TR EN

DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT405 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergeleri kullanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri anlama ve yorumlama yeteneği kazanması amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler güncel ekonomik gelişmelerin nedenlerine ve sonuçlarına dair analiz yapabileceklerdir.
İçerik: Bu dersin kapsamı, küresel ekonomik göstergeler, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığı, finansal krizler, merkez bankaları, para politikası ve faiz oranları, küreselleşme, işsizlik ve gelir dağılımı, enflasyon, uluslararası ticaret, gelişen piyasalar konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünya ekonomisine ait makro ekonomik göstergeleri önem sırasına göre listeler. (list) (Bloom’s 1)
Merkez bankalarının para ve faiz politikalarındaki rolünü ülke örnekleri vererek özetler.(Summarize) (Bloom’s 2)
Güncel uluslararası sosyo-ekonomik göstergelerden yararlanarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri yorumlar.(Interpret) (Bloom’s 2)
Gelişen ülke piyasalarındaki riskleri önem sırasına koyarak karşılaştırır. (Compare) (Bloom’s 2)
Küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki bağıntıları kullanarak dünya ekonomisini analiz eder. (Analyze) (Bloom’s 4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Öğrencide ilk izlenim oluşturma, dersin içeriği ve işleniş yöntemlerine ilişkin tanıtım hazırlığı Dünya ekonomisine giriş Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
2 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Küreselleşmenin Temelleri Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
3 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Göstergeler ve Analiz Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
4 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küreselleşme, Gelir Dağılımı ve İstihdam İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
5 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
6 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Merkez Bankaları, Para ve Faiz Politikaları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
7 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Borsalar Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Uluslararası Ticaret ve Döviz Kurları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
10 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Küresel Ekonomik Krizler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
11 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Ekonomik Büyüme ve Refah İlişkisi Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
12 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Gelişen Ülke Ekonomileri Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
13 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Asya, Avrupa ve Amerikan Ekonomilerindeki Güncel Gelişmeler Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
14 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
15 Literatür okuma, anlatım planı ve ders materyallerini hazırlama Öğrenci Sunumları Anlatım, Slayt Sunumu, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karagül, M. (2017), Dünya Ekonomisi, Ankara: Nobel Yayıncılık
Roubini, N. (2017), Kriz Ekonomisi: Dünya Ekonomisinin Çöküşü ve Geleceği, İstanbul: Pegasus Yayınları
Acar, M. (2018), Güncel İktisadi Tartışmalar, (1. Baskı), Literatürk Academia
Marrewijk, C.V. (2002), International Trade and The World Economy, Oxford University Press

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0