TR EN

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DOĞU ASYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU462 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DOĞU ASYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere Doğu Asya bölgesi ülkelerinin ekonomik, siyasi ve askeri politikalarını öğretmek ve öğrencilere bölge ülkelerinin politikalarını eleştirel biçimde değerlendirmebecerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Doğu Asya’nın jeopolitik ve jeoekonomik durumu, Çin’in yükseliş ve bu yükselişin bölgeye olan etkileri, Japonya’nın bölge ülkeleriyle olan anlaşmazlıkları ve Japon güvenlik politikası, Kuzey Kore meselesi, Tayvan sorunu, Rusya’nın Asya politikası, bölgedeki bütünleşme girişimleri ve Türkiye’nin bölgeyle olan ilişkileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Doğu Asya bölgesini analizi ederken kullanılan farklı yaklaşımları sınıflandırır
Doğu Asya ülkelerindeki mevcut sorunlara etki eden faktörleri yorumlar
Bölge ülkelerinin ekonomik, siyasi, askeri ve toplumsal politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler arasında neden-sonuç ilişkisi kurar
Doğu Asya’da ki mevcut sorunların tarihsel gelişimi ve temel dinamiklerini günümüzde izlenen politikalarla ilişkilendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Derste işlenecek temel kavramlara, dersin amacı ve içeriğine ilişkin ön bilgi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 - Doğu Asya jeopolitiği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 - Jeo-ekonomik açıdan Doğu Asya Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 - Çin’in yükselişi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 - Yükselen Çin’in dış politikası Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 - Güney ve Doğu Çin Denizi sorunları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 - Japonya emperyalizminden miras sorunlar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 - Japonya’nın güvenlik politikası ve ABD-Japonya ittifakı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 - Kore Yarımadası’nda bölünmüşlük ve nükleer kriz Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 - Kuzey Kore meselesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 - Tayvan meselesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 - Bölgesel bütünleşme girişimleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 - Türkiye’nin Doğu Asya politikası Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 - Sınava hazırlık: Önceki konuların genel ve karşılaştırmalı değerlendirmesi. Temel noktaların tekrarı. Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çolakoğlu, S.(2009). Uluslararası İlişkilerde Kuzeydoğu Asya. Ankara: USAK Yayınları.
Karaca, K. (2013). Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları. İstanbul: Bilgesam Yayınları.
Karaca, K. (2008). Güç Olma Stratejisi: Çin. İstanbul: IQ Yayınları.
Yıldırım, S. (2018). Uluslararası İlişkilerde Asya. İstanbul: Nobel Yayınları.
Akkemik, A., Sadık, Ü. (2015). Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
İsmail, E. (2017). Dünya Siyasetinde Doğu Asya. İstanbul: Nobel Yayınları.
Alagöz Akçadağ, E. (2019). 21. Yüzyılda Rusya-Çin İlişkileri. İstanbul: Nobel Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 1 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0