TR EN

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT425 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, halkla ilişkilerin uluslararası bağlamda farklı aktörler tarafından nasıl kullanıldığını değerlendirmektir.
İçerik: Ders, Uluslararasılık kavramının tanımlanması, Halkla ilişkilerin ilgili olduğu uluslararası kavramların açıklanması, Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerin analizi, Uluslararası aktörlerin listelenmesi, Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının aşamalarını sıralamak gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası halkla ilişkiler ortamlarının en az 3’ünü tanımlar
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtım kampanya aşamalarını listeler
Uluslararası halkla ilişkiler ve tanıtıma ait kavramlardan en az 4’ünü özetler
Uluslararası halkla ilişkileri aktörlerinden en az 2’sinin niteliklerini özetler
Uluslararası ve Türkiye’de yapılan uluslararası ve yerel halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını örnek olayları referans alarak karşılaştırmalı olarak analiz eder
Uluslararası halkla ilişkilerin uygulamalarını bir örnek olay üzerinden değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Halkla ilişkilerin ve uluslararası halkla ilişkilerin tanımı,amaçları Anlatım
2 Literatür tarama Halkla ilişkilerin uluslararası ilişkiler ve uluslararası pazarlama ile ilişkisi ve önemi Anlatım, tartışma
3 Literatür tarama Uluslararası halkla ilişkiler açısından temel sorunlar Anlatım, tartışma
4 Literatür tarama Uluslararası ilişkilerde güç ve hegemonya Anlatım, tartışma
5 Literatür tarama Halkla ilişkilerde propaganda Anlatım, tartışma
6 Literatür tarama Halkla ilişkilerde lobicilik Anlatım, tartışma
7 Literatür tarama Halkla ilişkilerde kamuoyu diplomasisi Anlatım, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Konu hakkında örnekler, Genel tekrar Anlatım, tartışma
10 Literatür tarama Küresel marka tanımı ve küresel markalara örnekler Anlatım, tartışma
11 Literatür tarama Sponsorluğun tanımı ve özellikleri,Küresel markalar için pazarlama iletişimi açısından sponsorluğun Anlatım, tartışma
12 Literatür tarama Küresel markalar için sponsorluk örnekleri Anlatım, tartışma
13 Literatür tarama Kurumsal sosyal sorumluluğun (kss) tanımı ve özellikleri, küresel markalar için kss uygulamaları Anlatım, tartışma
14 Literatür tarama Kriz iletişimi ve küresel markaların kriz iletişimine örnekler Anlatım, tartışma
15 Literatür tarama - Anlatım, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Becerikli,Sema Yıldırım, Uluslararası Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayınları, 2005
Yılmaz,Sait, Güç ve Politika, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008
Kotler,Philip, Lee Nancy, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat,2008
Narbay, Mine Şimşek, Kriz İletişimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2006
Botan, C. (1992). International public relations: Critique and reformulation. Public Relations Review, 18(2): 149-159.
Bardhan, N., ve Weaver, C. K. (Eds.). (2011). Public relations in global cultural contexts: Multi-paradigmatic perspectives. Routledge.
Sha, B. L. (2006). Cultural identity in the segmentation of publics: An emerging theory of intercultural public relations. Journal of Public Relations Research, 18(1): 45-65.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0