TR EN

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI309 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN YULAF

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Çocuk ruh sağlığı, çocuk psikolojisinde gelişimsel dönemler ve önemi gibi temel bilgilerin verilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; " Ruh sağlığı kavramı,Çeşitli teoriler,Psikolojik olgunluk,Çocuk ruh sağlığı,Ruh sağlığının dönemleri,Zeka gelişimi,Aile,Çocuk yetiştirme,Davranış bozuklukları,Hiperaktivite,Çocukluk depresyonu,Özel öğrenme güçlükleri, Çocukların fiziksel özellikleri,Çocukların kişilik özellikleri,,Farklı öğretim materyalleri " konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teorileri ve Psikolojik olgunluk ve Çocuk ruh sağlığını açıklar.
Zeka gelişimi ve ilişkisini analiz eder.
Özel sorunlar ve Davranış bozukluklarını ayırt eder.
Hiperaktivite, Çocukluk depresyonu ve Özel öğrenme güçlüklerini karşılaştırır.
Süreğen hastalıkları ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özelliklerini belirtir.
Çocukların fiziksel ve kişilik özelliklerini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ruh sağlığı kavramı ve Çeşitli teoriler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Psikolojik olgunluk, Çocuk ruh sağlığı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Ruh sağlığının dönemleri, Aile ve Özel sorunlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Çocuk yetiştirme ve Davranış bozuklukları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Hiperaktivite Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Çocukluk depresyonu, Özel öğrenme güçlükleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Süreğen hastalık ve Süreğen hastalığı olan çocukların gelişim özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Çocukların fiziksel ve kişilik özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Önleme ve erken tanı Hastalığı en aza indirecek tıbbi önleme yolları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Aile işbirliği ve bilgilendirmenin önemi ve Süreğen hastalığı olan çocukların eğitimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları ve Çocuk ,aile, personel etkileşimi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Hastanede oyun ve oyun odaları ve Hastane okulları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim ve Farklı öğretim materyalleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GARDİNER, H. W., & GANDER, M. J. (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi.(çev. Ali Dönmez, Bekir Onur, Nermin Çelen) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
YAVUZER, H. (2012). Çocuk Psikolojisi, İstanbul, Remzi Kitabevi.
Bee, H., & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi,(Çev. O. Gündüz, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
MARTİN, A., VOLKMAR, F. R., & LEWİS, M. (Eds.). (2007). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. Lippincott Williams & Wilkins.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0