Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından aşağıdaki aşamalarda yerine getirilir;

a)       Stratejik plan 5 (beş) yıllık bir dönem için oluşturulur,

b)      Stratejik plan, her akademik yıl başında olmak üzere yeni bir yıl ilave edilmek üzere geçmiş döneme ait stratejik plan revize edilerek oluşturulur,

c)       Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi  stratejik planın revizyonunda iç ve dış paydaşların beklentilerini dikkate alır ve hedef ve performans kriterlerini günceller,

d)      Plan taslağı ve revizyonlar oluşturulan Stratejik Plan Kalite Komisyonunda değerlendirilerek

Rektöre sunulur,

e)      Rektör tarafından uygun görülen Stratejik Plan geçerlilik kazanarak ilan edilir.

 

(3)                Stratejik Planlama Temel Hedefleri: Üniversite Stratejik Planı aşağıdaki temel hedefler üzerine yapılandırılır;

a)       Öğrenci Başarısının Arttırılması;  Öğrencinin girişte, eğitimini alırken ve mezuniyet sonrası iş hayatında başarısının arttırılması Üniversitenin temel stratejik hedeflerinden ilkidir.  Üniversite bu başarının arttırılması amacıyla gerekli olan şartların oluşturulması için gayret sarf edecektir.

b)      Akademik Kadronun Niteliklerinin Yükseltilmesi; Üniversite öğretim elemanlarının gerek akademik çalışmalarının sayısı ve niteliklerinin arttırılmasını ve gerekse öğretim elemanlarının niteliklerinin arttırılması Üniversitenin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.   

c)       Üniversiteye Özgü Çevrenin İyileşmesi ve İlerlemesi; Üniversiteye özgü çevre üniversitedeki gerek öğrenci ve gerekse akademik kadronun kendisini geliştirebileceği ve ilerleme kaydedebileceği fiziksel, d,j,tal, sosyal ve psikolojik mekanları ifade etmektedir.  Üniversite, üniversiteye özgü çevrenin iyileşmesi ve ilerlemesini temel stratejik hedeflerinden birisi olarak kabul etmiştir.

d)      Üniversite Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması; Üniversite yönetimi, etkinlik ve verimliliğin artışını kendisi için temel startejik hedeflerden birisi olarak kabul etmiştir.  Üniversite, yönetimdeki etkinlik ve verimlilik artışını sağlayacak karar verme, uygulama, eşgüdümleme, izleme ve denetleme süreçlerine ilişkin prosedürlerde güncellemeler ve bilgi sistemlerinden maksimum ölçüde faydalanılması için gerekli faaliyetlerde bulunacaktır.

(3) Stratejik Planlama Performans Kriterleri; Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Üniversite Stratejik Planı’nın doğru bir şekilde işletildiğinin ölçülebilmesi, performans güvencesi için performans kriteleri belirler ve bu kriterleri Stratejik Plan çerçevesinde ilan eder.  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak yeni kriterler belirleyebilir veya mevcut kriteleri revize edebilir;

a) Hedef 1 : Öğrenci Başarısının Artırılması 

Performans Kriterleri

v  Öğrenci not ortalamalarındaki dönemlere göre gelişim,

v  Öğrenci mezuniyet not ortalamalarındaki gelişim,

v  Öğrenci mezuniyet oranı,

v  Öğrenci tutundurma oranı,

v  Öğrenci mezuniyet süresi değişimi,

v  Öğrencinin üniversitemize girişindeki tercih sırasındaki gelişme,

v  Çift anadal ve yandal yapan öğrenci sayılarındaki gelişim,

v  Lisanüstü öğrencilerinin üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olma oranı değişimi,

v  Öğrencilerin staj sayısındaki değişimi,

v  Mezun olan öğrencilerin istihdam oranındaki değişim,

b) Hedef 2 : Akademik Kadronun Niteliklerinin Yükseltilmesi

Performans Kriterleri

Ø  Bilimsel yayın ve faaliyet sayılarındaki değişim, 

Ø  Öğretim görevlilerinin bilimsel çalışmaları için yapılan atıfların sayılarının artırılması,

Ø  Öğretim görevlilerinin üniversite içi ve üniversite dışı katıldığı eğitim programları sayısındaki değişim,

Ø  Öğretim görevlilerinin yabancı dil sınavlarından aldığı puanlarındaki değişim,

Ø  Akademik teşviklerden yararlanan akademisyenlerin teşvik sayısındaki ve tutarındaki değişim,

 

c) Hedef 3 : Üniversiteye Özgü Çevrenin İyileşmesi ve İlerlemesi

 

Performans Kriterleri

v  Bölüm ve program sayılarındaki gelişim,

v  Bölüm ve programların doluluk oranlarındaki değişim,

v  Öğrenci sayılarındaki gelişme (kişi, cinsiyet, coğrafi bölge ve ülke),

v  Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin sayısındaki değişim,

v  Öğretim görevlisi sayısındaki gelişim (Akademik unvan, cinsiyet ve ülke)

v  Öğrenci başına düşen öğretim görevlisi sayısındaki değişim,

v  Öğretim görevlisi başına düşen idari kadro sayısındaki değişim,

v  Öğrenci memnuniyet anketlerindeki sonuçların iyileşmesi,

v  Öğretim görevlisi memnuniyet anketlerindeki sonuçların iyileşmesi,

v  Ulaşılan ve görüşü alınan dış paydaşların sayısında ve niteliğindeki değişim,

v  Burs verilen öğrenci sayısındaki değişim,

v  Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmet sayısındaki değişim,

v  Üniversitemizin sağlık hizmetlerinden faydalanma sayısındaki değişim,

v  Erasmus ve diğer programlardaki öğrenci hareketliliğinde gelen ve giden öğrenci sayısındaki değişim,

v  Erasmus ve diğer programlardaki öğretim görevlisi hareketliliğinde gelen ve giden öğretim görevlisi sayısındaki değişim,

v  Sosyal ve akademik faaliyetlerin sayısı ve niteliğindeki değişim,

v  Öğrenci kluplerinin sayısındaki değişim,

v  Öğrenci kluplerine katılan öğrenci sayısındaki değişim,

v  Üniversite Web Sitesi’ne giriş sayısındaki değişim, 

v  Üniversite Web Sitesi’ne güncelleme sayısındaki değişim,

v  Üniversite akademik birimlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerindeki değişim, 

v  Üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin sayısında ve niteliklerindeki değişim,

v  Mezunlar derneğine olan üyelik sayısındaki değişim,

v  Üniversite fiziki alanlarındaki değişim,

v  Üniversite öğrenci sayısı başına fiziki alan değişimi,

v  Üniversite kütüphanesindeki kaynak sayısındaki değişim,

v  Üniversite yayınlarındaki değişim,

v  Akreditasyon alınan bölüm ve program sayısındaki değişim,

v  Bilimsel araştırma projeleri sayısındaki değişim,

v  Stratejik planmaya uygun şekilde yatırımların zamanında ve tutarsal olarak yapılma oranı 

d) Hedef 4 : Üniversite Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması

Performans Kriterleri

Ø  Üniversite otomasyon programlarındaki değişim,

Ø  Üniversite otomasyon programlarının kullanım oranındaki değişim,

Ø  İdari kadro sayısındaki değişim,

Ø  Öğrenci başına düşen idari kadro sayısındaki değişim,

Ø  Ortalama evrak cevaplandırma süresindeki gelişim,

Ø  Üniversite yönetimsel iş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmas oranındaki değişim

BEŞİNCİ BÖLÜM Uygulama 

Uygulama Temel Prensipleri

MADDE 9 - (1) Uygulamanın  aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde tüm uygulama işlemleri belirlenmiş yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalara uygun olmalıdır,

b)      Uygulamanın sürecinde sorumluluk hiyeraşik olarak uygulamanın gerçekleştirildiği birimlerin yöneticileri ve çalışanlarına aittir.

