TR EN

HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS443 HUKUK FELSEFESİ VE İNSAN HAKLARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; hukukun yapısı ve içeriğinin felsefe tarihindeki analizi ve hukuk anlayışlarındaki değişimler, hukuk ve felsefe arasındaki ilişki, benzerlikler, ayrılıklar ile Hukuk Felsefesi’nin temelini oluşturan kavramlar ve insan hakları düşüncesinin felsefi ve politik gelişimi konusunda, öğrencilere temel bir bilgi ve bakış açısı kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini, felsefe ve hukuk ilişkileri, hak ve adalet kavramları, doğal ve pozitif hukuk kuramları, toplum sözleşmesi, hukuk ve özgürlük arasındaki ilişki ve insan haklarının ontolojik ve tarihsel temelleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hukuk’un yapısını, içeriğini, felsefi olarak nasıl sorgulandığını ve temel insan haklarını bilir.
Felsefi sorgulamayı insan hakları ve hukuk üzerinden geliştirir.
Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk’un temellerini ve karşıtlıklarını ayırt eder.
Filozofların ortaya koydukları farklı toplum sözleşmesi kuramlarını karşılaştırır.
İnsan haklarının ontolojik ve tarihsel temellerine ilişkin felsefi kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hukuk Felsefesi ve İnsan Hakları’na Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Platon: Devlet ve Yasalar Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Aristoteles: Politika Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Doğal Hukuk Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Pozitif Hukuk Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Hobbes ve Locke: Toplum Sözleşmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Rousseau: Toplum Sözleşmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Dönem değerlendirmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Hegel: Hukuk Felsefesinin İlkeleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Marx: Yahudi Sorunu Üzerine Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma İnsan Hakları ve Doğal Hukuk İlişkisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma İnsan Haklarının Ontolojik Temelleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Habermas: Demokrasinin Üç Normatif Modeli Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Iris Marion Young: İletişim ve Öteki – Mizakereci Demokrasinin Ötesinde Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Platon. (2000). Devlet. (çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz) İstanbul: İş Bankası Yayınları
Platon. (1998). Yasalar Cilt I ve II. (çev. Saffet Babür) İstanbul: Kabalcı
Aristoteles. (2000). Politika. (çev. Mete Tunçay). İstanbul: Remzi Kitabevi
Thomas Hobbes. (2001). Leviathan. (çev. Semih Lim). İstanbul: YKY
Hegel. (2004). Hukuk Felsefesinin Prensipleri. (çev. Cenap Karakaya) İstanbul: Sosyal
Seyla Benhabib (Yayına Hazırlayan). (1999). Demokrasi ve Farklılık. ( çev. Zeynep Gürata, Cem Gürsel). Demokrasi Kitaplığı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0