TR EN

BİLGİ EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF434 BİLGİ EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, bir ülkede bilimsel bilgi üretiminin ve Ar-ge faaliyetlerinin; rekabet üstünlüğü ve iktisadi büyümede etkilerini tahlil etme yetkinliği kazandırmaktır.
İçerik: Bilgi ekonomisinin tanımı, özellikleri, ölçülmesi, ekonomik etkileri, Eğitim, Ar-Ge gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ekonomisinin özelliklerini açıklar.(explain) (2)
Bilgi Toplumunun ilke ve kavramlarını yorumlar.(interpret) (4)
Bilgi ekonomisi ile rekabet, Ar-Ge ve Eğitim arasındaki ilişkiyi yorumlar.(interpret) (4)
Bilginin ekonomik etkilerini analiz eder.(analyze) (4)
Bilgi ekonomisinin nasıl ölçüldüğü analiz eder.(analyze) (4)
Bilgi ekonomisi ile diğer ekonomik birimler arasındaki farkı ve benzerlikleri karşılaştırır.(compare) (4)
Bilgi Ekonomisinde Türkiye’nin yeri ve önemini yorumlar.(interpret) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Bilgi Toplumu hakkında temel ilke ve kavramlara giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisinin Tanımı, Özellikleri ve Tarihçesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma Bilginin Erişimi ve Kullanımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Bilginin Küreselleşmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Bilginin dışsallıkları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi, Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisinin Ekonomik Etkileri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisinde Rekabet, Piyasa ve AR-GE Anlatım, Soru Cevap,
10 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisi ve Eğitim Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisiyle Ortaya çıkan kavramlar ve ekonomi ile ilişkileri (İnovasyon, Beşeri Sermaye, E-ticaret/E-devlet ) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Bilgi Ekonomisinde Üretim Tarzında Değişim (Endüstri 4:0/ Sanayi 4:0/ Tarım 4:0) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Schumpeter Hipotezi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Bilgi Temelli Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Bilgi Temelli Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Anadolu Üniversitesi,(2013). Bilgi Ekonomisi. Ankara
Söylemez, A. (2013). Yenilik Ekonomisi.
Dergi: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0