Uygulama Süreci

MADDE 10 - (1) Uygulamaya yönelik yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalar Kalite Güvence Sistemini oluşturan birimler tarafından üniversite içinde hiyeraşik yapı, yazışma kuralları ve gene işleyiş gözönünde bulundurularak iletilir.

(2) Uygulama sırasında yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalara ilişkin belirsiz durumlar söz konusu olduğunda ilgili durum üniversitedeki hiyeraşik yapı gözönünde bulundurularak aydınlatılır.

ALTINCI BÖLÜM Ölçme  

Ölçme İşleminin Temel Prensipleri

MADDE 11 - (1) Ölçme aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Ölçme işlemleri Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından gerçekleştirilir,

b)      Ölçme işlemleri önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre yapılır,

c)       Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde üniversite birimlerinin hazırlamaları gereken raporları, rapor kriterlerini ve rapor sıklığını belirler,

d)      Ölçme süreci içerisinde ihtiyaç duyulan bilgilerin zamanında ve tam olarak alınabilmesi için bilgi sistemlerinden maksimum ölçüde faydalanılır ve gerekli yapılanma bilgi sistemleri otomasyon programları içerisinde gerçekleştirilir.

Ölçme Süreci

MADDE 12 - (1) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde üniversite birimlerinin hazırlamaları gereken raporları, rapor kriterlerini ve rapor sıklığını her akademik yıl için belirler,

(2)  İlgili birimler akademik dönemleri esas alarak yılda ikiden az olmamak koşulu ile gerekli bilgilendirme ve raporları  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’ne iletir. 

(3)  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi aynı zamanda üniversitedeki çeşitli iç ve dış kaynaklardan veya kendisinin yaptığı gözlemlerden elde ettiği sonuçlara göre kalite sürecinin işleyişi ile ilgili problemleri ve stratejik plan hedeflerine göre performans düşüklüklerini tespit eder.  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde iç ve dış denetçilerden ölçme işlemleri için hizmet alabilir.

(4)  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ilgili bilgilere göre değerlendirmesini yaparak bir rapor halinde üniversitenin performansını ölçerek yılda ikiden az olmamak koşulu ile Kalite Komisyonu’na sunar,

(5)  Kalite Komisyonu,  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından oluşturulan raporları yılda ikiden az olmamak koşulu toplantılarda değerlendirir ve belirlediği geliştirici faaliyetlerle birlikte Rektör’e sunar. 

(6)  Rektör tarafından uygun bulunan geliştirici faaliyetler kesinlik kazanır ve geliştirme süreci başlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM Geliştirme   

Geliştirme İşleminin Temel Prensipleri

MADDE 11 - (1) Geliştirme aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Geliştirme işlemleri Kalite Komisyonu kararlarına dayanmalıdır,

b)      Geliştirme işlemleri belirli bir takvim içerisinde gerçekleştirilmelidir,

Geliştirme Süreci

MADDE 12 - (1) Rektör tarafından uygun görülen geliştirme çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından yazı ile  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’ne gerekli geliştirmelerin son tarihleri belirtilerek iletilir,

(2)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi kendisine bildirilen geliştirme çalışmaları için ilgili birimlere gerekli bilgilendirmelerde bulunur ve geliştirme çalışmalarının takvimini açıklar,

(3)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi geliştirme çalışmaları ile ilgili sonuçları ilgili birimlerden yılda ikiden az olmamak koşulu ile rapor olarak alarak inceler,

(4)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi geliştirme çalışmalarının durumunu ve tespit ettiği aksaklıkları Kalite Komisyonuna yılda ikiden az olmamak koşulu rapor olarak sunar,

(5)                Kalite Komisyonu geliştirme çalışmalarına ilişkin problemleri tespit ederek Rektör’e raporlar ve Rektör tarafında gerekli görüldüğü taktirde geliştirme çalışmalarını zamanında yerine getirmeyen birimler yazılı olarak ikaz edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinBİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite Komisyonu ile Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin kuruluş, görev ve çalışmasına ait esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite Komisyonu ile Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin ve  kuruluş, görev ve çalışmasına ait hükümlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65’inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Akademik Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüleri,

b)  Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya bir programının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafında yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız kalite değerlendirme tescil belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

c)   Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

d)  İdari Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı tüm idari birimleri,

e)  Kalite Güvencesi: Üniversitenin veya bir programının, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

f)    Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu, 

g)   Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi: Senato tarafından belirlenen ilkelere göre seçilen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisini,

ğ) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planlama ve Kalite

Güvence Ofisini,

h)  Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

i)    Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik

Planlama  ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörünü,

j)    Stratejik Planlama: Üniversitenin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

k)   Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun oluşturulması ve organizasyon yapısı

MADDE 5 - (1) Kalite Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)   Farklı akademik birimlerden birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Senato tarafından belirlenen en az 7 üye,

b)  Genel Sekreter,

c)   Stratejik Planlama Ofisi Koordinatörü,

ç) Öğrenci temsilcisi.

d)  Rektör ve Rektör Yardımcıları

e)  Öğrenci Temsilcisi

(2)  Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise  Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.

(3)  Komisyon üyeleri Üniversite web sayfasında ilan edilir.

(4)  Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından yeni üye belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(5)  Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde üst üste iki toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza vb. nedenle görevini yapamaz hale gelen üyelerin üyelikleri, sürenin bitimi beklenmeden kendiliğinden sona erer.

 

Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 - (1) Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:

a)                  Komisyon, her akademik yılda en az iki kez, ayrıca rektör ve rektör yardımcılarını çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı çağrısı rektör tarafından yapılır.

b)                  Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

c)                  Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri, Stratejk Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından sağlanır.

Görevleri

MADDE 7 - (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a)                  Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b)                  İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak,

c)                  Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin Oluşturulması

MADDE 8 - (1) Birim organları 

a)       Kalite Koordinatörü

b)      Kalite Koordinatör Yardımcıları, 

c)       Fakülte ve Yüksek Okul Temsilcileri

d)      Birim personelinden oluşur.

 

Stratejij Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Fakülte ve Yüksek Okul Temsilcilerinin Atanması MADDE 9 -  

a)                  Koordinatör, eğitim planlama deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b)                  Koordinatör yardımcıları biri eğitim planlamadan diğeri diğer kalite faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere iki tanedir. Koordinatör Yardımcıları, eğitim planlama deneyimi ve kalite yönetimi deneyimi olan akademik veya idari görevliler arasından Koordinatör tarafından iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre önerilir. Atama rektör tarafından yapılır.  Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka yardımcı görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör tarafından görevlendirilen yardımcı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c)                  Fakülte ve Yüksekokul temsilcileri, ilgili fakülte veya yüksekokul birim yöneticileri tarafından görevlendirilir.

