TR EN

PSİKOLOJİDE OKUMA VE ARAŞTIRMALAR I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI477 PSİKOLOJİDE OKUMA VE ARAŞTIRMALAR I 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İBRAHİM ÖMER SAATCIOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciyi psikoloji alanındaki ulusal ve uluslararası araştırma ve güncel konulara yönelik farklı bakış açısı ve akademik eleştirme üslubunu öğrenmeleri ve geliştirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Öğrencilerin psikoloji alanında ulusal ve uluslararası yapılan makale, araştırma ve farklı çalışmaları okuma ve yorumlamada beceri kazanmaları, alt alanlarda yapılan çalışma ve ilgili makaleleri değerlendirirken eleştirel gözle bakarak tartışabilme becerisi geliştirmeleri beklenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikoloji araştırmalarını ve psikolojinin bazı alanlarındaki çalışmaların temel kavramlarını açıklar.
Nörobilim, yaşlılık, travma, davranışsal, bilişsel ve psikososyal özellikler gibi ilginç alanların araştırma ve çalışmalarını karşılaştırır ve tartışır.
Eleştirel okuma ve analitik düşünme becerilerini kullanır.
Genel Psikoloji alanlarında araştırma yöntemlerini öğrenir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş: Tanışma, dersin içeriği, tanımlar ve kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
2 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Psikolojide okuma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
3 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Eleştirel düşünme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
4 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Nörobilim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
5 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Duygular Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
6 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Kültür ve psikoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
7 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Empati Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Etik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
10 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Cinsellik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
11 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Şiddet Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
12 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Kriz Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
13 Literatür gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Travma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
14 Literatur gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Genel tekrar_I Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
15 Literatur gözden geçirme, makale okuma ve inceleme Genel tekrar_II Tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Gösterme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ruggiero VR. (2017) Eleştirel Düşünme İçin Bir Rehber. Çev: Çağdaş Dedeoğlu. Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Bowell T, Kemp G. () Eleştirel Düşünme Kılavuzu. Çev: Bilge Tanrıseven. Tübitak Yayınları, Ankara.
Grabe W, Stoller F. (2001) Reading for Academic Purposes in Teaching English as a Foreign Language, USA,Heinle-Heinle.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 3 30
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 5 50
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 124
Genel Toplam 124
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0