TR EN

İŞ HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF559 İŞ HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NURİ KURUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İş sağlığı ve güvenliğinin kanuni dayanağı ve karşılaşılacak hukuki sürece bakış
İçerik: İSG ile ilgili kanunlar ve mevzuatlar, mevzuatların uygulanması

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş hukukunun temel ilkeleri ile işverenin iş ilişkisinde işçiyi koruma borcunu
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuki kavramları
Sosyal haklar çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği hukukunun tarihsel gelişimini,
İş sağlığı ve güvenliği hukukunun uluslararası ve ulusal hukuki kaynaklarını,
İş sağlığı ve güvenliği hukukunda sosyal taraflar ve devletin hak ve sorumluluklarını
İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunda işverenin görev ve sorumluluklarını
İş sağlığı ve güvenliği hukukunda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hak, görev ve sorumluluklarını,
İş sağlığı ve güvenliği denetimi ve idari yaptırımları öğreneceklerdir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İş sağlığı ve güvenliği hakkı ve kapsamı -
2 - iş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri -
3 - 4857 sayılı İş Kanunu ve temel kavramlar -
4 - 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma süreleri -
5 - 3008 sayılı iş kanununa göre fazla çalışma -
6 - 4857 sayılı İş Kanununa göre dinlenme süreleri ve yıllık ücretli izin -
7 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulama Alanı -
8 - ARA SINAV -
9 - 6331 sayılı kanununa göre işçi, işveren ve devletim yükümlülükleri -
10 - Risk değerlendirmesi hazırlanması ve yenilenmesi, Acil Durum eylem planı -
11 - İşyeri hekimi hak ve sorumlulukları -
12 - İş güvenliği uzmanı hak ve yetkileri -
13 - iş sağlığı ve güvenliği Kurulunun işleyişi -
14 - İş kazası ve meslek hastalığı ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından sağlanan yardımlar ve işverenin sorumluluğu -
15 - İş kazaları ve meslek hastalıklarında hukuki ve ceza sorumluluk -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders Notları Aydın Başbuğ, Mehtap Yücel Bodur; İş Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2018

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 60
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi, o sistemin bileşenlerini, o sistemin sürecini analiz eder ve sistemi gerçekçi kısıtlar ve amaçlar doğrultusunda inceleyerek tasarlar
4
2
İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme becerisi kazanır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında karşılaşılabilecek problemleri belirler ve bu amaçla problem çözümünde kullanılacak uygun metodu seçme uygulama becerisi kazanır.
4
2
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları için gerekli olan, teknik araçları seçer ve kullanır,bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
3
3
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki problemlerin incelenmesi için, deney tasarlar,deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir ekip içerisinde etkin biçimde çalışabilme becerisi gösterir
5
2
Bireysel olarak,etkin çalışır,sorumluluk alır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Belirlenmiş bir problem için gerekli bilgilere ulaşır ve bu amaçla kaynak araştırması yapar
3
2
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki,tüm gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kendini yenileme becerisine sahiptir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır ve en az bir yabancı dil konuşur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
5
2
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibidir ve problemlerin çözümlerinde,yenilikçi yaklaşımın öneminin farkında olarak çözüme gider.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 13 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 13 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0