 

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin Görevleri

MADDE 10 - (1) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin görevleri şunlardır:

a)     Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,

b)    Kalite Yönetim Sisteminin performansını iyileştirmek için ihtiyaçları raporlamak,

c)     Üniversitenin Stratejik Planlama ve Plan Hazırlama faaliyetlerini koordine etmek,

ç) Üniversitede öğrenci odaklılık ve paydaşlık kavramının bilincinde olunması ve bu bilincin yaygınlaştırılması için çalışmak,

d)    Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

e)    Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

f)      Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

g)     Akademik birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,

ğ) Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,

h)    Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

ı) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

i)      Yönetimin gözden geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,

j)      Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

k)     Ofis çalışmalarını yönetmek,

l)      İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,

m)  Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almak,

n)    Üniversite eğitiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla istatistik ve izleme çalışmaları yapmak,

o)    Öğretim elemanlarını ve bölümlere ilişkin ders dağılımlarını gerçekleştirmek,

ö) Bölüm ve programlara ilişkin ders dağılımlarını yapmak,

p)    Üniversite bünyesindeki bloklar, laboratuvarlar, uygulama yerleri, konferans salonları ve dersliklerin kullanımına ilişkin dağılımını sağlamak,

r)  Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

s)  Fakülte ve yüksekokul temsilcileri ve diğer yetkililer ile eğitim öğretim planlama sürecinde gerekli faaliyetleri yürütmek ve gerekli onayları almak.

Personel İhtiyacı

MADDE 11 - Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yazışmalar

MADDE 12 - Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla dağıtılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAmaç

Madde 1

Bu Yönerge, kütüphane hizmetlerinin doğru ve başarılı biçimde yürütülmesi, ayrıca kütüphane ile kullanıcıların ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Tanımlar

Madde 2

Bu Yönergede geçen;

Üniversite:  İstanbul Gelişim Üniversitesini (İGÜ),

Kütüphane:  İGÜ Kütüphanelerini,

Daire Başkanlığı: İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,

Kütüphane hizmeti: Kütüphanede yürütülen teknik çalışmalar ile danışma, yararlandırma ve koruma hizmetlerini,

Kütüphane personeli: Kütüphanenin işleyişinden sorumlu idari personeli,

Akademik personel:  Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan akademik personeli,

İdari personel: Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan idari personeli,

Öğrenci: Üniversiteye kayıtlı bütün öğrencileri,

Kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı öğrenciler, akademik ve idari personel ile dış kullanıcıları,

Dış (Misafir) kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı olmayan ve kaynak ödünç alamayan kullanıcıları,

Kaynak (Derme, koleksiyon):  Kütüphanenin mevcudunda bulunan kitaplar, süreli yayınlar, tezler, makaleler, elektronik,  görsel-işitsel kaynaklar ile nadir ve özel değere sahip eserleri ifade eder.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi: İngilizce karşılığı Interlibrary Loan (ILL) olan bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan akademik kütüphaneler ile bazı okul kütüphaneleri arasındaki ödünç kaynak paylaşımı faaliyetlerini kapsar.

Kapsam

Madde 3

Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları kapsar. Kurallar bütün yerleşke kütüphanelerinde aynen uygulanır. Yönerge hükümleri, kütüphanelerden üye olarak ya da üye olmadan yararlanan herkesi bağlar.

Kütüphane faaliyetleri evrensel olarak personel, bina, bütçe, kaynaklar (derme / koleksiyon) ve kullanıcı başlıkları altında yürütülür.

Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi

Yönetim ve Personel

Madde 4

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Daire Başkanı, Rektörlük tarafından en az 5 yıl deneyimi olan Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon veya Arşivcilik lisans mezunu adaylar arasından seçilerek atanır. Adayların kütüphane yönetimi deneyimlerinin olması, yüksek lisans mezunu olmaları ve yabancı dil bilmeleri tercih sebebidir.

Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek kütüphaneci personel, ilana başvuran ve yukarıdaki lisans alanlarından mezun adaylar arasından seçilir. Yardımcı personel olarak görevlendirileceklerin ise en az lise mezunu olması gerekir. Yardımcı personel, kütüphanenin teknik hizmetler bölümünde görevlendirilir.

Staj dönemlerinde kütüphanede stajyer çalıştırılabilir. Stajyerlerle ilgili konular kütüphane yönetimi ve Rektörlüğün ortak çalışmasıyla karara bağlanır.

Bina

Madde 5

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinin fiziksel yapısını oluşturur. Bu yapının sınırları Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile değiştirilebilir. Daire Başkanlığı’nın bilgisi olmadan binada değişiklik yapılamaz.

Kütüphane mekânının güvenliği öncelikli olarak kütüphane personeline daha sonra da üniversite güvenlik personeline aittir. Kütüphane kapalı olduğu zamanlar kapısı kilitli tutulur ve anahtarlar yetkili personel dışında sadece güvenlikte bulunabilir.

Kütüphane kaynaklarının nem, güneş ışığı gibi etkenlerden etkilenmemesi ve kütüphanenin yangın, deprem, su baskını gibi felaketlerden zarar görmemesi için gerekli önlemler Daire Başkanlığı ve Rektörlük tarafından alınır.

Bütçe

Madde 6

Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi için her yıl kütüphane bütçesi oluşturulur. Bu bütçenin kullanımında akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında Daire Başkanlığı’nın talepleri de belirleyicidir.

Kaynaklar (Derme / Koleksiyon)

Madde 7

Kütüphane dermesi, kütüphanedeki bütün kaynaklar ile elektronik ve görsel-işitsel materyallerden oluşur. Derme geliştirme faaliyetleri Rektörlük, akademik personel, yayıncılar ve Daire Başkanlığı arasında tam bir koordinasyon gerektirir. Bu koordinasyonun işleyişinden Daire Başkanlığı sorumludur. Sürecin işleyişinde temel noktalar şu şekildedir:

Daire Başkanlığı tarafından akademik personelden kaynak taleplerinin toplanması,

Toplanan taleplerin incelenmesi ve kesin listelerin oluşturulması,

Kesinleşmiş listelerin bütçelerinin oluşturulması ve Rektörlüğe raporlanması,

Ismarlanan kaynakların kütüphaneye ulaşması ve teknik işlemlerinin yapılarak kullanıcıya sunulması.

Derme geliştirme faaliyetlerinde akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında kütüphane yönetiminin talepleri de belirleyici olduğu için süreç oldukça hassas bir biçimde işler. Kaynaklardan kaçar nüsha alınacağı, bazı kaynakların muadiliyle değiştirilmesi, Türkçe-Yabancı dil kaynak oranları, açılan ve/veya açılacak bölümlere uygun kaynak alımı gibi konular koordinasyon içinde görüşülerek karara bağlanır.

Kullanıcıların da belli ölçülerde germe geliştirme faaliyetlerine katılımları sağlanır.

Gerektiğinde derme geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu için Kütüphane Komisyonu da kurulabilir. Bu Komisyon, Rektörlükçe oluşturulur ve Daire Başkanlığı komisyonda temsil edilir.

Kullanıcı

Madde 8

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıtlı bütün öğrenciler, akademik ve idari personel kütüphaneye doğal üyedir. Üyelik kayıtları elektronik ortamda yapılır ve kendilerine üyelik numarası ve şifresi verilir. Üyeler, numaraları ve şifreleri ile işlemlerini İnternet üzerinden kendileri de yapabilir.

