TR EN

YEREL SİYASET VE LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY428 YEREL SİYASET VE LİDERLİK 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste; yerel siyasetin öğelerinin ele alınarak yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisinin analiz edilmesi ve yerel siyasette liderlik öğesinin sorgulanmasını amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği mahalli idarelerin yönetimi, siyasi ve idari yerinden yönetim ayrımı, yerel siyaset mekanizmaları, kentsel siyaset yaklaşımları, kentsel siyasette liderlik, yerel seçimlerde iletişim stratejileri ve seçmen davranışı üzerinde liderliğin etkisi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yerel siyaset ve liderliğe ilişkin temel kavramları açıklar.
Yerel siyaset organları ve mekanizmalarını tanımlar.
Yerel siyaset kuramları ile seçmen davranışı arasında ilişki kurar.
Dünyadaki yerel siyaset uygulamalarını karşılaştırır.
Siyasi ve idari yerinden yönetim arasındaki farkları ortaya koyar.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’deki Yerel Yönetimler Özerklik Uygulamaları arasında ilişki kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtımı ve içeriğinin paylaşılması , siyasette yerel yönetimlerin önemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Mahalli İdarelerin yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Siyasi Yerinden Yönetim ve İdari Yerinden Yönetim Ayrımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Siyasi Yerinden Yönetim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Yerel siyaset mekanizmaları ve organları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Kent Yönetimlerinde Katılım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Yerel Yönetimler ve Demokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Kentsel Siyaset Yaklaşımları: İşlevcilik, Görgül Araştırmalar, Liberal Çoğulculuk, Marksist Yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Siyasi Yerinden Yönetim ve Türkiye Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Yerel Özerklik, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Kentsel Siyasette Liderlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Yerel Seçimlerde İletişim Stratejileri ve Seçmen Davranışı Üzerinde Liderliğin Etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Dünyadan Yerel Siyaset Uygulamaları: İngiltere, ABD, Fransa, Almanya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Keleş, R. (2016). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul, Cem Yayınevi, 10. Baskı
Kiriş H., Gül H., Nergiz N., Gökdayı İ. (2014). Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık
Parlak B. (2010). Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı Dora Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0