TR EN

ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP104 ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI 2 7 5 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenci, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlarını hazırlayabilecek,çalıştırabilecek, kapatabilecek.Oluşabilecek komplikasyonları takip ederek önlemleri alacak.Genel anestezi sırasında gerekli malzemeleri sırasıyla hazırlayabilecek.Cihazda kullanılan gazların endikasyonlarını, komplikasyonlarını, kontrendikasyonlarını bilecek.Hastayı monitörize edebilecek. takibini yapabilecek. EKG de önemli ritimleri tanıyabilecek.Hastayı cihaza bağlayıp cihazdan ayırabilecek.Anestezi cihazını ve ekipmanlarını kullanabilecek.
İçerik: Anestezi Cihazı ve bölümleri, Cihazın kontrolü ve kullanımı, airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlama fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama anestezi cihazı parçalarının bakımı.Mekanik ventilasyon modları. Monitörizasyon ve peremetrelerin takibi.Aspiratörün çalıştırılması.Cihazda kullanılan gazlar ve özellikleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anestezi cihazı bölümlerini söker takar. Medikal gaz kaynaklarının kontrolünü yapar. Eksikleri tamamlar.
Yedek gaz silindirlerini kontrol eder ve eksikleri giderir.
Genel anestezi öncesi malzemeleri hazırlar.
Anestezi cihazını kullanır hale getirir.
Anestezi cihazını manuel ve otomatik olarak kullanır.
Hastayı monitörize eder ve operasyon boyunca takibini yapar.
Infüzyon ve kan hazırlığı yapar.
Pulseoksimetre ,ısı probu,kapnografi, EKG ritmi takibi yapabilir.
Aspirasyon cihzını kullanabilir.
Anestezi uzmanı kontrolünde hastanın oral entübasyon, extübasyon hazırlığını ve uygulaması yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - ANESTEZİ CİHAZININ BÖLÜMLER VAPORİZATÖRLER,SODA LİME,FLOWMETRE,SOLUNUM DEVRELERİ, MANOMETRELER ) Anlatım, soru- cevap,laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - MEDİKAL GAZ KAYNAKLARI VE KULLANILAN GAZLAR Anlatım, soru- cevap, tartışma,borAnlatım,soru-cevap laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - YEDEK GAZ SİLİNDİRLERİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları,beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - ENTÜBASYON MALZEME HAZIRLIĞI(LARİNGOSKOP,AİRWAY,LMA, Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar ve uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - ANESTEZİ CİHAZININ KONTROLÜ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - ANESTEZİ CİHAZINI KULLANMA (KAPALI, AÇIK, DEVRE) Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma,laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası demonstrkkon
7 - ANESTEZİ CİHAZINI HASTADAN AYIRMA KRİTERLERİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - ETT , LMA, KOMBİTÜP HAZIRLIĞI,FİBEROPTİK MALZEME HAZIRLIĞI,PCA HAZIRLAMA Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - MONİTÖRİZASYON MALZEMELERİ VE UYGULAMA Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama , beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - EKG DERİVASYON UYGULAMA, RİTİM TAKİBİ ALINACAK ÖNLEMLER Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - İNFÜZYON POMPASI, KAN POMPASI HAZIRLIĞI VE TAKİBİ Aseptik koşullara uygun olarak hastaya verilecek mayiler hazırlanır.
13 - PULSEOKSİMETRE,ISI PROBU,KAPNOGRAFİ,NÖROMÜSKÜLER FONKSİYON,TANSİYON,NABIZ TAKİBİ. Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama,l tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - ASPİRATÖR CİHAZI VE KULLANIMI Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - ANESTEZİ CİHAZININ KAPATILMASI,EKİPMANLARININ BAKIMI VE TAKİBİ Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulaması, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders kitabı,Dergiler.İnternet,Miller Anestezi cilt1-2,Anestezi Teknisyen ve Tekniker ders kitapları,yapılan tez ve proje çalışmaları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 7 98
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 1 20 20
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 226
Genel Toplam 226
Toplam İş Yükü / 25.5 8,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0