Kütüphaneye kayıtlı kullanıcılar değişik sürelerde kaynak ödünç alabilir ve kütüphanenin diğer hizmetlerinden faydalanabilir. Dış kullanıcılar kütüphaneye üye olamaz ve kaynak ödünç alamaz. Diğer olanaklardan faydalanabilir.

Kütüphaneden üye olarak veya olmayarak yararlanan bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.

Kütüphane Genel Kullanım Esasları

Madde 9

a)      Bütün kullanıcılar kütüphane hizmeti almak için İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinden yararlanabilir.

b)      Bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.

c)       Hiçbir kullanıcı, kütüphane personelinden yönergeye aykırı faaliyette bulunmasını isteyemez ve personeli buna zorlayamaz.

d)      Kütüphane içinde cep telefonu kullanmak ve yüksek sesle konuşup gürültü yapmak yasaktır.

e)      Kütüphane içine yiyecek, içecek, tütün ve tütün mamullerinin sokulması ve bunların kütüphane içinde tüketilmesi yasaktır. Kütüphaneye sadece içinde su bulunan kapaklı su şişeleri sokulabilir.

f)       Kullanıcılar, yanlarında bulunan şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından veya kaybolmasından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.

g)      Misafir kullanıcılar Kütüphane Yönetiminden izin alarak kaynaklardan yararlanabilirler. Kaynakları ödünç alamazlar, sadece fotokopi çektirerek yararlanabilirler.

h)      Kütüphane kurallarına ısrarla uymak istemeyenler hakkında kütüphane personelince tutanak tutulur ve işlem yapılması için Rektörlüğe bilgi verilir.

Ödünç Verme

Madde 10

Kaynaklar kütüphaneye üye olan kullanıcılara aşağıdaki kurallar dâhilinde ödünç verilir:

a) Sadece kitaplar ve süreli yayınlar ödünç verilebilir. Tezler, rezerve edilmiş yayınlar, sözlük-ansiklopedi gibi danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip eserler, akademik personel dışında hiçbir kullanıcıya ödünç verilemez. Bu kaynakları akademik personel de ancak kısa süreliğine ödünç alabilir. Diğer kullanıcılar ödünç verilemeyen kaynaklardan fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerini kullanarak yararlanırlar.

b) Ödünç verme işlemi sırasında üniversite kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Akademik personel dışındaki kullanıcılar, bir başka kullanıcı adına kaynak ödünç alamazlar. Akademik personel, yardımcıları aracılığıyla kaynak ödünç almak isterse kütüphane personeli ile bizzat iletişim kurmalıdır.

c) Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen kaynak, en geç iade tarihinde iade edilmelidir. İade tarihi aşılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere ek iade süresi talebinde bulunulabilir.

d) Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen kaynağı geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen kaynağın en geç üç (3) gün içerisinde kütüphaneye iade edilmesi gerekir.

e) Ödünç verilen kaynağın, kütüphaneye teslimine kadar her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.

f) İade edilen kaynağın aynı kullanıcı tarafından tekrar ödünç alınabilmesi, iade tarihinden itibaren en az iki (2) iş günü geçmesinden sonra mümkündür.

g) Kaynağın çeşidine bağlı olarak, kimlere hangi sürelerle ödünç verilebileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami kaynak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kaynak

Kullanıcı

İade Süresi

Ek İade Süresi

Azami Ödünç Kaynak Sayısı

Kitaplar ve Süreli yayınlar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

15 gün

15 gün

5 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

21 gün

21 gün

7 adet

Akademik ve idari personel

30 gün

30 gün

10 adet

Görsel-işitsel ve grafik kaynaklar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

3 gün

3 gün

2 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

5 gün

5 gün

3 adet

Akademik ve idari personel

7 gün

7 gün

5 adet

 

Diğer kütüphanelerden yapılacak isteklerde Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) kapsamında;

 

Kitaplar ve süreli yayınlar

İsteği yapan kütüphane

15 gün

15 gün

3 adet

 

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Madde 11

Kullanıcı, son iade tarihinden sonra kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için İade Geciktirme Ücreti öder.

İade Geciktirme Ücreti, geciktirilen gün sayısı ile Günlük Geciktirme Ücretinin çarpılmasıyla hesaplanır. İadesi geciktirilen kütüphane kaynakları için gün başına 50 kuruş (0,50 TL) ceza ödenir. Bu ceza, ödünç alım tarihi temel alınarak her kaynak için ayrı ayrı hesaplanarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime ödenir.  Kaynak iade edilmişse 1 Türk Lirası’nın altındaki geciktirme cezaları silinir.

Akademik ve idari personelden İade Geciktirme Ücreti alınmaz ve işleyen cezalar silinir. Kendilerinden ceza karşılığı olarak sadece kaynak bağışı istenebilir.

İade Geciktirme Ücreti ödenmesi yerine Kütüphane Yönetiminin belirleyeceği listedeki kitapların bağışlanması ve/veya toplu bağış yapılması da mümkündür. Bu kapsamda

1-5 TL arası cezalar için en az 1,

6-10 TL arası cezalar için en az 3

11-20 TL arası cezalar için en az 5

21-50 TL arası cezalar için en az 10

51 TL ve daha fazla cezalar için 20 ve daha fazla kaynak bağışında bulunulabilir.

Kaybolan veya Hasar Gören Kaynaklar

Madde 12

Ödünç alınan kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

a)      Bir kütüphane kaynağının bütünlüğü bozulmuşsa (sayfa sayısı değişmişse, cildi parçalanmışsa, ıslanmışsa, vb.) veya kaybolmuşsa; kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynağın aynısını veya aynısı bulunamadığı takdirde muadilini temin etmek zorundadır. Sadece mezuniyet sırasında kütüphaneye Kaynak Kayıp Ücreti ödeyip cezasını sildirebilir. Kaynak Kayıp Ücreti posta, kaynağın güncel fiyatı, iade geciktirme süresi ve diğer masraflar göz önüne alınarak Kütüphane Yönetimince belirlenir. Kullanıcı, hasar verdiği ama tamiri mümkün olan kaynaklar için ise Kütüphane Yönetimince belirlenecek Kaynak Hasar Ücreti öder.

b)      Kayıp veya hasar durumu Kütüphane Yönetimi tarafından tutanak ile Rektörlüğe bildirilir.

c)Ödünç verilen kaynak, iade süresi bitiminden itibaren 100 (yüz) gün içinde kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince Demirbaş Kayıp Formu tanzim edilir.

Ücretli Kullanım

Madde 13

Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile bazı kaynakların ücret karşılığı kullanımına, özel kurallar dâhilinde izin verilebilir. Bu durumda kullanıcı, Kütüphane Yönetimince tespit edilecek bir Kaynak Kullanım Ücreti öder.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 14

Kaynak İade Geciktirme Ücreti, Kaynak Hasar Ücreti, Kaynak Kayıp Ücreti, Kaynak Kullanım Ücreti vb. ücretler, Kütüphane Borcu olarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime nakden ödenir. Ödemelere ait dekont ve makbuzlar kütüphanede ve kullanıcıda kalmak üzere en az iki (2) nüsha olarak düzenlenir.  Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları esas alınır.

