TR EN

TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU454 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Türkiye’nin idari yapısı, kamu yönetimine özgü konular ve sorunlar konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
İçerik: Dersin içeriği, Türkiye'nin idari yapısı, yerel yönetimler ve diğer devlet kurumlarının çalışma ilkeleri ve biçimlerini kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye’nin yönetim yapısına ilişkin esasları, unsurlarını ve organlarını tanımlar
Yerel yönetim, hizmet yerinden yönetim ve bağımsız idari otoritelerin yapı, işleyiş, görev ve yetkilerini açıklar
Yönetim yapısındaki değişiklikleri siyasi kuramlar ve teoriler, siyasi tarih ışığında analiz eder
Türkiye’nin yönetim yapısındaki değişimleri yorumlamak için siyasi düşünceler ve teorilerle ilgili bilgileri kullanır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türk Kamu Yönetiminin özellikleri, Anayasal İlkeler,Teşkilat Yapısı. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetimin İşleyişini Düzenleyen İlkeler, Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kolluk Teşkilatları, Yetki ve Görevleri. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetimin İşlem ve Eylemleri, Devlet İhale Kanunu Uygulaması. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetimin Yetkileri (Teşkilatlanma, Hizmet Yüklenme, Düzenleme,Takdir,Yürütme, Ceza, Olağanüstü Yetkiler) Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetsel Teşkilatla İlgili Anayasal İlkeler:Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetsel Kuruluşlar: Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Başbakanlık ve Bakanlıklar, Mevcut Durum ve Yapılan Değişiklikler. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı: İl Yönetimi, İlçe Yönetimi, Bölgesel Teşkilatlar. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yerel Yönetimler(Mahalli İdareler)İl Özel Yönetimi. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Belediye Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, Köy ve Mahalle Yönetimi. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları: Düzenleyici Ve Denetleyici Üst Kurullar, Radyo Televizyon Üst Kurulu, YÖK. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamu Meslek Kuruluşları.Yönetimin Denetlenmesi. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gözübüyük, A.Ş. (2008), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi
Şinik, B. (2011), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Türkmen Kitabevi.
Güler, B. A. (2009), Türkiye’nin Yönetimi, İmge Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0