TR EN

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE329 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Cumhuriyet Devri Türk şiirinin Yeni Türk Edebiyatı içindeki yerini, 1920’lerden 1980’lere kadar Türk şiirinin tarihî gelişimini, bu dönemin başlıca şairlerini ve şiirlerini tanıtmaktır.
İçerik: Cumhuriyet dönemi şiirini hazırlayan siyasî, sosyal, kültürel ve edebî şartlar, 1923’ten sonra hâlâ eser vermeye devam eden eski şairler, millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler, saf şiir anlayışını benimseyenler, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Tanpınar ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın edebî kişilikleri ve şiirleri, Yedi Meşaleciler, toplumcu gerçekçi şiir, Garip hareketi (I. Yeni Şiiri), Hisar topluluğu, Mavi hareketi, II. Yeniciler, II. Yeni sonrası Türk şiiri konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler, bu dersin sonunda Cumhuriyet devri Türk şiirini hazırlayan siyasî, sosyal, kültürel ve edebî şartları tanır.
Öğrenciler, bu dersin sonunda Cumhuriyet devrinin önemli şairlerini ve edebî topluluklarını tanır.
Öğrenciler, bu dersin sonunda Cumhuriyet sonrasında millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairleri sıralar.
Öğrenciler, bu dersin sonunda Yedi Meşaleci şairler ile Garip hareketine mensup şairleri ayırt eder.
Öğrenciler, bu dersin sonunda Cumhuriyet sonrasındaki edebi toplulukların şiir anlayışlarını açıklar.
Öğrenciler, bu dersin sonunda Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki bireysel ve toplumsal eğilimleri inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Cumhuriyet Dönemi Şiirini Hazırlayan Siyasî, Sosyal, Kültürel ve Edebî Şartlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür Tarama, Kaynak Tarama 1923’ten Sonra Hâlâ Eser Vermeye Devam Eden Eski Şairler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler: Hecenin Beş Şairi ve Diğer Hececi Şairler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in Şiirlerinden Tahlil Örnekleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinden Tahlil Örnekleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Yedi Meşaleciler ve Edebiyat Anlayışları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Toplumcu Gerçekçi Şiir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Garip Hareketi (I. Yeni Şiiri) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Hisar Topluluğu Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Mavi Hareketi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür Tarama, Kaynak Tarama II. Yeni Şiirinin Genel Özellikleri ve II. Yeni Şairleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür Tarama, Kaynak Tarama II. Yeniden Seçme Şiir Tahlilleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama, Kaynak Tarama II. Yeni Sonrası Türk Şiiri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İnci Enginün. (2003), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, İstanbul: Dergâh Yayınları.
Mehmet Kaplan. (2002). Şiir Tahlillileri II, İstanbul: Dergâh Yayınları.
Şerif Aktaş. (2002). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
Ahmet Oktay. (1993).Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Ahmet Hamdi Tanpınar. (2011), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yayınları.
Hakan Sazyek. (2006). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi. Ankara: Akçağ Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0