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 15

Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a)      Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan öğrenci kullanıcıların ödünç alım sınırı bire (1) düşürülür ve ödeme gerçekleşinceye kadar bundan fazla kaynak ödünç verilmez.

b)      Cezalar ödenmedikçe artar ve her zaman nakit ödeme yapılır.

c)       Akademik (tam ve yarı zamanlı) ve idari personelin işten ayrılma sürecinde kaynak iade sorunlarının bulunmaması gerekir. Kaynak iade sorunu bulunan personelin ilişik kesme formları imzalanmaz.

d)      Mezun olan öğrenciler ilişik kesme formunu kütüphane personeline imzalatmak zorundadır. Kaynak iade cezası bulunan öğrencilerin mezuniyet evrakları sorun giderilinceye kadar imzalanmaz.

e)      Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak kaynakların kaybedilmesi veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı iki yıl dondurulur. Bu gibi durumlarda Kaynak Hasar Ücreti veya Kaynak Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir. Ayrıca sorumlular hakkında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

f)       Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan kaynakların kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu Yönergede belirtilen kurallara uyulmaması halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Rektörlük tarafından Kütüphaneden yararlanma hakları bir yıl kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

Kütüphanelerarası Kaynak Kullanımı (ILL)

Madde 16

Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden kaynak ödünç alma hizmeti de verir:

a)      Bu hizmetten İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile doktora öğrencileri yararlanır.
b)      ILL hizmetleri için posta ücretinden başka bir ücret ödenmez. Bu hizmetten yararlanan kullanıcılar sadece posta ücretlerini karşılar.
c)       Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri karşı kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.
d)      Ek iade süresi talebi, iade süresi dolmadan en geç üç (3) gün önce yapılır.
e)      Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında bu Yönergenin ilgili maddelerine ek olarak diğer kütüphanenin kuralları da uygulanır.
f)       Diğer kütüphanelerin ILL istekleri konusunda Yönergede belirtilen kurallar uygulanır.

Yürürlük

Madde 17

Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun 15.02.2012 gün ve 2012/3 sayılı toplantısında alınan 4 nolu karar uyarınca kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokul Kurulu’nun 05.03.2009 gün ve 4 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 18

Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      MBRD: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi,

b)     Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d)     Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f)   Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı: Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı olarak seçilen kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

Birimin amacı

MADDE 5 – (1)

Birimin amacı; İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma gibi konularda online veya telefon yoluyla bilgi ve yüz yüze danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Birimin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Birimin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

MBRD Uzmanının Seçimi ve Görevleri

Madde 7-  MBRD uzmanının 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir. Bu kritere uygun MBRD uzmanı İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından seçilecektir.

Madde 8-  İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma konularında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. MBRD Uzmanı, , Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından veya dışarıdan müdürün talebi doğrultusunda seçilir.

MBRD Uzmanının görevleri şunlardır;

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir.

e) Hizmetlerle ilgili çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

f)  Birimde diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

g) Programların uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları araştırır, değerlendirir ve sonuçları yetkili kişiye iletir.

h) Çalışmalar organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar.

ı)  Çalışma alanında yer alan kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları izler ve bu çalışmalara katılır. Bu çalışmanın ön hazırlığı olarak kurumdaki önceki uygulama sonuçları, kurumun özellikleri ve çeşitli boyutları incelenir.

i) Birimin hizmet alanında kullanılan mevcut rehberlik programlarını amaç, içerik, uygulama ve kullanılan araç ve gerecin uygunluğu gibi yönlerden sürekli olarak izler, değerlendirir ve sonuçlarını yetkili birimlere iletir.

j) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünün/müdür yardımcısının varsa bulunduğu mevcut projenin koordinatörün/asistanın, vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar ve bilgi verir.

k) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Personel İhtiyacı

Madde 15- (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirin2016/01-08 Sayılı İ.G.Ü. Senato Kararı

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İGÜ öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında ve İGÜ’yü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2
- Yönerge hükümleri İGÜ’nün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında belirlenen gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu yönerge için de geçerlidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 4- a) Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri tarafından, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu temsilcilerine iletilen bölüm/ program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı aracılığıyla Üniversite yönetim organlarına iletir.

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik eder.

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar.

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirir.

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturur ve bunların işlerliğini sağlar.

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirir.

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurur ve izler.

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 5- a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna başkanlık eder

b) Rektörün daveti üzerine Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu temsil eder.

Öğrenci Temsilcisi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, belli bir program içerisinde gerçekleştirilir. Seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır ve temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sonuçları bir sonraki seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar geçerlidir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunda ve hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış olması,

f) Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları birinci lisans programlarında seçime katılırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde İGÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri aday olamazlar, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

 

 

Seçim Kurulları

Madde 8- Bu yönergenin 4.maddesinde tanımlanan öğrenci temsilcileri seçimle belirlenir ve seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca yürütülür.

 

a)      Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Bölüm başkanı/enstitü müdürü tarafından görevlendirilecek bölüm/ enstitü başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil bölüm/anabilim dalı/ anasanat dalında görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi ve aday olmayan bir öğrenci olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Bölüm ile aynı adı taşıyan enstitü anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim kurulu aynı zamanda bölüm öğrenci temsilcisi seçim kurulu olarak görev yapar.

b)     Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek dekan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi seçimini düzenler.

c)      Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Program ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler.

d)     Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek, müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil enstitü/ anabilim/ anasanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur ve enstitü temsilcisi seçimlerini düzenler.

e)      Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulu: Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 3 kişiden oluşur.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 9 – Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

d) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenlemek ve sonuçları tutanakla Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kuruluna iletilmek üzere bölüm/ anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili fakülte dekanlığına bildirmek.

Madde 10 – Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerinin bu Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

c) Seçim sonuçlarını, Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kuruluna iletilmek üzere ilgili dekanlık/ müdürlük aracılığıyla Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığına bildirmek.

Madde 11 – Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulunun Görevleri

a) Bölüm, anabilim dalı/ anasanat dalı, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanının seçim takvimini belirlemek ve Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla ilgili birimlere duyurmak,

b) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,

c) Öğrenci temsilci seçimlerinin Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve genel sekreterliği seçimlerine yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla Rektörlük Makamına sunmak.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

Madde 12- Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcileri, kayıtlı bulundukları;

a) Fakültedeki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokulundaki her bir program,

c) Enstitülerdeki her bir anabilim/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir çoğunluk koşulu aranmaz. Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Madde 13- Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

a) Fakültelerdeki bölüm,

b) Meslek Yüksekokulundaki program,

c) Enstitülerdeki anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/ enstitü/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul öğrenci temsilcisinin, seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul/ enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar fakülte, meslek yüksekokulu/ yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 14- Öğrenci Konseyi Başkanının Seçimi

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 15- Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

Mezuniyet veya başka bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcisinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda Lisans veya Önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, çift anadal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans ve Önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Hukuki Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete ile 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a)    AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b)   Anadal Programı: Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans/önlisans programını,

c)    Çift Anadal Programı (ÇAP): Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans diplomasını almalarını sağlayan ikinci lisans diploma programını,

d)     Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu

e)    Fakülte/Yüksekokul Kurulu:İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,

f)     GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

g)     İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek okululu yönetim kurulunu,

h)     Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

i)      Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

k)   İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programının Açılması

  MADDE 5 - (1) Çift anadal diploma programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki iki lisans ve iki önlisans veya lisans programları için bir lisans ile bir önlisans programları arasında açılabilir.

(2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları çift anadal programı, bu fakülte veya yüksekokulların kendi programları arasında açılabilir. Bu programlara diğer Fakülte , Yüksekokul veya Meslek Yüksekolulu programlarından başvuru yapılamaz.

(3) İki lisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 12 adet ders olmak üzere en az 36 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(4) İki önlisans programı veya bir lisans programı ile diğer önlisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak ve/veya karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan dersler dışında çift anadal programında en az 6 adet olmak üzere en az 18 kredilik  farklı ve zorunlu ders bulunması gerekir.

(5) Hangi lisans/önlisans  programları arasında veya lisans programları ile diğer önlisans programları arasında çift anadal programına izin verileceği hususu ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

Çift Anadal Öğretim Programı

MADDE 6 - (1) Çift anadal programı, çift anadal yapılacak bölümün/programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini kapsar.

(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanı

MADDE 7 - (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

 (2) Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 

(3) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.

(4) Çift anadal öğrencisi kabul edecek lisans/önlisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

  MADDE 8 - (1) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

  (2) Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.

  (3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.

(5) Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(6) Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(7) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.

(8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

  Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 9 - (1) Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.

(2) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.

(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(5) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Danışmanlık

MADDE 10 - (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölüm veya programlarda öğrencilerin alacağı derslerin ve yarıyıllarının belirlenmesinde öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, dekanlığın veya müdürlüğün onayı alınarak bölüm/program başkanlığınca bir çift anadal program koordinatörü belirlenir. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri

MADDE 11 - (1) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi düzenlenir. Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

(2)       Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin, dersler ile ilgili intibak işlemleri intibak komisyonlarınca hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.

(3)    İntibak işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak, öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı, çift anadal programı süresince alacağı tüm dersler belirlenir. Çift anadal intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır.

(4)  Anadal ve çift anadal programlarının öğretim planında belirtilmeyen fakat zorunlu olan bir staj varsa bu stajların nasıl yapılacağı veya nasıl intibak ettirileceği intibak formunda belirtilir.

(5)  Öğrencinin çift anadal sırasında anadalından alacağı zorunlu ve seçmeli dersler (Sosyal Seçmeli, Bölüm Dışı Seçmeli, Teknik Seçmeli gibi) alınmamış olsa bile eğer çift anadal programına sayılacaksa intibak programı sırasında bu durumlar açıkça belirtilir. Öğrencinin çift anadala başladığı sırada yapılan intibak programı, çift anadal öğretimi süresince takip edilir. Öğrencinin çift anadal öğrenimi sırasında Rektörlük onayı olmadıkça ilk yapılan intibak programında bir  değişiklik yapılamaz.

(6)  Öğrenci çift anadal programında aldığı bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir derse eşdeğer olarak saydıramaz. Öğrencinin anadal programındaki tüm dersleri kendi anadalından alması gerekir.

(7) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için, intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması gerekir. 

(8) Bir yarıyılda  öğrencinin anadal  ve çift anadal programında alacağı toplam ders yükü 60 AKTS ‘yi aşamaz. Öğrenci öncelikle alt yarıyıl ve sınftaki dersleri almak zorundadır ve haftalık ders programlarında çakışan derslere kayıt yaptıramaz.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 - (1) Çift anadal Programındaki yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması tanımları anadal programlarındaki gibidir.

(2) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz ve bölüm/program veya mezuniyet değerlendirmesinde başarı sıralamasına alınmazlar.

(3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. Bu öğrencilerin çift anadal diplomasının arka yüzünde çift anadal diplomasıdır ibaresi yer alır.

Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans/önlisans diploması verilmez.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını  bitiremeyen  öğrencilerin  öğrenim  süresi,  ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süresidir.

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programına ait diplomaları verilir.

(6) Anadal programından mezun olma koşulunu yerine getiren öğrenciler veya anadalında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler çift anadal için verilen eğitim bursu dışındaki burs, başarı bursu veya maddi destek gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir lisans öğrencisine, aynı programda verilen bir yandal programı varsa ve yandal programının tüm şartları yerine getirilmiş ise, tercih etmesi durumunda o yandal programına ait bir sertifika verilebilir. Eğer öğrenci yandal programının tüm şartlarını yerine getirmemişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine ilgili yarıyılda başvuru hakkı tanınır.

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 13 - (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)  Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3)  Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.

(4)  Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. İzin almak isteyen öğrenci her iki program için de başvuru yapmakla yükümlüdür.

(5)  Çift anadal programında ders çakışması veya kredi limitinin aşılması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere bölümün önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploma programı için en fazla bir yarıyıl izin verilebilir.

(6)   Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

(7)  Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel ağırlıklı not  ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşebilir. Genel ağırlıklı not  ortalaması her iki diploma programında (anadal ve çift anadal) toplam iki kez 100 üzerinden 65’e  (2.50/4.00) kadar düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(8)  Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(9)   Çift anadal programında başarısız olan veya programdan ayrılan öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen fakat çift anadal diploma programında başarılı olduğu dersler genel ağırlıklı not  ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesinde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin üçüncü sınıf sonu yaz dönemi stajı ve dördüncü sınıf Klinik Çalışma derslerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.

YAZ STAJININ ve KLİNİK ÇALIŞMA DERSLERİNİN ZORUNLULUĞU

Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını ve klinik çalışma derslerinin uygulamalarını yapmak zorundadır.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Yüksekokul:  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu:  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu:  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Planında yer alan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri

Uygulama Yeri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurt içi / yurt dışındaki resmi ve özel sağlık / endüstri / sosyal ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen uygulama süresini (saat / hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama staj yeri yöneticisi ya da sorumlusunu / uygulama staj yeri profesyonelini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Klinik Yaz Stajı / Klinik Çalışma Dersi programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı / meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanını tanımlar.

STAJ ve UYGULAMA DÖNEMLERİ

Madde 5 – VI. yarıyılı izleyen yaz stajı 30 iş günü şeklinde yapılır. Yaz dönemi stajını alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem ve yarıyıllarda o stajlarını almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

VII - VIII. yarıyılları içinde yapılan Klinik Çalışma I ve II derslerinin uygulamaları haftada 16 saat şeklinde yapılır. Klinik Çalışma I ve II dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o dersi almak veya tekrarlamak zorundadırlar.

STAJ ve UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI

Madde 6 – Her öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilmleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajı ve uygulamaları yapmak zorundadır.

Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara    devam etmiş olması gerekir.

Yaz stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

Klinik Çalışma - I  dersini alabilmek için VII. yarıyıldan ders alabilme hakkını, Klinik Çalışma - II dersi için de VIII. yarıyıldan ders alabilme hakkını elde etmiş olmaları gerekir.

STAJ VE UYGULAMA DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 7 – Öğrenciler, klinik çalışma dersi süreleri içinde uygulamaya devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, uygulama devamsızlığı % 20’den fazla olan öğrenciler, klinik çalışma dersini tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.

STAJIN ve UYGULAMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR

Madde 8 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 3. Sınıf Yaz Stajını kendi belirledikleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün uygun gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapabilirler.

Klinik Çalışma I (FTY401) ve Klinik Çalışma II (FTY402) dersleri kapsamındaki uygulamalar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından uygun görülen resmi sağlık kurumlarında yapılır.

Zorunlu staj ve Klinik Çalışma uygulaması yapacak öğrencilerin staj ve uygulama süresince sigorta primleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sorumluluğundadır.

STAJ ve UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9 –

a) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan staj ve klinik çalışma uygulamasının programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan staj ile uygulama dönemini ve kurumunu değiştiremez.

b) Öğrenciler staj veya uygulamanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alırlar. Kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları rapora dönüştürürler ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede staj ve uygulama koordinatörüne teslim ederler.

d) Staj veya uygulama yapan öğrenci, staj veya uygulama yaptığı kurumun kılık kıyafet yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır.

e) Staj veya uygulama yapan öğrenciler, staj veya uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Bulundukları  mekanı, alet ve malzemeleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ ve UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ

Madde 10 –

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Staj ve Uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, bölümde uygun göreceği bir öğretim elemanına devredebilir.

Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

- Staj ve uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

- Staj ve uygulamayı yerinde denetlemek,
 

b) Staj ve Uygulama Koordinatörü : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri staj ve uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir.

Staj ve Uygulama Koordinatörünün görevleri şunlardır :

- Akademik takvime bağlı olarak stajın ve uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak,

- Staj ve uygulama yapacak öğrencileri, staj ve uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj ve uygulama kurumlarına göndermek,

- Staj ve uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 

c) Staj veya Uygulama Yürütücüsü : Staj veya uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren, onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj veya Uygulama Yürütücüsü”dür.

Staj veya Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır :

- Staj veya uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

- Staj veya uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

- Öğrencinin staj veya uygulamasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu uygulama değerlendirme formunda belirterek, staj veya klinik uygulama koordinatörüne göndermek.
 

STAJ ve UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 11 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü staj ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  a) Öğrencinin staj ve uygulamaları, staj ve uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir.

  b) Öğrencinin değerlendirilmesinde staj ve uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki görüşleri, öğrencilerin staj ve uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.

  c) Stajı yarıda bırakan öğrenci başarısız sayılır.

  d) Uygulama notu tam not (100) üzerinden belirlenir.

  f) Öğrenci notları staj ve uygulama yürütücüleri tarafından stajın, uygulamanın bitiminden itibaren bir hafta içinde staj veya uygulama koordinatörüne iletilir.

  g) Klinik Çalışma dersinin vize sınavı teorik şekilde yapılır. Final sınavı ise uygulama yürütücüsü tarafından takdir edilen notun %10’u, uygulama koordinatörü tarafından uygulama defterine verilen notun %20’si, teorik sınavın %30’u, uygulama sınavından öğrencinin aldığı notun %40’ının toplanması ile elde edilir ve  başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) olması gerekir.

  h) Uygulama dönemini tamamlayan öğrenciler Bölüm Başkanı’nın uygun gördüğü öğretim üyeleri tarafından uygulama sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

  ı) Klinik Çalışma dersi sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 12 – Bu yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine Bölüm Başkanı tarafından karara bağlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 13 – Bu yönerge 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 14 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinI.GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Meslek derslerine yönelik teorik bilgi ve becerilerini hasta başında uygulama alanına entegre etmek amacıyla, yarıyıl içinde ve Bitirme Stajı döneminde yapılan uygulamalı eğitimlerinde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne kayıtlı öğrencilerin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Eğitim-Öğretim Programında öngörülen uygulamalı meslek derslerinin uygulamalı eğitim esaslarını ve ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,

Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,

Bölüm Başkanı: Hemşirelik Bölüm Başkanını,

Bölüm Kurulu: Hemşirelik Bölüm Kurulunu,

Meslek Dersleri: Hemşirelik Bölümünde okutulan kuramsal, laboratuvar ve uygulaması olan dersleri, 

Uygulama Yeri: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurtiçi ve yurtdışı resmi, özel sağlık kurumlarını, sosyal kurumları ve eğitim kurumlarını,

Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim

Programında belirtilen uygulama süresini (saat/hafta),

Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen öğretim elemanını / uygulama/ staj yeri yöneticisi yada sorumlusu/uygulama/staj yeri profesyoneli,

Bitirme Stajı Uygulaması: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama sürecini,

Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Uygulama/Bitirme Stajı programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı/meslek derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı.

II. UYGULAMALARLA İLGİLİ ESASLAR

UYGULAMA AMACI

Madde 5- Birey, aile ve toplumun; sağlığını koruyan, geliştiren; tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu sürdüren profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla öğrenciye meslek derslerinde verilen kurumsal bilginin bütüncül ve etik bir yaklaşımla uygulamalı eğitimle beceriye dönüşmesi sağlanır.

 UYGULAMA SÜRESİ

Madde 6-

a.İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan Eğitim-Öğretim Programında belirtilen sürelerdir.

b.Bitirme Stajı uygulaması; 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan iki yarıyıldan oluşan uygulama süreci olup, Uygulama Komisyonu Önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürü onayı ile Uygulama Koordinatörü tarafından yürütülür.

c.Bitirme Stajı uygulama alanları danışmanın/meslek dersleri öğretim elemanının önerisine ve Bitirme Stajı öğrencisinin isteği de dikkate alınarak Bölüm Başkanının onayına göre seçilebilir.

d. Bitirme Stajı uygulaması seçilen alanla ilgili derslerin, sorumlu öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yapılır ve öğrencilerden Bölümlerine özgü staj değerlendirme raporları istenir.

UYGULAMALARA DEVAM

Madde 7-

a. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu;

o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70,uygulamalı dersler için % 80’dir.

b. Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir.

c. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER/ALANLAR

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulamaları, dersin Öğretim Elemanı/Uygulama Koordinatörü önerisi, Bölüm Kurulu kararı ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen Yurt içi/yurt dışındaki resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarında yapılır.

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU

Madde 9- Öğrencinin; teorik ve uygulamalı/laboratuvarlı meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgiyi, davranışa dönüştürecek psikomotor becerilerini; etik kurallar çerçevesinde ve ekip çalışması içerisinde kazanması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Uygulama Yönergesine ve Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 10-

a. Yüksekokul Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

b. Uygulamalarında devam zorunluluğunun yanısıra, uygulama değerlendirmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

(Değişik: 24/08/2016 Tarih 13/6 Senato Kararı ) c. Uygulaması olan derslerin başarı notu: Yarıyıl ara sınav (vize) notunun % 40’ ı ve yarıyıl sonu (final) sınavından en az 40 puan almak koşulu ile % 60’ ı (Yarıyıl sonu sınav notu; uygulama yapılan dersin öğretim elemanı tarafından verilen notun % 50’ si ile yazılı yapılan sınav notunun % 50’ sinin toplamından oluşur.) toplanarak başarı notu olarak hesaplanır. Yarıyıl sonu (final) sınav notu 40’ın altında kaldığı takdirde uygulama notu eklenmeden o ders için FF notu işlenir.

KIYAFET

Madde11- Bölüm öğrencileri laboratuar ve alan uygulamalarında, devlet memurları için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği forma modeline uyar.

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönerge 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü yürütür.

SON HÜKÜMLER

Madde 14-

a.      Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.

b.Uygulama yapan öğrenciler uygulama süresi içerisinde uygulama yerinde uygulanan mevzuatta çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

Yönergeyi İndirinAMAÇ

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; laboratuvar, atölye uygulamalarında edindikleri becerileri geliştirmek, görev yapacakları işyerindeki kişisel sorumluluklarını, iş ilişkilerini, iş yerindeki üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.
 

KAPSAM ve DAYANAK

MADDE 2 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi önlisans/lisans/lisansüstü programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

(2) Lisansüstü Programlar, Öğretim Planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli dersler için programın özelliği de dikkate alınarak Enstitü Kurulu Kararı ile Staj veya Mesleki Uygulama temel ilke ve kuralları belirleyebilir.

(3) Bu yönergede yer almayan konularda,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ilgili hükümlerine ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.
 

TANIMLAR

MADDE 3 – (1)

a) Staj Komisyonunu: Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları Yönetim Kurullarınca en az iki kişiden oluşturulan ve en az bir yıl görev yapacak komisyonu,

b)  Staj Defteri: Üzerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi yazısı ve logosu bulunan, standart formda hazırlanmış, staj uygulama esaslarını detaylı ve örnekli bilgileri içeren ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilen defteri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONU ve GÖREVLERİ

STAJ KOMİSYONU

MADDE 4 – (1) Fakülteler /Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları/ Enstitüler öğretim yılının ilk haftası içinde en az iki kişiden oluşan Staj Komisyonunu ilgili kurullarca belirler ve bu komisyon en az bir eğitim öğretim yılı için görev yapar.

 

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE 5 - (1)  Öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda stajlarını yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenler.

(2) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.

(3) Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde staja gönderilen öğrencilerin takibi ve denetlenmesi için birim yöneticisinin onayı ile öğretim elemanı görevlendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ SÜRESİ ve STAJ DÖNEMLERİ
 

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ

MADDE 6 – (1)  Stajlar önlisans programlarında en erken ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin başvurusu ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci yarıyılı izleyen normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de staj yapılabilir.

(2) Fakültelerde stajlar en erken dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında her biri 20 iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü olarak yapılır.

(3) Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.  

(4) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır; ancak Gastronomi Bölümünde stajlar ikinci yarıyılı izleyen yaz aylarında en az 20 iş günü olarak en fazla iki veya üç eşit parçaya bölünerek toplam 60 iş günü olarak yapılır.

(5) Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlayamayan, derslere devam koşulunu yerine getirmiş ve yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

(6)  Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

(7) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

(8) Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar.

(9) Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin sınav, derslere devam ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

(10) Stajlar belirlenen sürelerde kesintisiz olarak tamamlanır.

(11) Resmi raporla belirlenmiş beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul edilir.

(12) Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.

(13) Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir.

(14) Belirlenen staj süresini isteğe bağlı olarak uzatan öğrenci için ek sigorta işlemi yapılmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ
 

MADDE 7 – (1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı karar verir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.

(4) Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerlerinde kendi eğitim alanında veya yakın eğitim alanında eğitim almış ve deneyimi yöneticilerin bulunması istenmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

STAJ BAŞVURUSU

STAJ BAŞVURUSU

MADDE 8 – (1) Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür, Bölüm Başkanı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesi öğrenci işlerine, bir tanesi Program/ Bölüm Başkanına, bir tanesi de staj yapılacak kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Yurt dışında yapılacak zorunlu veya isteğe bağlı (gönüllü) stajlar ile yurtiçinde isteğe bağlı yapılacak stajlar için sigorta işlemi kurumumuzca yapılmamaktadır.

(3) Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenciye staj faaliyetlerini raporlayabilmesi için bir staj defteri teslim edilir. İlk verilen staj defteri ücretsizdir; ancak gerekmesi halinde ikinci staj defteri için öğrenciden ücret alınır.

(4) Staj yapılacak kurumun öğrenciden talep ettiği tüm belgeleri temin ederek zamanında kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

ALTINCI BÖLÜM

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 9 – (1) Öğrenci staj süresi sonunda, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterinin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra staj defterini ilgili birim staj komisyonuna teslim eder.

(2) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme anında gerek gördüğünde öğrenciler ile de görüşür ve staj defterini onayladıktan sonra öğrenci işlerine teslim edilmek üzere defteri öğrenciye teslim eder.

(3) Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrencinin, staj değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yetkilidir.

(5) Öğrenci staj defterini stajını tamamladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde öğrenci işlerine teslim etmek zorundadır.

(6) Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarını tamamlamak zorundadır.

(7) Öğrenciler staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10 – (1) Bir özüre dayansın veya dayanmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

(2) Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu hükümlerini ihlal edenler stajlarını tamamlamış sayılmazlar ve haklarında disiplin işlemi başlatılır

(3) Öğrenciler kusurları nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

(4) Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı kapsamındaki yapılan stajlar ilgili Staj Komisyonu değerlendirmesinden sonra uygunluğuna ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.

(5) Staj defterleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci İşlerinde kanunda belirtilen süreler kadar saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

MADDE 11 – (1) Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirinAmaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimini,
b) Birim Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Biriminin Koordinatörünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Birimin amaçları
MADDE 5 – (1) Birimin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
b) Ön lisans, lisans, lisansüstü  eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.
c) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.
ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
e) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
f) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.
g) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve sistemi güncel tutmak.

Birimin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Birimin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,
c) Uzaktan Eğitim ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda eğitmenlere danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek,
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Organları ve Görevleri

Birimin organları
MADDE 7 – (1) Birimin organları şunlardır:

a)      Birim Koordinatörü,

b)      Birim Koordinatör Yardımcıları,

c)      Danışma Kurulu,

d)      Eğitmenler,

e)      Uzmanlar.


Birim Koordinatörü
MADDE 8 – (1) Birim Koordinatörü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Birim Koordinatörü yeniden görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Birim Koordinatörünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Birim Koordinatör yardımcılarından birisi vekâlet eder.

 

Birim Koordinatörünün görevleri
MADDE 9 – (1) Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Birimi amaçları doğrultusunda yönetmek, birim çalışmalarını koordine etmek.
b) Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
c) Birimin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı Uzaktan Eğitim Birimleri ile işbirliği yapmak.
d) Uzaktan Eğitim Biriminin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak.
e) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili birim yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.
f) Uzaktan eğitim yapan önlisans, lisans veya lisansüstü programlarının görüşülmesi sırasında birimleri işleyiş hakkında bilgilendirmek veya toplantılara katılmak.

g) Uzaktan Eğitim Biriminde görev alan Eğitmenlerin gerekli konularda bilgilendirilmesini sağlamak ve ders içeriklerin eğitimlerini hazırlamak.


Birim Koordinatör yardımcısı
MADDE 10 – (1) Birim Koordinatörü, Birim çalışmalarından kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi merkez yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Birim koordinatör yardımcıları, Birim Koordinatörü ile işbirliği içinde merkez çalışmalarında Koordinatöre yardımcı olur. Birim Koordinatörünün olmadığı zamanlarda Birim Koordinatörü  adına Birimi yönetir.

Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Koordinatör Rektör yardımcısı, Birim koordinatörü ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üç öğretim elemanı olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşur.